Year 2019, Volume 20, Issue 3, Pages 147 - 156 2019-07-22

TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE FREQUENTLY APPLIED IN MUSCULOSKELETAL DISEASES
KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI

Saime AY [1] , Birkan Sonel TUR [2] , Deniz EVCİK3 [3]

33 61

Traditional and complementary medicine is not considered as a part of conventional medicine but it is defined as practices and products in various fields of medicine and health care system. Traditional and complementary medicine practices have been increasing all over the world and in our country since the 1990s. According to the World Health Organization 2000 data, the frequency of traditional and complementary medicine is 80% in Africa, 70% in Canada, 48% in Australia, 42% in the US, 38% in Belgium and 49% in France. In our country, due to the low number of studies the frequency of traditional and complementary medical practices was reported to be 42-70%. The Ministry of Health issued the "Regulation on Traditional and Complementary Medicine " in the Official Gazette on 27 October 2014. With this regulation, teaching and application methods of complementary treatment methods and who can apply the treatment subjects were clarified. Treatment authority was given to physicians, and to dentists and pharmacists to practice in the field of their own. Regulations include acupuncture, ozone, mesotherapy, prolotherapy, hypnosis, hirudotherapy, reflexology, homeopathy, phytotherapy, osteopathy, chiropractic, maggot practices, apitherapy, cup and music therapy methods. In our country, most application reasons are musculoskeletal pain and rheumatologic diseases. This is followed by cancer, neurological diseases and chronic diseases. In this review, the most commonly used methods in musculoskeletal system diseases are mentioned. Each physician can choose a different treatment based on his or her approach. However, because of the low quality of scientific studies and insufficient randomized controlled studies, evidence-based suggestions can not be made. Nonetheless, there is a discussion of the effects of traditional and complementary medicine practices on various systems and symptoms, as well as studies on the mechanisms of these effects.

