Year 2008, Volume 7, Issue 2, Pages 399 - 403 2008-12-01

I. Meşrutiyet Döneminde Modern Bir Eğitimci: Münif Paşa
A Modern Educationalist in I. Constitutionalism Period: Münif Pasha

Hikmet Yıldırım Celkan [1]

239 840

Münif Paşa ileri gelen devlet adamı ve bilgindir. Medrese eğitimi alırken aynı zamanda Batı eğitimi de almıştır. Devletin değişik kademelerinde çalışmış, üç kere maarif nazırlığı bir kere de ticaret nazırlığı yapmıştır. Almanya’da diplomat ve İran’da ise büyükelçi olarak görev yapmıştır. Mekteb-i Hukuk-i Şahane’de yıllarca ders okutmuştur. Mecmua-i Fünun’da sosyal bilimler alanlarıyla ilgili çeşitli makaleler yazmıştır.Dikkate değer makalelerinden biri de Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyan adlı eğitim-öğretime ilişkin yazısıdır. Bu makalede, Münif Paşa zorunlu eğitimin önemli, dil öğretimi ve matematik, endüstrileşme, öğretim metotlarının geliştirilmesi, mesleki eğitim, öğretmen eğitimi ve milli eğitim Sistemindeki ilerlemeler gibi temel konulara değinmiştir. Bu konulara hala Türk eğitim sisteminde önemli bir yere tutmaktadır
Münif Pasha was a distinguised stateman and a scientist. While he was studing in “Mederese”, he had the chance of studing Western education. He had worked as a Minister of National education three times and as a minister of Commerse for some time. Later he worked in Germany as a diplomat and in Persia as an ambassador. He tougt students in the School of Law and he wrote various article on Humanities and Social sciences in a periodical called “Mecmua-i Fünun”. One of his noteworhty articles was titled as “ Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyan” ( The Importance of Child Education). In this article, Münif Pasha wrote about basic issues such as the impotance of compulsory primary education, teaching language and mathematics, industrialization, improvement of tecahing merthods, vocational education, teacher training and improvements to be made in National Education System. These issues are still of importance in Turkish Education
  • Baltacıoğlu İ.H. ; Terbiye ve İman, İstanbul–1330(1914)
  • Bursalı Mehmet Tahir; Osmanlı Müellifleri, Meral Yayınları, (Sadeleştirenler: A.F Yavuz_İ.Özen) İstanbul–1972, s s.240–241
  • Ebüzziya Tevfik(1910) “Münif Paşa Hayatı ve İşleri” ;Yeni Tasvir-i Efkar, s. 20
  • M. Kemal İnal, İbn-ül Emin; Son Asır Şairleri (2Cilt) C.2, s.997 Münif Paşa (1279); “Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyan” Mecmua-i Fünun 1(5):176, -185
  • Öztuna, Yılmaz; Türk Ansiklopedisi, C.25, s.32 Ebüzziya Tevfik(1910) “Münif Paşa Hayatı ve İşleri” ;Yeni Tasvir-i Efkar, s. 20
Other ID JA32RA68ZS
Journal Section Article
Authors

Author: Hikmet Yıldırım Celkan
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

APA Celkan, H . (2008). A Modern Educationalist in I. Constitutionalism Period: Münif Pasha. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 7 (2), 399-403. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24248/257120