Kastamonu Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-9844 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr


Değerli araştırmacılar, 31.01.2020 tarihi itibari ile dergimiz makale kabulünü yalnızca Dergipark üzerinden yapacak olup, sistemde süreci devam eden makale sahipleri OJS sistemini kullanmaya edebileceklerdir. Bunun yanında dergimiz yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu nedenle, uluslararası indekslere başvuru süreçlerine uygun olarak yayın kabulü ve yayınlama standartları dikkate alınacaktır. Bu standartlara göre dergimize gönderilen aday makalelerden yayın dili İngilizce olarak düzenlenmiş olanlara ağırlık verilecektir. Bilgilerinize sunarız.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-9844 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Kapak Resmi


Değerli araştırmacılar, 31.01.2020 tarihi itibari ile dergimiz makale kabulünü yalnızca Dergipark üzerinden yapacak olup, sistemde süreci devam eden makale sahipleri OJS sistemini kullanmaya edebileceklerdir. Bunun yanında dergimiz yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu nedenle, uluslararası indekslere başvuru süreçlerine uygun olarak yayın kabulü ve yayınlama standartları dikkate alınacaktır. Bu standartlara göre dergimize gönderilen aday makalelerden yayın dili İngilizce olarak düzenlenmiş olanlara ağırlık verilecektir. Bilgilerinize sunarız.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Cilt 28 - Sayı 1 - 31 Oca 2020
 1. İlkokul Serbest Etkinlikler Uygulamasına İlişkin Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 1 - 16
  Derya YILMAZ GÜNDÜZ
 2. Akademisyenlerin Gözünden Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’ne Bakış
  Sayfalar 17 - 35
  Ayşegül BAKAR-ÇÖREZ , Aynur KOLBURAN GEÇER
 3. Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 36 - 51
  Oğuzhan NACAROĞLU , Oktay BEKTAŞ , Oktay KIZKAPAN
 4. Basit Araçlarla Yaparak Öğrenme Yöntemi ile Yapılan Deney Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Adayı ve Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 52 - 71
  Burcu ANILAN , Asiye BERBER , Nurşide SUDER
 5. Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi
  Sayfalar 72 - 81
  Yusuf ERGEN , Celal BOYRAZ , Onur BATMAZ , Ceren ÇEVİK KANSU
 6. Başarı Testi Geliştirme Süreci: İlkokul Dördüncü Sınıf Maddeyi Tanıyalım Ünitesi Örneği
  Sayfalar 82 - 94
  Gökşen ÜÇÜNCÜ , Gönül SAKİZ
 7. Bilgi Yönetimi Eğilimi Ölçeğinin Türkiye Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 95 - 106
  Mehmet DURNALİ , İbrahim LİMON
 8. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 107 - 124
  Seda ÇAVUŞ-GÜNGÖREN , Ergin HAMZAOĞLU
 9. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Özyeterliklerine İlişkin Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 125 - 136
  Serpil RECEPOĞLU , Bilgin Ünal İBRET
 10. Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 137 - 153
  Serdar BOZAN , Abdurrahman EKİNCİ
 11. Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Öğretim Teknikleri Tercihlerinin Ölçeklendirilmesi
  Sayfalar 154 - 170
  Kadriye Belgin DEMİRUS , Selahattin GELBAL
 12. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Süreç Becerilerinin EEG Ölçümleri ile İlişkilendirilmesi
  Sayfalar 171 - 185
  Burçin ACAR ŞEŞEN , Ayfer MUTLU , Seda USTA GEZER , Elif İNCE
 13. Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk ile İşlemsel Uzaklıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 186 - 201
  İsmail KARAKUŞ , Tuğba YANPAR YELKEN
 14. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik ve Yabancılaşma Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 202 - 219
  Alev ÖNDER , Özge CENGİZ , Asude BALABAN DAĞAL
 15. Bilgisayar Sunumlarına Yönelik Görüşler Ölçeği (BSYGÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 220 - 233
  Selami YEŞİLYURT , Cüneyt ÇAPRAZ
