Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 335 - 352 2016-07-15

Investigation Of The Effect Of Jigsaw Technique On Continuance Level Of Knowledge In Teaching Light And Sound Unit And Students’ Opinions About This Technique
IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİN BİLGİLERİN KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE BU TEKNİK HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Abdullah AYDIN [1] , Seda KÖMÜRKARAOĞLU [2]

231 1129

In this study, the review of the continuance of knowledge gained by using jigsaw technique which is a subtechnique of cooperative learning method in teaching light and sound unit in 6th grade science and technology lesson and students’ opinions about this technique have been researched. The study have been conducted with 54 students in total from 6-C and 6-D classes 1. Bu çalışma, ikinci yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir ve çalışmanın bir kısmı Proceedings of the 3rd International Conference on Educational Sciences (ICES’11), North Cyprus’da sözlü bildiri olarak sunulmuştur.who receive education in the 2nd semester of 2009–2010 academic year in a Primary School in city center of Kastamonu. 6-D consisting of 27 students for the experimental group and 6-C consisting of 27 students for the control group have been chosen. Course presentations have been made according to jigsaw technique in experimental group, there was no intervention in the control group and teaching has been made adhering to the Ministry of Education programs. In the study, “Light and Sound Unit Achievement Test” and “Jigsaw Opinion Scale” have been used. When compared the results at the end of the 5 weeks study and the results after 16 weeks of the completion of study, it has been found that the knowledge learned with jigsaw technique is more permanent. Besides, jigsaw opinion scale has been applied to only experimental group students and in this scale, expression of view about this technique has been wanted from students. According to JOS, students expressed positive views about jigsaw technique
Bu çalışmada, işbirlikli öğrenme yönteminin bir alt tekniği olan jigsaw tekniğinin 6. sınıf fen ve teknoloji dersinde yer alan ışık ve ses ünitesinin öğretiminde kullanılmasıyla öğrenilen bilgilerin kalıcılığının incelenmesi ve bu teknik hakkındaki öğrenci görüşleri araştırılmıştır. Çalışma, Kastamonu il merkezinde bulunan, bir İlköğretim Okulunda 2009–2010 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında öğrenim gören 6-C ve 6-D şubelerinden toplam 54 öğrenciyle yürütülmüştür. Deney grubu için 27 öğrenciden oluşan 6-D, kontrol grubu için ise 27 öğrenciden oluşan 6-C şubeleri seçilmiştir. Ders sunumları, deney grubunda jigsaw tekniğine göre, kontrol grubuna ise her hangi bir müdahalede bulunulmamış ve MEB programına bağlı kalarak öğretim yapılmıştır. Çalışmada, “Işık ve Ses Ünitesi Başarı Testi” ve “Jigsaw Görüş Ölçeği”kullanılmıştır. 5 hafta süren uygulama sonunda elde edilen sonuçlar ile çalışma bittikten 16 hafta sonra elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, jigsaw tekniği ile öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olduğu görülmüştür. Ayrıca, sadece deney grubu öğrencilerine Jigsaw Görüş Ölçeği (JGÖ) uygulanmış ve öğrencilerin bu teknik hakkındaki görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. JGÖ sonucuna göre, öğrenciler jigsaw tekniği hakkında olumlu görüşler ifade etmişlerdir.
 • Aronson, E., Blaney, N., Stephin, C. Sikes, J. & Snapp, M. (1978). The Jigsaw Classroom. Beverly Hills, CA: Sage Publishing Company.
 • Aronson, E. & Patnoe, S. (1997). The Jigsaw Classroom: Building Cooperation in The Classroom, New York, Longman,
 • Bafile, C. (2008). The Jigsaw Approach Brings Lessons To Life. Http://www.education-world. com/a_curr/curr324.shtml.
 • Bilen, K. (2011). İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretiminde Jigsaw Tekniğinin Öğren- cilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(4), 2526–2536.
 • Bourner, J., Hugnes, M. & Bourner, T. (2001). First-year Undergraduate Experiences of Group Project work. Assessment and Evaluation in Higher Education, 26(1), 19–39.
 • Buzludağ, P. (2010). 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” Üni- tesinin İşbirlikli Öğrenmeyle (Jigsaw Tekniği) Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Colosi, J. C. & Zales, C. R. (1998). Jigsaw Cooperative Learning Improves Biology Lab. Courses. Bioscience, 48(2), 118–124.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinde Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 103–115.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Şimşek, U. (2005). İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme: I. İşbirlik- li Öğrenme Yöntemi ve Yöntemle İlgili Çalışmalar. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59–83.
 • Doymuş, K.& Şimşek, Ü. (2007). Kimyasal Bağların Öğretilmesinde Jigsaw Tekniğinin Etkisi ve Bu Teknik Hakkında Öğrenci Görüşleri. Milli Eğitim, Sayı 173, 231–243.
 • Gallardo, T., Guerrero, L. A., Collazos, C., Pino, J. A. & Ochoa, S. (2002). Supporting Jigsaw-Type Collaborative Learning. Proceeding of The 36th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’03).
 • Hedeen, T. (2003). The Reverse Jigsaw: A Process Of Cooperative Learning And Discussion. Teac- hing Sociology, 31(3), 325–332.
 • Hevedanlı, M., Oral, B. & Akbayın, H. (2004). Biyoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme İle Geleneksel Öğre- tim Yöntemlerinin Öğrencilerin Erişileri ve Öğrendiklerini Hatırda Tutma Düzeyleri Üzerindeki Etkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 6–9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Holliday, D. C. (2002). Jigsaw IV: Using Student/Teacher Concerns to Improve Jigsaw III. ERIC ED 465687, Indiana University, Northwest.
 • Joe, A. (2008). SAW–V–Welcome Back Jigsaw http://www.associatedcontent.com/article/430263/
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Smith, K. (1991). Active Learning: Cooperation in The College Classroom. Edina, MN: Interaction Book Company.
 • Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1995). Teaching Students to Be Peacemakers (3rd Ed.). Edina, MN: Interaction Book Company.
 • Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1999). Structuring Academic Controversy. In S. Sharan (Ed.), Handbook of Cooperative Learning Methods (Pp.66–81). Westport: Praeger Publishers.
 • Karaağaçlı, M. (2005). Öğretimde Yöntemler ve Yaklaşımlar (Birinci Baskı), Pelikan Yayıncılık, Ankara.
 • Karaoğlu, İ. B. (1998). Geleneksel Öğretim Yöntemleri İle İşbirlikli Öğrenmenin Öğrenci Başarısı, Hatırda Tutma ve Sınıf Yönetimi Üzerindeki Etkileri. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kaptan, F. (1998). Fen Bilgisi Öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Kıncal, R. Y., Ergül, R. & Timur, S. (2007). Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 156–163.
 • Lazarowitz, R., Lazarowitz, R. H. & Baird, J. H. (1994). Learning Science in a Cooperative Setting: Acade- mic Achievement and Affective Outcomes. Journal of Research in Science Teaching, 31(10), 1121–1131.
 • Lin, E. (2006). Cooperative Learning in the Science Classroom. The Science Teacher, July, 34–39.
 • Looi, C. K., Lin, C. P. & Liu, K. P. (2008). Group Scribbles to Support Knowledge Building in Jig- saw Method. Ieee Transactions on Learning Technologies, 1(3), 157–164.
 • Maloof, J. & White, V. K. B. (2005). Team Study Training in The College Biology Laboratory. Journal of Biological Education. 39(3), 120–124.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence-Based Inquiry (Sixth Edition), MA: Allyn and Bacon, Boston.
 • Mills, P. (2003). Group Project Work with Undergraduate Veterinary Science Students. Assessment and Evaluation in Higher Education. 28(5), 527–538.
 • Novian, R. (2008). Using Jigsaw Model to Increase Students’ Reading Comprehension. Thesis, English Department Faculty of Teacher Training and Education University of Muhammediyah Malang.
 • Özdilek, K., Erkol, M., Doğan, A., Doymuş, K. & Karaçöp, A. (2010). Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretiminde Jigsaw Tekniğinin Etkisi ve Bu Teknik Hakkındaki Öğrenci Görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 12-2, 209-225.
 • Qiao, M. & Jin, X. (2010). Jigsaw Strategy as a Cooperative Learning Technique: Focusing on the Language Learners. Chinese Journal of Applied Linguistics (Bimonthly), 33(4), 113–125.
 • Slavin, R. E. (1983). Cooperative Learning. New York: Longman.
 • Slavin, R. E. (1991). Synthesis of Research on Cooperative Learning. Educational Leadership, 48, 71– 87.
 • Şimşek, Ü. (2005). İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinin Akademik Başarı ve Tutu- muna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Şimşek, Ü. (2007). Çözeltiler ve Kimyasal Denge Konularında Uygulanan Jigsaw ve Birlikte Öğ- renme Tekniklerinin Öğrencilerin Maddenin Tanecikli Yapıda Öğrenmeleri ve Akademik Ba- şarıları Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Uygur, E. (2009). İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Ünitesinin Öğreti- minde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına, Tutuma ve Bilgi Kalıcılığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ünlü, M. (2008). İşbirlikli Öğretim Yönteminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Permütas- yon ve Olasılık Konusunda Akademik Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Other ID JA42TT22PN
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdullah AYDIN
Institution: Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D, Kastamonu, Türkiye

