Year 2016, Volume 8, Issue 16, Pages 292 - 302 2016-09-28

Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Turizmin Yeri – Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği - Tourism In Election Declarations Of Turkish Political Partıes– June 2015 General Elections Case

ÖZGE GÜDÜ DEMİRBULAT [1] , Yusuf AYMANKUY [2] , Şimal AYMANKUY [3]

828 820

Turizm, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde hem sürdürülebilir kalkınma ve istihdamın, hem de toplumsal refahın ve barışın sağlanmasında önemli sektörlerden biridir. Bu bağlamda; turizm sektörünün ülke ekonomilerine ve vatandaşlarına sağladığı faydaların boyutunun büyüklüğü, bu sektörün sağladığı faydalardan pay almak isteyen ülkeleri, yeni politikalar üretmeye ve bu politikaları etkin bir şekilde kullanmaya zorlamaktadır. Siyasi partiler, seçimlerden önce seçmenlerine iktidara gelmeleri durumunda yapacakları işleri, faaliyetleri ve izleyecekleri politikaları anlatan bir seçim bildirgesi sunmaktadırlar. Nitekim siyasi partiler, toplum içindeki dağınık siyasal görüşlere yön vererek, ülke sorunlarına dikkat çekerek ve bu sorunların çözümüne yönelik program ve politikaları ile halktan kendilerini iktidar yapmalarını, bir başka ifade ile oy vermelerini talep etmektedirler. Bu durum, siyasetin toplum üzerindeki etkilerinin incelenmeye değer olduğunun da bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizmin, Türkiye için çok önemli bir sektör olmasından hareketle, siyasi partilerin seçim beyannamelerinde turizm ile ilgili politika ve/veya hedeflere yer vermeleri önemli görülmekte ve beklenmektedir. Bu araştırmada; 2015 genel seçimlerine katılan ve en çok oyu alan on siyasi partinin seçim beyannameleri incelenerek, söz konusu siyasi partilerin seçim beyannamelerinde yer alan hedef ve politikalarının, Onuncu Kalkınma Planı ile uyumlu olup olmadıkları irdelenmiştir. 
Siyasi Parti, Seçim Beyannamesi; Genel Seçim; Turizm; Onuncu Kalkınma Planı.
 • AKTOB (2014), Turizm İstatistikleri Raporu, http://www.aktob.org.tr/pdf/aktob.turizm.verileri.pdf (01.07.2015).
 • AKP (2015), Seçim Beyannamesi, http://www.akparti.org.tr/site, (01.06.2015).
 • Alkan, Ceylan (2014), “Turizm Politikası: Tanımı ve Özellikleri”, (Ed) Alp Timur, Turistik Ürün Politikası, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • AP (2015), Seçim Beyannamesi, http://www.anadolupartisi.org.tr/, (01.06.2015).
 • Arslanel, M. Nazan (2006), Temsilde Adalet İlkesi Bakımından Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Atmış, Erdoğan ve Günsen, Hikmet Batuhan (2011), “2011 Genel Seçimlerinde Siyasi Partiler ve Ormancılık İlişkileri”, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt.11, Sayı.2, (191204).
 • Avcıkurt, Cevdet- Köroğlu, Ahmet- Sarıoğlan, Mehmet (2009), “Türk Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri”, (Ed) Şenol Çavuş, Zehra Ege ve Osman Eralp Çolakoğlu, Türk Turizm Tarihi – Yapısal ve Sektörel Gelişim, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Aydın, Ahmet- Darıcı, Burak- Taşçı, Hacı Mehmet (2015), “Uluslararası Turizm Talebini Etkileyen Ekonomik Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı.45, (143-177).
 • Aydın, Ahmet ve Gencür, Ali Selçuk (2015), “Türkiye’nin Turizm Arzı, Piyasa Yapısı ve Global Riskler: Keşifsel Bir Yaklaşım”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt.2, Sayı.2, (43-64).
 • Aymankuy, Yusuf- Aymankuy, Şimal- Ata, Bahar (2015), Türkiye’de Turizmi Yöneten Turizm Bakanlarının Öğrenim Alanları ve Görev Süreleri ile Beş Yıllık Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Eylem Planlarındaki Turizm Politikaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Konya, (384-401).
 • BTP (2015), Seçim Beyannamesi, http://www.btp.org.tr/2015secimbeyanname.pdf, (01.06.2015).
 • Bozok, Düriye (1996), Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Yapısal Analizi ve Gelişme Stratejileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Bozok, Düriye- Şahin, Seda (2009), “Türkiye’de Uygulanan Turizm Politikaları”, (Ed) Şenol Çavuş, Zehra Ege ve Osman Eralp Çolakoğlu, Türk Turizm Tarihi – Yapısal ve Sektörel Gelişim, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • CHP (2015), Seçim beyannamesi, http://www.chp.org.tr/, (01.06.2015).
