Year 2016, Volume 17, Issue 1, Pages 18 - 23 2016-04-01

Bir Eğitim Hastanesine İntihar Girişimi ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi

Selim POLAT [1] , Fatma HELVACI ÇELİK [2] , Ayşe KÖROĞLU [3] , Murat ASLAN [4] , Çiçek HOCAOĞLU [5]

426 592

Amaç: Günümüzde, intihar girişimlerinin önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiği kabul edilebilir.  Bu çalışmada, acil servise intihar girişimi nedeni ile başvuran olguların demografik özellikleri, intihar girişim yöntemleri ve nedenlerinin belirlenmesi ve mevcut literatür bilgileri ile karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Temmuz 2009-31Temmuz 2010 tarihleri arasındaki psikiyatri konsültasyonlarına ait konsültasyon formlarının ve veri tabanlarının geriye dönüşümlü olarak değerlendirilmesi ile gerçekleştirildi. Hastaların kimlik bilgileri, eğitim ve mesleki durumları ile şimdiki ve geçmiş psikiyatrik hastalıkları sorgulayan sosyodemografik veri formu uygulanmıştır.

Bulgular: İntihar girişimi ile başvuran olgular aynı dönemde hastanede yatan tüm hastaların sadece % 0.13’nü oluşturduğu görüldü. Aynı dönemdeki genel hastane kayıtları incelendiğinde ise toplam 86 olgunun intihar girişimi nedeni ile başvurduğu ve bu olguların %46.5’i (40 olgu) için psikiyatri konsültasyonu istenmediği anlaşıldı. Toplam 40 olgunun 32’si (%80) kadın, 8’i (%20) erkekti. Yaş aralığı 14-45 olup; ortalama yaş 23.6±9.3 idi. Olguların intihar girişimi nedenleri arasında ilk sırada aile içi geçimsizlik (n:13, %32.5) bulunurken, bunu kişilerarası sorunlar  (n: 15, %37.5) izlemekteydi.  23 (%57.5) olgunun öncesinde psikiyatrik hastalık öyküsü mevcuttu.  Girişimlerin %82.5’i ilaç alarak yapılmıştır. Hastalardan 35’i (%87.5) daha önce intihar girişiminde bulunmamışken, 5’i (%12.5) daha önce intihar girişiminde bulunmuştu.

Sonuç: Kadınlar erkeklerden daha fazla intihar girişiminde bulunmaktadırlar. Daha önceki girişimi ve aile öyküsü temel risk faktörlerindendir. Çalışmanın en çarpıcı sonucu ise önemli bir orandaki olgu için psikiyatri konsültasyonu istenmemiş olmasıdır.  Psikiyatrik hastalıkların intihar girişiminin etiyolojisinde yer alması nedeniyle, intihar girişiminde bulunan olguların psikiyatrik değerlendirme ve takibe alınmalarının sağlanması hayati önem taşımaktadır

