Year 2018, Volume 10, Issue 19, Pages 460 - 473 2018-11-26

ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN PRIMARY CARE HEALTH ORGANIZATIONS: A RESEARCH FOR DETERMINING PERSONAL DIFFERENCES
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KİŞİSEL FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Nezihe TÜFEKCİ [1]

75 159

Organizational commitment is explained by the commitment of the employee to the goals and values of the organization. It is also thought that in the health institutions, organizational commitment will be formed through the belief that the employee strongly values the goals and values of the organization. In this context, it was aimed to conduct a research in order to determine the organizational commitment of health workers in Primary Health Care Institutions in Afyonkarahisar. An organizational commitment scale developed by Allen and Meyer (1991), frequently referred to in the literature, was used around the purpose of the research. Organizational commitment scale evaluated in three dimensions: emotional commitment, continuity and normative commitment. Regarding the sub-dimensions of organizational commitment; hypotheses have been drawn up to determine the differences in terms of variables such as gender, marital status, education level, worked position, worked unit, duration of work. Hypotheses were tested with t test and Anova. In the study, the results of the sub-dimensions of organizational commitment vary according to age and worked unit.

Örgütsel bağlılık çalışanın örgütün amaç ve değerlerine bağlılığı ile açıklanmaktadır. Sağlık kurumlarında da çalışanın örgütün amaç ve değerlerine güçlü bir biçimde inanması yoluyla örgütsel bağlılığın oluşacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda bu araştırmada Afyonkarahisar ilinde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarındaki sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını belirmelemye yönelik bir araştırma yapılması amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı etrafında literatürde sıklıkla atıf alan Allen ve Meyer (1991) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel bağlılık ölçeği; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutta ele alınmıştır. Örgütsel bağlılığın alt boyutları ile ilgili olarak; cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, çalıştığı pozisyon, çalıştığı birim, çalışma süresi gibi değişkenler açısından farklılıkların tespit edilmesine yönelik hipotezler oluşturulmuştur. Hipotezlerin test edilmesi t testi ve Anova ile gerçekleşmiştir. Araştırmada örgütsel bağlılığın alt boyutlarının yaşa ve çalıştığı birime göre farklılık gösteren sonuçlar elde edilmiştir. 
 • ALLEN, N.J., MEYER, J.P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to th organisation. Journal of Occupational Psychology, 63,1-18.
 • ASLAN, Ş. (2008). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Bağlılık ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. Yönetim ve Ekonomi, 15 (2), 163-178.
 • AYHAN BAŞER, D., KAHVECİ , R., E. KOÇ, M., KASIM, İ., ŞENCAN, İ., ÖZKARA, A. (2015). Etkin Sağlık Sistemleri İçin Güçlü Birinci Basamak. Ankara Med Journal, 15 (1), 26-31.
 • BABATAŞI, N. (2015). Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • BAYRAM, L. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Ankara Üniversitesi Sayıştay Dergisi, 59, 125-139.
 • BAYSAL, A. C. & PAKSOY, M. (1999). Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelemesinde Meyer-Allen Modeli, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 28 (1), 7-15.
 • BENKHOFF, B. (1997). Disentangling organizational commitment, Personnel Review, Vol. 26, (1/2), 114-131.
 • BOYLU, Y., Yrd. Doç. Dr., PELİT, E., GÜÇER, E. (2007). Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar, 44 (511), 55-74.
 • CİHANGİROĞLU, N. (2010). Askeri tabiplerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma. Gülhane Tıp Dergisi, 52, 82-90.
 • ÇAKAR, N. D. ve CEYLAN, A. (2005). İş Motivasyonunun Çalışan Bağlılığı ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (1), 52-66.
 • ÇAKIR, Ö. (2006). Ücret adaletinin iş davranışları üzerindeki etkileri. Kamu-İş,17-39.
 • ÇEKMECELİOĞLU, H . (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti Ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 8 (2), 153-168.
 • ÇÖL, G. (2005). Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6 (2).
 • DEMİR, C., ŞAHİN, B., TEKE, K., UÇAR, M., KURŞUN, O. (2009). Organizational commitment of military physicians. Mil Med, 174, 929-935.
 • DURNA, U., EREN, V. (2005). Üç bağlılık unsuru ekseninde örgütsel bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), 210-219.
 • GOLEMAN, D. (2000). İşbaşında Duygusal Zekâ. İkinci Baskı, İstanbul: Varlık Yayınları.
 • HALL, D. T., SCHNEİDER, B. & NYGREN, H. T. (1970). Personal Factors in Organizational Identification, Administrative Science Quarterly, 15 (2), 176-190.
 • KARANLIK, A. (2014). Örgüt Kültürünün Hemşirelerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, İstanbul
 • KAYA, F. (2010). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Motivasyon Üzerine Bir Uygulama. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • KRİNGOS, D.S., BOERMA, W. G. W., HUTCHİNSON, A., VAN DER ZEE, J., GROENEWEGEN, P. P. (2010). The Breadth of Primary Care: A Systematic Literature Review of Its Core Dimensions. BMC Health Services Research 10: 65.
 • MACINKO, J., STARFIELD, B., SHI, L. (2003). The Contribution of Primary Care Systems to Health Outcomes within Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Countries, Health Services Research, 38 (3), 831-865.
