Year 2015, Volume 16, Issue 1, Pages 25 - 30 2015-05-08

Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerindenİzole Edilen Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitif Escherichia coli Suşlarının Prevalans ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerindenİzole Edilen Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitif Escherichia coli Suşlarının Prevalans ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Umut Safiye Şay Coşkun [1] , Gökhan Coşkun [2]

295 403

Objective: There is growing resistance in most of the microorganisms causing urinary tract infections. The aim of the present study was to evaluate the prevalence of antibiotic susceptibility of ESBL-positive E.coli strains isolated from urine samples obtained from outpatient patients in Erbaa State Hospital. Material and Methods: Culture results retrospectively reviewed that E.coli isolated from mid-stream urine samples sent from various outpatient clinics with the suspicion of Urinary Tract Infections. Antibiotic susceptibility of the strains was determined using the Kirby-Bauer disc diffusion method in accordance with the principles of the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). ESBL production was studied by using the combined disc method according to CLSI standards. Results: The prevalance of ESBL-producing strains was found as 12.4%. The antibiotics to which ESBL producing strains are the most susceptible were as follows: imipenem, meropenem, nitrofurantoin. The antibiotics to which ESBL nonproducing strains are the most susceptible were as following: imipenem, meropenem, piperacillin-tazobactam, cefoperazone-sulbactam, Sensitivity in terms of ESBL production, resistance rates were higher in ESBL producing E.coli than in nonproducing strains (p < 0.001). Conclusion: There is growing resistance in most of the microorganisms causing urinary tract infections. Every hospital should identify the antibiotic susceptibility profiles of its own prevailing strains, and their own antibiotic policies should be developed. It is importance to maintain control over increasing antibiotic resistance and treatment success
Amaç: mikroorganizmaların birçoğunda antibiyotiklere karşı artan oranlarda direnç geliştiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Erbaa Devlet Hastanesinde, poliklinik hastalarından gönderilen idrar örneklerinden izole edilen E.coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) oranlarının ve antimikrobiyal duyarlılık profilinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çeşitli polikliniklerden üriner sistem enfeksiyonu şüphesiyle gönderilen orta akım idrar örneklerinden izole edilen E. Coli suşlarının antibiyotik duyarlılık profili ve GSBL üretimi retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bakteri identifikasyonu konvansiyonel yöntemlerle yapılıp suşların antibiyotik duyarlılıkları Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) önerileri dikkate alınarak Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile saptanmıştır. GSBL üretimi, kombine disk yöntemi ile belirlenmiştir.Bulgular: Toplam 516 E.coli suşu değerlendirildiğinde, GSBL üretimi 64 suşda (%12,4) saptanmıştır. En etkili antibiyotiklerin GSBL üreten suşlarda sırasıyla imipenem, meropenem, nitrofurantoin; GSBL üretmeyen suşlarda ise imipenem, meropenem, fosfomisin, nitrofurantoin piperasilin-tazobaktam, sefoperazon-sulbaktam, olduğu belirlenmiştir. Karbapenemlere karşı direnç saptanmazken, antibiyotiklere karşı direnç durumu GSBL üretimi açısından karşılaştırıldığında, GSBL üreten E.coli suşlarında direnç
 • Winn, W, Jr, S. Allen, W. Janda, E. Koneman, G. Procop, P. Schreckenberger, and G. Woods. Koneman’s color atlas and textbook of diagnostic microbiology, 6th edition. Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, MD. 2006
 • Yetkin G, Kuzucu Ç, Çalışkan A, Ay S. Kan kültürlerinde üreyen Escherichia coli’lerin antibiyotik duyarlılıkları, GSBL oranları ve hastane birimlerine göre dağılımı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg. 2006;13(3):147- 50.
 • Oteo J, Lázaro E, de Abajo FJ, Baquero F, Campos J. Antimicrobial-resistant invasive Escherichia coli, Spain. Emerg Infect Disesae 2005;11(4):546-53.
 • Ruppé E, Hem S, Lath S et al. CTX-M b-lactamases in Escherichia coli from community-acquired urinary tract infections Cambodia. Emerg Infect Dis. 2009;15(5):741- 8.
 • Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-first informational supplement, CLSI document M100-S21, CLSI, Wayne (2011).
 • Gür D. Beta-laktamazların sınıflandırılması. Flora- İnfeksiyon Hast Klinik Mikrobiyoloji Derg. 1996;1(2):80- 6.
 • Azavedo PA, Gonçalves ALS, Musskopf MI, Ramos CG, Dias CA. Laboratory tests in the detection of extended spectrum beta-lactamase production: National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) screening test, the E-Test, the double disk confirmatory test, and cefoxitin susteptibility testing. Brazil J Infect Dis. 2004;8:372-7.
 • Surveillance Report. Antimicrobial resistance surveillance in Europa 2012 www.ecdc.europa.eu
 • Albayrak N, Kaya Ş. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üretimleri ve antibiyotik direnç oranları. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2009;39:16-21.
 • Akyar I, Kocagöz S, ve ark. Beş yılda izole edilen 15434 Escherıchıa coli ve 3178 Klebsıella spp. suşunda genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üretiminin yıllara, kliniklere ve örnek türlerine dağılımı. ANKEM Derg. 2010; 24(1):34-41.
 • Duman Y, Güçlüer N, Serindağ A, Tekerekoğlu M.S. Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık ve genişlemiş spektrumlu Beta laktamaz (GSBL) varlığı. Fırat Tıp Derg. 2010; 15(4):197-200.
 • Uğur A R, Türk Dağı H, Tuncer İ, Fındık D, Arslan U. İdrar kültürlerinden izole edilen Esherıchıa coli suşlarının antibiyotik duyarlılığı ve genişlemiş spektrumlu Beta- laktamaz oranı. Ankem Derg. 2013; 27(1):13-8.
 • Gözüküçük R., Çakıroğlu B., Nas Y. Toplum kaynaklı üriner sistem enfeksiyonu etkeni olarak saptanan Escherichia coli izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları. JAREM 2012; 2:101-3.
 • ArmanD, AğalarC, Dizbay M ve ark. Birinci basamak sağlık merkezlerinde toplum kökenli alt üriner sistem enfeksiyonları: etkenler ve antimikrobiyal duyarlılıkları Mediterr J Infect Microb Antimicrob. 2012;1:10 http:// www.mjima.org
 • Aykan Ş B, Çiftci İ H. Türkiye’de idrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotiklere direnç durumu: bir meta-analiz. Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 603-18.
 • Mengeloğlu F Z, Demircan F, Oduncu M K. İdrar soyutlanan kültürlerinden izolatlarının fosfomisine karşı in-vitro duyarlılıklarının değerlendirilmesi. ANKEM Derg. 2011;25(2):99-102
 • Deveci Ö, Yula E, Tekin A. İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli suşlarında beta-laktamaz sıklığı ve antibiyotik direnci. Klin Den Ar Derg. 2010; 1(3):182- 86.
 • Aydemir H, Yalçın A, Pişkin N, Gürbüz Y, Türkyılmaz R. Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının genişlemiş spektrumlu B-laktamaz üretme ve antibiyotik direnç oranları. Klimik Derg. 2006;19(2):63- 8.
 • Gülcan A, Aslantürk A, Gülcan E. İdrar kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve in vitro antibiyotik duyarlılık durumları. Abant Med J 2012;1(3):129-35.
 • Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi 3.Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri 2008. Cilt 1, p.1487-8.
 • Ardıç N, Karakaş A.Yatan hastalardan izole edilen E. coli ve K. Pneumoniae suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç durumu: beş yıllık veriler. Türk Fiz Tıp Rehabilitasyon Derg. 2012;58(3):189-93.
 • Falagas ME, Giannapoulou KP, Kokolakis GN, Rafailidis PI. Fosfomycin: Use beyond uninary tract and gastrointestinal infections, Clin Infect Dis. 2008;46(7):1069-77.
 • Yılmaz F. F., Ermertcan Ş. İdrar yolu infeksiyonlarından Escherıchıa izole florokinolon direncinin araştırılması. İnfeksiyon Derg. 2005;19(4):429-33. Coli kökenlerinde
 • Gales AC, Jones RN, Gordon KA, et al. Activity and spectrum of 22 antimicrobial agents tested against urinary tract infection pathogens in hospitalized patients in Latin America: Report from the second year of the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (1998). J Antimicrob Chemother. 2000;45:295-303.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Umut Safiye Şay Coşkun

