Year 2019, Volume , Issue 41, Pages 241 - 253 2019-03-31

FİNANSAL SIKINTININ MUHASEBE MANİPÜLASYONU İLE İLİŞKİSİ: BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI'NDA BİR UYGULAMA
THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DISTRESS AND ACCOUNTING MANIPULATION: AN APPLICATION IN BIST DEVELOPING BUSINESS MARKET

Seyhan Öztürk [1] , Cihan Yılmaz [2]

61 124

Yapay fiyat ya da yapay piyasa oluşturma olarak da ifade edilen muhasebe manipülasyonu; finansal bilgi kullanıcılarının işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki algılarını etkilemeye yönelik olarak yapılmaktadır. Bu durumda en önemli finansal bilgi kullanıcısı olan yatırımcılar, manipülasyonun en önemli hedefi durumunda kalmaktadır. Yöneticiler, muhasebe manipülasyonu ile yatırımcıların zihinlerinde iyimser bir “kar beklentisi” yaratmayı amaçlamaktadır. Öte yandan finansal sıkıntı; işletmelerin nakit akışının mevcut yükümlülüklerini karşılama konusunda yetersiz olması durumunu anlatmaktadır. Bu kavram son aşaması iflas olmak üzere; işletmeleri çeşitli olumsuzluklara sürükleyen bir süreci ifade etmektedir. Dolayısıyla birçok olumsuzluklara sebebiyet veren bu durumların tahminine yönelik modellerin geliştirilmesi işletmelerin zamanında önlem alabilmesine ve önünü görmesine olanak sağlayacağından, büyük önem arz etmektedir. Bu noktada muhasebe bazlı manipülasyon tahmin modellerinden Beneish M skoru; finansal sıkıntı tahmin modellerinden Altman Z skoru ele alınmıştır. Bu çerçevede yapılan çalışmada amaç; BİST Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem gören 17 şirket bağlamında; Altman Z-Skoru ile Beneish M-Skoru arasındaki ilişkinin varlığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan uygulama sonucu; elde edilen verilere göre; finansal sıkıntı ve muhasebe manipülasyonu arasında güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Accounting manipulation, also referred to as artificial price or artificial market creation; financial information and financial results of the users on the financial position to influence the perception is made. In this case, investors, who are the most important financial information users, remain the most important target of manipulation. Managers aim to create an optimistic in profit expectation ”in the minds of investors through accounting manipulation. Financial hardship on the other hand; it explains the inadequacy of the cash flow of enterprises to meet their current obligations. The last stage of this concept is to be bankrupt; refers to a process that leads businesses to various negativities. Therefore, the development of models for estimating these situations which cause many negativities is of great importance since it will allow enterprises to take measures and prevent them in time. At this point, Beneish M score from accounting-based manipulation prediction models; Altman Z score from financial distress prediction models is discussed. The aim of this study is; In the context of the 17 companies listed in the BIST Emerging Companies Market; To determine the relationship between the Altman Z-Score and the Beneish M-Score. As a result of the application made for this purpose; According to the data obtained; It was found that there was a strong relationship between financial distress and accounting manipulation.

