Year 2017, Volume 25, Issue 4, Pages 1635 - 1650 2017-07-15

Sanat Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Görüşleri
Pedegogical Formation Students’ Opinions about the Necessity of Art Education

Meltem DEMİRCİ KATIRANCI [1]

179 0

Teorik ve uygulamalı boyutuyla sanat eğitimi, sadece sanatçı olmayı hedefleyen bireyler için değil herkes için gereklidir. Literatürde bireyin, sanatsal yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkarması, sanatsal düşünce ve hayallerini gerçekleştirmesi, özgün ve özgür düşünebilmesine olanak sağlaması, estetik beğenilerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, geçmiş uygarlıklara ait sanatsal değerlere sahip çıkması, çağdaş kültür ve sanat varlıklarını bilmesi ve koruması için sanat eğitiminin gerekli olduğunu savunan pek çok sanat eğitimi görüşü yer almaktadır. Bu araştırma, Güzel Sanatlar Fakültelerinde lisans eğitimini tamamlamış olup Eğitim Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Sertifika programında eğitim almakta olan Görsel Sanatlar Öğretmen adaylarının, sanat eğitiminin gerekliliğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, betimsel araştırma türlerinden gözleme dayalı durum (örnek olay, vaka) çalışması yöntemi ile tamamlanmıştır. Çalışmanın verileri, Aktif Öğrenme Tekniklerinden Kartopu Tekniğinde gerçekleştirilen grup çalışması sonucunda ulaşılan görüşlerden ve açık uçlu anket sorularından elde dilmiştir. Çalışma grubu, Kolay Ulaşılabilir Durum örneklemesi yöntemi ile Gazi Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam etmekte olan 60 görsel sanatlar öğretmen adayı ile oluşturulmuştur. Kartopu tekniği ile gerçekleştirilen bir uygulamadan ve anket sorularından, elde edilen veriler üst tema belirlenerek içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları, görsel sanatlar öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Art education with its theoretical and practical dimension is necessary not only for the individuals who aim to be an artist but for every person. In literature there are numerous art education concepts advocating that art education is necessary for revealing the artistic talent and creativity of the individual, for realizing his / her artistic thoughts and dreams, for enabling him / her to think freely and uniquely, for developing his / her aesthetic taste and critical thinking skills, for enabling him / her to look after the artistic values of the past civilizations and for enabling him / her to know and to protect the contemporary cultural and artistic assets. This study has been conducted for determining the opinion of the students having education in the Pedagogical Formation Certificate Program in the Faculty of Education concerning the necessity of art education. The study has been conducted by using observation - based case study (case study) method, which is a kind of descriptive research. The data of the study were attained from the opinions obtained as a result of the group work carried out through Snowball Technique, which is among the Active Learning Techniques, and from the open - ended survey questions. The study group was formed by 60 visual arts teacher candidates attending to Gazi University Pedagogical Formation Training Certificate Program by using Easily Accessible Case sampling method. The data obtained from an application realized with Snowball Technique and from the survey questions were interpreted by content analysis by determining the upper theme. The results of the study are important for determining the opinions of visual arts teacher candidates on the teaching profession. 

 • Akgül, M.E. (2012). İfade Özgürlüğünün Tarihsel Süreci ve Milli Güvenlik Gerekçesiyle İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AUHFD, 61 (1) 2012:1-42 21/10/ 2016 tarihinde http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1656/17685.pdf adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Buyurgan, S. & Buyurgan, U. (2001). Sanat eğitimi ve öğretimi. (1.Basım). Ankara: Dersal.
 • Çellek, T. (2002). Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Boyutu, 2 (1), 2-4. 21/10/2016 tarihinde http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=47 adresinden erişilmiştir.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Demirel, Ö. (2012). Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı, Pegem Akademi Yayınları, 19.Baskı, Ankara.
 • Ekinci, N. (2011). İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Eğitimde Yeni Yönelimler, Edt. Özcan Demirel, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Ersoy, A. (1983), Sanat kavramlarına giriş, Beta Yayınları, İstanbul.
 • İşler, A.Ş. ve Bilgin A. (2002). Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Yaratıcılık Hakkındaki Düşünceleri, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XV. (1), 133-152.
 • Katırancı, M. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Sanatsal Yönelimlerinin Belirlenmesi, (Eğitim Araştırmaları) Eurasian Journal of Educational Research, (14), 112-118.
 • Katırancı, M. (2014). Kültürel İletişimde Görsel Sanatlar Eğitiminin Rolü, Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (42), 1-9.
 • Kırışoğlu, O. T. (2003). Sanatta eğitim görmek anlamak yaratmak, Pekim Yayınları, Ankara.
 • Özsoy, V. (2001). Güzel sanatlar eğitiminde bilimsel araştırmalar. Eğitim ve Bilim, 26(121), 51-57.
 • Pehlivan, K.B. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma, İlköğretim Online, 9(2), 749-763, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr, 21/10/2016 tarihinde ilkogretim-online.org.tr/vol9say2/v9s2m25.doc adresinden erişim sağlanmıştır.
 • San, İ. (1985). Sanat ve Eğitim ders kitabı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.
 • San, İ. (2003). Sanat eğitimi kuramları, Ütopya yayınları, Ankara.
 • Taşpınar, M., Özer, B. (2014). Öğretim İlk eve Yöntemleri, 22/10/ 2016 tarihinde http://www.slideshare.net/inal11/retm-lke-ve-yntemler-prof-dr-mehmet-tapinar adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Ulutaş, İ., Ersoy, Ö. (2004). Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (1), 1-12. 21/10/ 2016 tarihinde http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/28381664/12_1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1477327609&Signature=yhoH7TJi1F5huepGksZ2a7v3is8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DOGRETMEN_ADAYLARININ_FEN-EDEBIYAT_FAKULT.pdf adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Meltem DEMİRCİ KATIRANCI

Dates

Publication Date: July 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi332534, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {1635 - 1650}, doi = {10.24106/kefdergi.332534}, title = {Sanat Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {DEMİRCİ KATIRANCI, Meltem} }
APA DEMİRCİ KATIRANCI, M . (2017). Sanat Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1635-1650. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/30766/332534
MLA DEMİRCİ KATIRANCI, M . "Sanat Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1635-1650 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/30766/332534>
Chicago DEMİRCİ KATIRANCI, M . "Sanat Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1635-1650
RIS TY - JOUR T1 - Sanat Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Görüşleri AU - Meltem DEMİRCİ KATIRANCI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1635 EP - 1650 VL - 25 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Sanat Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Görüşleri %A Meltem DEMİRCİ KATIRANCI %T Sanat Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Görüşleri %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 4 %R %U
ISNAD DEMİRCİ KATIRANCI, Meltem . "Sanat Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 4 (July 2017): 1635-1650.
AMA DEMİRCİ KATIRANCI M . Sanat Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Görüşleri. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(4): 1635-1650.
Vancouver DEMİRCİ KATIRANCI M . Sanat Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(4): 1650-1635.