Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 737 - 752 2019-03-15

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Çizme Becerileri
Social Studies Preservice Teachers’ Mapping Skills

Hüseyin Erol [1]

52 138

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının harita çizme becerileri incelenmiştir. Araştırma Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünde 3. sınıfta öğrenim gören 38 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 2017 yılı mayıs ayında toplanmıştır. Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının harita çizme konusunda genel olarak başarılı çizimler yapamadıkları ve çizdikleri haritaların çok büyük hatalar içerdiği görülmüştür. Bu araştırmada cinsiyetin harita çizme üzerinde etkili olduğu erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarından daha başarılı çizimler yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmada akademik ortalamanın yüksek veya düşük olmasının öğretmen adaylarının harita çizme becerileri üzerinde belirleyici bir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Yaşadığı ülkenin dışına hiç çıkmayan öğretmen adaylarının daha başarılı çizimler yaptıkları görülmüştür. Bu araştırmada fakültede gördükleri dersler içerisinde önem sırası açısından coğrafya dersini ikinci sıraya koyan öğretmen adaylarının diğer öğretmen adaylarından daha başarılı çizimler yaptıkları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türlerinin harita çizme becerileri üzerinde belirleyici bir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

In this research, social studies preservice teachers’ mapping skills were examined. This research was conducted with 38 preservice teachers at the 3rd grade in department of Social Studies Teaching in Education Faculty of Adıyaman University. The research data was gathered in May in 2017. It was seen that social studies preservice teachers involved in the research could not map satisfactorily in general and their maps included serious mistakes. Gender was determined to be influential on mapping and the male preservice teachers were determined to map more satisfactorily than the female preservice teachers. It was found out in this research that whether academic average is high or low does not have significant influence on the preservice teachers’ mapping skills. The preservice teachers not having gone abroad before were seen to map more satisfactorily. In this research, the preservice teachers ranking geography as the second of the classes they had studied in the faculty in terms of importance were found out to map more satisfactorily. It was revealed that types of the high schools the preservice teachers had graduated were revealed not to have significant influence on mapping skills. this research, social studies preservice teachers’ mapping skills were examined. This research was conducted with 38 preservice teachers at the 3rd grade in department of Social Studies Teaching in Education Faculty of Adıyaman University. The research data was gathered in May in 2017. It was seen that social studies preservice teachers involved in the research could not map satisfactorily in general and their maps included serious mistakes. Gender was determined to be influential on mapping and the male preservice teachers were determined to map more satisfactorily than the female preservice teachers. It was found out in this research that whether academic average is high or low does not have significant influence on the preservice teachers’ mapping skills. The preservice teachers not having gone abroad before were seen to map more satisfactorily. In this research, the preservice teachers ranking geography as the second of the classes they had studied in the faculty in terms of importance were found out to map more satisfactorily. It was revealed that types of the high schools the preservice teachers had graduated were revealed not to have significant influence on mapping skills.

