Year 2018, Volume 5, Issue 1, Pages 1 - 9 2018-04-16

An Investigation on Change of Pre-Service Teachers’ Self-Confidence in Technological Pedagogical Content Knowledge
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Değişiminin İncelenmesi

Elvan İNCE AKA [1] , Alev DOĞAN [2] , Ayşe Sert Çıbık [3]

165 390

The purpose of this study is to determine the change in pre service science teachers’ self-confidence in technological pedagogical content knowledge. This study was conducted with 35 senior pre service science teachers who are enrolled in Science education department in a public university in the context of 8-week (16 hours) training in 2015-2016 academic year. In the first phase, the pre service science teachers were introduced with sample implementations of multimedia factors. Then, the participants were asked to prepare and present a presentation on the topics selected from the field of science enhanced with multimedia as a group. The study was designed according to the quasi-experimental one-group pretest-posttest modeling. Technological Pedagogical Content Knowledge Self-Confidence Scale was used as the data collection tool. As a result of the study, it was retained that pre service science teachers’ power point presentations supported with the multimedia factors has a positive effect on the change of their confidence and the presentations prepared by using the multimedia factors revealed positive changes in technological pedagogical content knowledge and technological pedagogical knowledge in terms of sub-dimensions.

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerinin değişimini incelemektir. Çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı son sınıfında okuyan 35 öğretmen adayı ile 8 haftalık (16 saat)  bir eğitim kapsamında gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada adaylara çoklu öğrenme unsurlarıyla ilgili uygulama örnekleri tanıtılmış ve adaylar gruplar halinde çalıştırılmıştır. Daha sonra adaylardan fen bilimleri alanından seçilmiş bazı konularla ilgili çoklu öğrenme unsurlarıyla desteklenmiş sunum hazırlamaları ve sunmaları istenmiştir. Çalışma yarı deneme modellerinden tek gruplu ön test-son test araştırma desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği (TPABÖGÖ) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının hazırladıkları ve sundukları çoklu öğrenme unsurlarıyla desteklenmiş sunumlarının, adayların teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerinin değişiminde ve özellikle teknolojik pedagojik alan bilgisi ile teknolojik pedagojik bilgilerinde olumlu yönde etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

