Year 2017, Volume 25, Issue 1, Pages 67 - 78 2017-01-15

A Comparison On Self Efficacy Level And Piano Success Level Of The Students In Piano Lessons
PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet Kayhan KURTULDU [1]

203 385

In this study self-efficacy level and piano grades of the candidate teachers who are educating as a music education student has been compared. Grades of the piano students in a fall semester of an academic year have been obtained and study group has been determined by the classification of this grades. In all levels of the classes students have been classified as lower, middle and higher grade groups and 5 students per groups have been selected from these groups randomly. Piano education self-efficacy scale which developed by the researcher has been applied to this study group consist of 15 students per class totally 30. At the end of the application process self-efficacy of the students who have lower, middle and higher piano grades have been compared. In some measurements in which relation between piano success and self-efficacy perception has been determined, frequency measurement has been used for general percentage range and Mann Whitney U test and Kruskal Wallis H test has been used for comparing the groups. Results revealed by evaluation on the findings obtained from analyses have been commented and proposed about sample group level. 

Yapılan çalışmada müzik öğretmenliği öğrencisi olarak eğitimlerini sürdüren öğretmen adaylarının piyano dersi başarıları ile öz yeterlik düzeyleri karşılaştırılmıştır. Çalışmada piyano öğrencilerinin bir eğitim öğretim yılının güz dönemine ait notları elde edilmiş, bu başarı notları sınıflandırılarak çalışma grubu belirlenmiştir. Tüm sınıflarda öğrenciler düşük, orta ve yüksek puan gruplarına ayrılmış ve tesadüfî olarak bu gruplardan 5’er öğrenci seçilmiştir. Her sınıf için 15 toplamda 60 öğrenciden oluşan çalışma grubuna araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan piyano eğitiminde öz yeterlik ölçeği uygulanmıştır. Uygulama sonucunda düşük, orta ve yüksek düzeyli piyano başarısına sahip öğrencilerin öz yeterlikleri karşılaştırılmıştır. Başarı düzeyi ile öz yeterlik algısı arasındaki ilişkinin tespit edildiği ölçümlerde genel ölçek dağılımına yönelik frekans, grupların karşılaştırılmasında ise Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen bulgular değerlendirilerek ortaya çıkarılan sonuçlar, çalışma grubu düzeyinde yorumlanarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
 • Akkoyunlu, B., Orhan, F. & Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için bilgisayar öğret-menliği öz-yeterlik ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1 – 8.
 • Aktağ, I. & Walter, J. (2005). Öğretmen adaylarının mesleki yeterlilik duygusu. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 127–131.
 • Bıkmaz, F. H. (2004). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz yeterlilik inancı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim, 161. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/161/bikmaz.htm sayfasın- dan 30.03.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Bolat, O. İ. (2011). Öz yeterlilik ve tükenmişlik ilişkisi: lider-üye etkileşiminin aracılık etkisi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(2), 255 – 266.
 • Chmurzynska, M. (2009). Self-efficacy of piano teachers’ of specialized music school. Proceedings of the 7th Triennial Conference of European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM 2009), Finland.
 • Eker, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanç düzeyleri üzerine bir araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 162 – 178.
 • Gün, E. (2014). Piyano performansı öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması. Ya-yımlanmamış Doktora Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • İkiz, F. E. & Yörük, C. (2013). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile aile işlevlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 228 – 248.
 • İnnalı, H. Ö. & Aydın, İ. S. (2014). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin okur öz yeterliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies, 9(9), 651 – 682.
 • Kesicioğlu, O. S. & Güven, G. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyle-ri ile problem çözme, empati ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 9(5), 1371–1383.
 • McPherson, G. & McCormick, J. (2006). Self-efficacy and music performance. Psychology of Music, 34(3), 322 – 336.
 • Otacıoğlu, S. G. (2008). Konservatuar ve müzik eğitimi lisans öğrencilerinin öz etkililik-yeterlilik ile benlik saygı düzeylerinin incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-titüsü Dergisi (İLKE), 20, 147 – 164.
 • Özmenteş, S. (2011). Müzik öğretimine yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (iconte) 27-29 Nisan, Antalya.
 • Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya öğretiminde gezi-gözlem tekniğini kullanabilme öz-yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 13-23.
 • Piji, D. (2007). Müzik öğretmeni adaylarına yönelik piyano ile eşlik alanında yeterlik algısı ölçeği’nin geliştirilmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26(26), 111 – 132.
 • Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. Teaching and Teacher Education, 26, 1059 – 1069.
 • Yalmancı, S. G. & Aydın, S. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Kafkas Üniversitesi, e–Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 60-66.
 • Yokuş, T. (2014). Müzik öğretmeni adaylarının eğitme öğretme öz-yeterlikleri açısından değerlendirilmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 2(2), 43 – 56.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Kayhan KURTULDU

Dates

Publication Date: January 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi308055, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {67 - 78}, doi = {10.24106/kefdergi.308055}, title = {PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {KURTULDU, Mehmet Kayhan} }
APA KURTULDU, M . (2017). PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 67-78. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308055
MLA KURTULDU, M . "PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 67-78 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308055>
Chicago KURTULDU, M . "PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 67-78
RIS TY - JOUR T1 - PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Mehmet Kayhan KURTULDU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 78 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Mehmet Kayhan KURTULDU %T PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD KURTULDU, Mehmet Kayhan . "PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (January 2017): 67-78.
AMA KURTULDU M . PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(1): 67-78.
Vancouver KURTULDU M . PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(1): 78-67.