 • MATHIEU, J. E. ve ZAJAC, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment. Physcological Bulletin, 108(2), 171-194.
 • MEYER, J. P. ve ALLEN, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resources Management Review, 1, 61-89.
 • MORRİS, T., LYDKA, H. & O'CREEVY, M. F. (1993). Can Commitment Be Managed? A Longitudinal Analysis of Employee Commitment and Human Resource Policies. Human Reseource Management Journal, 3 (3), 21-42.
 • MOWDAY, R., PORTER, L., & STEERS, R. (1982). Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover. New York: Academic Press. GRUSKY, O. (1966). Career Mobility and Organzational Commitment, Administrative Science Quarterly, 10 (4), 488-503.
 • MOWDAY, R.T., PORTER, L.W. ve STEERS, R.M. (1982). Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. Academic Pres: New York.
 • ÖCEK, Z. ve SOYER, A. (2007). Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Birikimimiz: 2000-2004 Türkiye Fotoğrafı. Türk Tabipleri Birliği Yayınları: Ankara
 • PORTER, L. W., STEERS, R. M., MOWDAY, R. T., & BOULİAN, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603-609.
 • PORTER, L. W., STEERS, R. M., MOWDAY, R. T., BOULIAN, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatretechnicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603-609.
 • RUSBULT, C. E., & FARRELL, D. (1983). A longitudinal test of the investment model: The impact on job satisfaction, job commitment, and turnover of variations in rewards, costs, alternatives, and investments. Journal of Applied Psychology, 68 (3), 429-438.
 • SARP, N., ERSOY, F. (1998). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ekip Çalışması. Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 1, Ankara.
 • SEVİNÇ, İ. ve ŞAHİN, A. (2012). Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Maliye Dergisi, 162 (Ocak -Haziran), 266-281.
 • STARFIELD, B. (2003). The Effectiveness of Primary Health Care. Chapter 1. In: Lakhani M, Southgate L, eds. A Celebration of General Practice. Oxon, UK: Radcliffe: 19-36.
 • STEERS, R. (1977). Antecedents and outcomes of organizational commitment, Administrative Science Quarterly, 22, 46-56.
 • SWAILES, S. (2002). Organizational Commitment: A Critique of the Construct and Measures. International Journal of Management Reviews, 4 (2), 155-178.
 • TAN, D.S.K. ve AKHTAR, S. (1998). Organizational Commitment and Experienced Burnout: an Exploratory Study From a Chinese Cultural Perspective. The International Journal of Organizational Analysis, 6 (4), 310-333.
 • TAŞ, Ö. (2012). Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Özel Bir Hastane Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara,
 • TETİK, s. (2012). Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (1), 275-286.
 • TUTAR, H. (2007). Erzurum’ da devlet ve özel hastanelerde çalışan sağlık personelinin işlem adaleti, iş tatmini ve duygusal bağlılık durumlarının incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 12(3), 97-120.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Orcid: 0000-0002-8557-7823
Author: Nezihe TÜFEKCİ (Primary Author)
Institution: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 26, 2018

Bibtex @research article { kilisiibfakademik409326, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {460 - 473}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.409326}, title = {BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KİŞİSEL FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {TÜFEKCİ, Nezihe} }
APA TÜFEKCİ, N . (2018). BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KİŞİSEL FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (19), 460-473. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.409326
MLA TÜFEKCİ, N . "BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KİŞİSEL FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 460-473 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/40595/409326>
Chicago TÜFEKCİ, N . "BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KİŞİSEL FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 460-473
RIS TY - JOUR T1 - BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KİŞİSEL FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Nezihe TÜFEKCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.409326 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.409326 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 460 EP - 473 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.409326 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.409326 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KİŞİSEL FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Nezihe TÜFEKCİ %T BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KİŞİSEL FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 19 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.409326 %U 10.20990/kilisiibfakademik.409326
ISNAD TÜFEKCİ, Nezihe . "BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KİŞİSEL FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 19 (November 2018): 460-473. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.409326
AMA TÜFEKCİ N . BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KİŞİSEL FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 460-473.
Vancouver TÜFEKCİ N . BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KİŞİSEL FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 473-460.