 • Coşkun, Neslihan (2010), Türkiye’de Turizm Politikaları ve Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • ÇSGB (2014), Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023), Turizm Sektörü Raporu, http://www.uis.gov.tr/media/1099/turizm-sektoer-raporu-15122014.docx, (01.07.2015).
 • DP (2015), Seçim Beyannamesi, http://www.dp.org.tr/, (01.06.2015).
 • DSP (2015), Seçim Beyannamesi, http://www.dsp.org.tr/AnaSayfa?popup=show, (01.06.2015).
 • Erdem, Barış ve Gezen, Tuğba (2014), “Turizm İşletmelerine Yönelik İş İlanlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt.10, Sayı.21, (1942).
 • Esen, Şaban ve Uyar, Hande (2011), Siyasi Partilerin Turizm Sektörüne Yönelik Rekabet Stratejileri: 2011 Genel Seçim Beyannameleri Üzerine Bir Araştırma, 12. Ulusal Turizm Kongresi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Akçakoca/Düzce, (341-348).
 • Gülbahar, Onur (2009), “1990’lardan Günümüze Türkiye’de Kitle Turizminin Gelişimi ve Alternatif Yönelimler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.14 Sayı.1, (151-177).
 • HDP (2015), Seçim Beyannamesi, http://www.hdp.org.tr/, (01.06.2015).
 • Kaya, Muhammed Veysel (2011), Politik Rekabette Siyasi Parti Finansmanının Rolü: Türkiye Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Künü, Serkan- Hopoğlu, Sertaç- Sökmen Gürçam, Özlem- Güneş, Çiğdem (2015), Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki: Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir İnceleme”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.7, (71-93).
 • MHP (2015), Seçim Beyannamesi, http://www.mhp.org.tr/mhp_index.php, (01.06.2015).
 • Mutlu, Çiğdem (2012), Avrupa Birliği ve Türkiye Turizm Politikaları: Turizm Sektörünün Ekonomik Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Düzce.
 • Onuncu Kalkınma Planı (2014), 2014-2018, http://tarim.kalkinma.gov.tr/wpcontent/uploads /2014/12/Onuncu_Kalkinma_Plani.pdf, (01.06.2015).
 • Olalı, Hasan (1990), Turizm Politikası ve Planlaması, Yön Ajans, İstanbul.
 • Özbey, Bayram (1999), “Daha Demokratik ve Daha Etkin Belediye Yönetimi İçin Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt.8, Sayı.4, (122-143).
 • Öztürk Sözen, Muhteşem (2007), “1982 Sonrasında Türkiye’de Uygulanan Turizm Politikalarının Çanakkale Turizmine Etkileri”, Sosyoekonomi, Sayı.2, (63-88).
 • Polat, Cihan- Gürbüz, Esen- İnal, Mehmet Emin (2004), Hedef Seçmen Siyasal Pazarlama Yaklaşımı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • SP (2015), Seçim Beyannamesi, http://www.saadet.org.tr/, (01.06.2015).
 • Sarıbay, Ali Yaşar (1992), Siyasal Sosyoloji – Bir Çözümleme Çerçevesi, Gündoğan Yayınları, Ankara.
 • Sert, Gülşen- Kurtoğlu, Meltem- Akıncı, Ahmet- Seferoğlu, S. Sadi (2012), “Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması”, Akademik Bilişim, Cilt.1, Sayı.3, (1-8).
 • Solmaz, Cansu (2012), Turizm Politikalarının Oluşturulmasında Turist Rehberlerinin Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Soyak, Münevver (2013), “Uluslararası Turizmde Son Eğilimler ve Türkiye’de Turizm Politikalarının Evrimi”, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı.4, (1-18).
 • Süer, Sançar Sefer (2011), “Catch-All Siyasi Partiler”, TBB Dergisi, Sayı.96, (49-90).
 • Tok, Türkay Nuri (2012), “Türkiye’deki Siyasal Partilerin Eğitim Söylemleri ve Siyasaları”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt.18, Sayı.2, (273-312).
 • TUİK (2014), Turizm İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072, (22.01.2015).
 • TÜROFED (2015), Turizm Raporu 2015, http://www.turofed.org.tr/pdf/yayinler/turi9.pdf, (15.07.2015).
 • UNWTO (2015), Tourism Highlights 2015, http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899, (20.08.2015).
 • Usta, Öcal (2008), Turizm – Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • VP (2015), Seçim Beyannamesi, http://vatanpartisi.org.tr/, (01.06.2015).
 • Yazıt, Hasibe (2013), Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Staj Konusundaki Düşünce ve Algılamaları Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Zariç, Sami (2011), “Demokratikleşme ve Etkin Bir Siyasal Sistem Oluşturma Bağlamında Türkiye’de Siyasi Partilerde Lider Hegemonyası ve Lider Değişimi Sorunsalı”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.8, (99-115).
Journal Section Articles
Authors

