Year 2015, Volume 23, Issue 1, Pages 329 - 342 2015-01-15

EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
THE INFLUENCE OF INSTRUCTIONAL GAMES IN SCIENCE TEACHING ON PRIMARY STUDENTS’ ACHIEVEMENT

Sibel KAYA [1] , Aslı ELGÜN [2]

459 1679

Bu çalışma, 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersi Gezegenimiz Dünya ünitesinin eğitsel oyunlarla desteklenerek işlenmesinin öğrenci başarısı üzerine olan etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2012-2013 eğitim öğretim yılı, bahar döneminde, İstanbul ili Bağcılar ilçesindeki bir ilkokula devam eden toplam 61 dördüncü sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ön-test ve son-teste dayalı yarı deneysel desen kullanılmıştır. Kontrol grubuyla programa dayalı öğretim yapılırken, deney grubuna Gezegenimiz Dünya ünitesinin işlendiği dört hafta boyunca oyunlarla desteklenmiş fen öğretimi uygulanmıştır. Veriler SPSS 18 kullanılarak, t-testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analizler sonucunda, ön-test sonuçları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark çıkmazken, son-test sonuçları deney grubunun kontrol grubundan anlamlı derecede daha başarılı olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin programda fazla değişikliğe gitmeden sınıf içinde oyunları etkili bir biçimde uyguladıklarında öğrenci başarısına katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır.
The purpose of this study was to investigate the effect of a science lesson taught by using instructional games on fourth grade students’ achievement. The study was conducted in 2012-2013 school year with 61 fourth graders in a primary school in Istanbul. Semi-structured experimental design with pre-post tests was used. There were 34 students in the experiment and 27 students in the control group. Control group received the program-based science instruction on Planet Earth for four weeks. Experimental group received the same instruction in a shorter period of time. In the remaining time, this group played instructional games with the guidance of the instructor. Pre and post-test results were compared using the t-test on SPSS 18. There were no statistically significant differences between the pre-test results of the groups. Based on the post-test results, the experimental group scored significantly higher than the control group. It was concluded that without making any significant changes in the program, when instructional games are used in science classrooms effectively, student achievement can be improved.
 • Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Naturel Yayınevi.
 • Altunay, D. (2004). Oyunla desteklenmiş matematik öğretiminin öğrenci erişisine ve kalıcılığa etki- si. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Beyhan, N. ve Tural, B. (2007). İlköğretim Matematik Öğretiminde Oyunla Öğretimin Erişiye Et- kisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 37-48.
 • Charlton, B., Williams, R. L, & McLaughlin, T. F. (2005). Educational Games: A Technique to Accelerate the Acquisition of Reading Skills of Children with Learning Disabilities. The Inter- national Journal of Special Education, 20(2), 66-72.
 • Coşkun, H., Akarsu, B. ve Kariper, A. (2012). Bilim Öyküleri İçeren Eğitsel Oyunların Fen ve Tek- noloji Dersindeki Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 93-109.
 • Demir, M. (2012). 7. Sınıf Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinin Oyun Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ile İşlenmesinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Fen Teknoloji Dersine Karşı Tutum- larına Etkisi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Niğde Üniversitesi. Niğde.
 • Dönmez, N. B. (1999). Oyun Kitabı. Ankara: Esin Yayınevi.
 • Foster, R. (2004). Crazy Bones. Mathematics Teaching, 187, 17.
 • Gelen, İ. ve Özer, B. (2010). Oyunlaştırmanın Beşinci Sınıf Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi ve Derse Karşı Tutum Üzerindeki Etkisi. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(1), 71-87.
 • Hanbaba, L. ve Bektaş, M. (2011). Oyunla Öğretim Yönteminin Hayat Bilgisi Dersi Başarısı ve Tutumuna Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 115-126.
 • Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (1999). İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaya, Ü. Ü. (2007). İlköğretim 1. Kademede İngilizce Derslerinde Oyun Tekniğinin Erişiye Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Koçyiğit, S., Tuğluk, M. N. ve Kök, M. (2007). Çocuğun Gelişim Sürecinde Eğitsel Bir Etkinlik Olarak Oyun. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 324-342.
 • National Academy of Sciences. (2006). Rising above the gathering storm: Energizing andemplo- ying America for a brighter economic future. Washington, DC: National Academy of Sciences/ National Academy of Engineering/Institute of Medicine.
 • National Science Board). (2007). A national action plan for addressing the critical needs of the US science, technology, engineering, and mathematics education system. Retrieved November 5, 2013, from http://www.nsf.gov/pubs/2007/nsb07114/nsb07114.pdf
 • Pehlivan, H. (2005). Oyun ve Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Piaget, J. ( 1962). Play, Dreams and Imitation in Childhood. London: Routledge and Paul.
 • Pine, K., Messer, D., & John, K. S. (2001). Children’s Misconception in Primary Science: A Survey of Teacher’s View. Research in Science & Tecnological Education, 19(1), 79-96.
 • Randel, J. M., Morris, B. A., Wetzel, C. D., & Whitehill, B. V. (1992). The Effectiveness of Games For Educational Purposes: A Review of Recent Research. Simulation & Gaming, 23(3), 261-276.
 • Saraçoğlu, A. S. ve Karademir, A. Ç. (2009). Eğitsel Oyun Temelli Fen ve Teknoloji Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda Sunulmuş Bildiri. Osmangazi Üniversitesi. Eskişehir.
 • Seo, K-H. (2003). What Children’s Play Tells Us About Teaching Mathematics. Young Children, 58(1), 28.
 • Shi, Y. (2003). Using Volleyball Games As Examples In Teaching Mathematics. Teaching Mathe- matics and Its Applications, 22(2), 53-62.
 • Silvers, S. M. (1982). Games for the classroom and the English-speaking club. English Teaching Forum, 20(2), 29-33.
 • Susüzer, K. (2006). Oyun Yoluyla Fransızca Öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çuku- rova Üniversitesi, Adana.
 • Şaşmaz Ören, F. ve Erduran Avcı, D. (2004). Eğitsel oyunla öğretimin Fen Bilgisi Dersi “Güneş Sis- temi ve Gezegenler” konusunda akademik başarı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 67-76.
 • Şenol, M. (2007). İlköğretim Okulu Öğrencilerine Oyunlarla Kelime Öğretimi. Yüksek Lisans Tezi. Konya Üniversitesi, Konya.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: Yargı Kitapevi.
 • Yavuzer, H. (1984). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Altın Kitaplar.
 • Yörükoğlu, A. (1993). Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınevi.
 • Yurt, E. (2007). Eğitsel oyun tekniği ile fen öğretimi ve yeni ilköğretim müfredatındaki yeri ve önemi. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi, Muğla.
Subjects
Other ID JA43GB25VC
Journal Section Articles
Authors

Author: Sibel KAYA
Institution: Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD, Kocaeli

Author: Aslı ELGÜN
Institution: Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD, Kocaeli

Bibtex @ { kefdergi241448, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {329 - 342}, doi = {}, title = {EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {KAYA, Sibel and ELGÜN, Aslı} }
APA KAYA, S , ELGÜN, A . (2015). EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (1), 329-342. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22600/241448
MLA KAYA, S , ELGÜN, A . "EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 329-342 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22600/241448>
Chicago KAYA, S , ELGÜN, A . "EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 329-342
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ AU - Sibel KAYA , Aslı ELGÜN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 329 EP - 342 VL - 23 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ %A Sibel KAYA , Aslı ELGÜN %T EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD KAYA, Sibel , ELGÜN, Aslı . "EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 1 (January 2015): 329-342.