Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 568 - 582 2018-12-27

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE ALGI DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE PERCEPTION LEVEL ON PROFESSIONAL ACCOUNTANTS OF FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR LARGE AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Mahmut Sami ÖZTÜRK [1] , Oğuzhan ÇARIKÇI [2]

85 239

Bu çalışmanın amacı Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) muhasebe meslek mensupları üzerindeki algı düzeyinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, Batı Akdeniz Bölgesinde çalışan muhasebe meslek mensuplarına yönelik gerçekleştirilen anket çalışması neticesinde BOBİ FRS’nin algı düzeyi saptanmaya çalışılmaktadır. BOBİ FRS’nin muhasebe meslek mensupları tarafından uygulanacağı düşünüldüğünde, katılımcıların BOBİ FRS hakkındaki algıları ve bakış açıları son derece önem taşımaktadır. Literatürde muhasebe meslek mensuplarının BOBİ FRS hakkındaki düşüncelerinin tespitine yönelik yapılmış herhangi bir çalışmanın bulunmaması nedeniyle bu çalışmanın sonuçlarının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

The purpose of this study is to determine the perception levels of the “Financial Reporting Standard for Large and Medium Sized Enterprises” (BOBI FRS) on professional accountants. For this purpose, in order to determine the perception levels of BOBI FRS, a questionnaire was conducted for professional accountants working in the Western Mediterranean Region. When BOBI FRS is considered to be practiced by professional accountants, the participants' perceptions and perspectives on BOBI FRS are extremely important. It is believed that the results of this study will contribute to the field because there is no study about the professional accountants’ thoughts for BOBI FRS in the literature.

 • ALATAŞ, A., KILIÇ, İ. (2018). Özet Tablolar ile BOBİ FRS ve TMS/TFRS Arasındaki Farkların Karşılaştırılması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 64, 453-478.
 • ATAMAN, B., CAVLAK, H. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile Tam Set Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS) Karşılaştırılması, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 153-168.
 • ÇATIKKAŞ, Ö., ESEN, Ö.M., ŞUEKİNCİ, C. (2018). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ve Yıllara Yaygın İnşaat Muhasebesi Uygulama Örneği, Sayıştay Dergisi, Sayı:108, 191-209.
 • GENÇOĞLU, Ü.G. (2017). Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 76, 1-24.
 • GÖKÇEN, G., ÖZTÜRK, E. (2017), Tam Maliyet ve Normal Maliyet Yöntemlerinin UFRS (TFRS) VE BOBİ FRS’deki Düzenlemeler Çerçevesinde İncelenmesi, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 105-114.
 • KGK (KAMU GÖZETİM KURUMU). (t.y.), Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı, 20 Mayıs 2018 tarihinde http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/bobi_frs.PDF adresinden alındı.
 • KILINÇ, Y. (2016). Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ile Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı Açısından Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1935-1946.
 • ÖZERHAN, Y. (2016). Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağındaki Ölçümleme Esasları Üzerine Bir Değerlendirme, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(2), 307-336.
 • ÖZTÜRK, C. (2018), Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı: Bir Literatür İncelemesi (2016-2017), İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 763-781.
 • ÖZTÜRK, E. (2017), Finansal Varlıkların Ölçme ve Muhasebeleştirme Esaslarının Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Karşılaştırılması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 594-617.
 • RESMİ GAZETE. (2017), Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ, 29 Temmuz 2017 Sıra No:56, Sayı: 30138 (Mükerrer).
 • TÜM, K. (2018), Raporlama Döneminden Sonraki Olayların Bağımsız Denetim Standartları (BDS 560) ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında İncelenmesi, Journal of Politics, Economy and Management, 1(1), 49-61.
 • ÜNKAYA, G., DABBAĞOĞLU, K. (2016). Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağında Önerilen Satış Geliri ve Ticarî Alacak Muhasebesi Üzerine Bir Eleştiri, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(46), 121-136.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7657-3150
Author: Mahmut Sami ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8709-9071
Author: Oğuzhan ÇARIKÇI
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 27, 2018

APA ÖZTÜRK, M , ÇARIKÇI, O . (2018). BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE ALGI DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (3), 568-582. DOI: 10.30798/makuiibf.429246