Author: Gökhan Coşkun

Bibtex @ { kocatepetip182156, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {16}, pages = {25 - 30}, doi = {10.18229/ktd.27083}, title = {Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerindenİzole Edilen Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitif Escherichia coli Suşlarının Prevalans ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Coşkun, Umut Safiye Şay and Coşkun, Gökhan} }
APA Coşkun, U , Coşkun, G . (2015). Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerindenİzole Edilen Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitif Escherichia coli Suşlarının Prevalans ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Kocatepe Tıp Dergisi, 16 (1), 25-30. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17400/182156
MLA Coşkun, U , Coşkun, G . "Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerindenİzole Edilen Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitif Escherichia coli Suşlarının Prevalans ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 16 (2015): 25-30 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17400/182156>
Chicago Coşkun, U , Coşkun, G . "Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerindenİzole Edilen Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitif Escherichia coli Suşlarının Prevalans ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 16 (2015): 25-30
RIS TY - JOUR T1 - Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerindenİzole Edilen Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitif Escherichia coli Suşlarının Prevalans ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi AU - Umut Safiye Şay Coşkun , Gökhan Coşkun Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 30 VL - 16 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerindenİzole Edilen Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitif Escherichia coli Suşlarının Prevalans ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi %A Umut Safiye Şay Coşkun , Gökhan Coşkun %T Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerindenİzole Edilen Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitif Escherichia coli Suşlarının Prevalans ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi %D 2015 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Coşkun, Umut Safiye Şay , Coşkun, Gökhan . "Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerindenİzole Edilen Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitif Escherichia coli Suşlarının Prevalans ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 16 / 1 (May 2015): 25-30.