Year 2016, Volume 8, Issue 15, Pages 43 - 65 2016-06-13

Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma- The Effects of The Problems Faced By Female Workers On Its’ Intention To Quit: A Research On Hotels

Elbeyi PELİT [1] , Evren GÜÇER [2] , Şerif Ahmet DEMİRDAĞ [3]

1232 824

Dünya nüfusunda oldukça önemli bir paya sahip olan kadının, çalışma yaşamındaki önemi de büyüktür. Üstelik çalışma yaşamında yer alan kadınların, gerek ev işleri ve gerek annelik rollerinden dolayı sorumlulukları daha fazla olabilmektedir. Buna ilaveten çalışan kadınlar, zorlu çalışma koşullarının yanı sıra sahip olduğu bir takım özellikler sebebiyle bazı sorunlarla da sıklıkla karşılaşabilmektedirler. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı kadınların karşılaştığı sorunların analiz edilmesi ve karşılaştıkları bu sorunların iş bırakma eğilimlerine olan etkisinin belirlenmesidir. Konuyla ilgili olarak verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Söz konusu ölçek, Türkiye’nin değişik illerindeki (Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Gaziantep, Muğla, Kırşehir ve Uşak) otel işletmelerinde çalışan toplamda 437 kadın çalışan üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kadın çalışanların iş bırakmaya yönelmesindeki başlıca sorunların; “ücret”, “ek ödemeler”, “daha iyi şartlarda iş bulabilme düşüncesi”, “cinsiyet ayrımcılıkları”, “çalışma şartlarının ağır ve saatlerinin uzun olması” gibi sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Buna ilave olarak, kadın çalışanların karşılaştığı sorunlar ile iş bırakma eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 
kadın çalışanlar, kadın çalışanların karşılaştığı sorunlar, iş bırakma eğilimi, otel işletmeleri
 • Abid, Abdul Moeed-Jabbar, Abdul-Sarwar, Ambreen-Akhtar, Naveed-Iqbal, Javed (2013),“Problems Faced by Working Women in Banking Sector of Bahawalpur”,Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol.5, No.1, May,(490-503).
 • Avcı, Nilgünve Küçükusta, Deniz (2009),“Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki”,Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi,Cilt.20, Sayı.1,(33-44).
 • Aydın Tükeltürk, Şuleve Şahin Perçin, Nilüfer (2007),“Turizm Sektöründe Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Kariyer Engelleri ve Cam Tavan Sendromu: Cam Tavanı Kırmaya Yönelik Stratejiler”,Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt.6, Sayı.2,(113-128).
 • Aytaç Güner, Merve Tuğçe. (2010). Kadın İşgücü ve Kadının İşgücüne Katılımı: Kriz Dönemlerinde Kadın İstihdamı,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ayvaz Kızılgöl, Özlem (2012),“Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik Bir Analiz”,Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt.13, Sayı.1,(88-101).
 • Babakus, Emin-Yavas, Ugur-Karatepe, Osman M. (2008),“The Effects of Job Demands, Job Resources and Intrinsic Motivation on Emotional Exhaustion and Turnover Intentions: A Study in the Turkish Hotel Industry”,International Journal of Hospitality & Tourism Administration, Vol.9, No.4,(384-404).
 • Bebekoğlu, Gözdemve Wasti, S. Arzu (2002),“Çalışan Kadınlara Yönelik Cinsiyet Temelli Düşmanca Davranışların Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma”,Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt.2, Sayı.2,(1-40).
 • Berber, Metinve Yılmaz Eser, Burçin (2008),“Türkiye’de Kadın İstihdamı: Ülke ve Bölge Düzeyinde Sektörel Analiz”,İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, Nisan,(1-16).
 • Bilir Güler, Seyhan (2005),Örgüt Kültürü İçinde Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadınların İşyerinde Karşılaştıkları Mesleki Baskılar: Trakya Bölgesi İmalat Sektöründe Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma,Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Birdir, Kemal (2000),“Türkiye’de Otel Genel Müdürlerinin İş Devir Süreleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma”,Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt.11, Sayı.2, (142-148).
 • Bolcan, Aybike Elif (2006). Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadının Yeri ve Kadın İşsizliği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Can, Tayfur (2010),Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı ve Kadın İstihdamı Konusunda Yaşanan Sorunlar: Kahramanmaraş’ta Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Cam, Erdem (2004),“Çalışma Yaşamında Stres ve Kamu Kesiminde Kadın Çalışanlar”,Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt.1, Sayı.1,(1-10).
