Year 2010, Volume 9, Issue 1, Pages 127 - 145 2010-06-01

Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları
Postgraduate Students’ Research Self-Efficacy Beliefs and Computer Attitudes

Cemalettin İPEK [1] , Ahmet TEKBIYIK [2] , Ömer Faruk URSAVAŞ [3]

285 675

Bu araştırmada lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırma öz-yeterlik inançları ile bilgisayar tutumlarının betimlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ayrıca, öğrencilerin öz-yeterlik inançları ile bilgisayar tutumları arasında istatistiksel olarak ilişki olup olmadığı; öğrencilerin bilimsel araştırma öz-yeterlik inançları ile bilgisayar tutumlarının cinsiyetlerine ve bulundukları lisansüstü programa bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesinde eğitim alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan 72 gönüllü yüksek lisans ve doktora öğrencisi üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmada Bieschke ve diğerleri (1993) tarafından geliştirilmiş olan “Araştırma Öz-Yeterlik Ölçeği” ile Rosen ve Weil (1992) tarafından geliştirilmiş olan “Bilgisayar Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin öz-yeterlik algıları ile bilgisayar tutumları arasında anlamlı düzeyde korelasyon olduğu; öz yeterlik algısı ve bilgisayar tutumunun öğrenim görülen program ve cinsiyete bağlı olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı gözlenmiştir
This study aims to investigate the research self-efficacy beliefs and computer attitudes of post-graduate students. The correlations between the research selfefficacy beliefs and computer attitudes is also measured and it is tried to found out whether self-efficacy beliefs and computer attitudes differentiate according to gender and post-graduate levels of the students or not. The Research Self-Efficacy Scale (Bieschke and others, 1993) and the General Attitude toward Computer Scale (Rosen and Weil, 1992) were applied to 72 voluntary post-graduate students at the Karadeniz Technical University. The result showed a significant correlation between the research self-efficacy and computer attitudes of the post graduate students. The finding also revealed that the self-efficacy beliefs and computer attitudes differentiate significantly according to post-graduate levels and gender of the postgraduate students
 • Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 2(3).
 • Bailey, J. G. (1999). Academics’ motivation and self-efficacy for teaching and research, Higher Education Research and Development, 18(3), 343-359.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84 (2), 191-215; cited in Golightly, T. R. (2007). Defining the components of academic self-efficacy in Navajo American Indian high school students. A PhD dissertation submitted to the faculty of Brigham Young University, August 2007.
 • Bandura, A. (1981). Self-referent thought: A developmental analysis of selfefficacy. In J. Flavell and L. Ross (Eds). Social Cognitive Development: Frontiers and Possible Futures (pp. 200-239). Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44, 1175-1184.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman & Company; in Bailey, J. G. (1999). Academics’ motivation and self-efficacy for teaching and research, Higher Education Research and Development, 18(3), 343-359.
 • Bard, C. C., Bieschke, K. J., Herbert, J. T. and Eberz, A. B. (2000). Predicting research interest among rehabilitation counselling students and Faculty. Rehabilitation Counseling Bulletin, 44(1), 48-55.
 • Bieschke, K. J., Bishop, R. M., and Garcia, V. L. (1993). A factor analysis of the research Self-Efficacy Scale, Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association, Toronto, Canada, August 20-24, 1993.
 • Bong, M. ve Clark, R. E. (1999). Comparison between self-concept and selfefficacy in academic motivation research. Educational Psychologist, 34(3), 139-153.
 • Büyüköztürk, Ş. (1994). Türk Eğitim Sisteminde araştırma eğitimi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(1), 385-400.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33- 53.
 • Golightly, T. R. (2007). Defining the components of academic self-efficacy in Navajo American Indian high school students. A PhD dissertation submitted to the faculty of Brigham Young University, August 2007.
