Year 2018, Volume 26, Issue 6, Pages 2127 - 2138 2018-11-15

Views of the Music Teacher Candidates Oriented Towards ‘Scientific Research Methods Course
Müzik Öğretmeni Adaylarının ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi’ne Dönük Görüşleri

Cahit Aksu [1]

44 96

This study aims to determine the mentalities of the candidates oriented towards the scientific research, their views concerning the content of the lesson and their knowledge, skills and thoughts concerning this field’s relationship with the teaching profession, in line with their views oriented towards the “Scientific Research Methods Course” which they have, in the undergraduate program.   The research was conducted with 133 music teachers who were undergoing training in the final year of the faculty of educations of 4 different universities. From the research, findings - such as the music teacher candidates presented opinion in ‘indecisive’ intensity in the scale of the score interval of the survey, in these views; the candidates did not correlate the teaching profession with the scientific research processes and the academicians and the researchers  saw this scientific research business as a field of activity,  and the undergraduate program courses which were given in line with this field, should be taken by the ones who wanted to be an academician rather than the ones who wanted to be a teacher, despite this, the candidates might write a scientific research as the result of their taking the course of the “Scientific Research Methods” and they believed in that the course would contribute to their personal development, however in its general sense, in the candidates, a positive and clear point of view could not been formed on the relationship of the “teaching – music teaching – scientific research methods – scientific research oriented courses” – have been reached. Also, a conclusion was reached that there was no differentiation in the findings of this study according to the gender.
Bu çalışma; müzik öğretmeni adaylarının lisans programında gördükleri “Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi”ne dönük görüşleri doğrultusunda,  adayların dersin içeriği ile ilgili düşünceleri ve bu alanın lisans dersinin öğretmenlik mesleği ile olan ilişkileri hakkındaki bilgi, beceri ve düşüncelerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma 4 farklı üniversitesinin eğitim fakültelerinin son sınıfında eğitim gören 133 müzik öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Araştırmadan; müzik öğretmeni adaylarının “bilimsel araştırma yöntemleri dersi” ile ilgili olarak sunulan önermelere, anketin puan aralıkları ölçütünde “kararsız” yoğunluklu görüş bildirdikleri, bu görüşler içinde; adayların öğretmenlik mesleği ile bilimsel araştırma süreçlerini bağdaştırmadıkları ve bilimsel araştırma işini; akademisyen ve araştırmacıların bir faaliyet alanı olarak gördükleri, bu doğrultuda bu alanla ilgili verilen lisans programı derslerini de öğretmenden çok akademisyen olmak isteyenlerin alması gerektiğini, buna rağmen adayların “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersini almaları sonucunda bilimsel bir makale yazabileceklerine ve dersin bireysel gelişimlerine katkı sağlayacağına inandıkları, ancak genel anlamda adaylarda “öğretmenlik - müzik öğretmenliği - bilimsel araştırma yöntemleri- bilimsel araştırma odaklı dersler” ilişkisi hakkında olumlu ve net bir bakış açısının oluşamamış olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Çalışmanın bu bulgularında cinsiyete göre bir farklılaşma olmadığı sonucuna da ulaşılmıştır.
 • Ağgül, Y. F. ve Bayrakçeken, S. (2010). 5E Öğrenme Modelinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit-Baz Konusu Başarılarına Etkisi, International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 508-531.
 • Aslim, S.T. (2013). Yapılandırmacı Yaklaşım, S. B. Filiz, (Ed.), Öğrenme- Öğretme Kuram ve Yaklaşımları içinde, (s. 336-351). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Biçer, N., Bozkırlı, K. Ç. ve Er, O. (2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü dergisi, TAED, 50, 327-342.
 • Büyüköztürk, Ş. (1999). Araştırmaya Yönelik Kaygı ile Cinsiyet, Araştırma Deneyimi ve Araştırma Başarısı Arasındaki İlişki. Eğitim ve Bilim, 23 (112), 29-34.
 • Çetin, F. (2013). Proje Temelli Öğrenme, S. B. Filiz, (Ed.), Öğrenme- Öğretme Kuram ve Yaklaşımları içinde, (s. 256-370). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Doğan, N. (2011). Yaratıcı Düşünme ve Yaratıcılık, Ö. Demirel, (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler içinde, (s. 167-196). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Doymuş, K. ve Doğan, A. (2013). İşbirlikli Öğrenme Yöntemi, S. B. Filiz, (Ed.), Öğrenme- Öğretme Kuram ve Yaklaşımları içinde, (s. 147-169). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Ekiz, D. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumları, KUYEB-Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 373-402.
 • Ekiz, D. ve Yiğit, N. (2012). Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarının Amaç ve Çeşitleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 3-21.
 • Erdem, E. ve Demirel, Ö. (2002). Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 81-87.
 • Gürlen, E. E. (2011). Probleme Dayalı Öğrenme, Ö. Demirel, (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler içinde, (s. 81-91). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Hargreaves, D. (2000). Teaching as a research-based profession: possibilities and prospects. In B. Moon, J. Butcher, & E. Bird (Eds.), Leading professional development in education (pp.200-210). Londun & New York: Routledge & Falmer Press.