 • Çakır, Özlem (2008),“Türkiye’de Kadının Çalışma Yaşamından Dışlanması”,Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2008, Sayı.31,(25-47).
 • Çamlıbel, Zafer (2010),İş Güçlüğü ve İş Değiştirme Niyeti İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Çıkmaz, Güllü (2010),Kadın Çalışanların İşyerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Bir Alan Çalışması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Dalkıranoğlu, Tülinve Çetinel, Fatma Gül (2008),“Konaklama İşletmelerinde Kadın ve Erkek Yöneticilerin Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Eğilimlerinin Karşılaştırılması”,Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, Sayı.20,(277-298).
 • Davaslıgil, Verda (2011),Kırsal Kalkınmada Kadın İşgücünün Rolü ve Kadın İşgücünü Etkileyen Faktörler,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Demir, Mahmut (2011),“İş Yaşamında Ayrımcılık: Turizm Sektörü Örneği”,Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,Cilt.8, Sayı.1,(760-784).
 • Demirkol, Şehnaz-Fidan, Fatma-Pelit, Elbeyi (2004),“Turizm Sektöründeki Bayan İşgörenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”,Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.1, Sayı.8,(71-88).
 • Dinç Kahraman, Selma (2010),“Kadınların Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi”,Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, Cilt.3,Sayı.1,(30-35).
 • Doğan, İrem (2012),İşyerinde Psikolojik Taciz ve Yıldırmanın İşten Ayrılmalar Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Eroğlu, Feyzullah (2000),Davranış Bilimleri, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Fettah, Melek (2006),İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadın İşçilerin Korunması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Fitzgerald, Louise F.-Drasgow, Fritz-Hulin, Charles L.-Gelfand, Michele J.-Magley, Vicki J. (1997),“Antecedents and Consequences of Sexual Harassment in Organizations: A Test of an Integrated Model”, Journal of Applied Psychology, Vol.82, No.4, September(578-589).
 • Gutek, Barbara A. and Morasch, Bruce (1982),“Sex-Ratios, Sex-Role Spillover, and Sexual Harassment of Women at Work”, Journal of Social Issues, Vol.38, No.4,(55-74).
 • Hyder, Bushra (2009),“Study Group on Gender Issues, Working Group on ‘Women ve Economy’” holds its 4th Roundtable, Pakistan. http://ips.org.pk/archives-of-whats-new/163workinggroupwomen/1628-difficulties-faced-by-working-women (04.12.2015).
 • Kaya, Canan (2009),Çalışma Yaşamında Kadın İşgücü Sorunları ve Örgütlenme Eğilimleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kılıç, Taşkın (2013),Bireysel ve Kolektif Yeterlilik Süreci, Belirleyicileri ve Sonuçlarına İlişkin Bir Model Önerisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Kim, Woo Gon-Leong, Jerrold K.-Lee, Yong Ki (2005),“Effect of Service Orientation on Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Intention of Leaving in A Casual Dining Chain Restaurant”,International Journal of Hospitality Management, Vol.24,No.1,(171-193).
 • Kocacık, Faruk ve Gökkaya, Veda B. (2005),“Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.6, Sayı.1,(195-219).
 • Kocacık, Farukve Ayan, Sezer (2011),“Türkiye’de Tekstil Alanında Çalışan Kadınlar ve Sorunları: (İstanbul-Adana-Denizli-Sivas ve Tekirdağ İli Örnekleri)”,Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt.8, Sayı.1, (464-483).
 • Kudachi, S. A. (2014),“Problems Faced By Women in the Educational Institutions of Bijapur”,International Journal of Science and Research(IJSR), Vol.3, Issue.9, September,(1465-1467).
 • Kumaş, Handanve Çağlar, Atalay (2011),“Türkiye’de Kadın Eksik İstihdamını Belirleyen Faktörler: TÜİK 2009 Hane Halkı İşgücü Anketi Ham Verileri ile Cinsiyete Dayalı Bir Karşılaştırma”, Çalışma ve Toplum, Cilt.29, Sayı.2,(249-289).
 • Kuzgun, Yıldızve Sevim, Seher A. (2004),“Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki”,Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt.37, Sayı.1,(1427).
 • Küçükkalay, A. Mesud (1998),“Türkiye’de Planlı Dönemde Kadın Nüfusu ve Kadın İşgücü İstihdamındaki Gelişmeler”,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.3, Sayı.3, Güz,(35-44).
 • Laschinger, Heather K. Spence-Finegan, Joan-Shamian, Judith (2001),“The Impact of Workplace Empowerment, Organizational Trust on Staff Nurses’ Work Satisfaction and Organizational Commitment”, Health Care Management Review, Vol.26, No.3,(7-23).
