Year 2019, Volume 5, Issue 2, Pages 91 - 97 2019-05-20

Factors Affecting The Career Choices of Nursing Students
Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler

İpek Köse Tosunöz [1] , Zehra Eskimez [2] , Gürsel Öztunç [3]

74 143

Objective: This study was conducted to determine the factors affecting the career choices of nursing students.

Methods: The population of this descriptive and cross-sectional study consisted of 1329 nursing students studying in the Department of Nursing during the Spring term of 2016-2017. A sample was not selected, and instead the whole population was studied. The study was completed with 776 nursing students (participation rate 58.3%). An ethics committee and board approvals were obtained prior to the study. The data was obtained using a Student Information Form, and the Nursing Career Decision Scale. The data was analyzed using independent samples t test, and a one-way ANOVA. Descriptive analyzes used were mean, standard deviation, frequency, and percentage.

Results: Percentage of 64.2 of the students reported “Low unemployment rate” as their career choice reason. The NCDS mean score of the students was 50.64±15.30, the mean scores for “congruence” and “survival/need” subscales were respectively 52.67±19.90, and 46.91±16.40. The statement “I have always wanted to help people” had the most important impact in career choices of the students with a score of 77.09±25.37. There was a significant difference between the NCDS mean scores and grade, gender, selecting the career willingly, order of preference, and the society’s views towards the occupation (p<0.05).

Conclusion: The most important factor for the students for choosing the career was high employment rate, and the mean scores of the congruence subscale were higher than the scores of the survival/need subscale.

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılan araştırmanın evrenini Hemşirelik bölümünde 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde öğretim gören 1329 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş ve evrenin tümü örnekleme alınmıştır. Araştırma 776 hemşirelik öğrencisi (katılım oranı %58,3) ile tamamlanmıştır. Araştırma öncesi, etik kurul onayı ve kurum izni alınmıştır. Araştırmanın verileri öğrenci bilgi formu ve hemşirelikte meslek seçim ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler olarak ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde değerleri verilmiştir.

Bulgular: Öğrencilerin %62,4’ü hemşirelik mesleğini seçme nedenini “İşsiz kalınmayacağını düşünme” olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin hemşirelikte meslek seçim ölçeği puan ortalamaları 50,64±15,30; mesleki uygunluk ve yaşamsal nedenler alt ölçek puan ortalamaları sırası ile 52,67±19,90 ve 46,91±16,40 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin meslek seçiminde en önemli etkiye sahip olan ifadenin 77,09±25,37 ortalama puanı ile “Her zaman insanlara yardım etmek istemişimdir” olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin HMSÖ puan ortalamaları ile sınıf, cinsiyet, mesleği isteyerek seçme, tercih sırası, toplumun mesleğe bakış açısına ilişkin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0,05).

Sonuç: Öğrencilerin hemşireliği seçmelerindeki en büyük faktörün istihdam olanağı olduğu, mesleki uygunluk alt ölçek puan ortalamalarının yaşamsal nedenlerden daha etkili olduğu belirlenmiştir.

