Year 2015, Volume 23, Issue 1, Pages 71 - 86 2015-01-15

DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER
THE VALUES ATTRIBUTED TO COMPUTER BY TEACHER CANDIDATES ACCORDING TO EMOTIONAL SEMANTIC DIFFERENCE

Gülay EKİCİ [1] , Hakan KURT [2] , Ahmet GÖKMEN [3]

183 1002

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının bilgisayara yükledikleri duygusal semantik değerler açısından bilgisayarla ilgili olumlu ve olumsuz tutumlarını incelemektir. Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 119 öğretmen adayından oluşmuştur. Araştırmanın verileri bilgisayarla ilgili semantik farklılık ölçeği ile elde edilmiştir. Ölçek iki uçlu 25 sıfat çiftinden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır.Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda öğretmen adaylarının semantik farklılığa göre bilgisayara yükledikleri değerlerin pozitif yönde olduğu tespit edilmiştir. Bilgisayar kavramını en fazla geçerli, kolaylaştırıcı, yeterli, bağımlılık ve verimli olarak algılamaktadırlar. Öğretmen adaylarının bilgisayara yükledikleri duygusal semantik değerlerin cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir.
The purpose of the study is to examine the positive and negative attitudes of teacher candidates about the computer according to emotional values in semantic differentiation scale. The survey model that applied at quantitative studies is used in the research. This study was conducted with the participation of 119 teacher candidates. A unipolar questionnaire consisted of 25 two opposite attributes questions has been created to determine the views of teacher candidates regarding computer. For the general of the semantic differential attitudes scale the Cronbach Alpha Reliability Coefficients have been found as 0.92. Descriptive statistical methods were used for analyzing the data. It was determined that teacher candidates’ semantic attitudes towards computer were at a positive level in terms of mean scores of all adjectives considered; However based on each and every adjective, they mostly perceive computer as the current, facilitator, enough, dependency and efficient. As a result of the evaluation in terms of gender, it was found out that average of teacher candidates’ semantic attitudes towards computer did not show a statistically significant difference.
 • Ajani, T., & Stork, E. (2013). Creating a Semantic Differential Scale for Measuring Users’ Perceptions and Attitudes toward Emerging Technologies. 2013 Proceedings of the Conference for Information Systems Applied Research ISSN: 2167-1508 San Antonio, Texas, USA. <www.aitp-edsig.org> (26 Ocak 2012).
 • Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research. Psychological Bulletin, 84, 888-918.
 • Akande, S.O. (2009). Knowledge, perception, and attitudes of library personnel towards preserva- tion of information resources in Nigerian Federal University Libraries. Library Philosophy and Practice (e-journal), 303.
 • Allen, L. (1986). Measuring attitude toward computer assisted instruction: The development of a semantic differential tool. Computers in Nursing, 4 (4), 144-151.
 • Altun, T., Yiğit, N., & Adanur, Z. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarının ince- lenmesi: Trabzon İli örneği. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2 (1), 69-86.
 • Altun, T., & Bektaş, E. (2010). Views of regional boarding school teachers about the use of ict in education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 462-467.
 • Anderson, L.W. (1988). Attitude measurement: Attitudes and their measurement. In Keeves, J.P. (Ed.), Educational research methodology and measurement: An international handbook (pp. 227-256). New York: Pergamon Press.
 • Arslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 24-33.
 • Arslan, A. (2008). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (24), 101-109.
 • Bagozzi, R.P., & Burnkrant, R.E. (1985). Attitude organization and attitude-behavior relation: A reply to Dillon and Kumar. Journal of Personality and Social Psychology, 49 (1), 47-57.
 • Başer, M. (2013). Bilgisayar programlamaya karşı tutum ölçeği geliştirme çalışması. International Journal of Social Science (JASSS), 6 (6), 199-215.
 • Bloom, S.B. (1979). Human characteristics and school learning. New York: McGraw-Hill.
 • Bohner, G., & Wanke, M. (2002). Attitude and attitude change. New York: Psychology Press.
 • Bottino R.M. (2004). The evolution of ICT-based learning environments: Which perspectives for the school of the future? British Journal of Educational Technology, 35 (5), 553-567.
