Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 65 - 78 2016-07-15

Metaphoric Comprehension of Training Teachers of Social Studies As Regards The Concept Of Environment
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Elif MERAL [1] , Birgül KÜÇÜK [2] , Figen GEDİK [3]

226 960

In this study, revealing the metaphors about the concept of environment of the training teachers of social studies was aimed. Work group of the study consisted of 357 students studying in Atatürk University Kazım Karabekir Faculty of Education Social Studies Department. In the study, phenomenology pattern was used. The data of the study was obtained by making the students complete the sentence: “Environment is like...; because....” For analysing the data, the technique of content analyse was used. According to the findings of the study, teacher trainees produced 58 valid metaphors. These metaphors were classified under 11 categories. Following the study, top five metaphors produced by the participants were detected as human (11, 60%), home (7, 73%), family (6, 62%), mother (5, 52%) and child (4, 97)
Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Anabilim Dalın’da öğrenim gören 357 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri öğretmen adaylarının Çevre ….. gibidir; çünkü …… cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi çözümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğretmen adayları çevre kavramına ilişkin 58 geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri dikkate alınarak 11 kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, katılımcılar tarafından üretilen ilk beş metaforun insan (% 11,60 ), ev (% 7,73), aile (% 6,62), anne (% 5,52), çocuk (% 4,97) olduğu saptanmıştır.
 • Atalay, İ. (2004). Doğa bilimleri sözlüğü. İzmir: Meta Basımevi.
 • Aydın, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin metaforik algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 16(26), 25-43.
 • Bilgili, A.S. (2010). Geçmişten günümüze sosyal bilgilerin temelleri. (Ed. Ali Sinan Bilgili). Sosyal bilgilerin temelleri. Ankara: Pegem Akademi, 1-34.
 • Cansaran, A., & Darçın, E. (2008). Çevre eğitimi. (Ed. Orçun Bozkurt), Ankara: Pegem Ya- yıncılık.
 • Çubukçu, Z. (2008). “İlköğretim ve ortaöğretimdeki öğrenci ve öğretmenlerin öğretmen kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar”. İnternational Conference On Educational Science, Ices’08.
 • Gültekin, M. (2013). İlköğretim Öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yükledik- leri metaforlar. Eğitim ve Bilim (Education and Science), 38, No 169.
 • Kaya, H., Çoşkun, M., & Aydın, F. (2010). The analysis of high school studenst’s perceptions towards “environmen” concept. African Journal of Agricultural Research, 5(13), 1591- 1597.
 • Koçoğlu, E., Aküzüm, C., & Ekici, Ö. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin “yaygın eği- tim” kavramına ilişkin sahip oldukları mental imgeler. Turkish Studies - International Pe- riodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 975-991.
 • Levine, P. M.(2005). Metaphors and ımages of classrooms, kappa delta pi record, indianapo- lis: v: 41, n: 4, pages 172.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor. (Çeviren: G. Bulut), İstanbul: MESS Yayın No:280.
 • Nalçacı, A., & Bektaş, F. (2012). Öğretmen adaylarının okul kavramına ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13( 1), 239-258.
 • Noyes, A. (2004). Producing mathematics teachers: A sociological perspective. Teaching Education, 15 (3), 243–256.
 • Ocak, G., & Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğret- menlik mesleği dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(8).
 • Palmquist, R. A. (2001). Cognitive style and users’ metaphors for the web: an exploratory study. The Journal of Academic Librarianship, 27 (1), 24–32.
 • Pratte, R. (1981). Metaphorical models and curriculum theory. Curriculum Inquiry. 11 (4), 07- 320.
 • Saban, A. (2004). “Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına iliş- kin ileri sürdükleri metaforlar”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramı- na ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eği- tim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2) 461-522.
 • Tuncel, H. (2002). Türk öğrencilerin zihin haritalarında islam ülkeleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 83-103.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seç- kin Yayıncılık.
 • Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş., & Yılmaz, M. (2005). Çevre bilimi. Ankara: Gündüz Yayıncılık.
Other ID JA42SZ77SS
Journal Section Articles
Authors

Author: Elif MERAL
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Author: Birgül KÜÇÜK
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Author: Figen GEDİK
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Bibtex @ { kefdergi241618, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {65 - 78}, doi = {}, title = {SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI}, key = {cite}, author = {MERAL, Elif and KÜÇÜK, Birgül and GEDİK, Figen} }
APA MERAL, E , KÜÇÜK, B , GEDİK, F . (2016). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 65-78. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241618
MLA MERAL, E , KÜÇÜK, B , GEDİK, F . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 65-78 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241618>
Chicago MERAL, E , KÜÇÜK, B , GEDİK, F . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 65-78
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI AU - Elif MERAL , Birgül KÜÇÜK , Figen GEDİK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 78 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI %A Elif MERAL , Birgül KÜÇÜK , Figen GEDİK %T SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD MERAL, Elif , KÜÇÜK, Birgül , GEDİK, Figen . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 65-78.