Year 2019, Volume 5, Issue 2, Pages 301 - 316 2019-03-15

Impact of working capital management on firm’s profitability: an application on BIST tourism companies
Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığına etkisi: BIST turizm firmaları üzerine bir uygulama

Turhan Korkmaz [1] , Serdar Yaman [2]

63 145

In this study, the effect of the working capital management on the profability of tourism firms that are trading in Borsa Istanbul (BIST) has been analyzed for the period after the crisis 2008. The study covers semi-annual data of 6 tourism firms operated in Turkey for the period of 2011:12-2017:12. In the study, Th effect of working capital management on the profability of firms has been analyzed using panel data analysis. The effect of cash conversion cycle (CCC) and its components which are considered as the basic indicators of the working capital on profability of tourism firms has been analyzed separately as independent variables in separate models. According to the results of the study, it has been determined that cash conversion cycle, accounts receivables period and inventory turnover period have statistically significant negative effects on profability of tourism firms. On the other hand, it has been determined that accounts payables period has statistically significant positive effect on profability of tourism firms    

Bu çalışmada, çalışma sermayesi yönetiminin Borsa İstanbul (BİST)’da faaliyet gösteren turizm firmalarının firma karlılıkları üzerine olan etkisi 2008 krizi sonrası dönem için incelenmiştir. Çalışma 2011:12-2017:12 döneminde Türkiye’de turizm sektöründe faaliyet gösteren 6 turizm firmasına ilişkin altı aylık verileri kapsamaktadır. Çalışmada, çalışma sermayesi yönetimin firma karlılığı üzerindeki etkisi panel veri analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma sermayesinin temel göstergesi olarak kabul edilen nakit dönüşüm süresi ve bileşenleri ayrı modellerde bağımsız değişken olarak ele alınarak turizm firmalarının karlılıkları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, nakit dönüşüm süresi, alacak tahsil süresi ve stok devir süresi turizm firmalarının faaliyet karlılıkları üzerinde istatistiki olarak negatif anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan borçların ödenme süresinin ise turizm firmalarının faaliyet karlılıkları üzerinde pozitif anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

