Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 83 - 100 2018-12-28

Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyumlulukları Üzerinde Amaç İçin Mücadele Etme ve Öznel İyi Oluşun Açıklayıcı Rolü

Ahmet Kara [1] , Cengiz Şahin [2] , Eşref Savaş Başçı [3]

100 221

Bu çalışmanın amacı, kariyer uyumluluğunun açıklamasında amaçlar için mücadele etme ve öznel iyi oluşun etkisini incelemektir. Bu çalışma korelasyonel desende yürütülmüştür. Bu çalışmaya İç Anadolu bölgesinin bir kamu üniversitesinde 17-27 yaşları arasındaki 47 kadın (%26.6) ve 130 erkek (%73.4) olmak üzere toplam 177 bankacılık ve finans bölümünde öğrenim gören tüm öğrenciler katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kariyer Uyumluluğu Ölçeği, Amaçlar İçin Mücadele Etme Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Pozitif - Negatif Duygu Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizinde çoklu regresyon analizi tercih edilmiştir. Çalışma sonuçlarında kariyer keşfi ve kariyer plan yapmayı, amaç için mücadeleye devam etme, amaca bağlanma ve öznel iyi oluş anlamlı ve önemli bir şekilde pozitif yönden açıklamaktadır.
Kariyer uyumluluğu, amaçlar için mücadele etme, öznel iyi oluş
  • Acar, S., ve Ulutaş, A. (2017). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin kariyer uyum yeteneklerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Journal of Human Sciences, 14(4), 4910- 4923.Creed, P. A., Fallon, T., & Hood, M. (2009). The relationship between career adaptability, person and situation variables, and career concerns in young adults. Journal of Vocational Behavior, 74(2), 219-229.Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological bulletin, 95(3), 542-575.Duffy, R. D. (2010). Sense of control and career adaptability among undergraduate students. Journal of Career Assessment, 18, 420-430.Dumulescu, D., Balazsi, R., & Opre, A. (2015). Calling and career competencies among Romanian students: the mediating role of career adaptability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 209, 25-32.Durak, M., Senol-Durak, E., & Gencoz, T. (2010). Psychometric properties of the satisfaction with life scale among Turkish university students, correctional officers, and elderly adults. Social Indicator Research, 99(3), 413-429.Eryılmaz, A. (2015). Amaçlar için mücadele ölçeğinin geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 233-244.Eryılmaz, A., ve Kara, A. (2016a). Comparison of students in vocational health and vocational college with respect to self esteem and career adaptability. Internatıonal Journal of Educatıonal Researchers (IJERS), 7(3), 21-31.Eryılmaz, A., ve Kara A. (2016b). Investigation of psychometric properties of career adaptability scale. The Online Journal of Counseling and Education, 5(1), 29-39.Eryilmaz, A., ve Kara, A. (2017a). Comparison of teachers and pre-service teachers with respect to personality traits and career adaptability. International Journal of Instruction, 10(1), 85-100.Eryılmaz, A., ve Kara, A. (2017b). Development of the career adaptability scale for psychological counsellors. The Online Journal of Counseling and Education, 6(1), 18-29.Eryılmaz, A., ve Kara, A. (2017c). Kariyer uyumluluğunun bireysel yönü: kişilik özellikleri ve duygulanım açısından incelenmesi. Journal of Mood Disorders, 7(4), 212-218.Eryılmaz, A., ve Kara, A. (2018). Öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarının cinsiyet ve algılanan kontrol açısından incelenmesi. "İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 20(1), 39-52.Erus, S. M., ve Zeren, Ş. G. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik kariyer uyumları. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 7(3).Fiori, M., Bollmann, G., & Rossier, J. (2015). Exploring the path through which career adaptability increases job satisfaction and lowers work stress: The role of affect. Journal of Vocational Behavior, 91, 113-121.Galles, J.A., & Lenz, J.G. (2013). Relationships among career thoughts, vocational identity and calling: Implications for practice. The Career Development Quarterly, 61(3), 240-248.Gençöz, T. (2000). Pozitif ve negatif duygu ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15, 19-26. Ginevra, M. C., Magnano, P., Lodi, E., Annovazzi, C., Camussi, E., Patrizi, P., & Nota, L. (2018). The role of career adaptability and courage on life satisfaction in adolescence. Journal of Adolescence, 62, 1-8.Hirschi, A. (2009). Career adaptability development in adolescence: Multiple predictors and effect on sense of power and life satisfaction. Journal of Vocational Behavior, 74(2), 145-155.Hirschi, A., & Herrmann, A. (2012). Vocational identity achievement as a mediator of presence of calling and life satisfaction. Journal of Career Assessment, 20(3), 309-321.Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American psychologist, 57(9), 705- 717.McLennan, B., McIlveen, P., & Perera, H. N. (2017). Pre-service teachers' self-efficacy mediates the relationship between career adaptability and career optimism. Teaching and Teacher Education, 63, 176-185.McIlveen, P., Perera, H. N., Baguley, M., van Rensburg, H., Ganguly, R., Jasman, A., & Veskova, J. (2018). Impact of teachers’ career adaptability and family on professional learning. Asia- Pacific Journal of Teacher Education, Advance online publication. doi:10.1080/1359866X.2018.1444141Mercan, N. (2016). Psikolojik Sermayenin Kariyer Uyum Yeteneği İle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. Global Business Research Congress (GBRC), May 26-27, 2016, İstanbul, Türkiye.Merino-Tejedor, E., Hontangas, P. M., & Petrides, K. V. (2018). Career adaptability mediates the effect of trait emotional ıntelligence on academic engagement. Revista de Psicodidáctica, 23(2), 77-85.Nilforooshan, P., & Salimi, S. (2016). Career adaptability as a mediator between personality and career engagement. Journal of Vocational Behavior, 94, 1-10.Ömeroğlu, S. (2014). Polis akademisi öğrencilerine yönelik kariyer uyumu programının etkililiğinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.Praskova, A., Creed, P. A., & Hood, M. (2013). Facilitating engagement in new career goals: The moderating effects of personal resources and career actions. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 13(2), 115-134.Ramos, K., & Lopez, F. G. (2018). Attachment security and career adaptability as predictors of subjective well-being among career transitioners. Journal of Vocational Behavior, 104, 72-85.Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52(1), 141-166.Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. Career development and counseling: Putting Theory and Research to Work, 1, 42-70.Savickas, M. L. (2013). The theory and practice of career construction. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counselling: Putting theory and research to work (pp. 147-183). Hoboken: Wiley. Spence, G. B., & Grant, A. M. (2007). Professional and peer life coaching and the enhancement of goal striving and well-being: An exploratory study. The Journal of Positive Psychology, 2(3), 185-194.Super, D. E. (1980). A life-span life-space approach to career development. Journal of Vocational Behavior, 16, 282-298.Tolentino, L. R., Garcia, P. R. J. M., Lu, V. N., Restubog, S. L. D., Bordia, P., & Plewa, C. (2014). Career adaptation: The relation of adaptability to goal orientation, proactive personality, and career optimism. Journal of Vocational Behavior, 84(1), 39-48.Yeşilyaprak, B. (2014). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı: Kuramdan uygulamaya. Ankara: PegemZikic, J., & Klehe, U.-C. (2006). Job loss as a blessing in disguise: The role of career exploration and career planning in predicting reemployment quality. Journal of Vocational Behavior, 69, 391-409.Watson, D., Clark, L.A. &Tellegen, A. (1988). “Development and validation of brief measure of positive and negative affect: The PANAS scales”. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063-1070.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1155-619X
Author: Ahmet Kara (Primary Author)
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4875-4883
Author: Cengiz Şahin (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0809-7893
Author: Eşref Savaş Başçı
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2018

