Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 481 - 501 2016-01-12

Firdevsî-İ Rumî, Hayatı Ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler - Firdevsî-İ Rumî, Life And Works About New Information

Himmet BÜKE [1]

323 1377

Firdevsî-i Rumî 15. yy’ın sonları 16. yy’ın başlarından yaşamış bir Osmanlı müellifidir. Kendi ifadesi ile 72 eser yazmış olan Firdevsî’nin bu eserlerinden bir kısmı bugüne ulaşabilmiştir. Sözkonusu eserlerle ilgili bazı ortak görüşler bulunmakla birlikte Firdevsî’ye ait olup olmadığı tartışmalı olan eserler de mevcuttur. Bu çalışmada Firdevsî’ye ait olduğu belirtilen eserlerin detaylı bir incelemesi yapılmış olup konuyla ilgili son ve güncel bilgiler aktarılmıştır. Çalışmada bazı eserlerin arşiv veya kütüphane numaraları güncellenmiş, içerikleri hakkında yeni bilgiler aktarılmıştır. Bazı eserlerinin ise yeni nüshaları tespit edilmiş olup bunlar hakkında tanıtıcı bilgiler verilmiştir. Diğer  taraftan Firdevsî’ye ait olarak gösterilen bazı eserlerin ise yapılan tarama ve araştırma çalışmaları neticesinde ona ait olmadığı görüşüne varılmış bununla ilgili görüşler belirtilmiş konuyla ilgili ayrıntılı gerekçeler sunulmuştur.

Firdevsî, Eski Anadolu Türkçesi, Süleymanname, Yeni Bilgiler, 16.yy.
 • Akay, Asuman (1990), Firdevsî Süleyman-nâme (44. Cilt), Metin ve Filler Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Aksoy, Mustafa (2000), Uzun Firdevsî’nin Süleyman-nâme’sindeki Destan Unsurları, Cilt:I, II (Girişİnceleme), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Araç, Güllü (2010), Uzun Firdevsî ve Hakayık-Nâme’si (İnceleme-Metin-Sözlük), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Babinger, Franz (1982), Osmanlı Tarih Yazarları Ve Eserleri, (Çev. C. Üçok), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Beyanî Mustafa Bin Carullah (1997), Tezkiretü’ş –Şuara, (Haz. İbrahim Kutluk), TTK Yayınları, Ankara.
 • Biçer, Bekir (2005), Firdevsî-i Rumî ve Tarihçiliği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Bursalı M. Tahir (1972), Osmanlı Müellifleri, C II, (Haz. Fikri Yavuz, İsmail Özen), Meral Yayınevi, İstanbul.
 • Büyükkarcı, Fatma (1993), Firdevsî-i Tavîl ve Davet-nâmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Çatıkkaş, M. Ata (1979), Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-name-i Kebîr’i: 72. Cilt Gramer-Sentaks-LugatMetin, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Gelibolulu Mustafa Âli (1994), Künhü’l-Ahbâr’ ın Tezkire Kısmı, ( Haz. Mustafa İsen), AKM Yayınları, Ankara.
 • Gölpınarlı, Abdülbâki (1958), Vilâyet-nâme, “Menâkıb-ı Hünkar Hacı Bektaş-ı Velî”, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
 • Jafarova,İlhama (2010), Firdevsi-i Rumi’nin Süleymanname-i Kebir’i (63.Cilt) İnceleme-Metin-Dizin, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Katib Çelebi (2007), Keşfü’z-Zünûn, (Çev.R. Balcı), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul..
 • Kınalızade Hasan Çelebi (1981), Tezkiretü’ ş–Şuara, ( Haz. İbrahim Kutluk), TTK Yayınları, Ankara.
 • Köprülü, Mehmed Fuad (1945), Firdevsî, İslam Ansiklopedisi C. IV., MEB Yayınları, İstanbul..
 • Latifî (2000), Tezkiretü’ş-Şuarâ ve Tabsıratü’n Nuzamâ, (Haz. Rıdvan Canım), AKM Yayınları, Ankara.
 • Noyan, Bedri (1986), Firdevsî-i Rûmî Hacı Bektaş Velî Velâyet-nâmesi, Doğuş Matbaacılık, Ankara. Olgun, İbrahim, Parmaksızoğlu İsmet (1980), Kutb-nâme, TTK Yayınları, Ankara.
 • Şimşek Yaşar (2013), Firdevsi-i Rumi, Süleyman-name-i Kebir (76. Cilt) Giriş, Ses Bilgisi, Tenkitli Metin, Sözlük, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Samsun.
 • Tanyıldız, Ahmet (2005), Firdevsi-i Tavil Münazara-i Seyf ü Kalem, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Ankara.
 • Tuman, Mehmet Nail (1945), Tuhfe-i Nâili, C. II., Milli Eğitim Yayımları, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Himmet BÜKE

Dates

Publication Date: January 12, 2016

Bibtex @ { makusobed206919, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {481 - 501}, doi = {10.20875/sb.31054}, title = {Firdevsî-İ Rumî, Hayatı Ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler - Firdevsî-İ Rumî, Life And Works About New Information}, key = {cite}, author = {BÜKE, Himmet} }
APA BÜKE, H . (2016). Firdevsî-İ Rumî, Hayatı Ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler - Firdevsî-İ Rumî, Life And Works About New Information. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 481-501. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206919
MLA BÜKE, H . "Firdevsî-İ Rumî, Hayatı Ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler - Firdevsî-İ Rumî, Life And Works About New Information". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 481-501 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206919>
Chicago BÜKE, H . "Firdevsî-İ Rumî, Hayatı Ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler - Firdevsî-İ Rumî, Life And Works About New Information". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 481-501
RIS TY - JOUR T1 - Firdevsî-İ Rumî, Hayatı Ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler - Firdevsî-İ Rumî, Life And Works About New Information AU - Himmet BÜKE Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 481 EP - 501 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Firdevsî-İ Rumî, Hayatı Ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler - Firdevsî-İ Rumî, Life And Works About New Information %A Himmet BÜKE %T Firdevsî-İ Rumî, Hayatı Ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler - Firdevsî-İ Rumî, Life And Works About New Information %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD BÜKE, Himmet . "Firdevsî-İ Rumî, Hayatı Ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler - Firdevsî-İ Rumî, Life And Works About New Information". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 481-501.
AMA BÜKE H . Firdevsî-İ Rumî, Hayatı Ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler - Firdevsî-İ Rumî, Life And Works About New Information. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 481-501.
Vancouver BÜKE H . Firdevsî-İ Rumî, Hayatı Ve Eserleri Hakkında Yeni Bilgiler - Firdevsî-İ Rumî, Life And Works About New Information. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 501-481.