 16. Lise Öğrencilerinin Matematik Başarısı, Kaygısı ve Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Üzerine: GeoGebra Dinamik Yazılımı
  Sayfalar 234 - 252
  Gamze TUZER ÜNSAL , Cenk AKAY
 17. Tarihsel Seyir İçinde Eğitim Yönetiminin Bilimleşme Süreci
  Sayfalar 253 - 266
  Gökhan SAVAŞ
 18. Etkinliklere Dayalı Ontolojik Metin Analizi Yönteminin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Şiir Çözümleme Başarılarına Etkisi
  Sayfalar 267 - 285
  İzzet ŞEREF
 19. Oturarak Voleybol Oyuncularının Öz Güven Düzeylerinin Tespiti
  Sayfalar 286 - 294
  Atike YILMAZ , Hüseyin KIRIMOĞLU
 20. Güzel Sanatlar Liselerindeki Türk Sanat Müziği Teori Ve Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 295 - 308
  Hande Nur AŞIK GÖKÇE , Gökhan ÖZDEMİR
 21. Polislerin Hayat Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 309 - 327
  Bülent DEMİREL , Bülent DÖŞ
 22. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Stresleri, Kariyer Uyum Yetenekleri ve Mentörlük Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 328 - 337
  Hazel DURU , Filiz GÜLTEKİN
 23. Farklı Branşlardan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Gözlemleri
  Sayfalar 338 - 351
  Şerife Şenay İLİK , Serdal DENİZ
 24. Fen Eğitiminde Kullanılan Dijital Hikâyelerin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısı, Sayısal Yetkinlik Durumları ve Sorgulama Becerileri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 352 - 370
  Agah Tuğrul KORUCU
 25. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Algılarının Resmetme Yoluyla İncelenmesi
  Sayfalar 371 - 388
  Hayal YAVUZ MUMCU
 26. Dikkat Becerisi Geliştirmeye Dayalı Programın Dikkat Eksikliği Olan İlkokul Öğrencileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 389 - 405
  Emine KULA , Abdullah SÜRÜCÜ
 27. Farklı Kültürlerin Bulunduğu Bir Okul Ortamında Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunların Çokkültürlülük Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 406 - 420
  Aygil TAKIR , Ayşen ÖZEREM
 28. Felsefe Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Felsefi Tutum ve Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 421 - 430
  Rabia DİRİCAN , Ümit DENİZ
 29. Türkiye’de İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Beceri ve Ödev Önerileri üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 431 - 441
  Reyhan AĞCAM , Muzaffer Pınar BABANOĞLU
 30. “Özel Öğretim Yöntemleri” Dersine Pedagojik Formasyon Eğitimi Coğrafya Bölümü Öğrencileri Açısından Bakış
  Sayfalar 442 - 455
  Ayşegül ŞEYİHOĞLU , Neşe DUMAN
 31. Suriyeli Ortaokul Öğrencilerinin Türk Eğitim Sistemindeki Yaşantılarına İlişkin Bir Değerlendirme
  Sayfalar 456 - 467
  Selvi DEMİR , Yılmaz DEMİR
 32. Görsel Sanatlar Ders Materyali Geliştirme Sürecinde ARCS Motivasyon Modelinin Kullanımı
  Sayfalar 468 - 481
  Kerim LAÇİNBAY , Meliha YILMAZ
 33. 80’lerden Günümüze Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları: Küresel Ölçekte Bilimetrik Bakış
  Sayfalar 482 - 493
  Güzin ÖZDAĞOĞLU , Muhammet DAMAR , Aşkın ÖZDAĞOĞLU , Hale TURHAN DAMAR , Özlem BİLİK
 34. Cebirsel İfadeler Konusunun Öğretiminde 5E Öğrenme Modelinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 494 - 511
  Hakkı Alper PİRCİ , Gülten TORUN
 35. Okul Öncesinde Fen Eğitimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 512 - 520
  Aycan BULDUR , Fatma ALİSİNANOĞLU
 36. Öğretmenlerin Hata Yönelimli Motivasyona İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 521 - 538
  Hakan SÖNMEZ , Hamit ÖZEN
 37. Üç Boyutlu Katkı Ölçeğinin Türkçe ’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 539 - 548
  Abdullah ALDEMİR , Seher BALCI ÇELİK
 38. Enformatik Dersi için Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Güvenilirlik ve Geçerlilik İşlemleri
  Sayfalar 549 - 557
  Murat MERİÇELLİ , Tolga GÜYER
Dizinler
Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.