Year 2019, Volume , Issue 42, Pages 251 - 261 2019-06-30

TIME- SPACE CONTINUUM IN GEORGIAN ROMANTIC POETRY
TIME- SPACE CONTINUUM IN GEORGIAN ROMANTIC POETRY GÜRCÜ ROMANTİK ŞİİRLERİNDE MEKAN VE ZAMAN ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ КОНТИНУУМ В ГРУЗИНСКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Tamar Akhalkatsi [1]

6 15

The represented paper concerns how the time-space chronotope is reflected in the Georgian romantic era poetry. The issue is discussed basing on the writings of the Georgian romantic era poets: Al. Chavchavadze, Gr. Orbeliani and Nikoloz Baratashvili. Special attention is paid to perceiving three main dimensions of time: past, present and future, on the beginning stage and successive stages of development of the Romantic Movement in literature. Parallel to conceptual (objective) apprehension of the time-space phenomenon, there is a perceptual (artistic) time and space notions as resulted from the artistic imagination. The imagination takes its important place in Georgian romantic poetry though it should be noted that on the first and second stages of the romantic poetry development perception of the time-space chronotope was mainly conceptual. Empiric time-space correlation, idealization of the past, and its vision in the future represented the basic inspiration for their poetry. Their poetry stays within the social way of life. Artistic concept of time and space is compressed implying only the real life. Past is reflected through personal memories and is connected to the future only by means of poetic imagination in which it can be realized. In their poetry time and space are narrow and confined, resolved only within two dimensions – present and past. Future is shown only as against the past background. Past is acceptable and it can be transferred to desirable future. On the final stage of romantic era (N.Baratashvili) the time-space chronotope is described differently. In Nicoloz Baratshvilis’s poetry the concepts of time and space are vast and diversified. Time is reflected in his poetry conceptually as well as perceptually. When studying Baratashvilis’s poetry it is very important to pay attention to coexistence of such phenomena as time and something beyond time, space and something above-spatial. His poetry involves both our world and whole universe; heavens as space are represented side by side with worldly space which is very important aspect when studying his poetry. 

ADSTRACT

The represented paper concerns how the time-space chronotope is reflected in the Georgian romantic era poetry. The issue is discussed basing on the writings of the Georgian romantic era poets: Al. Chavchavadze, Gr. Orbeliani and Nikoloz Baratashvili. Special attention is paid to perceiving three main dimensions of time: past, present and future, on the beginning stage and successive stages of development of the Romantic Movement in literature. Parallel to conceptual (objective) apprehension of the time-space phenomenon, there is a perceptual (artistic) time and space notions as resulted from the artistic imagination. The imagination takes its important place in Georgian romantic poetry though it should be noted that on the first and second stages of the romantic poetry development perception of the time-space chronotope was mainly conceptual. Empiric time-space correlation, idealization of the past, and its vision in the future represented the basic inspiration for their poetry. Their poetry stays within the social way of life. Artistic concept of time and space is compressed implying only the real life. Past is reflected through personal memories and is connected to the future only by means of poetic imagination in which it can be realized. In their poetry time and space are narrow and confined, resolved only within two dimensions – present and past. Future is shown only as against the past background. Past is acceptable and it can be transferred to desirable future. On the final stage of romantic era (N.Baratashvili) the time-space chronotope is described differently. In Nicoloz Baratshvilis’s poetry the concepts of time and space are vast and diversified. Time is reflected in his poetry conceptually as well as perceptually. When studying Baratashvilis’s poetry it is very important to pay attention to coexistence of such phenomena as time and something beyond time, space and something above-spatial. His poetry involves both our world and whole universe; heavens as space are represented side by side with worldly space which is very important aspect when studying his poetry.

 

ÖZ

Kavramsal (Nesnel) zaman ve mekansal algının yanı sıra edebiyatta perceptual (algısal) zaman ve mekan bulunur ve her ikisi de şiirsel hayal gücünün göstergeleridir. Gürcü romantizminde sanatsal zaman algısı çok önemli bir yer tutar. Fakat romantizmin gelişmesinin birinci ve ikinci aşamalarında Al. Chavchavadze ile Gr. Orbeliani’nin şiirlerini ürettikleri dönemde - mekansal kronotip genellikle kavramsal zaman ve mekan algısını kapsar.

Deneysel zaman ve kavram, geçmişin idealleştirilmesi ve geleceğin de öngörülmesini kapsadığından adı geçen şairlerin şiirsel faaliyetlerinin ana unsurlarını oluşturur. Onların yaratımları varoluş unsurlarının ötesine geçmez, sanatsal zaman ve mekan sıkıştırılmıştır ve sadece bu dünyadaki yaşamı içerir.

