Year 2016, Volume 8, Issue 16, Pages 1 - 18 2016-09-28

Konaklama İşletmelerinde Çevre Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama - An Application On Accounted Of Environmental Costs In Accommodation Businesses

Hüseyin DALGAR [1] , Furkan YILDIRIM [2]

1100 671

Konaklama işletmeleri çevre ile sürekli bir etkileşim içerisindedir. Çevre yönetimi ve yeşil uygulamalar konaklama işletmelerinin sürdürülebilir turizme katkısı amacı ile önem kazanmaktadır. Bu işletmelerde sıklıkla maliyete konu olan çevresel harcamalar yapılmaktadır. İşletmelerin çevre maliyetlerinin muhasebe bilgi sistemlerine eklenmesi, yönetsel kararlar verme ve çevre maliyetlerini etkin yönetme noktasında kolaylık sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı konaklama işletmelerinde çevre maliyetlerinin nasıl sınıflandırılıp muhasebeleştireceğini açıklamaktır. Çalışma kapsamında beş yıldızlı bir otel işletmesinin çevre yönetimi maliyetleri belirlenmiş ve bu maliyetler önleme, kullanma ve zarar maliyetleri olarak gruplandırılarak muhasebeleştirme işlemleri yapılmıştır. 

Anahtar kelime 1, Konaklama İşletmeleri, Anahtar kelime 2; Çevre Maliyetleri, Anahtar kelime 3; Çevre Muhasebesi
 • Akbaş, Halil Emre (2011), “Çevresel Yönetim Muhasebesi: Özellikleri, Unsurları ve Kullanım Alanları”, Mödav Dergisi, Sayı.3, (29-59).
 • Aktürk, Ahmet, Akcanlı, Fatma, Şenol, Hasan, Akyüz, Yasemin, (2012), “Muhasebe Standartları Bağlamında Otel İşletmelerinde Çevre Muhasebesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı.8, (87-108).
 • Alagöz, Ali, Irdiren, Duygu (2013), “Maliyet Muhasebesi Bakış Açısı İle İşletmelerde Çevre Maliyetleri ve Yönetimi”, Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt.13, Sayı.26, (424-449).
 • Alagöz, Ali, Yılmaz, Baki (2001), “Çevre Muhasebesi ve Çevresel Maliyetler. Selçuk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, (147-158).
 • Albez, Abdülkadir (2013), “Çevre Maliyet Raporu: Aşkale Çimento”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.6, Sayı.1, (189-208).
 • Altınbay, Ali (2007), “Çevresel Maliyetlerin Raporlanması”, Akademik Bakış Sosyal Bilimler E- Dergisi, Sayı.11, (1-15).
 • Aslanertik, B. Esra, Özgen, Işıl (2007), “Otel İşletmelerinde Çevresel Muhasebe”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt.8, Sayı.2, (163-179).
 • Aydın, Sevgi (2012), “Konaklama İşletmelerinde Çevre Muhasebesi Uygulamaları ve Çevresel Maliyetlerin Yaşam Döngüsü Değerlemesi: Türkiye-Birleşik Krallık Örneği”, Cilt.14, Sayı.4, (99-120).
 • Aymaz, Rukiye (2009), Isparta Antalya Burdur Üretim İşletmelerinin Çevre Konularına ve Çevre Muhasebesine Yaklaşımlarına İlişkin Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Beller, Beyhan, Deran, Ali, Hatipoğlu, Ayşe Gül (2012), “Çevre Maliyetlerinin Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi: Bir Çimento Fabrikasında Vaka Çalışması”, Cag University Journal Of Social Sciences, Cilt.9, Sayı.1, (95-121).
 • Bezirci, Muhammet, Özpeynirci, Rabia, Duman, Haluk (2011), “Sosyal Sorumluluk Kavramı Bağlamında Yeşil Muhasebe Eğitimi: Bir Alan Araştırması”, World Of Accounting Science, Cilt.13, Sayı.3, (61-89).
 • Coşkun, Ali, Karaca, Nurcan (2008), “Kobi'lerde Çevresel Maliyetlerin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Öneri: Metal İşleme Sektöründen Bir Uygulama”, Ekoloji, Cilt.18, Sayı.69, (59-65).
 • Çalış, Yıldırım Ercan (2013), “Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi”, Marmara University Journal Of Economic & Administrative Sciences, Cilt.34, Sayı.1, (175-190).
 • Çelik, Muhsin (2007), “Çevreye Duyarlı Muhasebe”, Mufad Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.33, (150-161).
 • Elmacı, Orhan, Tutkavul, Kadir (2015), “Sürdürülebilir Üstünlük Elde Edebilme Bağlamında Çevresel Maliyetlerin Analizi ve Çevresel Maliyetlerin Raporlanmasında Kaynak Tabanlı Maliyetleme Model Önerisi” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt.17, Sayı.1, (75-110).
 • Ergin, Hüseyin, Okutmuş, Ercüment (2007), “Çevre Muhasebesi: Çevre Maliyetleri ve Çevre Raporlaması”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt.5, Sayı.1, (144-169).
 • Esmeray, Murat, Güngör-Tanç, Şükran, (2009), “Çevresel Maliyetlerin Mamullere Yüklenmesinde Kullanılan Dağıtım Anahtarlarının Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.14, Sayı.2, (241-260).
 • Gerşil, M., Gerşil, A., Soysal, M., (2009), “Ürün Tasarımı ve Çevresel Yönetim Muhasebesi”, Celal Bayar Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.7, Sayı.2, (83-92).
 • Gönel, F. D., Atabarut, T. (2005), Şirketlerin Yeni Yönetim Aracı: Çevresel Muhasebe, TÜSİAD Yayınları, İstanbul.
 • Gönen, Seçkin, Güven, Zeynep (2014), “Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Seramik Fabrikasında Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.63, (39-57).
 • Haftacı, Vasfi, Soylu, Kamuran (2007), “Çevre Kirlenmesi ve Çevre Koruma Bağlamında Çevre Muhasebesinin Önemi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.33, (102-120).
 • Haftacı, Vasfi, Soylu, Kamuran (2008), “Çevresel Bilgilerin Muhasebesi ve Raporlanması”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.15, (92-113).
 • Kılıç, Esra (2008), Türkiye Konaklama İşletmelerinde Çevre Muhasebesi ve AB Uygulamalarıyla Karşılaştırılması: Antalya Bölgesinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Kırlıoğlu, Hilmi, Can, Ahmet Vecdi, (1988), Çevre Muhasebesi, Değişim Yayınları, Adapazarı,
 • Korukoğlu, Ayşen. (2011), “İşletmelerde Çevre Muhasebesi: İzmir İli Uygulaması”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt.11, Sayı.1, (81-89).
 • Kurşunel, Fahri, Büyükşalvarcı, Ahmet, Alkan, Alper Tunga (2006), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Çevre Muhasebesi Hakkındaki Görüşleri: Konya İli Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi. Karaman İİBF Dergisi, Cilt.11, Sayı.9, (82-88).
 • Lazol, İbrahim, Muğal, Elif, Yücel, Yener (2008), “Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Çevre Muhasebesi ve KOBİ’lere Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.38, (56-69).
 • Okutmuş, Ercüment (2005), Çevre Maliyetleri Muhasebe Sistemi ve Bir Uygulama, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Sağlam, Necdet (1995), "Çevre Muhasebesi ve Avrupa Birliği Örneği (I)", Bilanço Gazetesi, Mayıs-Haziran.
 • Şentürk, Fatih, Fındık, Hakkı, “Türkiye’deki Akademik Dergilerde Çevre Muhasebesi Alanında 2006–2014 Yılları Arasında Yayınlanmış Bilimsel Makalelerin İçerik Analizi”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, Cilt.1, Sayı.3, (174-204).
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüseyin DALGAR