 • Brudenell, I., & Carpenter, C.S. (1990). Adult learning styles and attitudes toward computer assisted instruction. The Journal of Nursing Education, 29 (2), 79-83.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Christensen, R., & Knezek, G. (1998). Parallel forms for measuring teachers’ attitudes toward computers. Society of Information Technology & Teacher Education (SITE)’s 9th International Conference, Washington, DC, March 13, 1998.
 • Çavuş, H., & Gökdaş, İ. (2006). Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin internetten yararlanma nedenleri ve kazanımları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 56-78.
 • Deniz, L. (2000). Öğretmen adaylarının bilgisayar yaşantıları ve bilgisayar tutumları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, 135-166.
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Fishbein,M., & Ajzen, I.(1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Gökalp, S., & Aydın, T. (2013). Teknik program öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarının analizi. Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (2), 127-134.
 • Guneyli, A. & Ozkul, A. (2013).Turkish language and history candidate teachers’ use of metaphors in their perception of computer. Eurasian Journal of Educational Research, 53/A, 185-204.
 • Gümüş, N., & Özüpekçe, S. (2013). Bilgisayar destekli coğrafya öğretimine yönelik bir tutum ölçe- ği geliştirme çalışması. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (8), 665-677.
 • Güney, S. (2000). Davranış bilimleri. Ankara: Nobel Yayin Dagitim.
 • Güzeller, O.C. (2011). PISA 2009 Türkiye örnekleminde öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik inanç- ları ve bilgisayar tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (4), 183-203.
 • Hammond, M., Younie, S., Woollard, J., Cartwrirght, V., & Benzie, D. (2009). What does our past involvement with computers in education tell us? A view from the research community. Univer- sity of Warwick, Coventry: The Association for Information Technology in Teacher Education.
 • Hashim, H.R., & Mustapha, W.N. (2004). Attitudes toward learning about and working with com- puters of student at Unit. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2), Article 1.
 • İnceoğlu, M. (1993). Tutum- algı- iletişim. Ankara: V Yayıncılık.
 • Kağıtçıbaşı, C. (1999). Yeni insan ve insanlar sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kağıtçıbaşı, C. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kaplan, A., Öztürk, M., Altaylı, D., & Ertör, E. ( 2013). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre karşılaştırılması. Turkish Journal of Com- puter and Mathematics Education, 4 (2), 89-103.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kaya, S. & Durmuş, A. (2009). Öğretmen adaylarının internet ve bilgisayar hakkındaki metaforlarının incelenmesi. 3International Computer & Instructional Technologies Symposi- um 07-09 October 2009, Trabzon, Turkey. th
 • Keskin, N., & Ertuğrul, İ. (2010). Buldan MYO Büro Yönetimi Öğrencilerinin bilgisayar kullanı- mına yönelik tutumlarının belirlenmesine ilişkin alan çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 3 (59), 1-20.
 • Korkmaz, Ö., & Altun, H. (2013). Mühendislik ve BÖTE öğrencilerinin bilgisayar programlama öğrenmeye dönük tutumları. International Journal of Social Science, 6(2), 1169-1185.
 • Köse, S., Gencer, A.S. & Gezer, K. (2007). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayar ve internet kulla- nımına yönelik tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (21), 44-54.
 • Kutluca T., & Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz- yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 177-188.
 • Liao, Y.-K.C. (1999). Gender differences on attitudes toward computers: A meta analysis. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. San Antonio.
 • Lohr, V.I., & Bummer, L.H. (1992). Assessing and influencing attitudes toward water-conserving landscape. HortTechnology, 2 (2), 253-256.
 • Mayring, P., & Rhöneck, C. (2003). Learning Emotions. The influence of affective factors on class- room learning. Peter Lang, Frankfurt, London.
 • Mayring, P. (2009). Freude und Glück. In V. Brandstätter & J.H. Otto (Hrsg.). Handbuch der allge- meinen psychologie -Motivation und emotion (pp. 585- 595). Göttingen Hogrefe.
 • Meelissen, M.R. M., & Drent, M. (2008). Gender differences in computer attitudes: Does the school matter? Computers in Human Behavior, 24 (3), 969-985.
