Year 2016, Volume 8, Issue 14, Pages 25 - 41 2016-04-05

Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Güveni İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Examining The Relationship Between Organizational Trust And Job Satisfaction Of Employees In Hospitality Business

Hüseyin ÇİÇEK [1] , Nazife ŞAHİN MACİT [2]

425 899

Bu çalışmada konaklama işletmelerinde çalışanların örgütsel güvenleri ile iş tatminleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra konaklama işletmeleri çalışanlarının demografik özelliklerine göre iş tatmin düzeylerinin ve örgütsel güven düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla analizler yapılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda da Isparta ilinde faaliyet gösteren 9 konaklama işletmesinden 5’ine ulaşılmıştır. Buralardaki çalışanlardan anket formu aracılığı ile veriler toplanmış ve toplamda 73 anket formu değerlendirilmeye alınmıştır. Anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde örgütsel güven ile ilgili ifadeler, ikinci bölümde iş tatmini ile ilgili ifadeler, üçüncü bölümde ise demografik özelliklere ilişkin ifadeler yer almıştır. Anketlerin hepsi çalışanlar tarafından doldurulmuştur. Anket sonucunda elde edilen veriler kullanılarak frekans analizi, Kruskal-Wallis testi ve Korelasyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda çalışanların örgütsel güvenleri ile iş tatminleri arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışanların demografik özelikleri ile iş tatmini ve örgütsel güven düzeyleri arasında farklılık olmadığı saptanmıştır.

Konaklama İşletmeleri; Örgütsel Güven; İş Tatmini
 • Akşit Aşık, Nuran (2010), “Çalışanların İş Doyumunu Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Faktörler İle Sonuçlarına İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme”, Türk İdare Dergisi, Sayı. 467, (31-51).
 • Appelbaum, Steven., Bartolomuccı, Nicolas., Beaumer, Erika., Boulanger, Jonathan., Corrıgan, Rodney., Dore, Isabelle., Gırard, Chrystine and Serroni Carlo (2004), “Organizational citizenship behavior: a case study of culture, leadership and trust”, Management Decision, Vol. 42, No. 1, (13-40).
 • Asunakutlu, Tuncer (2002), “Örgütsel Güvenin Oluşturulmasına İlişkin Unsurlar ve Bir Değerlendirme”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz, Sayı. 9, (1-13).
 • Callaway, Phuong L. (2007), The Relationship Between Organizational Trust and Job Satisfaction: An Analysis in the U.S. Federal Work Force, Capella University, Florida.
 • Çetinkanat, Canan (2000), Örgütlerde Güdüleme ve İş Doyumu, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Çubukçu, Kemal ve Tarakçıoğlu, Serdar (2010), “Örgütsel Güven ve Bağlılık İlişkisinin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğretmenleri Üzerinde İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 4, (57-78).
 • Demircan, Nigar ve Ceylan, Adnan (2003), “Örgütsel Güven Kavramı: Neden ve Sonuçları”, Celal Bayar Üniversitesi İ. İ. B. F. Dergisi, Cilt. 10, Sayı. 2, (139-150).
 • Doğan, Ercument (2002), Çalışanın İşine Cezbolması: Dönüştürücü Yöneticilik Tarzının Yöneticiye Olan Güvenin, Güçlenmenin ve Duygunun Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Doney, P., Cannon, J., and Mullen, M., (1998), “Understanding The Influence of National Culture On The Development of Trust”, Academy of Management Review, Vol. 23, No.3, (601-620).
 • Gider, Ömer (2010), “Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven ve İş Doyumu Düzeylerinin Araştırılması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Cilt. 21, Sayı. 65, (81-105).
 • Güner, Feriştah., Çiçek, Hüseyin ve Can Ali (2014), “Banka Çalışanlarının Mesleki Stres ve Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Düzeyleri İle İlişkisi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt. 6, Sayı. 3, (59-76).
 • Gürbüz, Sait ve Şahin, Faruk (2015), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Halsey, William D. (1988), Macmillan Contemporary Dictionary, Abc Tanıtım Basımevi, First Edition, İstanbul.   Huff, Lenard and Kelley, Lane (2003), “Levels Of Organizational Trust İn Individualist Versus Collectivist Societies: A Seven-Nation Study”, Organization Science, Vol. 14, No. 1, (81-90).
 • İslamoğlu, Güler., Birsel, Melek ve Börü, Deniz (2007), Kurum İçinde Güven – Yöneticiye, İş Arkadaşlarına ve Kuruma Yönelik Güven Ölçümü, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
 • İşcan, Ömer Faruk ve Sayın, Ufuk (2010), “Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 24, Sayı. 4, (195-216).
 • Karakuş, Mehmet (2008), “İlköğretim Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Duygusal Zeka Yeterliklerinin, Öğretmenlerin Duygusal Adanmışlık, Örgütsel Vatandaşlık ve İş Doyumu Düzeylerine Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Kılıçlar, Arzu ve Düzgün, Ertuğrul (2014), “Yöneticilerin Liderlik Davranışları ile İşgörenlerin İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ankara’daki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Journal of Business Research Turk, Cilt. 6, Sayı.3, (179-199). Neves, Pedro and Caetano, Antonio (2006), “Social Exchange Processes in Organizational Change: The Roles of Trust and Control”, Journal of Change Management, Vol. 6, No. 4, (351–364).
 • Özdaşlı, Kürşat ve Yücel, Serkan (2010), “Yöneticiye Bağlılıkta Yöneticiye Güvenin Etkisi: Yapısal Eşitlik Modeli İle Bir Analiz”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 11, (67-83).
 • Tanner, Bobbie M. (2007), An Analysis of the Relationships Among Job Satisfaction, Organizational Trust, and Organizational Commitment in an Acute Care Hospital, the faculty of Saybrook Graduate School and Research Center, San Francisco, California.
 • Top, Mehmet (2012), “Hekim ve Hemşirelerde Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven ve İş Doyumu Profili”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt. 41, Sayı. 2, (258-277).
 • Yazıcıoğlu, İrfan (2009), “Konaklama İşletmelerinde İş Görenlerin Örgütsel Güven Duyguları ile İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Alan Araştırması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 8, Sayı. 30, (235-249).
 • Yeşilyurt, Hülya ve Koçak, Nilüfer (2014), “İş Doyumu ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Otel İşletmeleri Açısından İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt. 16, Sayı. 2, (303-324).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hüseyin ÇİÇEK

