Year 2016, Volume 8, Issue 16, Pages 222 - 252 2016-09-30

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği)-A Research On Determining The Views Of Health Management

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT [1] , Emine DOĞAN [2] , Emine TAŞ [3]

787 652

Bu çalışmanın amacı; Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi Bölümünde (lisans) eğitim gören öğrencilerin, muhasebe derslerindeki başarılarını etkileyen faktörlerle ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için, ilgili lisans programında eğitim gören ve muhasebe dersi almış olan öğrencilere anket uygulanmıştır. Çalışmada ayrıca söz konusu öğrenci görüşlerinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği de Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H Testi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda; öğrencilerin muhasebe dersindeki başarısını etkileyen faktörlere ilişkin en büyük ortalamaların öğretim elemanları ile ilgili düşüncelere ait olduğu görülmüştür. Araştırma hipotezlerinin test edilmesi sonucunda da, öğrencilerin okudukları üniversiteler, mezun oldukları lise türü, lisede muhasebe derslerinden birini görüp görmeme durumları, eğitimlerini tamamladıktan sonra özel sektörde, kamu sektöründe ve akademik alanda çalışmayı düşünüp düşünmeme durumları ile muhasebe derslerindeki başarıları etkileyen faktörler hakkındaki fikirleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanılmamıştır. Öğrencilerin cinsiyetine göre, okudukları sınıfa göre ve muhasebe dersleri zorunlu olmasa seçmek isteyip istememe durumlarına göre ise muhasebe derslerindeki başarıları etkileyen faktörler hakkındaki fikirleri arasında anlamlı farklılıklar görülmüştür. 

Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Lisans Öğrencileri, Başarı.
 • Ayanoğlu, Yıldız - Abuhanoğlu, Hüseyin - Teke, Abdülkadir (2013), “Sağlık Hizmetleri Yönetimi Eğitiminde Muhasebe Ve Finansman Derslerinin Önemi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 15, Sayı. 1, (23-40).
 • Bekçi, İsmail - Titiz, İsmet - Ömürbek, Nuri (2006), “Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı. 29.
 • Büyükarıkan, Birkan - Büyükarıkan, Ulukan (2014), “Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Analizi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt. 3, Sayı. 5, (65-79).
 • Can, A. Vehdi - Karaca, Nevran - Akyel, Nermin - Demirci, S. Doğuş (2012), “Evaluating the Fitness of Lecturing with Powerpoint Presentations for Accounting Education - Research at Sakarya University”, 3rd International Conference on New Horizons in Education, Procedia – Socialand Behavioral Sciences, Vol. 55, (128-137).
 • Coşkun, Ali (2006), “STK’ların Stratejik Performans Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım”, Sivil Toplum Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 1, (105-106).
 • Çelenk, Hakan - Atmaca, Metin - Horasan, Emre (2010), “Marmara Üniversitesinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Alanına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt. 9, Sayı. 33, (159-171).
 • Çil Koçyiğit, Seyhan - Şenel, Gökçen - Bostancı, Hüseyin (2016), “Sağlık Sektörünün Muhasebe Eğitiminden Beklentileri ve Ankara Kamu Hastaneleri Uygulaması”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 45, (537-554).
 • Çil Koçyiğit, Seyhan (2012), Hastane İşletmelerinde Finansal Performans Ölçümü ve Türkiye Özel Hastaneler Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Çimen, Mesut (2010), “Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetimi Eğitimi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 2, (136-139).
 • Demir, Mehmet – Çam, Mustafa (2006), “Muhasebe Bölüm Öğrencilerinin Muhasebe Öğreniminde Başarılarını Olumsuz Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Araştırma” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı. 32.
 • Çankaya, Fikret - Dinç, Engin (2009), “Powerpoint Ve Klasik Usulde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıkların Tespiti: Karadeniz Teknik Üniversitesinde Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 17, Sayı. 1, (28 – 52).
 • Erol, Mikail - Erkan, Gülgün (2008), “Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Araştırma", KMU İİBF Dergisi, Yıl.10, Sayı.14, (284-301).
 • Ertuğrul, İrfan - Özdemir, Serkan (2014), “Muhasebe Dersi Alan Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik Tutumlarının Tespiti: Ege Bölgesinde Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. 7, Sayı. 1, (204-214). http://www.saglikplatformu.com/saglik_egitimi/showquestion.asp faq=2&fldAuto=149 ( 20.06.2016).
 • Kahyaoğlu, Fatma - Yanık, Aygül - Tengilimoğlu, Dilaver (2013), “Batı Akdeniz Bölgesi Sağlık kurumları Yöneticilerinde Mesleki Yeterliliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma”, Electronic Journal of Vocational Colleges (Ejovoc), Cilt. 3, Sayı. 1, (15-27).
 • Karakaya, Mevlüt (2007), Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Karesioğlu, Fehmi - Duman, Haluk (2011), “Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi ve Kalitesi Üzerine Bir Not”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 10, Sayı. 1, (165-180).
 • Kısakürek, M. Mustafa (2010), “Hastane İşletmelerinde Bölüm Maliyet Analizi: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 24, Sayı. 3, (229-255).
 • Kızıl, Cevdet - Çelik, İsmail Erkan - Akman, Vedat - Danışman, Dilan (2015), “Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama”, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt. 3, Sayı, 2, (127-165).
 • Şener, Emine – Erdem, Ramazan - Akçakanat, Tahsin (2010), “Türkiye’de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 1, (1-15).
 • Tazegül, Alper - Kutlu, Hüseyin Ali - Elyıldırım, Ümit Yaşar (2014), “Yeni Yaklaşımlar ve Öğrenme Öğretme Etkinlikleri-Muhasebe Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yöntemler ve Araçlar”, 33. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,23- 27 Nisan, Antalya.
 • Tuğay, Osman (2014), “Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Muhasebe Dersine Yönelik Algıları ve Muhasebe Öğretim Elemanlarından Beklentileri Üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. 9, Sayı. 3, (49- 68).
 • Yamane, Taro (2001), “Temel Örnekleme Yöntemleri’’, Çeviri: Alptekin, Esin – Bakır, M. Akif – Aydın, Celal - Gürbüzsel, Esen, Litaratür Yayınları, İstanbul.
 • Yücenurşen, Mehmet - Bezirci, Muhammet - Özpeynirci, Rabia - Peker, A. Aykut (2016), “Muhasebe Eğitimi Ve Kalite Boyutları: Türkiye Alan Araştırması”, International Journal of Human Sciences, Cilt. 13, Sayı. 1, (296-308).
Journal Section Articles
Authors