 • Maqsood, Rakhshanda-CH., Bushra-Zia, Qamar-Cheema, Asghar (2005),“Problems of Employed Women at Faisalabad-Pakistan”Journal of Agriculture ve Social Sciences, Vol.1, No.3,(245247).
 • Oaxaca, Ronald (1973),“Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets”,International Economic Review, Vol.14, Issue.3, October,(693-709).
 • Onay, Meltem ve Kılcı, Sevde (2011),“İş Stresi ve Tükenmişlik Duygusunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Garsonlar ve Aşçıbaşılar”,Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt.3, Sayı.2,(363-372).
 • Örücü, Edip-Kılıç, Recep-Kılıç, Taşkın (2007),“Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği”,Yönetim ve Ekonomi, Cilt.14, Sayı.2,(117-135).
 • Parlaktuna, İnci (2010),“Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın Analizi”,Ege Akademik Bakış, Cilt.10, Sayı.4, Ekim, (1217-1230).
 • Pelit, Elbeyi-Öztürk, Yüksel-Arslantürk, Yalçın (2011),“The Effects of Employee Empowerment on Employee Job Satisfaction: A Study on Hotels in Turkey”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.23, Issue.6,(784-802).
 • Rusbult, Carly E-Farrell, Dan-Rogers, Glen-Mainous III, Arch G. (1988), “Impact of Exchange Variables on Exit, Voice, Loyalty, and Neglect: An Integrative Model of Responses to Declining Job Satisfaction”,Academy of Management Journal, Vol.31, No.3, September,(599-627).
 • Sayın, Esin (2011),“Kadın Girişimcilerin Sorunlarının Betimleyici Analizi”,Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt.3, Sayı.1,(23-32).
 • Shafique, Owais-Anwar, Faiza-Akbar, Sahaab-Khan, Uroosa Akhtar (2012),“Problems Encountered by Women in Education Sector of Bahawalpur”,Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol.4, No.2, June,(876-886).
 • Shelton, Lois M. (2006),“Female Entrepreneurs, Work-Family Conflict, and Venture Performance: New Insights into the Work-Family Interface”,Journal of Small Business Management, Vol.44, No.2, April,(285-297).
 • Soysal, Abdullah (2010),“Kadın Girişimcilerin Özellikleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve İş Kuracak Kadınlara Öneriler: Kahramanmaraş İlinde Bir Araştırma”,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.5, Sayı.1, Nisan,(71-95).
 • Spreitzer, Gretchen M.-Kizilos, Mark A.-Nason, Stephan W. (1997),“A Dimensional Analysis of the Relationship Between Psychological Empowerment and Effectiveness Satisfaction, and Strain”,Journal of Management, Vol.26, No.5, July,(679-704).
 • Tiritoğlu, Esra (2006),Konaklama İşletmelerinde Stres Faktörlerinin İşgören Devir Hızına Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Tuncer, Mehmet (2012),Çalışma Yaşam Kalitesinin Çalışanların İşlerinden Ayrılma Niyetlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2007). “İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri/Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi-1”, Ankara.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haber Bülteni. (2015). “İstatistiklerle Kadın, 2014”, Sayı: 18619, Mart 2015. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18619 (03.10.2015).
 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Haber Bülteni. (2014). “TİSK İşgücü Piyasası Bülteni-Yıllık 2013 (2013 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi)”,İşgücü Bülteni, Sayı: 27.
 • Ural, Ayhanve Kılıç, İbrahim (2006),Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Yazıcıoğlu, İrfan (2009),“Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel Güven Duyguları ile İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Alan Araştırması”,Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.8, Sayı.30,Güz, (235-249).
 • Yılmaz, Abdullah-Bozkurt, Yavuz-İzci, Ferit (2008),“Kamu Örgütlerinde Çalışan Kadın İşgörenlerin Çalışma Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma”,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.9, Sayı.2, (89-114).
 • Yüksel, Oğuzhan ve Adıgüzel, Orhan (2015),“Kamu Hastaneleri Birliği Kapsamında Yer Alan Sağlık Kurumlarında Çalışanlar Açısından Personel Güçlendirmenin İş Tatmini ve İş Motivasyonu Üzerine Etkilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt.8, Sayı.39, Ağustos, (1019-1027).
 • Vikipedi Özgür Ansiklopedi (2016), “Dünya Nüfusu”, Vikipedi Özgür Ansiklopedi, https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_n%C3%BCfusu (18.03.2016).
 • Zopiatis, Anastasios-Constanti, Panayiotis-Theocharous, Antonis L. (2014),“Job Involvement, Commitment, Satisfaction and Turnover: Evidence From Hotel Employees in Cyprus”,Tourism Management, Vol.41,No.1, April,(129-140).
Journal Section Articles
Authors

