Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 599 - 610 2019-03-15

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konulara Yer Verilme Durumunun İncelenmesi
Evaluation of Usage Level of Current Issues in The Textbooks of Social Studies

Ayşe Taşkın [1] , Hatice Memişoğlu [2]

70 145

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler ders kitaplarında güncel konulara yer verilme durumunu tespit etmektir. Bu amaçla toplam 9 adet (5. - 6.  ve 7. sınıf) Sosyal bilgiler ders kitabı incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme kullanılmıştır. Doküman olarak ders kitaplarından yararlanılmıştır. Ders kitaplarında güncel konulara yer verilme düzeyi tespit edildikten sonra, elde edilen bu veriler ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. Bulgular sonucunda, güncel konuların ünitelerde eşit şekilde dağılımının olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, öğrencilerin güncel olaylara karşı duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla sosyal bilgiler ders kitaplarında daha fazla güncel olaya yer veren düzenlemelerin gerekliliği ortaya çıkarmaktadır.

The object of this research is to determine the inclusion of current issues in textbooks of social studies. For this purpose, a total of 9 (5th - 6th and 7th grade) social studies textbooks were examined. In the research, document review method was used among the qualitative research methods. Textbooks were used as document. After the level of giving the current topics in the textbooks was determined, evaluations were made on these obtained data.As a result, it has been found that the current topics are not evenly distributed in the units.This leads to the need for regulations that provide more up-to-date information in social studies textbooks to ensure that students are sensitive to current events.

 • Akdağ, H., Oğuz, R., Tatar, O. ve Subaşı, Y. (2014). Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarının güncel olaylar bağlamında öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 49-65.
 • Akengin, H. ve İbrahimoğlu, Z. (2010). Sosyal Bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısı-na ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 1-20.
 • Arın, D., Deveci, H. (2008). Sosyal bilgiler dersinde güncel olayların kullanımının öğrenci başarısına ve hatırda tutma düzeyine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 170-185.
 • Balcı, A. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Bayır, Ö. G. (2010). Sosyal bilgiler dersinde güncel olaylardan yararlanmanın öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Binbaşıoğlu, C. (2004). Eğitimde Günlük Olaylar ve Eğitimi. Çağdaş Eğitim Dergisi, (315), 14-16.
 • Deveci, H. (2007). Sosyal Bilgiler dersinde güncel olayların öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 417-451.
 • Deveci, H. ,Arın, D. (2008). Sosyal bilgiler dersinde güncel olayların kullanımının öğrenci başarısına ve hatırda tutma düzeyine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 170-185.
 • Dinç, A. , Acun, A. (2017). Sosyal bilgiler dersinde ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili konuların öğretiminde güncel olayların kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. PAU Eğitim Fakültesi Dergisi (41), 29-46.
 • Erden, M. (Tarihsiz). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Alkım Yayınları, Ankara.
 • Eryılmaz, Ö., Köse, T.Ç. (2017). Sosyal bilgiler dersinde güncel olay kullanımının öğrencilerin sosyal problemlere du-yarlılıklarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(62), 985-1000.
 • Evirgen, Ö.F. (2016). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 7, Ekoyay Yayıncılık, Ankara.
 • Gedik, H. D. (2008). Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel konular. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (1), 117-134.
 • Gedik, H. D. (2010). Güncel olayların ilköğretim sosyal bilgiler derslerinde kullanımı ve öğrenci görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 97-118.
 • Kabapınar, F. (2003). Kavram yanılgılarının ölçülmesinde kullanılabilecek bir ölçeğin bilgi kavrama düzeyini ölçmeyi amaçlayan ölçekten farklılıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 230, 40-47.
 • Karabıyık, E. Ü. (2014). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 7, Evren Yayıncılık, Ankara
 • Karabıyık, E.Ü. (2014). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6, Evren Yayıncılık, Ankara.
 • Karabıyık, E.Ü. (2015). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5, Evren Yayıncılık, Ankara.
 • Kaltsounis, T. (1987). Teaching Social Studies İn The Elementary School: The Basics For Citizenship. (2nd ed.) New Jersey: Prentice Hall. Kornblum, W. & Julian, J. (1991). Social problems. (Seventh Edition). New Jersey: Prantice Hall.
 • Komisyon (2015). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6, MEB Yayınları, Ankara.
 • Komisyon (2016). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 7, Korza Yayıncılık, Ankara.
 • Memişoğlu, H., Güçin, G. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine göre güncel konuların öğretimi. International Journal Of Social Sciences and Education Research, 3(4), 1274-1295.
 • Michealis, J. U. & Garcia, J. (1996). Social Studies For Children: A Guide To Basic Instruction. (11th ed.). Boston: Allyn and Bacon. Oaks, London: Sage Publications.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, London: Sage Publica-tions.
 • Nas, R. (2000). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Özensoy, A. U. ,Aynacı, C. (2016). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5, Berkay Yayıncılık, Ankara.
 • Özensoy, A.U. (2014). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5, Harf Yayıncılık, Ankara.
 • Smith, D. O. (1963). Current Events in The Intermediate Grades of a Modern Elementary School, (MS Thesis, Kean University). New Jersey.
 • Şimşek, N. (2017). Güncel Olaylarla Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ramazan Sever, Mesut Aydın, Erol Koçoğlu (Ed.), Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi. Pegem Yayınları, Ankara.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller için İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayınevi, İstanbul.
 • Tekten, Z. (2015). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6, Yakınçağ Yayınları, Ankara. Ünlüer, G. (2008). Sosyal bilgiler dersinde gazete kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Wilson, L. (2002). Reading to Live. Heineman, Partsmouth, NH USA. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6910-871X
Author: Ayşe Taşkın

Orcid: 0000-0003-3987-8454
Author: Hatice Memişoğlu

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538059, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {599 - 610}, doi = {10.24106/kefdergi.2609}, title = {Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konulara Yer Verilme Durumunun İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Taşkın, Ayşe and Memişoğlu, Hatice} }
APA Taşkın, A , Memişoğlu, H . (2019). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konulara Yer Verilme Durumunun İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 599-610. DOI: 10.24106/kefdergi.2609
MLA Taşkın, A , Memişoğlu, H . "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konulara Yer Verilme Durumunun İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 599-610 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/538059>
Chicago Taşkın, A , Memişoğlu, H . "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konulara Yer Verilme Durumunun İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 599-610
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konulara Yer Verilme Durumunun İncelenmesi AU - Ayşe Taşkın , Hatice Memişoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2609 DO - 10.24106/kefdergi.2609 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 599 EP - 610 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2609 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2609 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konulara Yer Verilme Durumunun İncelenmesi %A Ayşe Taşkın , Hatice Memişoğlu %T Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konulara Yer Verilme Durumunun İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2609 %U 10.24106/kefdergi.2609
ISNAD Taşkın, Ayşe , Memişoğlu, Hatice . "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konulara Yer Verilme Durumunun İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 599-610. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2609
AMA Taşkın A , Memişoğlu H . Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konulara Yer Verilme Durumunun İncelenmesi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 599-610.
Vancouver Taşkın A , Memişoğlu H . Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konulara Yer Verilme Durumunun İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 610-599.