ÖZGeleneksel ve tamamlayıcı tıp, konvansiyonel tıbbın bir parçası sayılmayan ancak tıbbın çeşitli alanlarında ve sağlık bakım sisteminde yer alan uygulamalar ve ürünler olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları tüm dünyada ve ülkemizde 1990’lı yıllardan sonra giderek artış göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü 2000 yılı verilerine göre Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının sıklığı Afrika’da %80, Kanada’da %70, Avustralya’da %48, ABD’ de %42, Belçika’da %38, Fransa’da %49 dur. Ülkemizde ise çalışma sayısının az olması nedeniyle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının sıklığı %42-%70 olarak belirtilmiştir. Bu artış dünyada ve ülkemizde bu uygulamaların yasal düzenleme ile takip edilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2014’de Resmi Gazete’de “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”’ni yayınlamıştır. Bu yönetmelik ile tamamlayıcı tedavi yaklaşımlarının öğretim ve uygulama metodları ile tedaviyi kimlerin uygulayabileceği konuları netlik kazanmıştır. Tedavi yetkisi hekim ve kendi alanlarında uygulama yapmak üzere diş hekimleri ve eczacılara verilmiştir. Yönetmelikte, akupunktur, ozon, mezoterapi, proloterapi, hipnoz, hirudoterapi, refleksoloji, homeopati, fitoterapi, osteopati, kayropraksi, maggot uygulamaları, apiterapi, kupa ve müzik terapi yöntemleri yer almaktadır. Ülkemizde en çok başvuru nedeni olarak kas iskelet sistemine bağlı ağrılar ve romatolojik hastalıklar ilk sırada yer almaktadır. Bunu kanser, nörolojik hastalıklar ve kronik hastalıklar izlemektedir. Bu derlemede kas iskelet iskelet sistemi hastalıklarında en sık kullanılan yöntemlerden bahsedilmektedir. Her hekim kendi yaklaşımına uygun olarak farklı bir tedavi yaklaşımını kullanabilmektedir. Ancak bilimsel anlamda yapılan çalışmaların kalitesinin çok yüksek olmaması, randomize kontrollü çalışmaların yetersizliği nedeniyle kanatı dayalı öneri yeterince yapılamamaktadır. Buna nedenle bu derlemede geleneksel, ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının çeşitli sistem ve semptomlara etkilerini ve bu etkilerin mekanizmalarını aydınlatmaya yönelik çalışmalardan bahsedilmektedir.
Kas iskelet sistemi, Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, Ağrı
 • 1. Complementary and Alternative Medicine https://www.nlm.nih.gov/tsd/acquisitions/cdm/subjects24.html US. National Library of Medicine. National Institutes of Health (cited 201707.05.2017).
 • 2. Tütüncü S. Geleneksel, Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Genel Bakış. Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu, Ankara:Kasım 2017; 11-54.
 • 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, (2014) www.resimigazete.gov.tr/eskiler/2014/1020141027-3.htm
 • 4. Solak Ö, Ulaşlı A, Çevik H, ve ark. Romatizmal Hastalıklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemlerine Başvuru. Kocatepe Tıp Dergisi 2015; 16:116-121. 153
 • 5. Ulusoy H, Güçer TK, Aksu M, ve ark. The use of complementary and alternative medicine in Turkish patients with rheumatic disease. Turk J Rheumatol. 2012; 27: 31-7.
 • 6. Dikici A, Ulaşlı A, Çevik H, Eroğlu S, Solak Ö, Dündar Ü. Dejeneratif osteoartrit tanılı hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı. Euras J Fam Med. 2015; 4: 126-130.
 • 7. Kavadar G, Demircioğlu D, Can H, Emre TY, Civelek E, Senyiğit A. The clinical factors associated with benefit finding of complementary medicine use in patients with back pain: A cross-sectional study with cluster analysis. J Back Musculoskeletal Rehab. 2017; 30: 271-77.
 • 8. Akçaçcıoğlu M, Akçacıoğlu S, Cesur N, Çiftçi ÖT. (Editör).Proloterapi El Kitabı. In: Akçacıoğlu M. Tarihçe, Proloterapi nedir? Proloterapi etki mekanizması. 1nci Baskı, Ankara: Akademisyen Kitapevi, 2015:17-31.
 • 9. Rabago D, Slattengren A, Zgierska A. Prolotherapy in primary care practice. Prim Care 2010;37: 65-80.
 • 10. Akçaçcıoğlu M, Akçacıoğlu S, Cesur N, Çiftçi ÖT. (Editör).Proloterapi El Kitabı. In: Akçacıoğlu M. Proloterapide kullanılan ürünler. 1nci Baskı, Ankara: Akademisyen Kitapevi, 2015:59-65.
 • 11. Hauser RA, Lackner JB, Matias DS, Harris DK. A systematic review of dextrose prolotherapy for chronic musculoskeletal Pain. Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord 2016; 9: 139-59.
 • 12. Özcan E, Sert AT. Kas iskelet ağrısı tedavisinde proloterapinin kanıta dayalı kullanımı. Turk J Phys Med Rehab. 2016; 62: 192-98.
 • 13. Eslamin F, Amouzandah B. Therapeutic effects of prolotherapy with intra-articular dextrose injection in patients with moderate knee osteoarthritis: a single arm study with 6 months follow up. Ther Adv Musculoskel Dis 2015; 7: 35-44.
 • 14. Rabago D, Patterson JJ, Mundt M, Kijowski R, Grettie J, Segal NA. Dextrose prolotherapy for knee osteoarthritis: A randomized controlled trial. Ann Fam 2013; 11: 229-37.
 • 15. Sit RWS, Chung VC, Reeves KD, et al. Hypertonic dextrose injections in the treatment of symptomatic knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. Sci Rep 2016; 6: 25247.
 • 16. Jahangiri A, Moghaddam FR, Najafi S. Hypertonic dextrose versus corticosteroid local injection fort he treatment of osteoarthritis in the first carpometacarpal joint:double-blind randomized clinical trial. J Orthop Sci. 2014;19:737-43.
 • 17. Özmen S, Demir HY, Yavuxer R, Atabay K. Alternatif estetik uygulamalar-1: Mezoterapi. Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg 2005; 13: 195-201.
 • 18. Aydın T, Çivitci B. Mezoterapi nedir? Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 2016; 4: 9-17.
 • 19. Konda D, Thappa DM. Mesotherapy: What is new? Indian J Dermatol Venereol Leprol 2013; 79: 127-34.
