Year 2018, Volume 5, Issue 9, Pages 463 - 482 2018-12-30

MERYEM SURESİ 71. AYET BAĞLAMINDA İŞKÂLİ GİDERME YÖNTEMLERİ

Mehmet YALINKILIÇ [1] , Ahmet ABAY [2]

31 321

Özet

Kur’an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanların dünya ve ahiretlerini mamur etmek için gönderilmiş ilahi bir kitaptır. İnsanlığı doğru yol üzerine yönlendirmek için onlara en güzel şekilde hitap eden Kur’an-ı Kerim, lafzı ve manası itibariyle ebedi bir mucizedir. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’de herhangi bir çelişki ve tutarsızlıktan söz etmek mümkün değildir. Bu özellik sadece Kur’an-ı Kerim’e özgü bir durumdur.

Kur’an-ı Kerim de zahiri olarak var olduğu zannedilen bir takım ihtilaf ve tenakuzlar, müşkil ve işkâli anımsatan bazı kavramlardan kaynaklanmaktadır. İşkâle sebep olan ayetleri müfessirler cem’ ve te’lif metodunu kullanarak meseleyi çözüme kavuşturmuşlardır. Bu çalışma Kur’an-ı Kerim’de herhangi bir ihtilaf ve tenakuzun bulunmadığını amaçlamaktadır. Bunu yaparken Kur’an-ı Kerimin tamamında değil, Meryem suresi 71. ayet bağlamında âlimlerin bu işkâli nasıl çözüme kavuşturduklarını inceledik.

Kur’an-ı Kerim de herhangi bir ihtilaf ve çelişkinin söz konusu olmadığını müfessirler ilgili ayetleri te’vil ederek konuya açıklık getirmişlerdir. Zira İnsanların zihinlerinde meydana gelen tutarsızlığın çeşitli sebeplerden ve bilgi yetersizliğinden kaynaklandığını açıklamışlardır. Dolayısıyla Meryem suresi 71. ayetin Kur’an’ın genel prensipleriyle çatışmadığını görmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Meryem, Müşkil, İşkâl

Summary

The Holy Qur’an is a divine book sent by Almighty God to make people’s world and the hereafter. The Qur’an, which best addresses them in order to direct mankind on the right path, is a eternal miracle in its ıyrics and sense. Therefore, it is not possible to talk about any contradiction or incoherence in the Qur’an. This feature is unique to the Qur’an.

The Qur'an has some controversies and contradictions that are thought to exist as a result of some concepts that remind us to be cunning and divorce. The commentators of the verses that caused the stagger have solved the problem by using the cem and the teflim method. This study aims that there is no disagreement or disagreement in the Qur'an. In doing so, we have examined how these scholars have resolved the scholars in the context of the 71st verse of the Surat al-Mary, not the entire Qur'an.

In the Qur'an, the commentators clarify the subject by noting the controversy and the related verses. Because they have explained that the incoherence that occurs in the minds of people is caused by various reasons and inadequate information. Therefore, we can see that Surat al-Mary does not conflict with the general principles of the Qur'an in verse 71.

