Year 2016, Volume 8, Issue 15, Pages 329 - 343 2016-06-13

İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya

Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ [1] , Mithat TURHAN [2]

871 634

Bu araştırmada, Alanya ilçesinde bulunan her şey dahil sistemle çalışan beş yıldızlı otellerde iş görenlerin örgütsel adalet algılamalarının iş tatminleri üzerindeki etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubu Alanya ilçesinde her şey dahil sistemi uygulayan 5 yıldızlı otellerin haziran eylül ayları arasında çalışanlarından oluşmakta ve kolayda örneklem yöntemi uygulanmıştır. Uygulama için veri toplama aracı olarak örgütsel adalet ve Minnesota iş tatmini ölçeklerini içeren anket kullanılmış olup, elde edilen verilerin analizinde faktör analizi, güvenirlik analizi, aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi gibi istatistiksel tekniklerden yararlanılmıştır. Alanya’da beş yıldızlı otellerde çalışan 209 personel üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adaletin iş tatmini üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir.
Örgütsel Adalet, İş Tatmini, Her Şey Dahil Sistem, Otel, Alanya
 • Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) (2016), Kategorilerine Göre Alanya Tesis Sayıları, http://www.altid.org.tr/tr/Turizm-Istatistikleri/1229-Kategorilerine-Gore-Alanya-Tesis-Sayilari.html (08.02.2016)
 • Al-Zu’bi, Hasan A. (2010), “A Study of Relationship Between Organizational Justice and Job Satisfaction”. International Journal of Business and Management, Cilt 5 , Sayı 12, (102-109).
 • Andrews, Martha .C. - Kacmar, K. Michele (2001), “Discriminating Among Organizational Politics, Justice and Support”, Journal of Organizational Behavior, Sayı 22, (347-366).
 • Atalay, Dilek D. (2007), Denklik Duyarlılığı Açısından Algılanan Örgütsel Adalet - Örgütsel Bağlanma İlişkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aziri, Brikend (2011), “Job Satisfaction: A Literature Review”, Management Research and Practice, Cilt 3, Sayı 4, (77-86).
 • Bardakcı, Ahmet - Serinkan, Celalettin (2007), “Pamukkale Üniversitesi'nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 1, (152-163).
 • Bies, Robert J. (2001), Interactional Injustice: “The Sacred and The Profane”, in Advances in Organizational Justice, (Ed.) J. Greenberg and R. Cropanzano, (89-118), Stanford University Press.
 • Brown, Steven P.- Peterson, Robert A. (1993), “Antecedents and Consequences of Salesperson Job Satisfaction: Meta-Analysis and Assessment of Causal Effects”, Journal of Marketing Research, Cilt 30, Sayı 1, (63-77).
 • Buitendach, J. H., De Witte, H. (2005), “Job Insecurity, Extrinsic And Intrinsic Job Satisfaction and Affective Organisational Commitment of Maintenance Workers in a Parastatal”, South African Journal of Business Management, Cilt 36, Sayı 2, (27-37).
 • Çaylı, Beril (2013), Kontrol Odağı-İş Tatmini İlişkisi ve Örgütsel Adalet Algısının Aracı Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Charash, Yochi Cohen- Spector, Paul E. (2001), “The Role of Justice In Organizations: A MetaAnalysis”, Organizational Behavior And Human Decision Processes, Cilt 86, Sayı 2, (278–321).
 • Colquitt, Jason A- Conlon, Donald E.- Wesson, Michael . J.- Porter, Christopher., O. L. H.- Ng, K.Yee (2001), “Justice at the Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years Of Organizational Justice Research”, Journal Of Applied Psychology, Cilt 86, Sayı 3, (425-445).
 • Erdem, Barış (2004), “Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlamasının Yeri ve Önemi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 11, (35-54).
 • Gölbaşı, Zehra - Kelleci, Meral - Doğan, Selma (2008), “Relationships Between Coping Strategies, Individual Characteristics and Job Satisfaction in a Sample of Hospital Nurses: Cross-Sectional Questionnaire Survey”, International Journal of Nursing Studies, Cilt 45, Sayı 12, (1800-1806).
 • Greenberg. Jerald - Bies, Robert J. (1992), “Establishing The Role Of Empirical Studies of Organizational Justice In Philosophical Inquiriesinto Business Ethics”, Joumal of Business Ethics, Sayı 11, (433-444).
 • Hackman, J.Richard - Oldham, Greg .R. (1976), “Motivation Through the Design of Work: Test of a Theory”, Organizational Behavior and Human Performance, Sayı 16, (250-279).
 • İçerli, Leyla (2010), “Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, (67-92).
 • Kalaycı, Şeref (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Karavardar, Gülşah (2015), “Örgütsel Adaletin İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 26, (139-150).
 • Kavacık, Mustafa - Zafer, Saadet - İnal, Mehmet Emin (2012), “Turizmde Destinasyon Markalaması: Alanya Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 39, (169-192).
 • Kotler, Philip- Bowen, John T - Makens, James C. (2006), Marketing for Hospitality and Tourism, Pearson Educational International, New Jersey.
 • Kozak, Nazmi (2006), Turizm Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Köroğlu, Özlem (2012), “İçsel ve Dışsal İş Doyum Düzeyleri ile Genel İş Doyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, (275 – 289).
 • Krejcie, Robert V.- Morgan, Daryle W. (1970), “Determining Sample Size for Research Activities”, Educational and Psychological Measurement, Sayı 30, (607-610).
 • Leung, Kwok - Smith, Peter. B.- Wang, Zhongming - Sun, Haifa (1996), “Job Satisfaction In Joint Venture Hotels In China: An Organizational Justice Analysis”, Journal of International Business Studies, Cilt 27, Sayı 5, (947-962).
 • Locke, Edwin A. (1976), “The Nature and Causes of Job Satisfaction, in Handbook of Industrial and Organizational Psychology”, (Ed.) M.D. Dunette (1297-1349), Rand McNally, Chicago.
 • López-Cabarcos, M. Angeles - Machado-Lopes-Sampaio-de, A. I. - Vazquez-Rodriguez, Paula (2014), “The Influence of Organizational Justice and Job Satisfaction on Organizational Commitment in Portugal’s Hotel Industry”, Cornell Hospitality Quarterly, Cilt 56, Sayı 3, (258-272).
 • Özbek, Mehmet Ferhat - Umarov, Alımkul (2010), “Prosedürel Adalet, Dağıtımsal Adalet ve Değersel Bağlılık İlişkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, (307-318).
 • Melkonian, Tessa - Monin, Philippe - Noorderhaven, Niels G. (2011), “Distributive Justice, Procedural Justice, Exemplarity and Employees Willingness To Cooperate In M And A Integration Processes, An Analysis of The Air France –KLM Merger”, Human Resources Management, Cilt 50, Sayı 6, (809-837).
 • Menekşe, Ramazan (2005), “Her Şey Dahil Sisteminin ve Sistemden Faydalananlar Açısından Etkilerinin Otel Yöneticilerinin Gözünden Değerlendirilmesi (Marmaris Örneği)”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 1, (97-124).
 • Özdayı, Nurhayat (1990), Resmi ve Özel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin İş Tatmini ve İş Streslerinin Karşılaştırmalı Analizi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdevecioğlu, Mahmut (2003), “Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 21, (77-96).
 • Pelit, Elbeyi - Bozdoğan, İrfan (2014), “Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Kemer’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, (37-66).
 • Restubog, Simon Lloyd D - Bordia, Prashant - Borida, Sarbari (2009), “The Interactive Effects of Procedural Justice and Equity Sensitivity in Predicting Responses to Psychological Contract Breach: An Interactionist Perspective”, Journal of Business and Psychology, Cilt 24, Sayı 2, (165-178).
 • Robbins, Stephen P. (1998), “Organizational Behavior: Contexts, Controversies, Applications”, Prentice Hall: USA.
 • Rousseau, Vincent - Salek, Salwa - Aube, Caroline - Morin, Estelle M. (2009), “Distributive Justice, Procedural Justice and Psychological Distress: The Moderating Effect of Coworker Support and Work Autonomy”, Journal of Occupational Health Psychology, Cilt 14, Sayı 3, (305-317).
 • Singh, MP.- Sinha, Jyotsna (2013), “Job Satisfaction in Organizational Executives”, International Journal of Scientific and Research Publications, Cilt 3, Sayı 4, (1-6).
 • Spagnoli, Paula - Caetano, Antonio - Santos, Susana Correia (2012), “Satisfaction With Job Aspects: Do Patterns Change Over Time?”, Journal of Business Research, Cilt 65, Sayı 5, (609-616).
 • Stecher, Mary D. - Rosse, Joseph G. (2005), “The Distributive Side of Interactional Justice: The Effects of Interpersonal Treatment on Emotional Arousal”, Journal of Managerial Issues, ProQuest Psychology Journals, Cilt 17, Sayı 2, (229-246).
 • Taner, Bahar- Turhan, Mithat- Helvacı, İlter- Köprülü, Onur (2015), “The Effect of the Leadership Perception and Organizational Justice on Organizational Commitment: A Research in a State University”, International Review of Management and Marketing, Cilt 5, Sayı 3, (180-194).
 • Toker, Boran (2007), “Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, (92-107).
 • Üner, M. Mithat - Sökmen, Alptekin - Birkan, İbrahim (2006), “Türkiye’de Her Şey Dahil Uygulamasının Konaklama İşletmeleri Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, (35-50).
 • Waskiewicz, Stanley P. (1999), Variables That Contribute To Job Satisfaction of Secondary School Assistant Principal, Doctor of Philosophy Dissertation, The Faculty of The Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia.
 • Yıldırım, Fatma (2002), Çalışma Yaşamında Örgüte Bağlılık ve Örgütsel Adalet İlişkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Journal Section Articles
Authors

