Year 2017, Volume 1, Issue 1, Pages 1 - 11 2017-05-31

Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri
Reasons for underachievement by secondary schools students opinions

Murat Tuncer [1] , Ferdi Bahadır [2]

397 539

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin başarısızlık nedenlerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından alanyazın taramasına göre oluşturulan başarısızlık nedenleri anketi yardımıyla toplanmıştır. Araştırmanın bulgularından biri öğrencilerin geleceğe yönelik öğretim hedefi belirlemede zorlandıklarıdır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu hedeflediği öğretim kademesini gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum olarak ifade etmiştir. Başarı algılarını “Kararsızım” veya “Başarısızım” şeklinde ifade eden öğrencilerin yaklaşık yarısı başarısızlık nedeni olarak kendilerini, arkadaşlarının başarısızlık nedeni olarak arkadaşlarını görmektedirler. Ayrıca öğrenciler sırasıyla en çok başarısız oldukları ya da çalıştıkları halde başaramadıkları dersi matematik, İngilizce ve Türkçe olarak ifade etmişlerdir.  Öğrenci görüşlerine göre başarısızlık nedeni olarak öne çıkanlar “Kardeşlerim yüzünden başarılı olamıyorum” ve “Sağlık sorunlarım olduğundan başarılı olamıyorum” nedenleridir. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin çok az bir bölümü başarısızlık nedeni olarak öğretmenlerini göstermişlerdir. Öğrencilerin başarısızlıklarını bir dış etkene bağlamamaları başarısızlık sorununun aşılması açısından önemli bir durum olarak gösterilebilir.

The purpose of this research is to evaluate the reasons for underachievement of the secondary school students according to the students' opinions. The data of the study were collected with the help of the researchers' underachievement reasons questionnaire. One of the findings of the research is that students have difficulty in determining the educational goal for the future. The majority of the students stated that I want to go as far as I can to the level of education that they aim at. Nearly half of the students who express their perceptions of success as "Undecided" or "Failed" see themselves as the cause of underachievement, their friends as the cause of their underachievement. In addition, students expressed the most unsuccessful or unsuccessful courses in mathematics, English and Turkish, respectively. According to student opinions, the reasons for the underachievement are "I cannot succeed because of my brothers" and "I am not successful because of my health problems". A small proportion of the students in the survey showed their teachers as reasons for underachievement. Underachievement to connect students' underachievement to an external influence can be seen as an important issue in terms of overcoming the problem of underachievement.

