Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 133 - 146 2016-07-15

The Development Of The Scale Of Pedagogical Literacy
Pedagojik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi

Mehmet Emin USTA [1] , Müslüm KARAKUŞ [2]

223 1254

The aim of this study is to develop a reliable and valid scale for pedagogical literacy. 5 point Likert-type scale designed, high school teachers working in Gaziantep (N = 250) were applied. SPSS-16 version was used for analysis. The Cronbach-alpha internal consistency coefficient was 0.92, with 3 sub-factors and 31 items were found to be. Values of factor loadings of the factor items ranged between 0.50 and 0.90. As a result of scale, in terms of reliability and validity tests can be said to be reliable. This scale can be used in the work of teachers’ pedagogical literacy is recommended
Bu çalışmanın amacı pedagojik okuryazarlık için geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Çalışma, 2014 yılında, tarama modeli ile yapılmıştır. Taslak, ölçek, geliştirme aşamasında uzman görüşlerine sunulmuştur. 5’li likert tipinde hazırlanmış ölçek, Gaziantep’te çalışan lise öğretmenlerine (N=250) uygulanmıştır. İstatiksel analizler için SPSS–16 sürümü kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analiziyle düzenlenen ölçeğin Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısı 0.92 bulunmuştur. Analizler sonucunda ölçeğin 3 alt faktöre ve 31 maddeye sahip olduğu bulunmuştur. Faktörlerdeki maddelerin faktör yük değerlerinin 0.50 ile 0.90 arasında değiştiği saptanmıştır. Sonuç olarak ölçeğin, geçerlik ve güvenirlik testleri bakımından güvenilir olduğu söylenebilir. Bu ölçeğin araştırmacılar tarafından öğretmenlerin pedagojik okuryazarlık çalışmalarında kullanılabileceği önerilmektedir.
 • Aldemir, A. (2003). Bilgiye Erişimde Yeni Yaklaşım: Bilgi Okuryazarlığı, Ünak’03: Bilgi- ye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu. [Çevrimiçi]<http://kaynak.unak.org.tr/mod/data/view.php?d=1&advanced=1&paging=&pa ge=15> adresinden (12 Nisan 2014).
 • Alkan, C., (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, V. Sönmez. (Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bayram, N. (2004). Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (4. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (12.basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (Genişletilmiş 19. Basım). An- kara: Pegem A Yayıncılık
 • Bybee, R. W. (1999). Toward An Understanding Of Scientific Literacy,(In Advancing Standards for Science and Mathematics Education :Views From the Field),the American Associati- on for the Advencement of Science,Washington, DC. <http ://ehrweb.aas.org/ehr/forum/bybee. html> (Adapted from Bybee, R. W. 1997. Achieving Scientific Literacy: From purposes to practices. Portsmouth, NH: Heinemann Publishing).
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 207–237.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.). (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (1. Baskı). Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Özdamar, K. (2011). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi (8.baskı). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Senemoğlu, N. (1988). Türkiye ve İngiltere’de İlköğretime Öğretmen Yetiştirme ve Türkiye’deki Sistemin Geliştirilmesi için Öneriler. H.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 143-156.
 • Senemoğlu, N. (2000, 11-13 Ocak). Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlikleri. Eğitimde Yansımalar: VI.2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi. Eğitim Araştırma Geliş- tirme Vakfı, Ankara.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, S. E. ve Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi (3. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleği- nin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 235–250.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Geçerlilik ve Güvenirlik. Ankara: Seçkin Matbaası.
 • Tekin, H. (1987). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (5.basım). Ankara: Meso yayınevi
 • Turhan, M. (1964). Maarifimizin Ana Davaları ve Bazı Hal Çareleri. İstanbul: Bedir Yayıncılık.
Other ID JA42TB46CM
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Emin USTA
Institution: Harran Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü

Author: Müslüm KARAKUŞ
Institution: Harran Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, MEB’de Matematik Öğretmeni

Bibtex @ { kefdergi241622, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {133 - 146}, doi = {}, title = {Pedagojik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {USTA, Mehmet Emin and KARAKUŞ, Müslüm} }
APA USTA, M , KARAKUŞ, M . (2016). Pedagojik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 133-146. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241622
MLA USTA, M , KARAKUŞ, M . "Pedagojik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 133-146 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241622>
Chicago USTA, M , KARAKUŞ, M . "Pedagojik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 133-146
RIS TY - JOUR T1 - Pedagojik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - Mehmet Emin USTA , Müslüm KARAKUŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 146 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Pedagojik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi %A Mehmet Emin USTA , Müslüm KARAKUŞ %T Pedagojik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD USTA, Mehmet Emin , KARAKUŞ, Müslüm . "Pedagojik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 133-146.