Year 2018, Volume 39, Issue 39, Pages 173 - 188 2018-09-28

DENETİM VE ADLİ MUHASEBE ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Seyhan ÖZTÜRK [1] , Cihan Yılmaz [2]

135 262

Dünya çapında yaşanan muhasebe skandallarının ardından denetimin ve onun özelinde adli muhasebe alanının önem kazandığı ve bir adım öne çıktığı ortadadır. Bu konunun ülkemiz ve dünya genelinde giderek artan öneminden hareketle akademik camiada çok sayıda bilimsel yayın yapılmıştır. Yapılan bu çalışmanın amacı da; adli muhasebe ve denetim alanındaki akademik yayınları hem betimlemek hem de değerlendirmektir. Bu amaçla; veriler belli bir zaman ve alanda öne çıkan yayınlar; söz konusu konu başlığı ile ilişkili konular, anahtar kelimeler, yayınlandıkları ülkeler, yayın tarihleri, yayın türü, aldıkları atıflar gibi ölçütler ışığında analiz edilerek; denetim ve adli muhasebe alanındaki uluslararası akademik yayınların bibliyometrisi ortaya çıkarılmıştır.

denetim, , Muhasebe Denetimi, Adli Muhasebe, Hile, Bibliyometrik Analiz Tekniği
 • Akın, O. ve Onat, O. K. (2015). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebecilik Kavramına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi”. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, ss: 33-51.Akyel, N. (2016). “Adli Muhasebe Çerçevesinde Hukuk Eğitiminde Muhasebe Derslerinin Önemi”, Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, ss:95-108.Al, U. ve Coştur, R.. (2007). ““Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili”, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 21(2), ss. 142-163.
 • AL, U. (2008). “Bilimsel Yayınların Değerlendirilmesi: h endeksi ve Türkiye’nin Performansı”, Bilgi Dünyası Dergisi, 2008, 9(2), ss. 263-285.Atılgan, D, Atakan, C. ve Bulut, B. (2008), “Türkçe Kütüphanecilik Dergilerinin Atıf Analizi”, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 22(4), ss. 392-413.Başpınar, Ahmet (2005).” Türkiye’de ve Dünyada Denetim Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış”, Maliye Dergisi, 148, 35-62.
 • Bekçioğlu, Selim., Coşkun, Ahmet, ve Gümüş, Umut Tolga (2013). “İşletmelerde Hile Ve Yolsuzlukların Önlenmesinde Farklı Bir Yaklaşım: Adli Muhasebe”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Temmuz, sayı: 59, ss:1-16.
 • Borgman, Cristine. L. (2002), “Scholarly Communication and Bibliometrics”, Annual Review of Information Science and Tchnology, (36), ss. 3-72.
 • Coşkun, Ahmet (2013), “Adli Muhasebe de Farkındalık; Türkiye de ki Bağımsız Denetim Şirketleri Üzerine Bir araştırma”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Coşkun, İbrahim., Dündar, Şahin., ve Parlak, Cansu. (2014), “Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi(2008-2013)”, Ege Eğitim Dergisi, 15(2), ss. 375-396.
 • Çabuk, Adem ve Yücel, Elif. (2012) “Adli Muhasebecilik Mesleği Ve Türkiye’de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan.
 • Çankaya, Fikret, Engin Dinç., ve Çoban, Yurdagül (2014).” Adli Muhasebede Uzman Tanıklık Mesleği: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma”. Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12(23), 70-94.
 • Dağdeviren, İbrahim Ethem ve Mirza, Şakir (2017). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebeye İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ege Bölgesinde Bir Araştırma”, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Dergisi (Muvu)/Journal Of Accounting & Taxation Studies (Jats), 10(2), ss:209-234.
 • Erol, Mikail (2008), “İşletmelerde Yaşanan Yolsuzluklara (Hata Ve Hileler) Karsı Denetimden Beklentiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt:13, Sayı:1, S.229-237.
 • Gray, Dahli (2008), “Forensic Accounting And Auditing: Compared And Contrasted To Traditional Accounting And Auditing”, American Journal of Business Education , Fourth Quarter, Volume 1, Number 2.
 • Gülten Selçuk ve Kocaer İlyas (2011), “Adli Muhasebe Uygulamaları”, Ankara Ofset, Ankara.
 • Gülten, Selçuk (2010), “Adli Muhasebe Kavramı ve Adli Müşavirlik Mesleği”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:68 • Sayı: 2010/3
 • Kıllı, Mustafa ve Çeviren, Seher Meral. (2017). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebe Farkındalıkları: Mersin İlinde Bir Araştırma”. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Mart, Cilt:19, Sayı:1, ss:87-108.
 • Mahdavi, Gholam Hoseyn ve Daryaei, Abbas Alı. (2015). “Giddens’ Structuration Theory, Corporate Governance And Audit Marketing”. Ludus Vitalis, 11(1), p:1-7.
 • Martinez, M. Angeles, Cobo, Manuel J., Herrera, Manuel ve Herrera-Viedma, Enrique (2015), “Analyzing the Scientific Evolution of Social Work Using Science Mapping”, Research on Social Work Practice, 25(2): ss. 257-277.
 • McBurney, Melissa. K. & Novak, Pamela. L. (2002). “What is bibliometrics and why should you care?”, Proceedings of the Professional Communication Conference 17-20 Sept. 2002, (ss. 108– 114). Portland.
 • Myers, Kerry (2016). “Forensic Accounting”, Hämtad 2016-02-11 från, http://www. forensicaccounting. com/three. htm.
 • Osareh, Farideh (1996), “Bibliometrics, Citation Analysis and Co-citation Analysis: A Review of Literature I”, Libri, 46(3): ss. 149-158.
 • Pamukçu, Ayşe (2017). “Adli Muhasebe Ve Bağımsız Denetim Sürecine Etkisi”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 12, Sayı 48, Temmuz, ss. 227-244.
 • Pazarçeviren, Selim Yüksel (2005). “Adli Muhasebecilik Mesleği”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 1(2), ss:1-19.
 • Pehlivan, Abdülkadir ve A. Dursun (2012). “Türkiye’de Adli Muhasebe Eğitimine Yönelik Bir Araştırma” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 129-141.
 • Pritchard, Alan. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of Documentation, 25 (4), ss. 348-349.
 • Tabak, Akif., Barbak, Ahmet., Öztürk, Talih., (2016), “Kamu Politikası Disiplininin Kavramsal Gelişimini Bibliyometri Kullanarak Anlamak Mümkün mü?: 1980-2014 Döneminin Bilimsel Haritalama Analizi”, EUL Journal of Social Science, VII(II), ss. 117-143.
 • Temizkan, Pınar., Çiçek, Dönüş. & Ozdemir, Cansev. (2015). “Bibliometric Profile of Articles Published on Health Tourism(Sağlık Turizmi Konusunda Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Profili)”, International Journal of Human Sciences, 12(2), 394-415.
 • Zan, Burcu Umut., (2012), “Türkiye’de Bilim Dallarında Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analiz Çalışması”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi , Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Seyhan ÖZTÜRK (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Cihan Yılmaz