Author: Furkan YILDIRIM

Bibtex @ { makusobed260837, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {1 - 18}, doi = {10.20875/sb.53318}, title = {Konaklama İşletmelerinde Çevre Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama - An Application On Accounted Of Environmental Costs In Accommodation Businesses}, key = {cite}, author = {DALGAR, Hüseyin and YILDIRIM, Furkan} }
APA DALGAR, H , YILDIRIM, F . (2016). Konaklama İşletmelerinde Çevre Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama - An Application On Accounted Of Environmental Costs In Accommodation Businesses. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 1-18. DOI: 10.20875/sb.53318
MLA DALGAR, H , YILDIRIM, F . "Konaklama İşletmelerinde Çevre Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama - An Application On Accounted Of Environmental Costs In Accommodation Businesses". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 1-18 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24660/260837>
Chicago DALGAR, H , YILDIRIM, F . "Konaklama İşletmelerinde Çevre Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama - An Application On Accounted Of Environmental Costs In Accommodation Businesses". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - Konaklama İşletmelerinde Çevre Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama - An Application On Accounted Of Environmental Costs In Accommodation Businesses AU - Hüseyin DALGAR , Furkan YILDIRIM Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.53318 DO - 10.20875/sb.53318 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.53318 UR - https://doi.org/10.20875/sb.53318 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Konaklama İşletmelerinde Çevre Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama - An Application On Accounted Of Environmental Costs In Accommodation Businesses %A Hüseyin DALGAR , Furkan YILDIRIM %T Konaklama İşletmelerinde Çevre Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama - An Application On Accounted Of Environmental Costs In Accommodation Businesses %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 16 %R doi: 10.20875/sb.53318 %U 10.20875/sb.53318
ISNAD DALGAR, Hüseyin , YILDIRIM, Furkan . "Konaklama İşletmelerinde Çevre Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama - An Application On Accounted Of Environmental Costs In Accommodation Businesses". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (September 2016): 1-18. https://doi.org/10.20875/sb.53318