Şiirlerinde zaman ve mekan dar ve kapalı şeklinde genellikle iki boyutludur- şimdiki ve geçmiş zaman dilimi mevcuttur. Gelecek zaman yalnız geçmişin taklidi üzerinden kendini belli eder. Adı geçen şairler geçmiş mekanı kabul kabul etmiş ve bunu arzu edilen “gelecek zamana çevirimeye” çalışmışlardır. Romantizm gelişimin son aşamasında (N. Baratashvili) zaman-mekansal kronotip farklı bir şekilde işlenmiştir.

Nikoloz Baratashvili'nin çalışmalarında zaman ve mekan büyük ölçekli, geniş ve çeşitlidir. Şiirlerinde hem kavramsal, hem de algısal zaman yansıtılır ve her iki dünyayı kapsar. Toprak mekanı ile birlikte gök mekanı da ortaya konulur. Bütün bunlar ise çalışmaların incelemesinde önemli yönlerolarak kendini göstermektedir.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена отражению пространственно-временной хронометрии в грузинской романтической поэзии, которое обсуждается  на основании анализа поэзии  Ал. Чавчавадзе, Гр. Орбелиани и Николоза Бараташвили. В Работе Особое внимание уделено на то, как поэты-романтики воспринимают три измерения времени: прошедшее, настоящее и будущее на начальном и последующих этапах развития данного литературного направления. Концептуальное (объективное) время- Параллельно пространственного восприятия, в литературе существует перцептуальное (художественное) время и пространство, являющиеся результатом поэтического воображения. Восприятие художественного времени занимает большое место в грузинском романтизме, хотя на первом и втором этапах развития романтизма пространственно-временной хронотип творчества Ал. Чавчавадзе и Гр. Орбелиани  охватывает в основном концептуальное пространственно-временное восприятие. Эмпирическое пространство-время, идеализация прошлого и видение его в будущем являлись основным мотивом их поэтического духа. Их творчество не выходит за рамки элементов бытия, художественное время и пространство сжаты, охватывает лишь земное житьё. Прошедшее время в сознании  запечатляется через воспоминания и поэтическое воображение в будущем. Время и пространство в их поэзии узки и замкнуты, встречается в основном два временных сегмента, настоящее и прошедшее. Будущее время появляется лишь на фоне подражания прошлого. Приемлемо прошлое пространство, которого превращают «в желательное будущее время». временем для «следующего раза». На последнем этапе развития романтизма (Н. Бараташвили) пространственно-временной хронотип отражается иначе. Время и пространство, в творчестве Николоза Бараташвили очень велики, широки и разнообразны. В его поэзии отражено как концептуальное и перцептуальное время. Сосуществование пространства и сверхпространства, времени и вне времени является важнейшим вопросом в исследовании поэзии Бараташвили. Он охватывает и земную и неземную жизнь, наряду  с земным пространством появляется пространство  небесного свода, что является важным аспектом его творчества. 

