Year 2019, Volume 27, Issue 1, Pages 37 - 46 2019-01-15

Investigation of Suzuki Teacher Training System
Suzuki Öğretmen Yetiştirme Sisteminin İncelenmesi

Gülşah Sever [1]

80 178

The purpose of this study is to contribute to musical instrumental education and teacher training systems in our country, by examining the Suzuki Violin Teacher Training System in depth. A comprehensive literature search method was used to collect the data. The data are grouped into system inputs - process output - feedback steps with qualitative content analysis based on the system approach. The Suzuki’s system provides theoretical and practical information; observing and supervised teaching applications and rich feedback opportunities. The system has many intangible and concrete outputs. During the exams, feedback and suggestions are given about the strengths and needs of the teacher candidates. Suggestions have been made by evaluating the instrument education systems in Turkey.

Bu çalışmanın amacı Suzuki Keman Öğretmen Eğitimi Sistemini derinlemesine inceleyerek, ülkemizdeki çalgı eğitimi ve öğretmen yetiştirme sistemlerine katkı sağlamaktır. Verilerin toplanmasında kapsamlı literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Veriler, sistem yaklaşımına göre oluşturulmuş ve nitel betimsel analiz ile sistem girdileri- süreç- çıktı- dönüt aşamaları halinde gruplanmıştır. Buna göre Suzuki Öğretmen yetiştirme sisteminin kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi veren; gözlem ve denetimli öğretmenlik gibi uygulamalarıyla zengin etkileşim ve geribildirim imkânı sunduğu görülmektedir. Sistemin birçok soyut ve somut çıktısı bulunmaktadır. Sınavlarda öğretmen adaylarının güçlü ve geliştirilmesi gereken yanları ile ilgili geribildirim ve önerilerde bulunulmaktadır. Bu bilgiler ışığında Türkiye’deki çalgı öğretim sistemleri değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur. 

