Year 2015, Volume 23, Issue 4, Pages 1585 - 1600 2015-12-15

Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve İspatlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Development Of Attitude Scale Towards Proof and Proving: The Case Of Mathematics Student Teachers

Seda KEÇELİ [1] , Işıkhan UĞUREL [2] , Esra BUKOVA-GÜZEL [3]

301 1202

Bu araştırmanın amacı matematik öğretmen adaylarının (ortaöğretim ve ilköğretim) ispat ve ispatlamaya yönelik tutumlarını belirleyen bir ölçek geliştirmektir. Araştırmada ilk olarak ispat ve ispatlamaya yönelik literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Literatür çalışmasından derlenen bilgilerden hareketle 30 maddelik ispat ve ispatlamaya yönelik tutum ölçeği hazırlanmıştır. Hazırlanan bu ölçek 2008-2009 öğretim yılında bir devlet üniversitesinin ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmenliği programına kayıtlı 727 öğretmen adayına uygulanmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Güvenirlik çalışmasında Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı, alt ve üst grupların madde ortalama puanları arasındaki farkların sınanması için t testi; geçerlilik çalışmasında ise faktör analizi sonuçları değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda geçerli ve güvenilir olduğuna karar verilen 22 madde ve dört faktörden oluşan ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin son hali için hesaplanan güvenirlik değeri 0,887 olarak bulunmuş olup böylelikle ölçeğin yüksek güvenirliğe sahip olduğu görülmüştür.
The purpose of this study is that a scale is constituted which determines proof and their attitudes towards proving both secondary-school and high-school prospective mathematics teachers. Firstly in the research, literature searching is done about proof and proving. Then a scale with 30 items about proof and proving is prepared. That scale is applied to 727 prospective math teachers who are studying at both secondary-school and high-school mathematics teacher programs of a state university in 2008-2009 instruction year. The scale which consists of four factors and 22 items which is both valid and reliable is derived. The coefficient of Cronbach Alpha is 0,887. So it is saying that the scale is both valid and reliable
 • Almeida, D. (2000). A Survey of Mathematics Undergraduates’ Interaction with Proof: Some Impli- cations for Mathematics Education. International Journal of Mathematics Education in Science and Technology. 31(6). 869-890.
 • Almeida, D. (2003). Engendering Proof Attitudes: Can the Genesis of Mathematical Knowledge. International Journal of Mathematics Education in Science and Technology. 34(4). 479-488.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi. Barnard, T. & Tall, D. (1997). Cognitive Units, Con- nections and Mathematical Proof. Proceeding of PME, 21(2). 41-48.
 • Aydoğdu-İskenderoğlu, T., Baki, A. ve Palancı, M. (2011). Matematiksel Kanıt Yapmaya Yönelik Görüş Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, Vol. 5, No. 1, 181-203.
 • Ekici, G. (2002). Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (BÖLD- YTÖ). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (22). 62-66.
 • Gökkurt, B. ve Soylu, Y. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Matematiksel İspat Yapmaya Yönelik Görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt. 1, Sayı 4, 56-64.
 • Güler, G,. Özdemir, E. ve Dikici, R. (2012). Öğretmen Adaylarının Matematiksel Tümevarım Yo- luyla İspat Becerileri Ve Matematiksel İspat Hakkındaki Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt. 20, No.1, 219-236.
 • Güler, G. ve Dikici, R. (2012). Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İspat Hakkındaki Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt. 20, No. 2, 571-590.
 • Hanna, G. (1995). Challenges to the Importance of Proof. For the Learning of Mathematics, 15(3), 42-50.
 • Karagöz, Y. & Kösterelioğlu, İ, (2008). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu ile Geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (21). 81-98.
 • Kathiravana, C., Panchanathama, N. & Anushan, S, (2010). The competitive İmplications of Con- sumer Evaluation Brand İmage, Product Attributes, and Perceived Quality in Competitive Two- Wheeler Markets of India, Serbian Journal of Management 5(1). 21-38.
 • Katri, A., C., (2006). Bartlett’s Test Applied in a Latent Semantic Analysis of Parallel-Aligned Sen- tences in French and English. Midwest Computational Linguistics Colloguium. Urbana, Illinois.
 • Kayagil, S. (2012), İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Yapmaya Yönelik Görüşleri Ve Bu Görüşlerin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, vol. 1, Issue 2, 134-141.
 • Knuth, E. (2000). The Rebirth of Proof in School Mathematics in the United States?. International Newsletter on the Teaching and Learning of Mathematical Proof, ISSN 1292-8763.
 • Knuth, E. (2002). Teacher’s Conceptions of Proof in the Contex of Secondary School Mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 5. 61-88.
 • Kotelawala, U., M. (2007). Exploring Teachers’ Attitudes and Beliefs about Proving in the Mathe- matics Classroom. Unpublished PhD Dissetation, Columbia University, USA.
 • Köğce, D. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İspatın Matematik Öğrenmeye Katkısı İle İlgili Görüşleri Ve İspat Düzeyleri, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 8/12 Fall, 765-776.
 • Martin, W. & G., Harel, G. (1989). Proof Frames of Preservice Elementary Teachers. Journal for Research in Mathematics Education, 20(1). 41-51.
 • Moralı, S., Uğurel, I., Türnüklü, E. & Yeşildere, S. (2006). Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Yapmaya Yönelik Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1). 147-160.
 • Nyaumwe, L. & Buzuzi, G. (2007). Teachers’ Attitudes towards Proof of Mathematical Results in the Secondary School Curriculum: The Case of Zimbabwe, Mathematics Education Research Journal, Vol. 19, No. 3, 21-32.
 • Piatek-Jimenez, K., L. (2004). Undergraduate Mathematics Students’s Understanding of Mathema- tical Statements and ;Proofs. Unpublished PhD Dissetation, Arizona University, USA.
 • Reiss, K., Heinze, A. & Klieme, E. (2002). Argumentation, Proof and the Understanding of Proof. in: G. H. Weigand, N. Neill, A. Peter-Koop, K. Reiss, G. Törner & B. Wollring (eds.), Developments in Mathematics Education in German-speaking Countries. Selected Papers from the Annual Confe- rence on Didactics of Mathematics, Potsdam, 2000. Hildesheim: Franzbecker, S. 109-120.
 • Saeed, R., M. (1996). An Exploratory Study of College Student’s Understanding of Mathematical Proof and the Relationship of this Understanding to their Attitude toward Mathematics. Unpub- lished PhD Dissetation, Ohio University, USA.
 • Schabel, C. (2005). An Instructional Model for Teaching proof Writing in the Number Theory Classroom. Primus: Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies, 15(1). 45-59.
 • Silver, J., A. (1998). Can Computers Be Used to Teach Proofs?. Mathematics Teacher, 91(8). 660- 663.
 • Tall, D. (1995). Cognitive Development, Representations and Proof. The conference on Justifying and Proving in School Mathematics, Institute of Education, London, December 1995, 27-38.
 • Ünveren, E.N. (2010). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İspata Yönelik Tutumlarının Matematiksel Modelleme Sürecinde İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıke- sir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Yılmaz, M., Gürçay, D., & Ekici, G. (2007). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlan- ması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (33). 253-259.
Other ID JA42UY67NC
Journal Section Articles
Authors