 • Muller, D. J. (1986). Measuring social attitudes: A handbook for researchers and practitioners. New York: Teachers College Press.
 • Myers, J.M., & Halpin, R. (2002). Teachers’ attitudes and use of multimedia technology in the classroom: Constructivist-based professional development training for school districts. Journal of Computing in Teacher Education, 18 (4), 133-140.
 • Pekrun, R., Götz, T., Daniels, L.M., Stupnisky, R.H., & Perry, R.P. (2010). Boredom in achievement settings: Exploring control-value antecedents and performance outcomes of a neglected emoti- on. Journal of Educational Psychology, 102 (3), 531-549.
 • Russel, J., & Hollander, S. (1975). A biology attitude scale. The American Biology Teacher, 37 (5), 270-273.
 • Sadık, A. (2006). Factors influencing teachers’ attitudes toward personal use and school use of com- puters: New evidence from a developing nation. Evaluation Review, 30 (1), 86-113.
 • Şahin, Ş. & Baturay, M.H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin internet kavramına ilişkin algılarının değerlendirilmesi: Bir metafor analizi çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 177-192.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Teo, T. (2008). Pre-service teachers’ attitudes towards computer use: A Singapore survey. Austral- asian Journal of Educational Technology, 24 (4), 413-424.
 • Tezbaşaran, A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikoloji Der- neği Yayınları.
 • Tezci E. (2009). Teachers effect on ict use in education: The Turkey sample, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1285-1294.
 • Verplanken, B., & Hofstee, G. (1998). Accessibility of affect versus cognitive components of attitudes. European Journal of Social Psychology, 28, 23-35.
 • Vural, L. Yüksel, İ., & Çoklar, A.N. (2008). Bilgisayar mühendisliği ile bilgisayar ve öğretim tekno- lojileri eğitimi son sınıf öğrencilerinin bilgisayar kavramına ilişkin geliştirdikleri mecazlar. 8th International Educational Technology Conference (IETC 2008). http://ietc2008.home. anadolu.edu.tr/ietc2008/114.doc (18.07.2009).
 • Williams, B., Boyle, M., Molloy, A., Brightwell, R., Munro, G., Service, M., & Brown, T. (2011). Undergraduate paramedic students’ attitudes to e-learning: Findings from five university pro- grams. Research in Learning Technology, 19 (2), 89-100.
 • Yıldırım, S., & Kaban, A. (2010). Attitudes of pre-service teachers about computer supported edu- cation. International Journal of Human Sciences, 7(2), 158-168.
 • Zaichkowsky, J. L. (1985). Measuring the involvement construct. Journal of Consumer Research, 12 (3), 341-352.
 • Zhang Y. (2007). Development and validation of an internet use attitude scale. Computers and Edu- cation, 49, 243-253.
Other ID JA43FA24EN
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülay EKİCİ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM PR.

Author: Hakan KURT
Institution: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı, Konya, Türkiye

Author: Ahmet GÖKMEN
Institution: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Dates

Publication Date: January 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241450, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {71 - 86}, doi = {}, title = {DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER}, key = {cite}, author = {EKİCİ, Gülay and KURT, Hakan and GÖKMEN, Ahmet} }
APA EKİCİ, G , KURT, H , GÖKMEN, A . (2015). DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (1), 71-86. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22600/241450
MLA EKİCİ, G , KURT, H , GÖKMEN, A . "DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 71-86 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22600/241450>
Chicago EKİCİ, G , KURT, H , GÖKMEN, A . "DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 71-86
RIS TY - JOUR T1 - DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER AU - Gülay EKİCİ , Hakan KURT , Ahmet GÖKMEN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 86 VL - 23 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER %A Gülay EKİCİ , Hakan KURT , Ahmet GÖKMEN %T DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD EKİCİ, Gülay , KURT, Hakan , GÖKMEN, Ahmet . "DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 1 (January 2015): 71-86.
AMA EKİCİ G , KURT H , GÖKMEN A . DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(1): 71-86.
Vancouver EKİCİ G , KURT H , GÖKMEN A . DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(1): 86-71.