 • Akpınar, U. (2009) “Suzuki piano school volume 1” okul öncesi dönem piyano eğitimine baş-langıç metodunun hedef ve hedef davranışlar açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Alpagut, U. (2004) Keman eğitiminde kurul önünde gerçekleşen sınavlarda değerlendirmede standardizasyon. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetitirme Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. SDÜ, 7-10 Nisan Isparta
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall
 • Bayrakçı, M. (2007). Sosyal Öğrenme Kuramı ve Eğitimde Uygulanması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 198-210.
 • Blum, D. (1980) Casals and the art of interpretation. University of California Press.
 • Bugeja, C. (2009). Parental involvement in the musical education of violin students: Suzuki and 'traditional' approaches compared. Australian Journal Of Music Education, (1), 19-28.
 • Cary, G. T. (2011). Comparing Two Contemporary Violin Teaching Methods: Suzuki and Rolland. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 401
 • Chang, D. (1999). The effects of different incidental listening experiences on performance achi-evement and developmental music aptitude of first-grade suzuki violin and non-violin stu-dents. Unpublished Doctoral Dissertation. Retrieved on 12.06.2017 from https://search.proquest.com/docview/304520334?accountid=11054
 • Collier- Slone, K. (1985) They are rarely too young. Ann Arbor, MI: Shar Products Co.
 • Coyle, D. (2009) Talent code. Random House Publishing Group.
 • Çilden, Ş. (2012) Çalgı eğitiminde öğretmenin rol - model olmasının önemi. Uygulamalı Eğitim Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 13-15 Eylül.
 • Çoban, S. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı eğitimi dersi dönem sonu sınavları ile ilgili düşünceleri (Marmara Üniversitesi örneği). DAÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi sayı 31 s. 115-127 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/231643
 • Dalkıran, E. (2008) Keman eğitiminde performansın ölçülmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitimi Fakültesi Dergisi cilt: V sayı. II s. 116-136 http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_V/aralik/e_dalkiran.pdf
 • Demirbaş, M. ve Yağbasan, R. (2005). Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinlikleri-nin, Öğrencilerin Akademik Başarılarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 165-166
 • Ergün, M (2004). Sınıfta motivasyon. E. Karip (Ed.). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegema
 • Eubanks, K. (2015). Essays in the theory and practice of the suzuki method. Unpublished Doc-toral Dissertation. Retrieved on 12.06.2017 from https://search.proquest.com/docview/1727740186?accountid=11054
 • Europian Suzuki Association (2016). Teacher training and examinations manual & teacher training syllabus. http://europeansuzuki.org/assets/Uploads/Members/T-T-Manual-2015-Syllabus.pdf adresinden 30.06.2017 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Europian Suzuki Association (ESA) Türkiye’de sertifikalı suzuki öğretmenleri. Suzuki Müzik Eğitimi Derneği (SMED) uluslararası web sayfası http://europeansuzuki.org/countries/turkey/ adresinden 12.07.2017 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Gürlen, E., & Demirel, Ö. (2010). Avrupa birliği ve Türkiye’deki öğretmen yeterliklerin karşı-laştırmalı incelenmesi (in Turkish). Proceedings of International Conference on Teacher Trai-ning Policies and Problems II, 396-401.
 • Herman, E. (1981) Suzuki, the man and his philosophy. Summy- Birchard Music.
 • Hersh, S. S. (1995) Music educator Shinichi Suzuki: his teacher development program and studio teaching. Unpublished Doctoral Dissertation. Faculty of Graduate School of the Uni-versity of Minnesota.
 • Honda, M (1976) Suzuki changed my life. Summy- Birchard Music. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Kültür Politikaları Çalışma Grubu (2014). Sanat eğitimi raporu: Türkiye’de sanat eğitimini yeniden düşünmek. İstanbul.
 • Kendall, J. (1996). Suzuki’s mother tongue method. Music Educators Journal, (1), 43
 • Kovarovic, J. (2012). Music lessons for life: Fostering emotion regulation through suzuki education. Unpublished Doctoral Dissertation. Retrieved on 10.06.2017 from https://search.proquest.com/docview/1034740610?accountid=11054
 • Kreitman, E. (1998) Teaching from balance point. Western Springs Schools of Talent Educa-tion
 • Krigbaum, C. D. (2005). The development of an audiation-based approach to suzuki violin instruction based on the application of edwin E. gordon's music learning theory. Unpublished Doctoral Dissertation. Retrieved on 10.06.2017 from https://search.proquest.com/docview/305353594?accountid=11054
 • Meyer, M., Elmer, S., Ringli, M., Oechslin, M. S., Baumann, S., & Jancke, L. (2011). Long-term exposure to music enhances the sensitivity of the auditory system in children. European Journal Of Neuroscience, 34(5), 755-765. doi:10.1111/j.1460-9568.2011.07795.x
 • Moorhead, M. N. (2005). The suzuki method: A comparative analysis of the perceptual /cognitive listening development in third grade students trained in the suzuki, traditional, and modified suzuki music methods. Unpublished Doctoral Dissertation. Retrieved on 11.06.2017 from https://search.proquest.com/docview/305423345?accountid=11054