Author: Nazife ŞAHİN MACİT

Bibtex @ { makusobed206939, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {25 - 41}, doi = {10.20875/sb.61351}, title = {Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Güveni İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Examining The Relationship Between Organizational Trust And Job Satisfaction Of Employees In Hospitality Business}, key = {cite}, author = {ÇİÇEK, Hüseyin and ŞAHİN MACİT, Nazife} }
APA ÇİÇEK, H , ŞAHİN MACİT, N . (2016). Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Güveni İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Examining The Relationship Between Organizational Trust And Job Satisfaction Of Employees In Hospitality Business. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (14), 25-41. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19446/206939
MLA ÇİÇEK, H , ŞAHİN MACİT, N . "Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Güveni İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Examining The Relationship Between Organizational Trust And Job Satisfaction Of Employees In Hospitality Business". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 25-41 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19446/206939>
Chicago ÇİÇEK, H , ŞAHİN MACİT, N . "Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Güveni İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Examining The Relationship Between Organizational Trust And Job Satisfaction Of Employees In Hospitality Business". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 25-41
RIS TY - JOUR T1 - Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Güveni İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Examining The Relationship Between Organizational Trust And Job Satisfaction Of Employees In Hospitality Business AU - Hüseyin ÇİÇEK , Nazife ŞAHİN MACİT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 41 VL - 8 IS - 14 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Güveni İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Examining The Relationship Between Organizational Trust And Job Satisfaction Of Employees In Hospitality Business %A Hüseyin ÇİÇEK , Nazife ŞAHİN MACİT %T Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Güveni İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Examining The Relationship Between Organizational Trust And Job Satisfaction Of Employees In Hospitality Business %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 14 %R %U
ISNAD ÇİÇEK, Hüseyin , ŞAHİN MACİT, Nazife . "Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Güveni İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Examining The Relationship Between Organizational Trust And Job Satisfaction Of Employees In Hospitality Business". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 14 (April 2016): 25-41.