 Keywords: Qur'an, Mary, Mashkil, Savior

Tefsir, Kur'an, Meryem, Müşkil, İşkal
  • KAYNAKÇAATEŞ, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul, 1988.ÂLUSİ, Şahabettin Mahmut b. Abdullah Hüseyni, Rûhu’l-Meânî fi Tefsir’il-Kur’an’il Azîm, I. Baskı, Tahkik: Ali Abdülbari Atiye, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1415/1994.BAYRAKLI, Bayraktar, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kuran Tefsiri, Bayraklı Yayınları, İstanbul, 2004.BEYDÂVİ, Nasreddin Ebu Said Abdullah b. Amr eş-Şirâzi, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, I. Baskı, Tahkik: Muhammed Abdurrahman Mar’aşli, Dârü’l-İhyâi’t-Türasi’l-Arabiyye, Beyrut, 1418/1998.BİLMEN, Ömer Nasuhi, Hukûk-i İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu, Ravza Yayınları, İstanbul, 1999.CANDAN, Abdulcelil, Anlaşılması Güç Ayetlerin Tefsiri(Müşkilü’l-Kur’an), Kitap Dünyası Yayınları, Konya, 2001.CERRAHOĞLU, İsmail, Tefsir Usulü, XXVI. Baskı, T.D.V Yayınları, Ankara, 2014.ÇEKER, Orhan, İslam Ansiklopedi, Şamil Yayınları, İstanbul, 2000.DEMİRCİ, Sabri, Fahreddin Razi’nin Tefsiri Mefatihu’l-Gayb’da Müşkilü’l-Kur’an Meselesi, Doktora tezi, M.Ü.İ.F Yayınları, İstanbul, 2003.Derveze, İzzet, Tefsiru’l Hadis, II. Baskı, Çev. Ahmet Çelen-Mehmet Çelen, İstanbul: Ekin Yayınları, 1998.DİYANET, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, Tlf: Hayreddin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, Sadrettin Gümüş, D.İ.B Yayınları, Ankara, 2006.el-CEVZİ, Ebu'l-Fereç, Zadü'I-Mesir, I. Baskı, Daru’l-Kitap el-Arabî, b.y, 1422/2001.el-MANSUR, Abdullah b. Hamed Müşkilü’l-Kur’âni’l-Kerim, Daru’l İbnu’l Cevzi, Demmêm, 1426/2005.er-RAZİ, Fahreddin Ebu Abdullah Muhammed b. Amr, Mefatihu’l-Ğayb, II. Baskı, Daru’l İhya ut-Turas, Beyrut, 1420/1999.el-İSFAHÂNİ, Rağıp, el-Müfredat fi Garib’il-Kur’an, I. Baskı, Tahkik: Safvan Adnan, Daru’l-Kalem, ed-Daru’l-Şamile, Beyrut, 1412.es-SÂBUNİ, Muhammed Ali, Safvetü’t-Tefâsir, IV. Baskı, Daru’l Kur’âni’l-Kerim, Beyrut, 1402/1981.FEYRUZEBÂDÎ, el-Kamûsü’l Muhit, thk. Muhammed Naim el-Arkusi, VIII Baskı, Müessesetü’r-Risale, Lübnan, 2005.İbn ÂŞÛR, Muhammed Tahir, Tefsir’ut-Tahrir ve et-Tenvir, I. Baskı, Daru et-Tunusiyye Lin-Neşr, Tunus, 1984.İbn KESİR, Ebu’l-Fida’ İsmail b. Amr b. Kesir, Tefsiru’l Kur’âni’l Azim, Tahkik: Sami b. Muhammed Seleme, II. Baskı, Daru et-Tayyibe lin-Neşr ve Tevzi’, b.y, 1420/1999.İbn KUTEYBE, Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dinaveri, Te’vil-u Müşkilü’l Kur’an, Tahkik: İbrahim Şemsuddin, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, t.y.İbn MANZUR, Ebü’l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensari, Lisanü’l-Arab, II. Baskı, Daru’l Sadır, Beyrut, 1414/1993.KURTUBİ, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmet b. Ebi Bekr Şemsuddin, el-Câmiu’l li-Ahkâmi’l-Kur’an/Tefsiru’l Kurtubi, I. Baskı, Tahkik: Ahmet Bedûnî-İbrahim Atfiş, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut-Lübnan, 1384/1964.KUTUB, Seyyit, Fi Zilâl’i Kur’an, I. Baskı, Çev. Salih Uçan, Vahdettin İnce, Mehmet Yolcu, Dünya Yayınları, İstanbul, 1991.MAVERDİ, Ebi Hasan Ali b. Muhammed b. Habip, en-Nüketü ve’l U’yûn/Tefsiru’l Maverdi, Daru’l Kutub’ul İlmiyye, Beyrut-Lübnan, t.y. MEVDUDİ, Tefhimu’l Kur’an, II. Baskı, Çev. Muhammed Han Kayani, Yusuf Karaca, Nazife Şişman, İsmail Bosnalı, İnsan Yayınları, İstanbul, 1991.SÜLEYMAN, Mukâtil b. Ebul Hasan, Tefsir Mukâtil b. Süleyman, I.Baskı, Tahkik: Abdullah Mahmut, Daru’l Kutub’ul-İlmiyye, Beyrut, 1424/2003. NESEFİ, Abdullah b. Ahmet b. Mahmut, Medârikut-Tenzil ve Hakâikut-Te’vil, I. Baskı, Tahkik: Yusuf Ali Bedevi, Daru’l-Kalem et-Tayyip, Beyrut, 1419/1998.ÖZ, Ahmet Kur’an-ı Anlamada Bağlam, Hikmet Yayınları, İstanbul, 2016.SAKA, Şevki, Mü’minler Cehenneme Girer mi? Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XLI, Ankara, 2000.SA’LEBİ, Ebu İshak Ahmet, el-Keşfu ve’l Beyan, I. Baskı, Tahkik: Ebu Muhammed b. Aşûr, Daru’l İhyaut-Turas’il Arabî, Beyrut-Lübnan, 1422/2002. SÜLÜN, Murat, Mahiyeti, Sebep ve Çözümleri Çerçevesinde Müşkilü’l-Kur’an, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-III, İstanbul, 2002.SÜLÜN-ÇELİK, Murat-Ömer, Türkiye Kur’an Makaleleri Bibliyografyası, M.Ü.İ.F.A.V Yayınları, İstanbul, 1999.TABERİ, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir b. Yezit, Câmiu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an, I. Baskı, Tahkik: Ahmet Muhammed Şakir, Daru’l Hicr, Mısır, 1422/2001.TİYEK, Fatih, Kur’an-ı Anlamada Bağlamın Rolü, Ankara Okulu, Ankara, 2005.TURAN, Abdulbaki, İslam Ansiklopedi, Şamil Yayınları, İstanbul, 2000.YAŞAR, Hüseyin, Kur’an’da Müphem Ayetler(Mübhemâtü’l-Kur’an), Dotora Tezi, İzmir,1999.YAZIR, Elmalılı M. Hamdi Kur’an-ı Kerim ve Kelime Meali, Merve Yayınları, İstanbul, 2011.YERİNDE, Âdem, İlk Bakışta Çelişki Görünümü Veren Müşkil Ayetler ve Etrafında Oluşan Bilimsel Edebiyat, S.Ü.İ.F.D, Sakarya, 2007.ZERKEŞİ, Ebu Abdullah Bedrettin Muhammed b. Bahadır b. Abdullah, el-Burhan fi ‘Ulûmi’l-Kur’an, I. Baskı, Tahkik: Muhammed Ebü’l-Fazl İbrahim, Daru’l-Ma’rife, Beyrut-Lübnan, 1957.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section RESEARCH ARTICLES
Authors

