Year 2016, Volume 15, Issue 4, Pages 1146 - 1155 2016-10-28

Çatışma Yönetimi İle Örgütsel Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Research on the Relationship Between Conflict Management and Organizational Support

Fuat Oktay [1]

612 1522

Bu araştırmanın amacı, THY Teknik A.Ş. çalışanlarının çatışma yönetimi tarzları ile algıladıkları örgütsel destek arasındaki ilişkiyi belirlemektir. İlişkisel tarama ve betimsel tarama modellerine göre yürütülen araştırmanın örneklemini 1443 THY Teknik A.Ş. çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Aflazur  (1992) tarafından geliştirilen ve Boz (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan 28 maddelik Çatışma Yönetim Tarzı Ölçeği ile Eisenberger, vd. (1986) tarafından geliştirilen ve Boz (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan 8 maddelik Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmış; çatışma yönetim tarzlarının örgütsel desteği yordama düzeyini belirlemek için ise regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları, THY Teknik A.Ş. çalışanlarının algıladıkları çatışma yönetim tarzlarına yönelik puanlarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Çalışanların örgütsel desteğe ilişkin algılarını gösteren puanların da orta düzeyde olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre çalışanların çatışma yönetim tarzları ile algıladıkları örgütsel destek arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ve çatışma yönetim tarzları, algılanan örgütsel desteği yordayan boyutlardan biridir. Alanyazına katkı sağlaması açısından benzer çalışmaların farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan bireylerle gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

The purpose of the present study is to determine the relationship between Turkish Technic Inc. employees’ conflict management styles and perceived organizational support. The sample of the study which was conducted with correlational and descriptive survey models consisted of 1443 Turkish Airlines employees. A 28-item Conflict Management Style Scale, which was developed by Aflazur (1992) and adapted to Turkish by Boz (2012) and an 8-item Perceived Organizational Support Scale, which was developed by Eisenberger, vd. (1986) and adapted to Turkish by Boz (2012) were utilized as the data collection instruments. Pearson correlation coefficient was used to determine the relationship between the variables and regression analysis was carried out in order to determine to what extent conflict management styles would predict organizational support. The results demonstrated that both the score on perceived conflict management styles and the score on perceived organizational support of Turkish Technic Inc. employees were at medium level. It was indicated that there was a significant relationship between employees’ perceived conflict management styles and perceived organizational support. Conflict management styles was found to be one of the dimensions that predicted perceived organizational support. Similar studies are recommended with individuals employed at different institutions and organizations for further research in the area.