 • Aktürk, V. (2012). Sosyal bilgiler dersinde animasyon ve dijital harita kullanımının öğrencilerin mekânı algılama becerilerine yönelik etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Akbaş, Y ve Toros, S. (2016). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının coğrafi bilgi kaynakları ve zihin haritalarındaki dünya imajları. Doğu Coğrafya Dergisi, 21, (36), 201-224.
 • Aydemir, H. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim araç-gereçleri kullanım düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 1.
 • Bahar, H. H., Sayar, K. ve Başıbüyük, A. (2010). İlköğretim öğrencilerinin kroki okuma becerilerinin incelenmesi. (Er-zincan örneği), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 1, 229-246.
 • Balkan, A. (2007). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde harita kullanımının derse karşı tutuma, başarıya ve ha-tırda tutma düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Bein, F. (1990). Baseline geography competency test: administered in Indiana Universities. Journal of Geography, 89 (6), 260-266.
 • Bennett, W. (1997). Development of geographic literacy in students with learning disabilities. Eric Document Service. Nu: ED 418034.
 • Buğdaycı, İ. (2012). İlköğretimde harita kullanımı üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Buğdaycı, İ., ve Bildirici, İ. (2009). Harita kullanımının coğrafya eğitimindeki önemi. 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11-15 Mayıs 2009, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Chiodo, J. (1993). Mental maps: preservice teachers’ awareness of the world. Journal of Geography, 92 (3), 10-117.
 • Chiodo, J. (1997). Improving the cognitive development of students' mental maps of the world. Journal of Geography, 96 (3), 153-163.
 • Cross, J. (1987). Factors associated with students place location knowledge. Journal of Geography, March-April, 59-63.
 • Cohen, L., Manion. L & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Sixth Edition. Routledge. London. Taylor & Francis Group.
 • Çelik, H. (2006). İlköğretim sosyal bilgilerde harita kullanımının psikomotor hedefleri gerçekleştirme ve öğretime katkısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Çelikkaya, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim araç-gereç ve materyallerini kullanma düzeyleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, (1), 73-105.
 • Çoban, A ve İleri, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojileri ve materyalleri kullanma düzeyleri ve kullanamama sebepleri. Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 194-213.
 • Darakçı, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında harita kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversi-tesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (4), 15-31.
 • Demiralp, N. (2007). Coğrafya eğitiminde materyaller ve 2005 coğrafya dersi öğretim programı. Kastamonu Eğitim Dergisi, (15), 373-384.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S., ve Yağcı, E. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demirkaya, H. (2009). Üniversite öğrencilerinin coğrafya okuryazarlığı Burdur örneği. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirkaya, H., ve Arıbaş, K. (2004). Sosyal bilgiler öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Dergisi, (12), 179-186.
 • Donovan, I. (1993). Geographic literacy and ıgnorance: a survey of Dublin adults and school children. Geographical Viewpoint, (21), 73-92.
 • Dursun, F. (2006). Öğretim sürecinde araç kullanımı. İlköğretmen Dergisi, (1). 8-9.
 • Ertuğrul, Z. (2008). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin harita ve küre kullanım becerilerinin tespiti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Eve, R. A., Prıce, B., & Counts, M. (1994). Geographic literacy among college students. Youth&Society 25 (3), 408-427.
 • Galea, L. & Kımura, D. (1993) Sex differences in route-learning. Personality and Individual Differences, 14, 53–65.
 • Gençtürk, E. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Geography For Life. (1994). The national geography standarts. Washington D.C: Geography Education Standarts Project.
 • Göksel, O. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde harita ve grafik kullanımının eğitimi destekleme düzeyi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Güneş, G. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya konularında harita ve harita sembollerini kullana-bilme becerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Hardwick, W. S., Lydia, L. Bean., Kathy, A. A., & Shelley, F. M. (2000). Gender vs. sex differences: factors affecting performance in geographic education. Journal of Geography, 99 (6), 238-244. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354 adresinden erişildi. http://oygm.meb.gov.tr/www/ilkogretim-ozel-alan-yeterlikleri/içerik/257 adresinden erişildi.
 • Huynh, N. T., Doherty, S. & Sharpe, B. (2010). Gender differences in the sketch map creation process. Journal of Maps, 6 (1): 270-288.
 • İncekara, S., ve Kantürk, G. (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının haritalarla ilgili temel görüşleri ve harita kullanımına yönelik yaklaşımları. Marmara Coğrafya Dergisi, (21), 240-257.
 • Karadeniz, C., ve Özdemir, N. (2006). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya alanına ilişkin öz yeterlik inançları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 23-30.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kinney, W. C., Kinney, C. K., Ford, M. C., Gilmore, A. C., & Larkins, A.G. (1988). Preservice elementary education ma-jors' knowledge of world geography. https://eric.ed.gov/?id=EJ849714 adresinden erişildi.
 • Koç, H., ve Çifçi, T. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının harita okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 34, (9) 20.
 • Koç, H., ve Karatekin, K. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının harita okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişken-ler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (16), 1522-1542.
 • Le Vasseur, M. (1999). Students' knowledge of geography and geography careers. The Geographical Journal, Vol. 98, No. 6, pp. 265-527.
 • MEB. (2005). Coğrafya dersi öğretim programı. Ankara: MEB Basımevi.
 • Montello, D. R., Lovelace, K. L., Golledge, R. G. & Self, C. M. (1999). Sex-related differences and similarities in geog-raphic and environmental spatial abilities. Annals of the Association of American Geographers, 89 (3):515-534.
 • Oigara, J. (2006). A multi-method study of background experiences ınfluencing levels of geographic literacy. Unpub-lished Doctoral Thesis. Binghamton University: Binghamton.
 • Öztürk, C. (2006). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Saarinen, T., & MacCabe, C. (1995). World patterns of geographic literacy based on sketch map quality. Professional Geographers, 47 (2), 196-204.
 • Sack, D., & Petersen, J. (1998). Children's attitudes toward geography: a Texas case study. Journal of Geography, 97(3), p. 123-131.
 • Seferoğlu, S. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Sönmez, Ö. F. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde harita becerileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Sözcü, U., Oğuz, S., ve Aydınözü, D. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin coğrafya konularının öğretimine ilişkin öz yeterlikleri. Marmara Coğrafya Dergisi, (33), 155-178.
 • Taşlı, İ. (2000). Sosyal bilgiler öğretimi. Manisa: Tekin Matbaası.
 • Taşkaya, M.T ve Bal, T. (2010). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler ders araç gereçlerini kullanma durumları. Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 22, 1-16.
 • Thomas, P. G. (2001). An analysis of the geographic knowledge of preservice teachers at selected Midwestern Üniversities. Unpublished Doctoral Thesis. Kansas State University, Kansas.
 • Tuncel, H. (2002). Türk öğrencilerin zihin haritalarında islam ülkeleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2), 83-103.
 • Üzümcü, O. N. (2007). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde harita okuma becerisinin aktif öğrenme yöntemiyle kazandırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Whinship, J. (2004). Geographic literacy and world knowledge among undergraduate college students. Master of Science in Geography. Virginia Polytechnic Institute And State University, Virginia
 • Wiegand, P. & Stiell, B. (1997). Mapping the place knowledge of teachers in training. Journal of Geography in Higher Education, 21, (2), 187-198. DOI: 10.1080/03098269708725424.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2009). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, T., ve Şimşek, Ü. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin coğrafya alanına yönelik özyeterliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, (34), 43-49.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4707-5152
Author: Hüseyin Erol

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538125, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {737 - 752}, doi = {10.24106/kefdergi.2710}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Çizme Becerileri}, key = {cite}, author = {Erol, Hüseyin} }
APA Erol, H . (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Çizme Becerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 737-752. DOI: 10.24106/kefdergi.2710
MLA Erol, H . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Çizme Becerileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 737-752 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/538125>
Chicago Erol, H . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Çizme Becerileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 737-752
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Çizme Becerileri AU - Hüseyin Erol Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2710 DO - 10.24106/kefdergi.2710 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 737 EP - 752 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2710 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2710 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Çizme Becerileri %A Hüseyin Erol %T Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Çizme Becerileri %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2710 %U 10.24106/kefdergi.2710
ISNAD Erol, Hüseyin . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Çizme Becerileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 737-752. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2710
AMA Erol H . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Çizme Becerileri. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 737-752.
Vancouver Erol H . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Çizme Becerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 752-737.