Author: Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT

Author: Emine DOĞAN

Author: Emine TAŞ

Dates

Publication Date: September 30, 2016

Bibtex @ { makusobed260851, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {222 - 252}, doi = {10.20875/sb.54283}, title = {Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği)-A Research On Determining The Views Of Health Management}, key = {cite}, author = {ÇİL KOÇYİĞİT, Seyhan and DOĞAN, Emine and TAŞ, Emine} }
APA ÇİL KOÇYİĞİT, S , DOĞAN, E , TAŞ, E . (2016). Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği)-A Research On Determining The Views Of Health Management. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 222-252. DOI: 10.20875/sb.54283
MLA ÇİL KOÇYİĞİT, S , DOĞAN, E , TAŞ, E . "Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği)-A Research On Determining The Views Of Health Management". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 222-252 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24660/260851>
Chicago ÇİL KOÇYİĞİT, S , DOĞAN, E , TAŞ, E . "Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği)-A Research On Determining The Views Of Health Management". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 222-252
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği)-A Research On Determining The Views Of Health Management AU - Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT , Emine DOĞAN , Emine TAŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.54283 DO - 10.20875/sb.54283 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 222 EP - 252 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.54283 UR - https://doi.org/10.20875/sb.54283 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği)-A Research On Determining The Views Of Health Management %A Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT , Emine DOĞAN , Emine TAŞ %T Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği)-A Research On Determining The Views Of Health Management %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 16 %R doi: 10.20875/sb.54283 %U 10.20875/sb.54283
ISNAD ÇİL KOÇYİĞİT, Seyhan , DOĞAN, Emine , TAŞ, Emine . "Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği)-A Research On Determining The Views Of Health Management". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (September 2016): 222-252. https://doi.org/10.20875/sb.54283
AMA ÇİL KOÇYİĞİT S , DOĞAN E , TAŞ E . Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği)-A Research On Determining The Views Of Health Management. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(16): 222-252.
Vancouver ÇİL KOÇYİĞİT S , DOĞAN E , TAŞ E . Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği)-A Research On Determining The Views Of Health Management. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(16): 252-222.