 • 20. Mammucari M, Gatti A, Maggiori S, Sabato A. Role of mesotherapy in musculoskeletal pain: opinions from the Italian Society of Mesotherapy. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 436959 doi: 10.1155/2012/436959.
 • 21. Costantino C, Marangio E, Coruzzi G. Mesotherapy versus systemic therapy in the treatment of acute low back pain: A randomized trial. Evid Based Complement Alternat Med 2011; 317183 doi: 10.1155/2011/317183.
 • 22. Chyn GS, Yau NY, Elis SB, George A, Arrifin PF. Ozon Therapy. Healt Technology Assessment Unit Medical Develepment Division Ministry of Health. MOH/P/PAK/110.06(TR), 2005. http://www.moh.gov.my/update2017/1009.pdf
 • 23. WFOT’s Review on Evidence Based Ozone Therapy (Version1). WFOT Sicientific Advisory Committee 2015. https://www.wfoot.org/wp-content/uploads/2016/01/WFOT-OZONE-2015-ENG.pdf
 • 24. Ozon tedavisinde Madrid deklerasyonu 22 Temmuz 2014, www.isco3.org
 • 25. Dıraçoğlu D. Kas iskelet hastalıklarında ozon-oksijen tedavileri. Turk J Phys Med Rehab 2016; 62: 183-91. 154
 • 26. Mangalhaes FO, Dotta L, Sasse A, Teixeira MJ, Fonoff ET. Ozone therapy as a treatment for low back pain secondary to herniated disc: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pain Physician 2012; 15: E115-29.
 • 27. Bocci V, Borrelli E, Zanardi I, Travagli V. The usefulness of ozone treatment in spinal pain. Drug Des Devel Ther 2015; 9: 2677-2685.
 • 28. Dall olio M, Princiotta C, Cirillo L, et al. Oxygen-ozone therapy for herniated lumbar disc in patients with subacute partial motor weakness due to nevre root compressin. İnterv Neuroradiol 2014; 20: 547-54.
 • 29. Lehnert T, Naguib NN, WutzlerS, et al. Analysis of disck volume before and after CT-guided intradiscal and periganglionic ozone-oxygen-ozone therapy for the treatment of lumbar disk herniation. J Vasc Interv Radiol 2012; 23: 1430-6.
 • 30. Chen H, Yu B, Lu C, Lin Q. The effect of intra-articular injection of different concentrations of ozone on the level of TNF-α, TNF-R1, and TNF-R2 in rats with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2013; 33: 1223-7.
 • 31. Fernandez OSL, Haensler RV, Cabreja GL, et al. Medical ozone increases methotrexate clinical response and improves cellular redox balance in patients with rheumatoid arthritis. Eur J Pharmacol 2016; 789: 313-318.
 • 32. Jesus CL, Santos FC, Oliveira LM, et al. Comparison between intra-articular ozone and placebo in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized, double bilinded, placebo-controlled study. PLoS one 2017; 24: doi.org/10.1371/journal.pone.0179185.
 • 33. Çivitçi B. (Editör). Geleneksel Çin Tıbbı Yaklaşımı ile Akupunktur. 1nci Baskı, Ankara: Manuel Akademi, 2017: 11-45.
 • 34. Çevik C. (Editör). Medikal Akupunktur. 2nci Baskı, Ankara: Kurban Matbaacılık, 2001; 1-70.
 • 35. Deadman P, Khafaji MA, Baker K. A manuel of Acupuncture. Journal of Chinese Medicine Publications, England; 2001; 7-29.
 • 36. Kavaklı A. Akupunktur. Fırat Tıp Dergisi 2010; 15: 1-4.
 • 37. Han JS. Acupuncture and endorphins. Neurosci Lett. 2004; 361:258-61.
 • 38. Yıldız S. Uluslararsı kuruluşlara göre akupunktur. Integratif Tıp Dergisi 2013; 1: 11-7.
 • 39. Yuan Q, Wang P, Liu L, et al. Acupuncture for musculoskeletal pain: A meta-analysis and meta-regression of sham controlled randomized clinical trials. Sci Rep 2016; 6: 30675. Doi: 10.1038.
 • 40. Xiang A, Cheng K, Shen X, Xu P, Liu S. The immediate alangesic effect of acupuncture for pain: A systematic review and meta-analysis. Evid Based Complement Alternat Med 2017; 3837194. Doi: 10.1155.
 • 41. Wise J. NICE recommends exercise and not acupuncture for low back pain. BMJ 2016; 28: 352:i1765 doi:10.1136.
 • 42. McAlindon TE, Bannuru RR, Sullivan MC, et al. OARSI guidelines fort he non-surgical management of knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 2014; 22: 363-88.
 • 43. Trinh K, Graham N, Irnich D, Cameron ID, Forget M. Acupuncture for neck disorder. Cohrane Database Syst Rev 2016; 4: CD004870. Doi:10.1002
 • 44. Wang R, Li X, Zhou S, Zhang X, Yang K, Li X. Manuel acupuncture for myofascial pain syndrome: a systematic review and meta-analysis. Acupunct Med 2017; 0:1- 10.doi: 10.1136.
 • 45. Casimiro L, Barnsley L, Brosseau L, et al. Acupuncture and electroacupuncture fort he treatment of rheumatoid arthritis. Cohrane Database Syst Rev 2005;19: CD003788
 • 46. Wong AM, Su Ty, Tang ft, Cheng PT, Liaw MY. Clinical trial of electrical acupuncture on hemiplegic patients. Am J Phys Med Rehabil 1999; 78: 117-22.
 • 47. Altınbilek T.(Editör). Lokomotor sistem hastalıklarında nöralterapi. 1nci Baskı, Ankara: Hipokrat kitapevi, 2017: 1-50.
 • 48. Harris GR. Effective treatment of chronic pain by the integration of neural therapy and prolotherapy. J Prolotherapy 2010; 2: 377-86.
 • 155
 • 49. Klinhardt DK. Neural therapy. Explore 2002;11:2.
 • 50. Nazlıkul H.(Editör). Nöralterapi. 1nci Baskı, İstanbul: Nobel tıp kitapevi, 2010: 137-40.
 • 51. Egli S, Pfister M, Ludin SM, Vega KP, Busato A, Fischer L. Long-term results of therapeutic local anesthesia in 280 referred refrectory chronic pain patients. BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 200 doi:10.1186/s12906
 • 52. Peralta LO, Rejon RA, Morales PD, Amores GA, VegaCosta K, Intervention study on subacute and chronic pain in primary care: an approach to the effectiveness of neuraltherapy. Aten Primaria 2011; 43: 604-10.
 • 53. Mermod J, Fischer L, Staub L, Busato A. Patient satisfaction of primary car efor musculoskeletal disease: A comparison between Neural Therapy and convantional medicine. BMC Complement Altern Medi 2008; 8:33.doi: 10.1186
 • 54. Atalay NS, SahinF, Atalay A, Akkaya N. Comparison of efficacy of neural therapy and physical therapy in chronic low back pain. Afr J Tradit Complement Altern Med 2013; 10: 431-35. 156
Primary Language tr
Journal Section Review
Authors

