Year 2019, Volume 27, Issue 3, Pages 1059 - 1071 2019-05-15

Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Developing on Educational Administrators’ 21st Century Skills Scale: Study of Validity and Reliability

Ömür Çoban [1] , Süheyla Bozkurt [2] , Adnan Kan [3]

53 101

Bu çalışmanın amacı, öğretmen algılarına göre eğitim yöneticilerinin 21. yy. becerilerine ne derece sahip olduklarını ortaya koymaya yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. 21. yy becerileri alan yazında var olan sınıflamaya dayalı olarak belirlenmiştir. Taslak ölçeğin kapsam geçerliliğine uygun olup olmadığını tespit etmek için 6 uzmandan görüş alınmıştır. Araştırmaya Milli Eğitim Bakanlığında çalışan toplam 361 öğretmen katılmıştır.  Toplanan verilerin alan yazına dayalı olarak belirlenen faktör yapısını doğrulayıp doğrulamadığını incelemek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır.  Yapılan analizlerin sonucunda eğitim yöneticilerinin 21. yy. becerilerine ne derece sahip olduklarını ortaya koyan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmiştir. 

The aim of the study is to develop a valid and reliable scale for the assessment of the 21st Century skills of educational administrators. 21st Century skills is determined according to the classification in the literature. The content validity of the scale was obtained through the assessment of the items that were formed based on the literature by six experts. The study was carried out among 361 teachers working in schools. To achieve this aim, the 21st Century skills of the educational administrators were tested via Confirmatory Factor Analysis. At the end of the study, a valid and reliable scale that can be used for assessing the skills of 21st Century educational administrators was improved. 

 • Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Karaköse, T. (2012). Okul Yöneticilerinin Yeterliklerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri (Kütahya İli). Eğitim ve Bilim, 160-175.
 • Akın, U. (2014). Okul Müdürlerinin İnisiyatif Alma Düzeyleri ile Öz-Yeterlikleri Arasındaki İlişki. Educational Administration: Theory and Practice, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(2), s. 125-149.
 • Beyerlein, M. a. (1994). Theories of self-managing work teams. Greenwich: JAI Press. Bozkurt, S., & Aslanargun, E. (Ağustos 2015). Okul Müdürlerinin Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).
 • Bringham, A. (1998). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi (2. b.). (A. F. Oğuzkan, Çev.) Ankara: MEB.
 • Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Publications.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA.
 • Ceylan, C. (2001). Örgütler için esneklik performans modeli oluşturulması ve örgütlerin esneklik analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü .
 • Child, D. (1975). The essentials of factor analysis. London: Rinehart & Winston.
 • Cottrell, S. (2005). Critical thinking skills: developing effective anaysis and argument. New York: Palgrave McMillan.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem A.
 • Demiralay, R., & Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretimde yaşam boyu öğrenme için bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi: B6 modeli. İkinci Uluslararası Gelecek için Öğrenme Alanında Yenilik Konferansı: e-ögrenme (s. 89-117.). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Demirel, Ö. (1999). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem A. Department of Defense Education Activity-DODEA-. (2014). The 21st Century Principal. EBA. (2016). img.eba.gov.tr. adresinden alınmıştır
 • Hoyle, R. H. (1995). Formulating clinical research hypotheses as structrucal equation models: A conceptual overview. Journal of Counsulting and Clinical Psychology, 62( 3), 429-440.
 • Jöreskog, K. G. (1993). Lisrel 8: Scructural equation modeling with simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International.
 • Kline, R. (2005). Principles and practice of scructural equation modelling. New York: Guilford Publications.
 • Milner, R. (1989). Communication and concurrency. London: Prentice Hall. Odabaşı, F. (2016, 3 15). Toplumsal etkiler ve teknoloji okuryazarlığı. http://home.anadolu.edu.tr/~fodabasi/doc/ty2.swf . adresinden alınmıştır
 • Özgenç, Ö. (2012). Çalışma yaşamında işbirliği. Ankara: ILO. P21. (2016, 03 14). http://www.p21.org/storage/documents/P21_arts_map_final.pdf.
 • Pacific Policy Research Center. (2010). 21st century skills for students and teachers. Honolulu: Kamehameha Schools, Research & Evaluation Division.
 • Partnership. (2011). Framework for 21st Century Learning. 01 13, 2017 tarihinde http://www.p21.org/. adresinden alındı
 • Partnership for 21st Century Skills. (2008). 21 st. century skills, education and competitiveness. Tucson, AZ: Author.
 • RTÜK. (2016). 03 03, 2016 tarihinde http://www.medyaokuryazarligi.org.tr. adresinden alındı
 • Schater, M. (2000). When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action Policy Brief . Canada: Institue on Governance.
 • Schumacker, R. L. (2004). Abeginner's guide to structural equation modeling. Hillsdale,NJ: Erlbaum.
 • Shaw, A. (2004). About the 21st century and education.21st century school-professional staff development and curriculum design. Ocak 2016 tarihinde 21st century schools: http://www.21stcenturyschools.com/index.html adresinden alındı
 • Silva, E. (2008). Measuring Skills For The 21st Century. Washington DC: Education Sector Reports.
 • Sungur, N. (1997). Yaratıcı düşünce. İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şimşek, Ö. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks.
 • Tabachnick, B. &. (2001). Using Multivariate Statistics. USA: Allyn& Bacon.
 • Torrance, E., & Ball, O. E. (1974). Torrance tests of creative thinking. Benselville: Norm Technical Manual Scholastic Testing Servize, Inc. TTKB. (2016, 03 15). http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/nedir.html. adresinden alınmıştır Türk Dil Kurumu Sözlüğü. (2015).
 • Webster. (2016). http://www.merriam-webster.com/.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mayıs-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4702-4152
Author: Ömür Çoban

Orcid: 0000-0003-0330-4723
Author: Süheyla Bozkurt

Orcid: 0000-0002-3610-0033
Author: Adnan Kan

Dates

Publication Date: May 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi561305, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1059 - 1071}, doi = {10.24106/kefdergi.2572}, title = {Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Çoban, Ömür and Bozkurt, Süheyla and Kan, Adnan} }
APA Çoban, Ö , Bozkurt, S , Kan, A . (2019). Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (3), 1059-1071. DOI: 10.24106/kefdergi.2572
MLA Çoban, Ö , Bozkurt, S , Kan, A . "Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 1059-1071 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/45133/561305>
Chicago Çoban, Ö , Bozkurt, S , Kan, A . "Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 1059-1071
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Ömür Çoban , Süheyla Bozkurt , Adnan Kan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2572 DO - 10.24106/kefdergi.2572 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1059 EP - 1071 VL - 27 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2572 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2572 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Ömür Çoban , Süheyla Bozkurt , Adnan Kan %T Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.2572 %U 10.24106/kefdergi.2572
ISNAD Çoban, Ömür , Bozkurt, Süheyla , Kan, Adnan . "Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 3 (May 2019): 1059-1071. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2572
AMA Çoban Ö , Bozkurt S , Kan A . Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(3): 1059-1071.
Vancouver Çoban Ö , Bozkurt S , Kan A . Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(3): 1071-1059.