Author: Elbeyi PELİT

Author: Evren GÜÇER

Author: Şerif Ahmet DEMİRDAĞ

Dates

Publication Date: June 13, 2016

Bibtex @ { makusobed260814, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {43 - 65}, doi = {10.20875/sb.16565}, title = {Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma- The Effects of The Problems Faced By Female Workers On Its’ Intention To Quit: A Research On Hotels}, key = {cite}, author = {PELİT, Elbeyi and GÜÇER, Evren and DEMİRDAĞ, Şerif Ahmet} }
APA PELİT, E , GÜÇER, E , DEMİRDAĞ, Ş . (2016). Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma- The Effects of The Problems Faced By Female Workers On Its’ Intention To Quit: A Research On Hotels. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 43-65. DOI: 10.20875/sb.16565
MLA PELİT, E , GÜÇER, E , DEMİRDAĞ, Ş . "Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma- The Effects of The Problems Faced By Female Workers On Its’ Intention To Quit: A Research On Hotels". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 43-65 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24658/260814>
Chicago PELİT, E , GÜÇER, E , DEMİRDAĞ, Ş . "Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma- The Effects of The Problems Faced By Female Workers On Its’ Intention To Quit: A Research On Hotels". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 43-65
RIS TY - JOUR T1 - Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma- The Effects of The Problems Faced By Female Workers On Its’ Intention To Quit: A Research On Hotels AU - Elbeyi PELİT , Evren GÜÇER , Şerif Ahmet DEMİRDAĞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.16565 DO - 10.20875/sb.16565 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 65 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.16565 UR - https://doi.org/10.20875/sb.16565 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma- The Effects of The Problems Faced By Female Workers On Its’ Intention To Quit: A Research On Hotels %A Elbeyi PELİT , Evren GÜÇER , Şerif Ahmet DEMİRDAĞ %T Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma- The Effects of The Problems Faced By Female Workers On Its’ Intention To Quit: A Research On Hotels %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 15 %R doi: 10.20875/sb.16565 %U 10.20875/sb.16565
ISNAD PELİT, Elbeyi , GÜÇER, Evren , DEMİRDAĞ, Şerif Ahmet . "Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma- The Effects of The Problems Faced By Female Workers On Its’ Intention To Quit: A Research On Hotels". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (June 2016): 43-65. https://doi.org/10.20875/sb.16565
AMA PELİT E , GÜÇER E , DEMİRDAĞ Ş . Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma- The Effects of The Problems Faced By Female Workers On Its’ Intention To Quit: A Research On Hotels. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 43-65.
Vancouver PELİT E , GÜÇER E , DEMİRDAĞ Ş . Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma- The Effects of The Problems Faced By Female Workers On Its’ Intention To Quit: A Research On Hotels. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 65-43.