Bibtex @research article { kpdd484474, journal = {Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi}, issn = {2651-5482}, address = {Turkish Psychological Counseling and Guidance Association}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {83 - 100}, doi = {}, title = {Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyumlulukları Üzerinde Amaç İçin Mücadele Etme ve Öznel İyi Oluşun Açıklayıcı Rolü}, key = {cite}, author = {Kara, Ahmet and Şahin, Cengiz and Başçı, Eşref Savaş} }
APA Kara, A , Şahin, C , Başçı, E . (2018). Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyumlulukları Üzerinde Amaç İçin Mücadele Etme ve Öznel İyi Oluşun Açıklayıcı Rolü. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 1 (1), 83-100. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kpdd/issue/41808/484474
MLA Kara, A , Şahin, C , Başçı, E . "Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyumlulukları Üzerinde Amaç İçin Mücadele Etme ve Öznel İyi Oluşun Açıklayıcı Rolü". Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 1 (2018): 83-100 <http://dergipark.org.tr/kpdd/issue/41808/484474>
Chicago Kara, A , Şahin, C , Başçı, E . "Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyumlulukları Üzerinde Amaç İçin Mücadele Etme ve Öznel İyi Oluşun Açıklayıcı Rolü". Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 1 (2018): 83-100
RIS TY - JOUR T1 - Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyumlulukları Üzerinde Amaç İçin Mücadele Etme ve Öznel İyi Oluşun Açıklayıcı Rolü AU - Ahmet Kara , Cengiz Şahin , Eşref Savaş Başçı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 100 VL - 1 IS - 1 SN - 2651-5482- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyumlulukları Üzerinde Amaç İçin Mücadele Etme ve Öznel İyi Oluşun Açıklayıcı Rolü %A Ahmet Kara , Cengiz Şahin , Eşref Savaş Başçı %T Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyumlulukları Üzerinde Amaç İçin Mücadele Etme ve Öznel İyi Oluşun Açıklayıcı Rolü %D 2018 %J Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi %P 2651-5482- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Kara, Ahmet , Şahin, Cengiz , Başçı, Eşref Savaş . "Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyumlulukları Üzerinde Amaç İçin Mücadele Etme ve Öznel İyi Oluşun Açıklayıcı Rolü". Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 1 / 1 (December 2018): 83-100.
AMA Kara A , Şahin C , Başçı E . Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyumlulukları Üzerinde Amaç İçin Mücadele Etme ve Öznel İyi Oluşun Açıklayıcı Rolü. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 2018; 1(1): 83-100.
Vancouver Kara A , Şahin C , Başçı E . Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Uyumlulukları Üzerinde Amaç İçin Mücadele Etme ve Öznel İyi Oluşun Açıklayıcı Rolü. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 2018; 1(1): 100-83.