Author: ÖZGE GÜDÜ DEMİRBULAT

Author: Yusuf AYMANKUY

Author: Şimal AYMANKUY

Dates

Publication Date: September 28, 2016

Bibtex @ { makusobed260854, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {292 - 302}, doi = {10.20875/sb.60710}, title = {Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Turizmin Yeri – Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği - Tourism In Election Declarations Of Turkish Political Partıes– June 2015 General Elections Case}, key = {cite}, author = {GÜDÜ DEMİRBULAT, ÖZGE and AYMANKUY, Yusuf and AYMANKUY, Şimal} }
APA GÜDÜ DEMİRBULAT, Ö , AYMANKUY, Y , AYMANKUY, Ş . (2016). Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Turizmin Yeri – Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği - Tourism In Election Declarations Of Turkish Political Partıes– June 2015 General Elections Case. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 292-302. DOI: 10.20875/sb.60710
MLA GÜDÜ DEMİRBULAT, Ö , AYMANKUY, Y , AYMANKUY, Ş . "Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Turizmin Yeri – Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği - Tourism In Election Declarations Of Turkish Political Partıes– June 2015 General Elections Case". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 292-302 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24660/260854>
Chicago GÜDÜ DEMİRBULAT, Ö , AYMANKUY, Y , AYMANKUY, Ş . "Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Turizmin Yeri – Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği - Tourism In Election Declarations Of Turkish Political Partıes– June 2015 General Elections Case". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 292-302
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Turizmin Yeri – Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği - Tourism In Election Declarations Of Turkish Political Partıes– June 2015 General Elections Case AU - ÖZGE GÜDÜ DEMİRBULAT , Yusuf AYMANKUY , Şimal AYMANKUY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.60710 DO - 10.20875/sb.60710 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 292 EP - 302 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.60710 UR - https://doi.org/10.20875/sb.60710 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Turizmin Yeri – Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği - Tourism In Election Declarations Of Turkish Political Partıes– June 2015 General Elections Case %A ÖZGE GÜDÜ DEMİRBULAT , Yusuf AYMANKUY , Şimal AYMANKUY %T Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Turizmin Yeri – Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği - Tourism In Election Declarations Of Turkish Political Partıes– June 2015 General Elections Case %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 16 %R doi: 10.20875/sb.60710 %U 10.20875/sb.60710
ISNAD GÜDÜ DEMİRBULAT, ÖZGE , AYMANKUY, Yusuf , AYMANKUY, Şimal . "Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Turizmin Yeri – Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği - Tourism In Election Declarations Of Turkish Political Partıes– June 2015 General Elections Case". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (September 2016): 292-302. https://doi.org/10.20875/sb.60710
AMA GÜDÜ DEMİRBULAT Ö , AYMANKUY Y , AYMANKUY Ş . Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Turizmin Yeri – Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği - Tourism In Election Declarations Of Turkish Political Partıes– June 2015 General Elections Case. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(16): 292-302.
Vancouver GÜDÜ DEMİRBULAT Ö , AYMANKUY Y , AYMANKUY Ş . Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Turizmin Yeri – Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği - Tourism In Election Declarations Of Turkish Political Partıes– June 2015 General Elections Case. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(16): 302-292.