Author: Seda KÖMÜRKARAOĞLU
Institution: Emine Örnek Eğitim Kurumları, Bursa, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241608, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {335 - 352}, doi = {}, title = {IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİN BİLGİLERİN KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE BU TEKNİK HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {AYDIN, Abdullah and KÖMÜRKARAOĞLU, Seda} }
APA AYDIN, A , KÖMÜRKARAOĞLU, S . (2016). IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİN BİLGİLERİN KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE BU TEKNİK HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 335-352. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241608
MLA AYDIN, A , KÖMÜRKARAOĞLU, S . "IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİN BİLGİLERİN KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE BU TEKNİK HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 335-352 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241608>
Chicago AYDIN, A , KÖMÜRKARAOĞLU, S . "IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİN BİLGİLERİN KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE BU TEKNİK HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 335-352
RIS TY - JOUR T1 - IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİN BİLGİLERİN KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE BU TEKNİK HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AU - Abdullah AYDIN , Seda KÖMÜRKARAOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 352 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİN BİLGİLERİN KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE BU TEKNİK HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ %A Abdullah AYDIN , Seda KÖMÜRKARAOĞLU %T IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİN BİLGİLERİN KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE BU TEKNİK HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD AYDIN, Abdullah , KÖMÜRKARAOĞLU, Seda . "IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİN BİLGİLERİN KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE BU TEKNİK HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 335-352.