Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 839 - 848 2018-12-27

THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER PRICE INDEX AND PURCHASING POWER PARITY: A CASE OF MIST
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ İLE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: MİST ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY [1] , ASLI OZPOLAT [2]

54 180

The Consumer Price Index (CPI) is widely used to measure price changes in goods and services consumed by individuals and the change in annual inflation value. CPI plays a primary role in the conception of monetary policy and in the implementation of socio-economic regulations. The Purchasing Power Parity (PPP) is used for the purchase of products, which removes price differences. PPP is important in terms of comparing national income and price differences. The existence of some differences and similarities in terms of methodology and content between CPI and PPP reveal a debate as to whether there is a relationship between variables. The main purpose of this study is to investigate the relationship between the CPI and the PPP and to contribute to this debate has just been established. The relationship between the Consumer Price Index and the Purchasing Power Parity has been analyzed the period from 1990 to 2016 and the data obtained from World Bank and IMF statistics for MIST countries. In the analysis, the CIPS unit root test, Pedroni Cointegration test and the Westerlund Cointegration test were used. The long-run relationship among the variables was predicted by the cointegration tests and then parameters were estimated by FMOLS and DOLS tests. As a result of these tests, there is a long-time and positive relationship between the variables.

Bireylerin tükettiği mal ve hizmetlerdeki fiyat değişikliğini ve yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için yaygın olarak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kullanılmaktadır. TÜFE para politikasının oluşturulmasında ve sosyo-ekonomik düzenlemelerin yapılmasında birincil rol oynamaktadır. Ürünlerin satın almasında ise fiyat farklılıklarını ortadan kaldıran Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) öne çıkmaktadır. SAGP, ulusal gelir ve fiyat farklılıklarının karşılaştırmasını yapmak açısından önem arz etmektedir. TÜFE ve SAGP arasında metodoloji ve içerik açısından bazı farklılıklar ve benzerliklerin bulunması değişkenler arasında bir ilişki mevcut olup olmadığı tartışmasını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın temel amacı da TÜFE ve SAGP arasındaki ilişkiyi araştırmak ve henüz yeni temelleri atılan bu tartışmaya katkı sağlamaktır. Çalışmada, MİST ülkeleri için Dünya Bankası ve IMF istatistiklerinden elde edilen verilerle 1990-2016 yılları arasında Tüketici Fiyat Endeksi ile Satın Alma Gücü Paritesi arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Analizde CIPS Birim Kök Kesti ve Pedroni Eşbütünleşme ile Westerlund Eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Eşbütünleşme testleri ile değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki tahmin edilmiş ve daha sonra FMOLS ve DOLS testleri ile parametrelerin tahmini yapılmıştır. Çalışmanın sonucuna değişkenler arasında uzun dönemli ve pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. 
 • APERGIS, N., CHRİSTOU, C. ve GUPTA, R. (2017). Are There Enviromental Kuznets Curves for US State-Level CO2 Emissions?. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69, 551-558
 • BAHMANI-OSKOOEE, M., KUTAN, A. M., ve ZHOU, Z., (2008), Do Real Exchange Rates Follow A Nonlinear Mean Reverting Process In Developing Countries,Southern Economic Journal, 74(5), 1049-1062.
 • BAHMANI-OSKOOEE, M., CHANG, T. ve WU, T.-P., (2014a), Revisiting Purchasing Power Parity In African Countries: Panel Stationary Test With Sharp AndSmooth Breaks, Applied Financial Economics, 24, 1429–38.
 • BAHMANI-OSKOOEE, M., KONES, A. ve CHANG T., (2014b), Purchasing Power Parity In African Countries: Evidence From The Sequential Panel Selection Method, Economic Papers, Vol. 33, No. 3, 295–304.
 • BOZOKLU, Ş. ve YILANCI V., (2010), Reel Döviz Kurlarinin Durağanliği: E7 Ülkeleri İçin Ampirik Bir İnceleme, Maliye Dergisi, Sayı 158, Ocak-Haziran 2010, 587-606.
 • CHEN, L. L. ve DEVEREUX, J., (2003), What Can US City Price Data Tell Us About Purchasing Power Parity?, Journal of International Money and Finance, 22, 213–222.
 • CHEN, M., ve HU, X., (2018), Linkage Between Consumer Price Index And Purchasing Power Parity: Theoretic And Empirical Study, The Journal of International Trade and Economic Development.
 • CIALANI, C., (2013), CO2 Emissions, GDP and trade: A Panel Cointegration Approach. Working Papers In Transport, Tourism, Information Technology And Microdata Analysis, 2013:12
 • DIKHANOV, Y., PANLANYANDY, C. ve CAPILIT, E., (2011), Subnational Purchasing Power Parities toward Integration of International Comparison Program and Consumer Price Index: The Case of the Philippines. Asian Development Bank Working Paper Series, No:290
 • DESTEK, M. A., ve OKUMUŞ, I., (2016), Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezi Geçerliliğinin Fourier Birim Kök Testleri İle Incelenmesi: OECD Ülkeleri Örneği, Gaziantep University Journal of Social Sciences 15,73-87.
 • ESAKA, T., (2003), Panel Unit Root Tests Of Purchasing Power Parity Between Japanese Cities, 1960–1998, Disaggregated Price Data, Japan and the World Economy, Elsevier 15, 233–244.
 • JIANG, C., BAHMANI-OSKOOEE, M. ve CHANG, T., (2015), Revisiting Purchasing Power Parity in OECD, Applied Economics, Vol. 47, No. 40, 4323–4334.
 • KEUNG, C., ve LAU, M., (2009), A More Powerful Panel Unit Root Test With An Application To PPP, Applied Economics Letters 16, 75-80.
 • NARAYAN, P. K., (2005), New Evidence On Purchasing Power Parity From 17 OECD Countries, Applied Economics, Vol. 37 (9), 1063-1071.
 • NEWEY, W.K. ve WEST, K.D., (1994), Automatic Lag Selection In Covariance Matrix Estimation. Review of Economic Studies, 61, 631-653.
 • OH, Y. ve HAN, K., (2009), Purchasing Power Parity In Korean City Panels With Disaggregate Price Indices, Applied Economics Letter 16:1, 45-49.
 • RAO, P. D. S., (2001), Integration Of CPI And PPP: Methodological Issues, Feasibility And Recommendations. Joint World Bank-OECD Seminar on Purchasing Power Parities, No:4
 • PESARAN, M.H., (2007), A Simple Panel Unit Root Test In The Presence Of Cross-Section Dependence. Journal of Applied Econometrics, 22, 265–312.
 • PESARAN M.H., (2004), General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. IZA Discussion Paper, 1240.
 • SARNO, L.ve TAYLOR, M. P., (2003), The Economics Of Exchange Rates. New York: Cambridge University Press.
 • TATOĞLU, F.Y., (2009), Reel Efektif Döviz Kurunun Durağanlığının Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri Kullanılarak Sınanması,Doğuş Üniversitesi Dergisi,10(2), 310-323.
 • WESTERLUND J., (2007), Testing For Error Correction In Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69,709–748.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5593-413X
Author: Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY
Institution: Gaziantep Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1769-3654
Author: ASLI OZPOLAT (Primary Author)
Institution: Gaziantep Üniversitesi
Country: Turkey


APA NAKIPOĞLU ÖZSOY, F , OZPOLAT, A . (2018). TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ İLE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: MİST ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (3), 839-848. DOI: 10.30798/makuiibf.433621