Year 2008, Volume 7, Issue 1, Pages 79 - 89 2008-06-01

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Deneyimi 1992-2007
Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Turkey 1992-2007

Mehmet Alagöz [1] , Savaş Erdoğan [2] , Nurgün Topallı [3]

1104 6242

Bu çalışmada, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye’nin 1992-2007 dönemi için incelenmiştir. Son dönem uygulamalı çalışmaların bulgularına göre karma sonuçlara ulaşılmıştır. Bazı çalışmalar doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkilerini desteklerken, bazı çalışmalarda ise iki faktör arasında hiçbir ilişki bulunamamıştır. Çalışmanın sonucunda doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Ayrıca çalışmada 2002-2007 dönemine ait regresyon analizi incelenmiştir. Modelin esneklik katsayılarına göre doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin orta şiddette olduğu sonucu bulunmuştur
In this paper we examine the relationship between foreign direct investment and economic growth for Turkey’s 1992-2007 periods. According to recent empirical studies proposition mixed results have been concluded. While some empirical studies supported pozitif effects of foreign direct investment on economic growth, however some of them did not find any relationship between two factors. The analysis shows that there is not granger causality relationship between foreign direct investment and economic growth. Also in this paper 2002-2007 period is studied by using regression analysis. According to models, elasticity coefficient, foreign direct investment effects on economic growth is found medium intensity
 • Aitken, B. J. ve Harrison, A. (1999). Do domestic firms benefit from direct foreign ınvestment? evidence from venezuela. American Economic Review, 89: 605-618.
 • Akdiş, M. (2007). Dünyada ve Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları ve Beklentiler. http://makdis.pamukkale.edu.tr/ysermaye.htm
 • Akinlo, A. (2004). Foreign direct investment and growth in Nigeria: An empirical investigation. Journal of Policy Modeling, 26:627–639.
 • Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli, S. ve Ozcan, S. (2004). FDI and economic growth, the role of local financial markets. Journal of Internaiıonal Economics, 64:113-134.
 • Arıkan, D. (2006). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Arıkan Yayınları, İstanbul, ss.1-127.
 • Arslan, İ. ve Kökocak, A.K. (2006). Kırgızistan’ın Ekonomik Gelişmesinde Yabancı Sermaye Fırsatı. www.tdcif.org/2008/sunulmayanbildiriler/135128.doc (22.08.2007)
 • Bashir, A.H.M. (1999). Foreign Direct Investment and Economic Growth in Some MENA Countries: Theory and Evidence. http://www.luc.edu/orgs/meea/volume1/bashir.pdf. (02.11.2007)
 • Borensztein, E., De Gregorio, J. ve Lee, J. (1998). How does foreign direct ınvestment effect economic growth. Journal of Internatıoanal Economics , 45:115-135.
 • Carkovic, M. ve Levine, R. (2002). Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth?. Working Paper (University of Minnesota Department of Finance, available at: www//ssrn.com/abstract=314924).
 • Chowdhury, A. ve Mavratos, G. (2005). FDI and Growth: What Causes What?. http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-9701.2006.00755.x. (09.11.2007)
 • Değer, M.K. ve Emsen, E. (2006). Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkileri: panel veri analizleri (1990-2002). Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2):121-137.
 • Dımowo, A.F. ve Eoo, S. (2002). Empirical Analysis of the Impact of Direct Foreign Investment on the Economy of Nigeria. http://www.indianjournalofeconomics.com/april2002.htm (02.11.2007)
 • Durham, K. B. (2004). Absorptive capacity and the effect of foreign direct ınvestment and equity foreign portfolio ınvestment on economic growth. European Economic Rewiev, 48:285-306.
 • E – views 4.1 Ekonometrik Paket Programı.
 • Gahatak, A. ve Halıcıoğlu, F. (2006). Foreign direct ınvestment and economic growth: some evidence from across the world. MPRA Paper, No: 3565:1-15.
 • Gruben, W.C. ve Mcleod, D. (1998). Capital flows, saving and growth in the 1990’s. The Querterly Review of Economics and Finance, 38:287-301.
 • Hansen, H. ve Rand, J. (2004). On the Causal Link Between FDI and Growth in Developing Countries,University of Copenhagen, Development Economics Research Group, Discussion Papers, pp. 21-1 http://www.econ.ku.dk/wpa/pink/2004/0430.pdf (09.11.2007)
 • Hermes, N. ve Lensink, R. (2003). Foreign direct ınvestment, financial development and economic growth. Journal of Development Studies, 40:142-163.
 • Hong, K. (1997). Foreign capital and economic growth in korea: 1970-1990. Journal of Economic Development, 22:79-89.
 • İnsel, A. ve Sungur, N. (2003). Sermaye Akımlarının Temel Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği 1989:II-1999:IV. Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni 2003/8:1-29.
 • Karluk, R. (2007). Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı. Ekonomik İstikrar, Büyüme ve Yabancı Sermaye Paneli, htpp://www.tcmb.gov.tr/, (03.07.2007)
 • Kumar N. ve Pradhan, P. (2002). Foreign Direct Investment, Externalities and Economic Growth in Developing Countries. RIS Dıscussion Papers, 1:1-37.
 • Mencinger, J. (2003). Does foreign direct ınvestment always enhance economic growth?. Kyklos, 56(4):491-508.
 • Mody, A. ve Murshid, A.P. (2004). Growing Up With Capital Flows. http://www.amody.com/pdf/GrowingUp_jie.pdf(03.11.2007)
 • Nair-Reichert, U. ve Weinhold, D. (2001). Causality test for cross-country panels: a new look at fdı and economic growth in developing countries. Oxford Bultein of Economics and Statistics, 63(2):1 53-171.
 • Roy, A.G. ve Von den Berg, H.F. (2006). Foreign direct ınvestment and economic growth: a time-series approach. Global Economy Journal, 6:1-19.
 • Sadik, A. ve Bolbol, V. (2001). Capital flows, FDI, and technology spillovers: evidence from arab countries. World Development, 29(12):2111-2125.
 • Sağlamer, E. (2003). Dolaylı Sermaye Yatırımları ve Dış Yatırımcıların Türk Sermaye Piyasasına Çekilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İzmir, web.adu.edu.tr/akademik/sselek/Erdemsaglamer.pdf
 • Şen, A. ve Karagöz, M. (2007). Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Büyüme ve İhracat Etkisi. http://iibf.kou.edu.tr/ceko/ssk/kitap50/42.pdf (04.07.2007)
 • Seyidoğlu, H. (2002). Ekonomik Terimler Ansiklopodik Sözlük. Güzem Yay. Geliştirilmiş 3. Baskı, İstanbul.
 • TCMB, (2007) www.tcmb.gov.tr (03.07.2007).
 • Zhang, K.H. (2001). Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth? Evidence From East Asia and Latin America. Contemporary Economic Policy, 10(2):175-185.
 • Zhang, K.H. (2006). Foreign Diırect Investment and Economic Growth in China: A Panel Data Study for 1992-2004 . http://faculty.washington.edu/karyiu/confer/beijing06/papers/zhang.pdf (05.11.2007)
 • Xu, B. (2000). Multinational enterprises, technology diffusion and host country productivity. Journal of Development Economics, 62:477-493.
Other ID JA32PV89VT
Journal Section Article
Authors

Author: Mehmet Alagöz
Institution: ?

Author: Savaş Erdoğan
Institution: ?

Author: Nurgün Topallı
Institution: ?

Dates

Publication Date: June 1, 2008

APA Alagöz, M , Erdoğan, S , Topallı, N . (2008). Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Turkey 1992-2007. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 7 (1), 79-89. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24257/257123