Dates

Publication Date: September 28, 2018

Bibtex @research article { kdeniz406270, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2018}, volume = {39}, pages = {173 - 188}, doi = {10.17498/kdeniz.406270}, title = {DENETİM VE ADLİ MUHASEBE ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Seyhan and Yılmaz, Cihan} }
APA ÖZTÜRK, S , Yılmaz, C . (2018). DENETİM VE ADLİ MUHASEBE ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 39 (39), 173-188. DOI: 10.17498/kdeniz.406270
MLA ÖZTÜRK, S , Yılmaz, C . "DENETİM VE ADLİ MUHASEBE ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 39 (2018): 173-188 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/39399/406270>
Chicago ÖZTÜRK, S , Yılmaz, C . "DENETİM VE ADLİ MUHASEBE ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 39 (2018): 173-188
RIS TY - JOUR T1 - DENETİM VE ADLİ MUHASEBE ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ AU - Seyhan ÖZTÜRK , Cihan Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.406270 DO - 10.17498/kdeniz.406270 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 188 VL - 39 IS - 39 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.406270 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.406270 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Black Sea DENETİM VE ADLİ MUHASEBE ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ %A Seyhan ÖZTÜRK , Cihan Yılmaz %T DENETİM VE ADLİ MUHASEBE ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ %D 2018 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 39 %N 39 %R doi: 10.17498/kdeniz.406270 %U 10.17498/kdeniz.406270
ISNAD ÖZTÜRK, Seyhan , Yılmaz, Cihan . "DENETİM VE ADLİ MUHASEBE ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 39 / 39 (September 2018): 173-188. https://doi.org/10.17498/kdeniz.406270
AMA ÖZTÜRK S , Yılmaz C . DENETİM VE ADLİ MUHASEBE ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2018; 39(39): 173-188.
Vancouver ÖZTÜRK S , Yılmaz C . DENETİM VE ADLİ MUHASEBE ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2018; 39(39): 188-173.