Author: Mehmet YALINKILIÇ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Ahmet ABAY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { k7auifd405783, journal = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7634}, eissn = {2651-4087}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {463 - 482}, doi = {}, title = {MERYEM SURESİ 71. AYET BAĞLAMINDA İŞKÂLİ GİDERME YÖNTEMLERİ}, key = {cite}, author = {YALINKILIÇ, Mehmet and ABAY, Ahmet} }
APA YALINKILIÇ, M , ABAY, A . (2018). MERYEM SURESİ 71. AYET BAĞLAMINDA İŞKÂLİ GİDERME YÖNTEMLERİ. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (9), 463-482. Retrieved from http://dergipark.org.tr/k7auifd/issue/41913/405783
MLA YALINKILIÇ, M , ABAY, A . "MERYEM SURESİ 71. AYET BAĞLAMINDA İŞKÂLİ GİDERME YÖNTEMLERİ". Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 463-482 <http://dergipark.org.tr/k7auifd/issue/41913/405783>
Chicago YALINKILIÇ, M , ABAY, A . "MERYEM SURESİ 71. AYET BAĞLAMINDA İŞKÂLİ GİDERME YÖNTEMLERİ". Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 463-482
RIS TY - JOUR T1 - MERYEM SURESİ 71. AYET BAĞLAMINDA İŞKÂLİ GİDERME YÖNTEMLERİ AU - Mehmet YALINKILIÇ , Ahmet ABAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 463 EP - 482 VL - 5 IS - 9 SN - 2148-7634-2651-4087 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi MERYEM SURESİ 71. AYET BAĞLAMINDA İŞKÂLİ GİDERME YÖNTEMLERİ %A Mehmet YALINKILIÇ , Ahmet ABAY %T MERYEM SURESİ 71. AYET BAĞLAMINDA İŞKÂLİ GİDERME YÖNTEMLERİ %D 2018 %J Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-7634-2651-4087 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD YALINKILIÇ, Mehmet , ABAY, Ahmet . "MERYEM SURESİ 71. AYET BAĞLAMINDA İŞKÂLİ GİDERME YÖNTEMLERİ". Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 / 9 (December 2019): 463-482.
AMA YALINKILIÇ M , ABAY A . MERYEM SURESİ 71. AYET BAĞLAMINDA İŞKÂLİ GİDERME YÖNTEMLERİ. K7AÜİFD. 2018; 5(9): 463-482.
Vancouver YALINKILIÇ M , ABAY A . MERYEM SURESİ 71. AYET BAĞLAMINDA İŞKÂLİ GİDERME YÖNTEMLERİ. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; 5(9): 482-463.