Author: Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ

Author: Mithat TURHAN

Dates

Publication Date: June 13, 2016

Bibtex @ { makusobed260830, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {329 - 343}, doi = {10.20875/sb.41169}, title = {İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya}, key = {cite}, author = {ÇETİNSÖZ, Burçin Cevdet and TURHAN, Mithat} }
APA ÇETİNSÖZ, B , TURHAN, M . (2016). İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 329-343. DOI: 10.20875/sb.41169
MLA ÇETİNSÖZ, B , TURHAN, M . "İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 329-343 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24658/260830>
Chicago ÇETİNSÖZ, B , TURHAN, M . "İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 329-343
RIS TY - JOUR T1 - İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya AU - Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ , Mithat TURHAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.41169 DO - 10.20875/sb.41169 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 329 EP - 343 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.41169 UR - https://doi.org/10.20875/sb.41169 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya %A Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ , Mithat TURHAN %T İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 15 %R doi: 10.20875/sb.41169 %U 10.20875/sb.41169
ISNAD ÇETİNSÖZ, Burçin Cevdet , TURHAN, Mithat . "İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (June 2016): 329-343. https://doi.org/10.20875/sb.41169
AMA ÇETİNSÖZ B , TURHAN M . İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 329-343.
Vancouver ÇETİNSÖZ B , TURHAN M . İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 343-329.