Author: Seda KEÇELİ

Author: Işıkhan UĞUREL

Author: Esra BUKOVA-GÜZEL

Dates

Publication Date: December 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241382, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1585 - 1600}, doi = {}, title = {Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve İspatlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {KEÇELİ, Seda and UĞUREL, Işıkhan and BUKOVA-GÜZEL, Esra} }
APA KEÇELİ, S , UĞUREL, I , BUKOVA-GÜZEL, E . (2015). Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve İspatlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1585-1600. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22597/241382
MLA KEÇELİ, S , UĞUREL, I , BUKOVA-GÜZEL, E . "Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve İspatlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1585-1600 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22597/241382>
Chicago KEÇELİ, S , UĞUREL, I , BUKOVA-GÜZEL, E . "Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve İspatlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1585-1600
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve İspatlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması AU - Seda KEÇELİ , Işıkhan UĞUREL , Esra BUKOVA-GÜZEL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1585 EP - 1600 VL - 23 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve İspatlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %A Seda KEÇELİ , Işıkhan UĞUREL , Esra BUKOVA-GÜZEL %T Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve İspatlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 4 %R %U
ISNAD KEÇELİ, Seda , UĞUREL, Işıkhan , BUKOVA-GÜZEL, Esra . "Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve İspatlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 4 (December 2015): 1585-1600.
AMA KEÇELİ S , UĞUREL I , BUKOVA-GÜZEL E . Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve İspatlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(4): 1585-1600.
Vancouver KEÇELİ S , UĞUREL I , BUKOVA-GÜZEL E . Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve İspatlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1600-1585.