Year 2010, Volume 9, Issue 1, Pages 163 - 183 2010-06-01

Okullar ile İl-İlçe Mili Eğitim Teşkilatları Arasındaki Problemlerin Tespiti
Determining Problems between Schools and Province and District Educational Directorates

Murat Bağlıbel [1] , Gülfem Muşlu Kaygısız [2] , Mustafa Samancıoğlu [3]

164 912

Bu çalışmanın amacı Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul müdürlükleri arasındaki problemleri tespit etmek ve çeşitli öneriler sunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için 10 okul müdürüyle yüz yüze görüşme yapılmış ve temel sorun alanları tespit edilmiştir. Resmi yazışmalar, toplantılar, genel yönetsel beceriler, koordinasyon gibi konularda sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Görüşmeler sonunda elde edilen veriler doğrultusunda il ve ilçe müdürlüğü yöneticilerine uygulanmak üzere anket oluşturulmuştur. Oluşturulan anketin güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Anket 33 il ve ilçe müdürlüğü yöneticisine uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, görüşmeler ve anket verileri analiz edilmiş, veriler ışığında bulgular ortaya konularak yorumlanmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur
Aim of this study is to determine problems between Gaziantep Province and District of National Education Directorates and school principals and to give some suggestions. To carry out this aim, researchers gathered data from face-to-face interview with 10 school principals and determined basic problem areas. Determined problems are about formal writing, meetings, general managerial skills, coordination. A questionnaire was constructed by using data obtained from face-toface interviews Cronbach Alpha for the reliability is .91. The survey was applied 33 province and district directorates. Survey and interview data were analyzed. Findings were discussed in the framework of the related literature and some suggestions were made
 • Akat,İ., Budak, G. ve Budak, G.,(1997). İşletme Yönetimi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Yayınları, İzmir.
 • Akatay, A., (2003). Örgütlerde Zaman Yönetimi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 10, s.282-300.
 • Akşit Aşık, N., (2008). Yönetsel Bir Beceri Olarak Zaman Yönetimi. Anahtar Dergisi, Yıl:20, Sayı:236, s.18-20.
 • Aktan,C.,C.,(1999). 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri: (3) İnsan Mühendisliği, İstanbul: Tügiad Yayınları, 1999. Üniversitelerde Performans Yönetimi.http://www.canaktan.org/egitim/universite-reform/performans.htm. Erişim:19.07.2009.
 • Ardahan, F.,(2003). Küçük ve Orta Boy İşletme Yöneticileri İçin Zaman Yönetimi. Akdeniz Üniversitesi. Yayın No:59,Antalya.
 • Eker, T., (2006). İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin Liderlik Davranışlarının Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarının Kendilerini Takım Olarak Algılamaları Üzerindeki Etkisi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Erden, A., (1999). Yazışma Standartlarının Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Büro Yönetimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Ankara.
 • Eren Gümüştekin, G., Emet, C. (2007). Güçlendirme Algılarındaki Değişimin Örgütsel Kültür Ve Bağlılık Üzerinde Etkileşimi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,17,Dönem:Nisan.
 • Gay, L., R. (1981). Educational Research: Competencies for Analysis & Application. Charles E. Merril Publishing Co.,Ohio,USA.
 • Genç, N., (2004). Yönetim ve Organizasyon- Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Karasar, N., (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Labich, K. (1988). The Seven Keys To Business Leadership, Fortune Magazine, 24, October, U.S.A. http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/ 1988/10/24/71165/index.htm. Erişim: 18.02.2010.
 • Leblebici, D.N. (2008). 21. Yüzyılın Liderlik Anlayışına Bakış. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 61-72 ,Dönem:Mayıs.
 • MEB(Milli Eğitim Bakanlığı) Mevzuat Bankası (1994). http://mevzuat.meb.gov.tr/ html/978.html. Erişim: 12.06.2009.
 • Odabaş, H., (2001). Kurumsal İletişim Açısından Yazışmalar ve Ülkemizde Yazışmaların Durumu. 21.Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Ulusal Sempozyumu,19-20Nisan.
 • http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/.../ho/kur_ac_yaz_datashow.ppt. Erişim: 12.06.2009.
 • Odabaş, H.,(2000). Kurum ve Kuruluşlarda Yazışmalar ve Denetimi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Ankara.
 • Patton, Michael Q.,(2002). Qualitative Research & Evaluation Methods, Sage Publication
 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (2004) 25658 Sayılı Resmi Gazete, Ankara.
 • Sistem Yaklaşımının Yönetim Fonksiyonları Açısından Önemi http://www.ikademi.com/organizasyon-teorisi-ve-uygulamalari/272-sistemyaklasiminin-yonetim-fonksiyonlari-acisindan-onemi.html. Erişim:16.07.2009.
 • Strauss, Anselm C. ve Corbin, J.,(1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Sage Publications.
 • Şencan, D., (2008).İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Toplantı Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları (İstanbul İli, Kağıthane İlçesi Örneği). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisansa Tezi, İstanbul.
 • Yılmaz, K., (2004). Okul Yöneticilerinin Destekleyici Liderlik Davranışları İle Okullardaki Güven Arasındaki İlişki Konusunda İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,5(8), Dönem: Güz.
Other ID JA33YY66UT
Journal Section Article
Authors

Author: Murat Bağlıbel
Institution: ?

Author: Gülfem Muşlu Kaygısız
Institution: ?

Author: Mustafa Samancıoğlu
Institution: ?

APA Bağlıbel, M , Muşlu Kaygısız, G , Samancıoğlu, M . (2010). Determining Problems between Schools and Province and District Educational Directorates. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (1), 163-183. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24260/257168