İntihar girişimi, Psikiyatri konsültasyonu, Demografik özellikleri
 • TPD 10 Eylül İntiharı Önleme Günü Basın Açıklaması. http://www.psikiyatri.org.tr/presses.aspx?press=299&type=24. World Health Organization. Programmes: mental health. Suicide prevention (SUPRE) [Internet]. Geneva:WHO;2013.Availablefrom: http://www.who.int/ mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/ Accessed 23 May 2013.
 • Nock MK, Borges G, Bromet EJ. Suicide and suicidal behavior. Epidemiol Rev 2008; 30(1):133 – 54.
 • Teti GL, Rebok F, Rojas SM, et al. Systematic review of risk factors for suicide and suicide attempt among psychiatric patients in Latin America and Caribbean. Rev Panam Salud Publica 2014;36(2):124-33.
 • Oral G.İntihar ve adli bilimler. Yeni Symposium 1997; (2-3) : 46-57.
 • Durak BA, Şahin NH. Öfke, dürtüsellik ve problem çözme becerilerindeki yetersizlik gençlik intiharlarının habercisi olabilir mi?. Türk Psikoloji Dergisi 2003; 18(51): 52.
 • Hauser M, Galling B, Correll CU. Suicidal ideation and suicide attempts in children and adolescents with bipolar disorder: a systematic review of prevalence and incidence rates, correlates, and targeted interventions. Bipolar Disord 2013; 15(5):507-23.
 • De Koning E, Piette MH. A retrospective study of murder-suicide at the Forensic Institute of Ghent University, Belgium: 1935-2010. Med Sci Law 2014 Jan 15.
 • Bilici M, Bekaroğlu M, Hocaoğlu C, et al. Incidence of completed and attempted suicide in Trabzon, Turkey. Crisis 2002;23(1):3-10.
 • Cantürk G, Cantürk N, Yaşar H, ve ark. Ankara’da 2001- yıllarında intihara bağlı çocuk ve adolesan ölümleri.
 • Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(2):474-81. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16049 Erişim 06.2014 http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_
 • ID=11&KITAP_ID=254 Erişim 14.09.2014
 • Al B, Orak M, Üstündağ M, ve ark. Türkiye’nin Güney Doğusunda, Batman’daki intihar vakalarının özellikleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(1):65-72.
 • Sena-Ferreira N, Pessoa VF, Boechat-Barros R, et al.Risk factors associated with suicides in Palmas in the state of Tocantins, Brazil, between 2006 and 2009 investigated by psycho-social autopsy. Cien Saude Colet 2014 ;19(1):115
 • Önsüz MF, Demir F, Afşari EK, ve ark. Sakarya İlinde gerçekleşen intihar girişimi vakalarının değerlendirilmesi. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2012;10(3):141-50.
 • Bekaroğlu M, Bilici M, Hocaoğlu Ç, ve ark. Trabzon’da yılı intihar girişimi insidansı. Türk Psikiyatri Dergisi ; 1(3): 95-102. Karacaoğlu E, Keten A, Akcan R, ve ark. Bir eğitim hastanesine intihar girişimi ile başvuran olguların incelenmesi. Adli Tıp Dergisi 2013;27(1):29-35.
 • Asoğlu M, Bülbül F, Altındağ A. Bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran intihar girişimi vakalarının değerlendirilmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2013;26(4):376-80.
 • Atay Mİ, Eren İ, Gündoğar D. Isparta il merkezinde intihar girişimi, ölüm düşünceleri yaygınlığı ve risk faktörleri. Turk Psikiyatri Derg 2012;23(2):89-98.
 • Erşan EE, Kılıç Ç. Sivas Numune Hastanesi acil servisine başvuran intihar girişimlerinin değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri 2013;16(2):98-109.
 • Acun P, Yılmaz İ, Denizlioğlu B, ve ark. Bir eğitim hastanesinde parasetamol ile intihar girişiminde bulunan hastaların demografik özellikleri. Düzce Tıp Dergisi ;15(1):33-6. Şahingöz M, Tekin G, Yılmaz E, ve ark. Bir üniversite hastanesi acil servisine intihar girişimiyle başvuran hastaların analizi. Tıp Araştırmaları Dergisi 2013;11(3):107
 • Toklucu MÖ, Akova S, Aydoğdu S, ve ark. 2010-2012 yılları arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisi’ne başvuran intihar girişimlerinin demografik özellikleri. JOPP Derg 2012;4(3):119-23.
 • Söğüt Ö, Sayhan MB, Gökdemir MT, ve ark. Türkiye’nin güneydoğusunda, Şanlıurfa ve çevresinde özkıyım girişimlerinin değerlendirilmesi. JAEM 2011;10(1):8-13.
 • Yiğit Ö, Söyüncü S, Berk Y. Kimler intihar girişiminde bulunuyor? Bir acil servisin deneyimleri. Yeni Symposium ;48(2):122-8. Aydın B, Kartal M. Türkiye’de karadeniz bölgesi’ndeki bir ilde (Samsun) 1999-2003 yıllarındaki intihar olguları.
 • Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(3):1067-72.
 • İnal V, Yamanel HL, Kartal Ö.GATA Acil Servisine 2002 yılı içinde başvuran intihar girişimi olguları. Adli Psikiyatri Dergisi 2004;1(2):7-12.
 • Atay İM, Yaman GB, Demirdaş A, ve ark. Bir üniversite hastanesi acil servisinde intihar girişimi olgularının sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2014;15(2):124-31.
 • Sertöz ÖÖ, Noyan AM, Sertöz N, ve ark. İntihar girişimleri öngörülebilir mi? Bir üniversite hastanesi acil servisine intihar girişimiyle başvuran hastaların altı aylık izlem sonuçları. Anadolu Psikiyatri Derg 2010;11(1):1-8.
 • Güloğlu C, Şervan G, Üstündağ M, ve ark. Acil servise başvuran özkıyım olgularının kullandığı yöntemler ve demografik verilerinin mortalite ile ilişkisi. Turk J Emerg Med 2009;9(3):109-14.
 • Atlı A, Uysal C, Kaya MC, ve ark. Acil ünitesine intihar girişimi nedeniyle başvuran olguların değerlendirilmesi: Şanlıurfa örneklemi. Journal of Mood Disorders ;4(3):110-4. Hengeveld MW, Kerkhof AJ, van der Wal J. Evaluation of psychiatric consultations with suicide attempters. Acta Psychiatr Scand 1988; 77(3):283-9.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Selim POLAT

Author: Fatma HELVACI ÇELİK

Author: Ayşe KÖROĞLU

Author: Murat ASLAN

Author: Çiçek HOCAOĞLU

Bibtex @ { kocatepetip182691, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {18 - 23}, doi = {10.18229/ktd.01128}, title = {Bir Eğitim Hastanesine İntihar Girişimi ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {POLAT, Selim and HELVACI ÇELİK, Fatma and KÖROĞLU, Ayşe and ASLAN, Murat and HOCAOĞLU, Çiçek} }
APA POLAT, S , HELVACI ÇELİK, F , KÖROĞLU, A , ASLAN, M , HOCAOĞLU, Ç . (2016). Bir Eğitim Hastanesine İntihar Girişimi ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi, 17 (1), 18-23. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17440/182691
MLA POLAT, S , HELVACI ÇELİK, F , KÖROĞLU, A , ASLAN, M , HOCAOĞLU, Ç . "Bir Eğitim Hastanesine İntihar Girişimi ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 17 (2016): 18-23 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17440/182691>
Chicago POLAT, S , HELVACI ÇELİK, F , KÖROĞLU, A , ASLAN, M , HOCAOĞLU, Ç . "Bir Eğitim Hastanesine İntihar Girişimi ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 17 (2016): 18-23
RIS TY - JOUR T1 - Bir Eğitim Hastanesine İntihar Girişimi ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi AU - Selim POLAT , Fatma HELVACI ÇELİK , Ayşe KÖROĞLU , Murat ASLAN , Çiçek HOCAOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 23 VL - 17 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal Bir Eğitim Hastanesine İntihar Girişimi ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi %A Selim POLAT , Fatma HELVACI ÇELİK , Ayşe KÖROĞLU , Murat ASLAN , Çiçek HOCAOĞLU %T Bir Eğitim Hastanesine İntihar Girişimi ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi %D 2016 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD POLAT, Selim , HELVACI ÇELİK, Fatma , KÖROĞLU, Ayşe , ASLAN, Murat , HOCAOĞLU, Çiçek . "Bir Eğitim Hastanesine İntihar Girişimi ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 17 / 1 (April 2016): 18-23.