 • Holden, G., Barker, K., Meenaghan, T. ve Rosenberg, G. (1999). Research selfefficacy: A new possibility for educational outcomes assesment, Journal of Social Work Education, 35(3), 463-476.
 • Karasar, N. (1974). Araştırma eğitimi, Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(1), 263-274.
 • Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Gerçek, C. ve Soran, H. (2007). Bilgisayar kursunun bilgisayara yönelik başarı, tutum ve öz-yeterlik inançları üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 203-209.
 • Kuş, B. B. (2005). Öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Lane, A. M., Hall, R. ve Lane, J. (2004). Self-efficacy and statistics performance among Sport Studies students. Teaching in Higher Education, 9(4), 435- 448.
 • Lei, S. A. (2008). Factors changing attitudes of graduate school students toward an introductory research methodology course. Education, 128(4), 667-685.
 • Montcalm, D. M. (1999). Applying Bandura’s theory of self-efficacy to the teaching of research. Journal of Teaching in Social Work, 19(1), 93-107.
 • Nartgün, Z., Uluman, M., Akın, Ç., Çelik T. ve Çevik, C. (2008). Öğretmen adaylarının Bilimsel Araştırma Öz-yeterliklerinin incelenmesi, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya: 1-3 Eylül 2008.
 • Peng, H., Tsai, C. C. ve Wu, Y. T. (2006). University students’ self-efficacy and theri attitudes toward the Internet: the role of students’ perceptions oa the Internet. Educational Studies, 32(1), 73-86.
 • Rosen, L. D., and Weil, M. M. (1992). Measuring technophobia. A manual for the administration and scoring of the Computer Anxiety Rating Scale, the Computer Thoughts Survey and the General Attitude Toward Computer Scale. USA: Chapman University.
 • Saracoğlu, A. S., Varol, R. ve Evin İlke, E. (2003). Lisansüstü eğitim öğrencilerinin bilimsel araştırma ve istatistiğe yönelik tutumları ile araştırma yeterlikleri arasındaki ilişki. Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 01-04 Ekim 2003. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sarı, M. (2006). Araştırmacı Öğretmen: Öğretmenlerin Bilimsel Araştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 847-887.
 • Schunk, D. H. ve Pajares, F. (2002). The development of academic self-efficacy; chapter in Development of Achievement Motivation (Editors: Wigfield, A., ve Eccles, J.), San Diego: Academic Press.
 • Schwarzer, R., J., Mueller ve Greenglass, E. (1999). Assesment of percieved gneral self-efficacy on the internet: Data collection in cyberspace. Anxiety, Stres and Coping, 12(2), 145-161.
 • Unrau, Y. A. ve Grinnell, R., M., Jr. (2005). The impact od social work research courses on research self-efficacy for social work students, Social Work Education, 24(6), 639-651.
 • Vasil, L. (1992). Self-efficacy expectations and causal attributions for achievement among male and female university faculty (Special Issue: Career decision making and career indecision). Journal of Vocational Behavior, 41(3) 259- 269; in Bailey, J. G. (1999). Academics’ motivation and self-efficacy for teaching and research, Higher Education Research and Development, 18(3), 343-359.
 • Vasil, L. (1993). Gender differences in the academic career in New Zealand universities. New Zealand Journal of Educational Studies, 28(2) 143-153; in Bailey, J. G. (1999). Academics’ motivation and self-efficacy for teaching and research, Higher Education Research and Development, 18(3), 343-359.
Other ID JA33YY56AP
Journal Section Article
Authors

Author: Cemalettin İPEK
Institution: Rize Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rize, Türkiye

Author: Ahmet TEKBIYIK
Institution: Rize Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rize, Türkiye

Author: Ömer Faruk URSAVAŞ
Institution: Rize Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rize, Türkiye

Dates

Publication Date: June 1, 2010

APA İPEK, C , TEKBIYIK, A , URSAVAŞ, Ö . (2010). Postgraduate Students’ Research Self-Efficacy Beliefs and Computer Attitudes. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (1), 127-145. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24260/257163