 • Açıkgöz, E., Uygurtürk, H., & Korkmaz, T. (2015). Analysis of factor affecting growth of pension mutual funds in Turkey. International Journal of Economics and Financial, 5(2), 427-433.
 • Afeef, M. (2011). Analyzing the ımpact of working capital management on the profitability of SME’s in Pakistan. International Journal of Business and Social Science, 2(22), 173-183.
 • Agha, H. (2014). Impact of working capital management on profitability. Eueopean Scientific Journal, 10(1), 374-381.
 • Akoto, R. K., Awunyo-Vitor, D., & Angmor, P. L. (2013). Working capital management and profitability: Evidence from Ghanaian listed manufacturing firms. Journal of Economics and International Finance, 5(9), 373-379.
 • Arshad, Z., & Gondal, M. Y. (2013). Impact of working capital management on profitability a case of the Pakistan cement industry. Interdiciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(2), 384-390.
 • Ata, H. A., & Buğan, M. F. (2016). İmalat şirketlerinde çalışma sermayesi etkinliğinin firma değerine etkisi nasıldır?. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 25-33.
 • Atmaca, M. (2016). Finansal oranlar aracılığıyla çalışma sermayesi bileşenlerinin karlılığa etkisi: Borsa İstanbul’da işlem gören kimya, plastik ve kauçuk şirketlerinde bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 633-649.
 • Baltagi, B. H. (2014). Econometric analysis of panel data. Fifth Edition. Chichester: Jhon Wiley&Sons Ltd.
 • Baltagi, B. H., & Li, Q. (1995). Testing AR (1) against MA (1) disturbances in an error component model. Journal of Econometrics, 68(1), 133-151.
 • Born, B., & Breitung, J. (2016). Testing for serial correlation in fixed-effects panel data models. Econometric Reviews, 35(7), 1290-1316.
 • Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287-1294.
 • Coşkun, E., & Kök, D. (2011). Çalışma sermayesi politikalarının karlılık üzerine etkisi: Dinamik panel uygulaması. Ege Akademik Bakış, 11, 75-85.
 • Deloof, M. (2003). Does working capital management affect profitability of Belgian firms?. Journal of Business, Finance and Accounting, 30(3), 573-587.
 • Dursun, A., & Ayrıçay, Y. (2012). Çalışma sermayesi-karlılık ilişkisinin İMKB örneğinde 1996-2005dönemi analizi. Atatürk Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3-4), 199-214.
 • Engvist, J., Graham, M., & Nikkinen, J. (2014). The impact of working capital management on firm profitability in different business cycles: Evidence from Finland. Research in International Business and Finance, 32, 36-49.
 • Finnet: www.finnet.com.tr, [Erişim Tarihi: 14.07.2018].
 • Garcia-Truel, P. J., & Martinez-Solano, P. (2007). Effects of working capital management on SME profitability. International Journal of Manegerial Finance, 3(2), 164-177.
 • Gilll, A., Biger, N., & Mathur, N. (2010). The relationship between working capital management and profitability: Evidence from the United States. Business and Economics Journal, 10, 1-9.
 • Gujarati, D. N. (2004). Basic econometrics. Fourth Edition. New York: The McGraw-Hill Companies.
 • Güldeci, E. N. (2016). İşletme düzeyinde çalışma sermayesi ve karlılık ilişkisi – Bist’de faaliyet gösteren gübre işletmeleri üzerine bir çalışma. Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(2/1), 183-192.
 • Helhel, Y., & Karasakal, S. (2017). Konaklama işletmelerinde çalışma sermayesi yönetiminin karlılık performansına etkisi: Borsa İstanbul’da (Bist) bir uygulama. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(3), 27-39.
 • Hsiao, C. (2006). Panel data analysis – advantages and challenges. Institute of Economic Policy Research. Univercity of Southern California, Working Paper.
 • Im, K.K., Pesaran, M.H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115, 53-74.
 • KAP: www.kap.org.tr, [Erişim Tarihi: 13.07.2018].
 • Karaduman, H. A., Akbaş, H. E., Ozsozgun, A., & Durer, S. (2010). Effects of working capital management on profitability: The case for selected companies in the Istanbul Stock Exchange (2005-2008). International Journal of Economics and Finance Studies, 2(2), 47-54.
 • Kendirli, S., & Çankaya, M. (2016). BİST turizm endeksindeki şirketlerde işletme sermayesi yönetiminin karlılık üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bir araştırma. International Review of Economics and Management, 4(2), 46-68.
 • Keskin, R., & Gökalp, F. (2016). Çalışma sermaye yönetiminin firma kârlılığı üzerine etkisi: Panel veri analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(1), 15-25.
 • Korkmaz, T., Yıldız, B., & Gökbulut, R.İ. (2010). FVFM’nin İMKB ulusal 100 endeksindeki geçerliliğinin panel veri analizi ile test edilmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1), 95-105.
 • Köse İçigen, F., & Karaş, G. (2017). İşletme sermayesi yönetiminin karlılık üzerine etkisinin araştırılması. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(4), 55-60.
 • Lazaridis, I., & Tryfonidis, D. (2006). The relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens Stock Exchange. Journal of Financial Management and Analysis, 19(1), 1-12.
 • Levin, A.T., Lin, C.F., & Chu, C.S.J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
 • Meder Çakır, H. (2013). Nakit döngüsünün firma karlılığına etkisinin sektörel analizi. Journal of Yaşar University. 30(8). 4948-4965.
 • Nazir, M. S., & Afza, T. (2009). Impact of aggressive working capital management policy on firms’ profitability. The IUP Journal of Applied Finance, 15(8), 19-30.
 • O’Brien, R. M. (2007). A calculation regardingrules of thumb for Variance Inflation Factors. Quality and Quantity, 41(5), 673-690.
 • Pesaran, M. H., & Yagamata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142, 50-93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yagamata, T. (2008). A bias-adjusted LM tes of error cross-section indipendence. Econometrics Journal, 11, 151-127.
 • Singh, j. J., & Pandey, S. (2008). Impact of working capital management in the profitability on hindalco industries limited. The Icfai University of Financial Economics. 6(4), 62-72.
 • Tatoğlu, F. Y. (2013). Panel veri ekonometrisi: Stata uygulamalı. İstanbul: Beta Basım.
 • Ün, T. (2015). Stata ile panel veri analizi. S. Güriş (eds.) Stata ile panel veri modelleri. (ss. 39-80). İstanbul: Der Kitabevi.
 • Wang, Y. J. (2002). Liquidity management, operating performance, and corporate value: Evidence from Japan and Taiwan. Journal of Multinational Financial Management. 12, 159-169.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-5468-2279
Author: Turhan Korkmaz
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8316-0805
Author: Serdar Yaman (Primary Author)
Institution: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @conference paper { jttr527606, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {301 - 316}, doi = {10.24288/jttr.527606}, title = {Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığına etkisi: BIST turizm firmaları üzerine bir uygulama}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Turhan and Yaman, Serdar} }
APA Korkmaz, T , Yaman, S . (2019). Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığına etkisi: BIST turizm firmaları üzerine bir uygulama. Journal of Tourism Theory and Research, 5 (2), 301-316. DOI: 10.24288/jttr.527606
MLA Korkmaz, T , Yaman, S . "Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığına etkisi: BIST turizm firmaları üzerine bir uygulama". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019): 301-316 <http://dergipark.org.tr/jttr/issue/43713/527606>
Chicago Korkmaz, T , Yaman, S . "Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığına etkisi: BIST turizm firmaları üzerine bir uygulama". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019): 301-316
RIS TY - JOUR T1 - Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığına etkisi: BIST turizm firmaları üzerine bir uygulama AU - Turhan Korkmaz , Serdar Yaman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24288/jttr.527606 DO - 10.24288/jttr.527606 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 301 EP - 316 VL - 5 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.527606 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.527606 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığına etkisi: BIST turizm firmaları üzerine bir uygulama %A Turhan Korkmaz , Serdar Yaman %T Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığına etkisi: BIST turizm firmaları üzerine bir uygulama %D 2019 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 5 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.527606 %U 10.24288/jttr.527606
ISNAD Korkmaz, Turhan , Yaman, Serdar . "Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığına etkisi: BIST turizm firmaları üzerine bir uygulama". Journal of Tourism Theory and Research 5 / 2 (March 2019): 301-316. https://doi.org/10.24288/jttr.527606
AMA Korkmaz T , Yaman S . Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığına etkisi: BIST turizm firmaları üzerine bir uygulama. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 301-316.
Vancouver Korkmaz T , Yaman S . Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığına etkisi: BIST turizm firmaları üzerine bir uygulama. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 316-301.