 • Akatay, A. (2003). Çatışma yönetimi ve örgütsel çatışma yönetimi teknikleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Aralık 2003, 55-75.
 • Baykal, K. ve Kovancı A. (2008). Yönetici ve astlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik bir araştırma. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 3, 21-38.
 • Boz, İ. T. (2012). Yöneticilerin çatışma yönetim tarzı ile çalışanların role dayalı performansı arasındaki ilişki ve algılanan örgütsel desteğin rolü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul.
 • Cameron, S., Armstrong-Stassen, M., Bergeron, S. ve Out, J. (2003). Recruitment and retention of nurses: Challenges facing hospital and community employers. Canadian Journal of Nursing Leadership, 17, 79-92.
 • Costley, D. L. ve Todd, R. (1991). Human Relations in Organizations, West Publishing Company, New York.
 • Cropanzano R., Byrne Z.S., Bobocel R. ve Rupp D.E. (2001). Morale virtues, fairness heuristics, social entities, and other denizens of organizational justice. Journal of Vocational Behavior C, 58, 173-174.
 • Dawley D. Davis, Andrews M.C. ve Bucklew N.S. (2008). Mentoring, supervisor support, and perceived organizational support: what matters most. Leadership & Organization Development Journal, 29, 235-247.
 • Deutsch, M. (1973). The resolution of conflict: constructive and destructive processes. London, UK: Yale University Press.
 • Eisenberger R., Huntington S., Hutchison ve Sowa, D. (1986). Perceieved Organizational Support. Journal of Applied Pschology, 71, 1986, 500-507.
 • Eisenberger, R., Stinglhamber, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I. L., ve Rhoades, L. (2002). Perceived supervisor support: contributions to perceived organizational support and employee retention. Journal of Applied Psychology, 87, 565-573.
 • Eser, G. (2011). Güven eğiliminin algılanan örgütsel destek üzerindeki etkisi. Marmara Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 1, 2011, 365-376.
 • Friedman, R., Tidd, S., Currall, S., VE Tsai, J. (2000). What goes around comes around: The impact of personal conflict style on work conflict and stress. The International Journal of Conflict Management, 11, 32-55.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Koçel T., (2005). İşletme Yöneticiliği, 10. Basım. İstanbul, 2005, Arıkan Yayın.
 • Kraimer, M.L. VE Wayne, S.J., 2004. “An Examination of Perceived Organizational Support as A Multidimensional Construct in The Context of An Expatriate Assignment”, Journal of Management, 30(2), 2004, s. 209–237.
 • Laschinger, H., Purdy, N., Cho, J., ve Almost, J. (2006). Antecedents and consequences of nurse managers’ perceptions of organizational support. Nursing Economics, 24, 20-27.
 • Laschinger, H., Siu, H. ve Finegan, J. (2008). Nursing professional practice environments. The Journal of Nursing Administration, 38(5), 25-257.
 • Loi R., Hang-Yue N., Foley S. (2006). Linking employees’ justice perceptions to organizational commitment and intention to leave: The mediating role of perceieved organizational support , Journal of Occupational and Organizational Psychology. Mar 79, 2006, 101-120.
 • Loi R., Hang-Yue N., Foley S. (2006). Linking employees’ justice perceptions to organizational commitment and intention to leave: The mediating role of perceieved organizational support , Journal of Occupational and Organizational Psychology. Mar 79, 2006, 101-120.
 • Montoro-Rodriguez, J., ve Small, J. (2006). The role of conflict resolution styles on nursing staff morale, burnout and job satisfaction in long-term care. Journal of Aging and Health, 18, 385-406.
 • Patrick, A. ve Laschinger, H. (2006). The effect of structural empowerment and perceived organizational support on middle level nurse managers’ role satisfaction. Journal of Nursing Management, 14, 13-22.
 • Psenicka, C., ve Rahim, M. A. (2002). A model of emotional ıntelligence and conflict management strategies: a study in seven countries. The International Journal of Organizational Analysis, 10, 302-326.
 • Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational. International Journal of Conflict Management, 13, 2002.
 • Rahim, M. A. (1983). A measure of styles of handling interpersonal conflict. The Academy of Management Journal, 26, 368-376.
 • Rahim, M.A. (1992). Managing conflict in organizations, praeger publishers. Second Edition.
 • Rhoades, L., ve Eisenberger, R., 2002. Perceived Organizational Support: a rewiev of the literatüre. Journal of Applied Psychology, 87, 698-714.
 • Sportsman, S. & Hamilton, P. (2007). Conflict management styles in the health professions. Journal of Professional Nursing, 23, 157-166.
 • Thomas, K.W., ve Kilmann, R.H. (1978). Comparison of four instruments measuring behavior. Psychological Reports, 42, 1139-1145.
 • Turunç, Ö. ve Çelik M. (2010). Çalışanların algıladıkları örgütsel destek ve iş stresinin örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi. Yönetim Ve Ekonomi , 17, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Manisa.
 • Türkel, A. (2000). Grup dinamiği ve çatışma yönetimi. Türkmen Kitapevi.
 • Üngüren, E. (2008). Örgütsel çatışma yönetimi üzerine konaklama sektöründe bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 880-908.
 • Vivar, C. G. (2006). Putting conflict management into practice: a nursing case study. Journal of Nursing Management, 14, 201-206.
 • Zagenczyk, T.J. (2001). A social influence analysis of perceived organizational support. Doctor of Philosophy, University of Pittsburgh
 • Zhuang, G. (2010). Power, conflict, and cooperation: the impact of guanxi in chinese marketing channels. Industrial Marketing Management, 39, 137-149.
Subjects Management, Social
Journal Section Business
Authors

Author: Fuat Oktay

APA Oktay, F . (2016). Research on the Relationship Between Conflict Management and Organizational Support. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15 (4), 1146-1155. DOI: 10.21547/jss.265503