 • asatiani g. (1974). vepkhist'qaosnidan bakht'rionamde. tb. (From “Vephistkaosani” to “Bakhtrioni”. Tb.).
 • Аксенов. Г. П. Аврелий Августин Блаженный. http://chronos.msu.ru/old/RREPORTS/aksyonov_avrely.htm (дата обращения: 19.01.2019).
 • Аристотель. (1978). Физика. Соч. в 4-х томах. Том 3. М..
 • Бахтин М. М. (1975). Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. «Худож. лит». М.
 • Bergson H. (2000). “Time and Free wille”,33edition, Longman, London.
 • ch'avch'avadze al. orbeliani g. baratashvili n. kartuli p'oezia. (1975). t'. VI, (shemdgeneli tsaishvili s.), tb (Georgian Poetry (1975) vol. VI. (compiled by S. Tsaishvili). Tb.).
 • Егоров Б. Ф. (1974). „Категория времени в русской поэзии XIX века“. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л.: Наука, с. 160-173.
 • grigolashvili l. (1983). droisa da sivrtsis p'oet'ik'isatvis kartul himnograpiashi. ivirioni 1000. tb (About Poetics of Time and Space in Georgian Hymnography. Iverioni 1000. Tb.).
 • grdzelishvili k. (2011). „davitiani“ – „kartlis ch'iris“ mkhat'vruli sp'etsipik'is sak'itkhebi. akhaltsikhe (“Davitiani” – Specifics of the literary piece of work. Akhaltsikhe).
 • jobava r. (2011). memuarul-ist'oriuli t'ekst'is semiolingvist'uri asp'ekt'ebi (m. iursenaris „adrianes mogonebebis“ sapudzvelze). tbilisis universit'et'is gamotsema, tb. (Semiolinguistic aspects of the memorial-historical genre texts (basing on the “Memories of Adriane” by M. Jursenar). Tbilisi University Publishing House, Tb.).
 • Кант И. (1994). Критика чистого разума. М.
 • k'ik'vidze z. (2013). davit k'ldiashvilis tkhzulebata dro da sivrtse. lit'erat'uruli dialogebi VI, davit k'ldiashili-150. kutaisi (Time and Space in Davit Kldiashvili Prose. Dialogues VI, Davit Kldiashvili-150. Kutaisi.).
 • lomidze t. (2014). kartuli romant'izmis p'oet'ik'a. ilias sakhelmts'ipo universit'et'is gamomtsemloba, tb. (Georgian Romatic Poetics. Ilia State University Publishing House, Tb.).
 • Мейлах. Б.С. (1974). „Проблемы ритма, пространства и времени в комплексном изучении творчества“. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л.: Наука, с. 3-11.
 • Молчанов B. В. (1974). „Время как прием мистификации читателя в современной западной литературе“. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л.: Наука, с. 200-209.
 • net'ari avgust'ine. (1995). „aghsarebani“. nek'eri, tb. (The Confessions. Nekeri, Tb.).
 • Платон. (1971).Тимей . Соч. в 3-х тт. Т. 3. Ч. 1. М.
 • rat'iani i. (2011). sivrtsuli st'rukt'ura romanshi (v. barnovis „mip'at'izheba sik'vdilze“). sjani. II, tb. (Space structure in the novel (V. Barnovi, “Invitation to Death”). Discussions. II, Tb.).
 • Siskin, Clifford. (1994). “The Lyric Mix: Romanticism, Genre, and the Fate of Literature.” The Wordsworth Circle, vol. 25, no. 1, pp. 7–10. JSTOR, www.jstor.org/stable/24042966 (accessed: 20.02 2019).
 • Время. Британская Энциклопедия (A. J. Т.). 1975, т. 18.
 • zhordania t. (1967). kronik'ebi. t'. III, tb. (Chronicles. V. III. Tb.).
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8578-3547
Author: Tamar Akhalkatsi (Primary Author)
Country: Georgia


Dates

Publication Date: June 30, 2019

Bibtex @research article { kdeniz539496, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2019}, volume = {}, pages = {251 - 261}, doi = {10.17498/kdeniz.539496}, title = {TIME- SPACE CONTINUUM IN GEORGIAN ROMANTIC POETRY}, key = {cite}, author = {Akhalkatsi, Tamar} }
APA Akhalkatsi, T . (2019). TIME- SPACE CONTINUUM IN GEORGIAN ROMANTIC POETRY. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (42), 251-261. DOI: 10.17498/kdeniz.539496
MLA Akhalkatsi, T . "TIME- SPACE CONTINUUM IN GEORGIAN ROMANTIC POETRY". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2019): 251-261 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/45733/539496>
Chicago Akhalkatsi, T . "TIME- SPACE CONTINUUM IN GEORGIAN ROMANTIC POETRY". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2019): 251-261
RIS TY - JOUR T1 - TIME- SPACE CONTINUUM IN GEORGIAN ROMANTIC POETRY AU - Tamar Akhalkatsi Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.539496 DO - 10.17498/kdeniz.539496 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 261 VL - IS - 42 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.539496 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.539496 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea TIME- SPACE CONTINUUM IN GEORGIAN ROMANTIC POETRY %A Tamar Akhalkatsi %T TIME- SPACE CONTINUUM IN GEORGIAN ROMANTIC POETRY %D 2019 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V %N 42 %R doi: 10.17498/kdeniz.539496 %U 10.17498/kdeniz.539496
ISNAD Akhalkatsi, Tamar . "TIME- SPACE CONTINUUM IN GEORGIAN ROMANTIC POETRY". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi / 42 (June 2019): 251-261. https://doi.org/10.17498/kdeniz.539496
AMA Akhalkatsi T . TIME- SPACE CONTINUUM IN GEORGIAN ROMANTIC POETRY. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2019; (42): 251-261.
Vancouver Akhalkatsi T . TIME- SPACE CONTINUUM IN GEORGIAN ROMANTIC POETRY. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2019; (42): 261-251.