 • O'Neill, A.,Ann Mary. (2003). Parent as home teacher of suzuki cello, violin, and piano stu-dents: Observation and analysis of suzuki method practice sessions. Unpublished doctoral Dissertation. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/305317279?accountid=11054
 • Önder, Ü. (2004) Suzuki keman eğitimi başlangıç metodundaki etütlerin devinişsel hedef ve hedef davranışlar bakımından analiz edilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Özçelik, Ö. A. (2010) Suzuki yetenek eğitimi ve Bartok mikrokosmos yöntemleriyle piyanoda yoğunlaşma becerisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23(2) 643-661
 • Sak Brody, Z. (2016a). Suzuki yetenek eğitimi felsefesine kısa bir bakış. Anadolu Üniversitesi Sanat&Tasarım Dergisi, 6(1), 79-89
 • Sak Brody, Z. (2016b). Suzuki müzik eğitimi metodunda müzik dinlemenin önemi. SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Sciences Yıl:3 Sayı: 8(8)
 • Sak Brody, Z. (2016c). Erken yaş müzik eğitiminde Suzuki anadil metodu ve öğretmen olarak annenin rolü. MÜZED Uluslararası İpekyolu Konferansı’nda sözlü Sunum. 4-6 Mayıs. Bolu
 • Shi, J. J. (2011). Suzuki violin teaching method research. Unpublished Doctoral Dissertation. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1870346502?accountid=11054 on 11.06.2017
 • Sönmez, V. (1993). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Genişletilmiş 4. Baskı. Adım Yayıncılık. Ankara
 • Starr, W. & Starr, C. (1983) To learn with love: a companion for Suzuki parents. Summy- Birchard Music.
 • Strauss, A.; Corbin, J. (1990). Basic of Grounded Theory Methods. Beverly Hills, CA., Sage
 • Suzuki Müzik Eğitimi Derneği (SMED). www.suzukimuzik.com adresinden 10.08.2017 tari-hinde ulaşılmıştır.
 • Suzuki S. (2010) Sevgiyle eğitmek. (Çev. Jülide Yalçın Dittgen.) Porte Müzik Eğitim Yay.
 • Suzuki, S. (1975). Suzuki violin school violin part volume 9. Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A
 • Suzuki, S.(1976).Suzuki violin school violin part volume 10. Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A
 • Suzuki, S. (1981) Ability development from age zero. (Trans. Mary Louise Nagata) Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A
 • Suzuki, S. (1985). Tonalization. Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A
 • Suzuki, S. (1998) About Suzuki: his speeches and essays. Summy- Birchard Music
 • Suzuki, S. (2008). Suzuki violin school volume 3. Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A
 • Suzuki, S. (2008). Suzuki violin school volume 4. Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A
 • Suzuki, S. (2009). Suzuki violin school volume 5. Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A
 • Suzuki, S. (2010). Suzuki keman okulu 1. (Çev. Jülide Yalçın Dittgen.) Porte Müz. Eğt. Yay.
 • Suzuki, S. (2010). Suzuki keman okulu 2. (Çev. Jülide Yalçın Dittgen.) Porte Müz. Eğt. Yay.
 • Suzuki, S. (2013). Suzuki violin school volume 6. Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A
 • Suzuki, S. (2014). Suzuki violin school volume 7. Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A
 • Suzuki, S. (2016). Suzuki violin school volume 8. Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A
 • Tecimer Kasap, B. (2005a). Suzuki okulu metodu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı:9 s.115-128
 • Tecimer Kasap, B. (2005b). Suzuki piyano okulu metodu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı: 10 s.71-86
 • Watts Remney, M. (Yapımcı). (2017, Haziran 23). Matsumoto Memoir- Helen Higa [Audio Podcast] https://suzukiassociation.org/building-noble-hearts/episodes/s1-matsumoto-memoir-helen-higa/ adresinden 30 Haziran 2017 tarihinde ulaşıldı.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) (2014). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin usul ve esaslar http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/YPedagoji/YoKUSULveESASLAR28052014.pdf adresinden 11.07.2017 tarihinde ulaşılmıştır.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülşah Sever

Bibtex @research article { kefdergi511110, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {37 - 46}, doi = {10.24106/kefdergi.2247}, title = {Suzuki Öğretmen Yetiştirme Sisteminin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sever, Gülşah} }
APA Sever, G . (2019). Suzuki Öğretmen Yetiştirme Sisteminin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (1), 37-46. DOI: 10.24106/kefdergi.2247
MLA Sever, G . "Suzuki Öğretmen Yetiştirme Sisteminin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 37-46 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/42585/511110>
Chicago Sever, G . "Suzuki Öğretmen Yetiştirme Sisteminin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 37-46
RIS TY - JOUR T1 - Suzuki Öğretmen Yetiştirme Sisteminin İncelenmesi AU - Gülşah Sever Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2247 DO - 10.24106/kefdergi.2247 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 46 VL - 27 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2247 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2247 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Suzuki Öğretmen Yetiştirme Sisteminin İncelenmesi %A Gülşah Sever %T Suzuki Öğretmen Yetiştirme Sisteminin İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.2247 %U 10.24106/kefdergi.2247
ISNAD Sever, Gülşah . "Suzuki Öğretmen Yetiştirme Sisteminin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 1 (January 2019): 37-46. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2247