 • Abdul Aris, N., Othman, R., Arif, S. M., Abdul Malek, M. A., ve Omar, N. (2013, June). Fraud Detection: Benford’s Law vs Beneish Model, IEEE Symposium on Humanities, Science and Engineering Research, Penang, Malaysia, Conference Paper,726-731.
 • Altman, E. (1968). “Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance”, 23(4), 589-609.
 • Altman, E. (2000). “Predicting financial distress of companies: Revisiting the Z-score and zeta models”. www.Stern.Nyu.Edu/~Ealtman/ Zscores.Pdf.
 • Avşarlıgil, N. (2010). “Finansal Tabloların Manipülasyonunda Yaratıcı Muhasebe Uygulama Teknikleri Ve Beneish Modeli İle Bir Uygulama” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler).
 • Beneish, M. D.(1999). The Detecting Of Earnings Manipulation, Financial Analysts Journal, 55(5), 24-36.
 • Beneish, M. D., Lee, C. M. C., & Nichols, D. C. (2013). Earnings Manipulation and Expected Returns. Financial Analysts Journal, 69(2), 57–82.
 • Bilir, H. (2015). Finansal Sıkıntının Tanımı ve Piyasa Odaklı Çözümleri: Borç Yapılandırma, Varlık Satısı ve Yeni Sermaye Enjeksiyonu/Definition and Market Oriented Solution of Financial Distress: Debt Structuring, Asset Sales and New Capital Injection. Sosyoekonomi Dergisi, (1), 9.
 • Canbulut, G. (2008). Finansal Bilgi Manipülasyonu Ve Örnek Bir Uygulama, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Civan, M., & F. Dayı (2014), “Altman Z Skoru Ve Yapay Sinir Ağı Modeli İle Sağlık İşletmelerinde Finansal Başarısızlık Tahmini”. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (41).
 • Coşkun, E., & Sayilgan, G. (2008). Finansal Sıkıntının Dolaylı Maliyetleri: İmkb’de İşlem Gören Şirketlerde Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 1-22.
 • Demir, V., & Bahadır, O. (2007). Muhasebe Manipülasyonu Yöntemler ve Teknikler. Mali Çözüm Dergisi, (84), 104-112.
 • Elitaş, B. L. (2013). Muhasebe Manipülasyonu Ve Muhasebe Bilgi Kalitesine Etkisi. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (58), 41-54.
 • Fındık, H., & Öztürk, E. (2016). Finansal Bilgi Manipülasyonunun Beneish Modeli Yardımıyla Ölçülmesi: BIST İmalat Sanayi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 483-499.
 • Hayes, S. K., Hodge, K. A., & Hughes, L. W. (2010). “A Study Of The Efficacy Of Altman’s Z To Predict Bankruptcy Of Specialty Retail Firms Doing Business İn Contemporary Times”. Economics & Business Journal: Inquiries & Perspectives, 3(1), 130-134.Jiang, K., & Wang, S. (2009). Firms in Economic Distress: Survival Strategies and Economic Factors. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1465181, Erişim Tarihi: 23.10.2018.
 • Kulali, I. (2014). Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri lsiginda, Finansal Sikinti ve Iflasin Karsilastirilmasi/In the Light of Accounting Based Prediction Models, Comparatives of Financial Distress and Bankruptcy. Sosyoekonomi Dergisi, (2), 153.
 • Öcal, N., Ö.Öcal ve Y.Atasoy (2017), “Muhasebe Bazlı Kazanç Manipülasyonunun Tespitinde Kullanılan Beneish Modelinin Test Edilmesi”, October, Conference: 21. Finans Sempozyumu, BalıkesirSenbet, Lemma W. & Tracy Yue Wang (2012), “Corporate Financial Distress and Bankrupcty: A Survey”, Foundations and Trends in Finance, July.
 • Şahin, S., & Kayacan, M. AB Uyum Sürecinde Ulusal Sermaye Piyasalarımızda İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Ve Manipülasyona İlişkin Gelişmeler. Http://Www.Geocities.Ws/Ceteris_Tr2/Sahin_Kayacan.Pdf, Erişim Tarihi: 23.10.2018
 • Şensoy, A. D. (2013). Manipülasyon; Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, Uygulanacak Tedbirler Ve Yaptırımlar. Ankara Barosu Dergisi, (3).
 • TDK:http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bceb8ccbe6129.04834512, Erişim Tarihi: 23.10.2018.
 • Trussel, J. (2003). Assessing potential accounting manipulation: The financial characteristics of charitable organizations with higher than expected program-spending ratios. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 32(4), 616-634.
 • Varici, I., ve Er, B. (2013). Muhasebe Manipülasyonu ve Firma Performansi Iliskisi: IMKB Uygulamasi/The Relation Accounting Manipulation and Firm Performance: An Application of ISE. Ege Akademik Bakış, 13(1), 43.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Seyhan Öztürk (Primary Author)
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8620-4888
Author: Cihan Yılmaz
Institution: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 31, 2019

Bibtex @research article { kdeniz479863, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2019}, volume = {}, pages = {241 - 253}, doi = {10.17498/kdeniz.479863}, title = {FİNANSAL SIKINTININ MUHASEBE MANİPÜLASYONU İLE İLİŞKİSİ: BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI'NDA BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Öztürk, Seyhan and Yılmaz, Cihan} }
APA Öztürk, S , Yılmaz, C . (2019). FİNANSAL SIKINTININ MUHASEBE MANİPÜLASYONU İLE İLİŞKİSİ: BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI'NDA BİR UYGULAMA. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (41), 241-253. DOI: 10.17498/kdeniz.479863
MLA Öztürk, S , Yılmaz, C . "FİNANSAL SIKINTININ MUHASEBE MANİPÜLASYONU İLE İLİŞKİSİ: BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI'NDA BİR UYGULAMA". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2019): 241-253 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/44132/479863>
Chicago Öztürk, S , Yılmaz, C . "FİNANSAL SIKINTININ MUHASEBE MANİPÜLASYONU İLE İLİŞKİSİ: BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI'NDA BİR UYGULAMA". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2019): 241-253
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL SIKINTININ MUHASEBE MANİPÜLASYONU İLE İLİŞKİSİ: BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI'NDA BİR UYGULAMA AU - Seyhan Öztürk , Cihan Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.479863 DO - 10.17498/kdeniz.479863 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 253 VL - IS - 41 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.479863 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.479863 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea FİNANSAL SIKINTININ MUHASEBE MANİPÜLASYONU İLE İLİŞKİSİ: BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI'NDA BİR UYGULAMA %A Seyhan Öztürk , Cihan Yılmaz %T FİNANSAL SIKINTININ MUHASEBE MANİPÜLASYONU İLE İLİŞKİSİ: BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI'NDA BİR UYGULAMA %D 2019 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V %N 41 %R doi: 10.17498/kdeniz.479863 %U 10.17498/kdeniz.479863
ISNAD Öztürk, Seyhan , Yılmaz, Cihan . "FİNANSAL SIKINTININ MUHASEBE MANİPÜLASYONU İLE İLİŞKİSİ: BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI'NDA BİR UYGULAMA". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi / 41 (March 2019): 241-253. https://doi.org/10.17498/kdeniz.479863
AMA Öztürk S , Yılmaz C . FİNANSAL SIKINTININ MUHASEBE MANİPÜLASYONU İLE İLİŞKİSİ: BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI'NDA BİR UYGULAMA. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2019; (41): 241-253.
Vancouver Öztürk S , Yılmaz C . FİNANSAL SIKINTININ MUHASEBE MANİPÜLASYONU İLE İLİŞKİSİ: BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI'NDA BİR UYGULAMA. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2019; (41): 253-241.