Author: Saime AY (Primary Author)

Author: Birkan Sonel TUR

Author: Deniz EVCİK3

Dates

Publication Date: July 22, 2019

Bibtex @review { kocatepetip595094, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {147 - 156}, doi = {10.18229/kocatepetip.595094}, title = {KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {AY, Saime and TUR, Birkan Sonel and EVCİK3, Deniz} }
APA AY, S , TUR, B , EVCİK3, D . (2019). KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI. Kocatepe Tıp Dergisi, 20 (3), 147-156. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/47249/595094
MLA AY, S , TUR, B , EVCİK3, D . "KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI". Kocatepe Tıp Dergisi 20 (2019): 147-156 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/47249/595094>
Chicago AY, S , TUR, B , EVCİK3, D . "KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI". Kocatepe Tıp Dergisi 20 (2019): 147-156
RIS TY - JOUR T1 - KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI AU - Saime AY , Birkan Sonel TUR , Deniz EVCİK3 Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 156 VL - 20 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI %A Saime AY , Birkan Sonel TUR , Deniz EVCİK3 %T KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI %D 2019 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 20 %N 3 %R %U
ISNAD AY, Saime , TUR, Birkan Sonel , EVCİK3, Deniz . "KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI". Kocatepe Tıp Dergisi 20 / 3 (July 2019): 147-156.
AMA AY S , TUR B , EVCİK3 D . KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI. KTD. 2019; 20(3): 147-156.
Vancouver AY S , TUR B , EVCİK3 D . KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI. Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(3): 156-147.