Year 2017, Volume 16, Issue 2, Pages 568 - 578 2017-04-27

The Strategic Role of Institutionalization for Accommodation Enterprises in Terms of Organizatıonal Innovation
Konaklama İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Örgütsel Yenilik Açısından Stratejik Rolü

AZİZ GÖKHAN ÖZKOÇ [1] , EBRU KEMER [2]

520 1219

The objective of this study is to determine the factors for institutionalization that affect approaches of organizational innovation for upper methods in the accommodation enterprises. A questionare form which is designed to obtain statistical data in context with the research has been conducted on the higher rank of managers on duty who work at accomodation enterprises  with 3, 4 or 5 stars of quality, in the province of Nevşehir, Turkey.  After the numerical data that was obtained in the end of correlational and regressional analyses was studied, it was found that there are positive relations between organisational innovation and institutionalization factors. Additionally, as for the description of the factors that constitute the institutionalization for organisational innovation, there was no any meaningful effect found by parameters of objectivity and neutrality, and transparency. However, as for the parameter of formallization and professionalization, a highly positive and meaningful effect was determined. As a result, it is proposed that higher managements of enterprises should have a frame of action with a formally-established  and professional perspective before realizing their organisational innovation objectives.

Bu çalışma ile konaklama işletmelerinde üst yönetimlerin örgütsel yenilik yönelimlerine etki eden kurumsallaşma unsurlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında İstatistiki veri elde etmek amacıyla oluşturulan anket formu, Nevşehir İli’nde faaliyet gösteren 3,4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde görev yapan üst düzey yöneticilere uygulanmıştır. Yapılan korelasyon ve regresyon analizleri sonucu elde edilen sayısal veriler incelendiğinde; örgütsel yenilik ile kurumsallaşma unsurları arasında pozitif yönlü ilişkiler saptanmış olup, örgütsel yeniliğin açıklanmasında kurumsallaşmayı oluşturan unsurlardan nesnellik ve tarafsızlık ile şeffaflık boyutlarının herhangi bir anlamlı etkisi belirlenemezken, formalleşme ve profesyonelleşme boyutunun yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı etkisi tespit edilmiştir. Sonuç olarak üst yönetimlerin, örgütsel yenilik hedeflerini gerçekleşmeden önce, formalleşmiş ve profesyonel bir kurumsal çerçeve dahilinde hareket etmeleri gerektiği önerilmektedir. 

  • Ak, G. (2010). Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmanın İşletme Başarısına Olan Etkileri: Aydın İlinde Faaliyet Gösteren Aile İşletmeleri Örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Aksoy, B. (2007). Bir Meslek Örgütünün Kurumsal Değişimdeki Yeri: Türkiye Sağlık Alanı Örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Aktan C., Vural İ. (2004). Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Aralık.
  • Alpay, G., Bodur, M., Yılmaz, C., Çetinkaya, S. ve Arıkan, L. (2008). Performance implications of institutionalization process in familyownrd businesses: Evidence from an emerging economy. Journal of World Business, 43: 435-448.
  • Altun, Ş. (2008). A‟dan Z‟ye Türkiye‟den İnovasyon Manzaraları. İstanbul. Doğuş İletişim Yayıncılık. 6-7.
  • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya. Sakarya Yayıncılık.
  • Antoncic, B. Hisrich, R. D. (2001), Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation; Journal of Business Venturing, 16: 497-527.
  • Apaydın, F. (2008), “Kurumsallaşmanın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Performansına Etkileri”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7): 121-145.
  • Aşan, C. (2010). Aile Şirketlerinin Performansında Kurumsallaşmanın ve Kültürün Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Tourism
Authors

Orcid: AGÖ
Author: AZİZ GÖKHAN ÖZKOÇ
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: EK
Author: EBRU KEMER
Institution: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU

Dates

Publication Date: April 27, 2017

APA ÖZKOÇ, A , KEMER, E . (2017). The Strategic Role of Institutionalization for Accommodation Enterprises in Terms of Organizatıonal Innovation. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (2), 568-578. DOI: 10.21547/jss.296231