 • Akbaba-Altun, S & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. Elementary Education Online, 7(1), 157-173. http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Akbaba-Altun, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 8(2), 567-586. http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Akman, Y. (1992). İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin rehberlik gereksinimleri. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 4-6.
 • Aküzüm, C., Yavaş, T., Tan, Ç. & Uçar M.B. (2015). İlköğretim kurumu öğrencilerinin devamsızlık ve okul terki nedenleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 167-192.
 • Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik başarıya olan etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 129-142.
 • Aslanargun, E. (2007). Okul-Aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışma. Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 119-135.
 • Bean, R.A., Bush, K. R., McKenry, P.C., & Wilson, S.M. (2003). The Impact of parental, support, behavioral control, and psychological control on the academic achievement and self-esteem of African-American and European American Adolescents. Journal of Adolescent Research, 18(5), 523-541.
 • Boozer, M & Rouse, C. (2001). Intraschool variation in Class Size: Patterns and implications. Journal of Urban Economics, 50(1):163-189.
 • Çalık, T. (2011). Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar (Ed: L. Küçükahmet) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dam, H. (2008). Öğrencinin okul başarısında aile faktörü. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 75-99.
 • Demirtaş, Z. (2010). Liselerde okul kültürü ve öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 208-223.
 • Erdil, Z. (2010). Sosyoekonomik olarak risk altında bulunan çocuklara yönelik erken müdahale programları ve akademik başarı ilişkisi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi,17(1), 72- 78.
 • Groswick, R. A. & Jones, W. H. (1981). Loneliness, selfconcept and adjustment. Journal of Psychology, 107, 237-240.
 • Gülcan, M. G. & Taner, N. (2011). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretimde ev ziyaretinin okul başarısına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 129- 144.
 • Gültekin, M. (2007). Dünyada ve Türkiye’de ilköğretimdeki yönelimler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7( 2) 477-502.
 • Hoşgörür, V. & Polat, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okula devamsızlık nedenleri (Söke İlçesi Örneği). MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), SS. 25-42.
 • Kaplan, Z. (2009). Öğretmen adaylarının derse devamının öğrenme başarısına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (25), 22-32
 • Kandemir, M. (2012). Öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının, kaygı, başarısızlık korkusu, benlik saygısı ve başarı amaçları ile açıklanması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2 (4), 81-88.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, M.F. (2011). Öğrencilerin coğrafya dersinde hazır bulunurluk düzeylerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6(4), 737-754.
 • Maton, K.I. & Hrabowski III, F.A. (1998). Preparing the way: A qualitative study of high- achieving African American Males and the role of the family. American Journal of Community Psychology, 26(4), 639-668.
 • Özabacı, N. & Acat, M.B. (2005). Sosyo ekonomik çevreye göre ilköğretim öğrencilerinin başarısızlık nedenleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 145-170.
 • Özbaş, M. (2010). İlköğretim okullarında öğrenci devamsızlığının nedenleri. Eğitim ve Bilim, 35 (156), 32- 44.
 • Özer A.& Altun E., (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 45 – 72.
 • Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: Bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 1-19.
 • Sezgin, F., Koşar, D., Koşar, S. & Er, E. (2016). Liselerde akademik başarısızlık: Nedenleri ve önlenmesine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 95-111.
 • Sığrı, Ü. & Gürbüz, S. (2011). Akademik başarı ve kişilik ilişkisi: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 30-48.
 • Silah, M. (1994). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen çeşitli nedenler arasında süreksiz durumluk kaygının yeri ve önemi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10, 102-115
 • Soydaş, E. & Bayraker, E. (2006). Başarısızlık Nedenleri Anketi Sonuç Değerlendirme. Sorgun: Rehberlik ve Araştırma Merkezi. http://www.sorgunram.gov.tr, 10.01.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Şama, E & Tarım, K. (2007). Öğretmenlerin başarısız olarak algıladıkları öğrencilere yönelik tutum ve davranışları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 135-154.
 • Tezcan, M. (1999). Eğitim Sosyolojisi (12. Baskı). Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Topbaş, S. (1998). Öğrenme Güçlüğü Gözlenenler (Ed: Eripek. S) Özel Eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Week, D. G., Micheal, J. L. & Peplau, L. A. (1980). Relation between loneliness and depression: A Structural Equation Analysis, Journal of Personality and Social Psychology, 30, 1238-1244.
 • Yaşar, M. & Balkis, M. (2004). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 130- 165.
 • Yıldırım, İ. (2000). Akademik başarının yordayıcısı olarak yalnızlık, sınav kaygısı ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 167- 176.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0003-2036-4592
Author: Murat Tuncer (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-4777-4762
Author: Ferdi Bahadır
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 31, 2017

Bibtex @research article { ksued368156, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi}, issn = {2619-9742}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri}, key = {cite}, author = {Tuncer, Murat and Bahadır, Ferdi} }
APA Tuncer, M , Bahadır, F . (2017). Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1 (1), 1-11. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksued/issue/32916/368156
MLA Tuncer, M , Bahadır, F . "Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi 1 (2017): 1-11 <http://dergipark.org.tr/ksued/issue/32916/368156>
Chicago Tuncer, M , Bahadır, F . "Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi 1 (2017): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri AU - Murat Tuncer , Ferdi Bahadır Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 1 IS - 1 SN - 2619-9742- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Education Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri %A Murat Tuncer , Ferdi Bahadır %T Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi %P 2619-9742- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Tuncer, Murat , Bahadır, Ferdi . "Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi 1 / 1 (May 2017): 1-11.
AMA Tuncer M , Bahadır F . Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri. KSU Eğitim Dergisi. 2017; 1(1): 1-11.
Vancouver Tuncer M , Bahadır F . Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi. 2017; 1(1): 11-1.