 • Altunay, A. Y. ve Şeker, R. (2008). Bilgisayar ortamında hazırlanan kavram haritalarının bir öğretim materyali olarak fen bilgisi dersinde kullanılmasının ilköğretim öğrencilerinin başarılarına etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(3), 19-32.
 • Arıcı, N. ve Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 421-430.
 • Aslan, Z., & Doğdu, S. (1993). Eğitim teknolojisi uygulamaları ve eğitim araç gereçleri. Ankara: Tekışık Ofset.
 • Balkı, E. (2008). Öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve uygulamaları: Özel Konya Esentepe ilköğretim okulu örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Ball, D. L., Lubienski, S., & Mewborn, D. (2001). Research on teaching mathematics: The unsolved problem of teachers' mathematical knowledge In V. Richardson (Ed.), Handbook ofresearch on teaching (4th ed.). New York: Macmillan.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward an unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191- 215.
 • Büyüköztürk, Ş., (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık. Canbolat (2011). Matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile düşünme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı, Konya.
 • Carvalho-Knighton, K. M. ve Keen-Rocha L. (2007). Using technology to enhance the effectiveness of general chemistry laboratory courses. Journal of Chemical Education, 84(4), 727-730.
 • Cox, S., & Graham, C. R. (2009). Diagramming TPCK in Practice: Using and elaborated model of the TPCK framework to analyze and depict teacher knowledge. TechTrends, 53(5), 60-69. doi: 10.1007/s11528-009-0327-1
 • Çağıltay, K., Yıldırım, S., Arslan, İ., Gök, A., Gürel, G., Karakuş, T. ve diğerleri. (2007). Öğretim teknolojilerinin üniversitede kullanımına yönelik alışkanlıklar ve beklentiler: betimleyici bir çalışma. Akademik Bilişim Konferansı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya (31 Ocak-2 Şubat).
 • Çeliköz, N. (1998). Eğitimde çoklu ortam (Multimedia). Eğitim ve Bilim, 22(108), 3-8.
 • Doğan, Y., & Yılmaz, M. (2012). Fen ve teknoloji dersinde öğretim teknolojilerinin kullanımının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 107-121.
 • Efe, R. (2011). Science student teachers and educational technology: Experience, intentions, and value. Educational Technology & Society, 14(1), 228–240.
 • Feltz, D. L. (1988). Self-confidence and sports performance. Exercise and Sports Science Reviews, 16(1), 423-458.
 • Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L.,& Harris, R. (2009). TPACK development in science teaching: Measuring the TPACK confidence of inservice science teachers, TechTrends, Special Issue on TPACK, 53(5), 70-79. doi: 10.1007/s11528-009-0328-0
 • Harris, J. B., Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2007). Teachers’ technological pedagogical content knowledge: Curriculum-based technology integration reframed. Içinde Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
 • Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. J. (2009). Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393-416.
 • Harter, S. (1982). The perceived competence scale for children. Child Development, 53, 87-97. doi: 10.2307/1129640
 • Jacobson, M. J. and Kozma, R. B. (2000). Innovations in science and mathematics education. Advanced designs for technologies of learning, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Jones, A., & Moreland, J. (2005). The centrability PCK in professional development for primary science and technology teachers: Towards school-wide reform.In Rodriques, S.(Eds.), International Perspectives on Teacher Professional Development (pp.57-78). Nova Science Publishers.
 • Karakuyu, Y., & Karakuyu, A. (2016). Motivasyon ve öz-yeterliğin sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerine (TPAB) katkısı. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 89-100.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge?.Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70. MEB (2004). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara.
 • MEB (2008). Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Fen ve teknoloji öğretmeni özel alan yeterlikleri. http://otmg.meb.gov.tr/YetOzel.html.
 • Mishra, P., & Koehler, M. (2007). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK): Confronting the Wicked Problems of Teaching with Technology. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference (pp. 2214-2226). Chesapeake, VA: AACE.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. The Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice and experience. Psychological Review, 91, 328-346. doi: 10.1037/0033-295X.91.3.328
 • Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21(5), 509-523. doi:10.1016/j.tate.2005.03.006
 • Numanoğlu, M. (1993). Eğitimde yeni teknolojiler ve çoklu ortam. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26(1), 219-226. doi: 10.1501/Egifak_0000000508
 • Pektaş, H.M., Çelik, H., Katrancı, M. & Köse, S. (2009). 5. sınıflarda ses ve ışık ünitesinin öğretiminde BDÖ’nün öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 657-667.
 • Öztürk, E. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 223-238. doi: 10.12780/UUSBD163
 • Rakes, G. C., Fields, V. S., & Cox, K. E. (2006). The influence of teachers’ technology use on instructional practices. Journal of Research on Technology in Education, 38(4), 411-426. doi: 10.1080/15391523
 • Sancar-Tokmak, H., Sürmeli, H., & Özgelen, S. (2014). Pre-service science teachers’ perceptions of their TPACK development after creating digital stories. International Journal of Environmental and Science Education, 9(3), 247-264.
 • Schmidt, D.A., Baran, E., Thompson, A.D., Mishra, P., Koehler, M.J. ve Shin, T.S. (2009). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The Development and Validation of an Assessment Instrument for Preservice Teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 27. doi: 10.1080/15391523.
 • Suharwoto, G., & Niess, M. (2001). How do subject specific teacher preparation program that integrate technology throughout the courses support the development of mathematics preservice teachers’ TPCK. Retrieved 02 October 2017 from http://eusesconsortium.org/docs/Site_With_Gogot.pdf
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Timur, B., & Taşar, M. F. (2011). Teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 839-856.
 • Van Driel, J. H., De Jong, O., & Verloop, N. (2002). The development of pre-service chemistry teachers’ pedagogical content knowledge. Science Education, 86, 572-590. doi: 10.1002/sce.10010
 • Yang, E., Andre, T. and Greenbowe, T. J. (2003). Spatial ability and the impact of visualization animation on learning electrochemistry. International Journal of Science Education, 25 (3), 329 – 349.
 • Yavuz, S. ve Coşkun, A. E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 276-286.
 • Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C. ve Soran, H. (2004). Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz yeterlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 260–267.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan 2018
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Elvan İNCE AKA
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Alev DOĞAN
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ayşe Sert Çıbık
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 16, 2018

Bibtex @research article { kafkasegt341868, journal = {e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8940}, address = {Kafkas University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {1 - 9}, doi = {10.30900/kafkasegt.341868}, title = {Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Değişiminin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {İNCE AKA, Elvan and DOĞAN, Alev and Sert Çıbık, Ayşe} }
APA İNCE AKA, E , DOĞAN, A , Sert Çıbık, A . (2018). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Değişiminin İncelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 1-9. DOI: 10.30900/kafkasegt.341868
MLA İNCE AKA, E , DOĞAN, A , Sert Çıbık, A . "Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Değişiminin İncelenmesi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 1-9 <http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/36557/341868>
Chicago İNCE AKA, E , DOĞAN, A , Sert Çıbık, A . "Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Değişiminin İncelenmesi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Değişiminin İncelenmesi AU - Elvan İNCE AKA , Alev DOĞAN , Ayşe Sert Çıbık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30900/kafkasegt.341868 DO - 10.30900/kafkasegt.341868 T2 - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-8940 M3 - doi: 10.30900/kafkasegt.341868 UR - https://doi.org/10.30900/kafkasegt.341868 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-KAFKAS JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Değişiminin İncelenmesi %A Elvan İNCE AKA , Alev DOĞAN , Ayşe Sert Çıbık %T Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Değişiminin İncelenmesi %D 2018 %J e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2148-8940 %V 5 %N 1 %R doi: 10.30900/kafkasegt.341868 %U 10.30900/kafkasegt.341868
ISNAD İNCE AKA, Elvan , DOĞAN, Alev , Sert Çıbık, Ayşe . "Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Değişiminin İncelenmesi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (April 2018): 1-9. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.341868
AMA İNCE AKA E , DOĞAN A , Sert Çıbık A . Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Değişiminin İncelenmesi. e-KJER. 2018; 5(1): 1-9.
Vancouver İNCE AKA E , DOĞAN A , Sert Çıbık A . Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Değişiminin İncelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(1): 9-1.