 • Karakaya, İ. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, A. Tanrıöğen, (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde, (s.57-83). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A. ve Yeşil, R. (2011). Öğretmenlerin Bilimsel Araştırmalara ve Araştırmacılara İlişkin Düşünceleri, Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 109-127.
 • Kurt, A. A., İzmirli, Ö. Ş., Fırat, M. ve İzmirli, S. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine İlişkin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 19-28.
 • Kurtuldu, M. K. ve Ayaydın, A. (2010). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine İlişkin Tutumları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2), 2-8.
 • Küçükoğlu, A., Taşgın, A. ve Çelik, N. (2013). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Sürecine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme (Eğitim Bilimleri Bölümü Örneği), TSA-Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), 11-24.
 • MEB. (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara: M.E.B Yayını, [Elektronik Sürüm] http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355, Erişim: 19.09.2018.
 • MEB. (2017). Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,Ankara.http://oygm.meb.gov.trmeb_iys_dosyalar2017_0609140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonrasY_ilan.pdf Erişim: 22.06.2017.
 • Ornstein, A. C. & Hopkins, F. B. (1988). Curriculum: Foundations, Principles and Issues, New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. Polat, M. (2014). Eğitim fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 77-90.
 • Sarı, M. (2006). Araştırmacı Öğretmen: Öğretmenlerin Bilimsel Araştırmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, KUYEB-Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (3), 447-487.
 • Şahin, B. (2009). Metodoloji, A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde, (s. 111-130). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Uzuner, Y. (2005). Baş Makale: Özel Eğitimden Örneklerle Eylem Araştırmaları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6 (2), 1-12.
 • Watts, H. (1985). When teachers are researchers, teaching improves. Journal of Staff Development, 6(2), 118-127.
 • Webster, P. (2002). Creative thinking in music: Advancing a model. In: T. Sullivan, & L. Willingham, (Eds.), Creativity and music education (pp. 16-33). Edmonton, AB: Canadian Music Educators’ Association.
 • Yavuz Konakman, G., Tanrıseven, I. ve Karasolak, K. (2013). Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (1), 141-158.
 • Yurdakul, B. (2011). ‘Yapılandırmacılık’, Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler içinde, (s. 39-61). Ankara: Pegem Yayınları.
 • YÖK, (2018). Öğretmen Yetiştirme Lisans programları, Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu.
 • http://www.bilimsenligi.com/arastirmaci-ogretmen-bilim-danismanligi-semineri.html. Erişim:23.10.2015
Primary Language tr
Published Date Kasım-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Cahit Aksu
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi479861, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {2127 - 2138}, doi = {10.24106/kefdergi.2583}, title = {Müzik Öğretmeni Adaylarının ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi’ne Dönük Görüşleri}, key = {cite}, author = {Aksu, Cahit} }
APA Aksu, C . (2018). Müzik Öğretmeni Adaylarının ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi’ne Dönük Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 2127-2138. DOI: 10.24106/kefdergi.2583
MLA Aksu, C . "Müzik Öğretmeni Adaylarının ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi’ne Dönük Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 2127-2138 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/40303/479861>
Chicago Aksu, C . "Müzik Öğretmeni Adaylarının ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi’ne Dönük Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 2127-2138
RIS TY - JOUR T1 - Müzik Öğretmeni Adaylarının ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi’ne Dönük Görüşleri AU - Cahit Aksu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2583 DO - 10.24106/kefdergi.2583 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2127 EP - 2138 VL - 26 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2583 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2583 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Müzik Öğretmeni Adaylarının ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi’ne Dönük Görüşleri %A Cahit Aksu %T Müzik Öğretmeni Adaylarının ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi’ne Dönük Görüşleri %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.2583 %U 10.24106/kefdergi.2583
ISNAD Aksu, Cahit . "Müzik Öğretmeni Adaylarının ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi’ne Dönük Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 6 (November 2018): 2127-2138. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2583
AMA Aksu C . Müzik Öğretmeni Adaylarının ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi’ne Dönük Görüşleri. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(6): 2127-2138.
Vancouver Aksu C . Müzik Öğretmeni Adaylarının ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi’ne Dönük Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(6): 2138-2127.