 • İnce S, Khorshid L. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;18(3):163-171.
 • Koç Z, Sağlam Z. Lise son sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri ve mesleği seçme durumlarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009;12(3):1-11.
 • Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option= com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5891de9b4bb8f4.83638192. 21 Ocak 2019’de erişildi.
 • Atav E, Altunoğlu BD. Meslek ve Alan Seçiminde Motivasyon Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013;28(2):58-70.
 • Özdelikara A, Ağaçdiken, Aydın E. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve etkileyen faktörler. ACU Sağlık Bil Derg. 2016;2:83-88.
 • Ensari MŞ, Alay HK. Meslek seçimini etkileyen faktörlerin demografik değişkenler ile ilişkisinin araştırılması: İstanbul ilinde bir uygulama. Humanitas. 2017;5(10):409-422. doi:10.20304/humanitas.358378
 • Eskimez Z, Öztunç G, Alparslan N. Lise son sınıfta okuyan kız öğrencilerin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2008;58-67.
 • Pekkaya M, Çolak N. Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin önem derecelerinin AHP ile belirlenmesi. JASSS. 2013;6(2):797-818.
 • Ergün G, Güzel A. Sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü ilk ve son sınıf öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin incelenmesi. IBD. 2016;13(1):1271-1284. doi:10.14687/ijhs.v13i1. 3664
 • Şirin A, Öztürk R, Bezci G, ve ark. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve mesleği uygulamaya yönelik görüşleri. Dirim Tıp Gazetesi. 2008;83(3):69-75.
 • Sarıkaya T, Khorshid L. Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. TEBD. 2009;7(2):393-423.
 • Önler E, Varol Saraçoğlu G. Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliği. DEUHYO ED. 2010;3(2):78-85.
 • Kardaş Özdemir F, Akgün Şahin Z. Hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler. ACU Sağlık Bil Derg. 2016;1:28-32.
 • Bölükbaş N. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve etkileyen faktörler. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi. 2018;1(1):10-17.
 • Wilkes L, Cowin L, Johnson M. The reasons students choose to undertake a nursing degree. Collegian. 2015;22(3):259-265. doi:10.1016/j.colegn.2014.01.003
 • Temel M, Bilgiç Ş, Çelikkalp Ü. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçiminde etkili faktörler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2018;8(3):480-487. doi:10.5961/jhes.2018.289.
 • Ferri P, Laffi P, Rovesti S, Artioli G, Di Lorenzo R. Motivational factors for choosing the degree course in nursing: a focus group study with nursing students. Acta Biomed. 2016;87(2):19-27.
 • Wu LT, Low MMJ, Tan KK, et al. Why not nursing? A systematic review of factors influencing career choice among health care students. Int Nurs Rev. 2015;62(4):547-562. doi:10.1111/inr.12220.
 • Zysberg L, Berry D. Gender and students’ vocational choices in entering the field of nursing. Nursing Outlook. 2005;5:193-98. doi:10.1016/j.outlook.2005.05.001
 • Kulakçı H, Ayyıldız T, Yıldırım N, et al. Motivational resources and problems of nursing students: vocational choice, school culture and other associated factors. Journal of Health and Nursing Management. 2015;2(2):83-93. doi:10.5222/SHYD.2015.083
 • Kalkım A, Sağkal Midilli T, Uğurlu E, ve ark. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve etkileyen değişkenlerin incelenmesi. UHD. 2015;4:41-60. doi:10.17371/UHD.2015412758
 • Karagözoğlu S. Bilimsel bir disiplin olarak hemşirelik. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005;9(1):6-14.
 • Marcinowicz L, Owlasiuk A, Slusarska B, et al. Choice and perception of the nursing profession from the perspective of Polish nursing students: a focus group study. BMC Medical Education. 2016;16(1):243. doi:10.1186/s12909-016-0765-3
 • Lim SG, Muhtar MAB. Factors influencing nursing students’ decision to choose nursing. IeJSME. 2016;10(2):3-10.
 • Dal Ü, Arifoğlu BÇ, Razı GS. What factors influence students in their choice of nursing in North Cyprus? Procedia Soc Behav Sci. 2009;1(1):1924-1930. doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.338
 • Türk G, Adana F, Erol F, Akyıl RÇ, Taşkıran N. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçme nedenleri ile bakım davranışları algısı. GÜSBD. 2018;7(3):1-10.
 • Diomidous M, Mpizopoulou Z, Kalokairinou A, et al. Descriptive study of nursing students' motives to choose nursing as a career. Hell J Nur. 2011;5(2):60-3.
 • TÜİK İşgücü İstatistikleri, Ekim 2018. Erişim: http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=30680. 21 Ocak 2019’de erişildi.
 • Özpancar N, Aydın N, Akansel N. Hemşirelik 1. sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008;12(3):9-17.
 • Önder E, Önder G, Kuvat Ö, et al. Identifying the importance level of factors influencing the selection of nursing as a career choice using ahp: survey to compare the precedence of private vocational high school nursing students and their parents. Procedia Soc Behav Sci. 2014;122:398-404. doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1361
 • Elibol E, Kader A, Harmancı S. Reasons nursing students choose the nursing profession and their nursing image perceptions: A survey study. Nurs Pract Today. 2017;4(2):67-78.
 • Özveren H, Gülnar E, Özden D. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Turk J Clin Lab. 2017;8(2):57-64. doi:10.18663/tjcl.320040
 • Özyürek SK, Kaya P, Ata F, ve ark. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve etkileyen faktörler. XIII. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,1-3 Mayıs, Trabzon: 2014:83.
 • Kırağ N. Hemşirelik mesleğinin seçiminde ilişkili olan faktörler. DEUHFED. 2015;8(4):226-231.
 • Duman ZÇ, İnan FŞ, Moursel G, Çakar H. Psikiyatri kliniğinde refakatçi uygulamasına yönelik hasta yakınlarının ve sağlık profesyonellerinin görüşleri. Journal of Psychiatric Nursing. 2015;6(2):79-84. doi:10.5505/phd.2015.30974
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services, Nursing
Published Date May 2019
Journal Section Original Article | Midwifery & Nursing
Authors

Orcid: 0000-0003-2055-6260
Author: İpek Köse Tosunöz (Primary Author)
Institution: Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Adana, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8268-835X
Author: Zehra Eskimez
Institution: Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1651-2735
Author: Gürsel Öztunç
Institution: Girne Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Girne, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 20, 2019

EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler %A İpek Köse Tosunöz , Zehra Eskimez , Gürsel Öztunç %T Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2149-8571 %V 5 %N 2 %R doi: 10.30934/kusbed.532097 %U 10.30934/kusbed.532097