Year 2017, Volume 9, Issue 19, Pages 396 - 407 2017-06-30

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK MÜZİK EĞİTİMİ ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Gökay YILDIZ [1]

359 466

Bireyin öz yeterlik inancı, onun algısını, güdülenmesini ve uygulama başarısını birçok şekilde etkilemektedir. İnsanların güdülenmişlik düzeyleri, duyuşsal durumları ve davranışları nesnel olarak durumun ya da olayın ne olduğundan çok; inandıklarına dayanmaktadır. Öz-yeterlik algısı yüksek olan bireylerin bir işi başarmak için büyük çaba gösterdikleri, olumsuzluklarla karşılaştıklarında kolayca geri dönmedikleri, ısrarlı ve sabırlı oldukları görülmektedir. Bu nedenle öz-yeterlik algısı özellikle eğitim alanında üzerinde durulması gereken önemli unsurlardan biridir. Okulöncesi yıllar (3-6 yaşları) müziksel yeteneklerin gelişimi açısından son derece önemli bir dönemdir. Kapsamlı ve nitelikli bir müzik programını uygulama konumundaki okul öncesi öğretmeninin müziksel yeterliği, okul öncesi lisans programında verilen müzik eğitimi ile bağlantılıdır. Bu nedenle bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının müzik eğitimi öz-yeterlik algılarını ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirme çalışması tasarlanmış, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dallarının 4. sınıfında öğrenim gören 240 öğrenci oluşturmuştur. Hazırlanan ölçeğin yapı geçerliğini belirleyebilmek için Temel Bileşenler Analizi kullanılarak faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için ise Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış, maddelerinin toplam puanla korelasyonuna bakılmış ve Split Half test yarılama yöntemiyle ölçeğin birinci ve ikinci yarı için güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda okul öncesi öğretmen adaylarına yönelik geçerli ve güvenilir müzik eğitimi özyeterlik inancı ölçeği geliştirilmiştir.

Öz-Yeterlik, Ölçek Geliştirme, Okul Öncesi, Müzik Eğitimi
 • Afacan, Şenol. (2008). Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir
 • Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 1-11.
 • Aksoy, Veysel - Diken, İbrahim H. (2009). Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik
 • Ölçeği:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10 (1) 29-37.
 • Bahar, H. H., Uludağ, E. & Yılmaz, O. (2017). Türkçe I Yazılı Anlatım Dersine Yönelik
 • Tutum Ölçeğinin (Tüyatö) Geliştirilmesi.
 • Balçın, Muhammed Doğukan - Ergün, Ayşegül. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının
 • Materyal Geliştirme Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Yeterlik Ölçeği: Geliştirme, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Turkish Journal of Education, 5(3), 109-122.
 • Bandura, Albert. (1986). Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs:
 • Prentice-Hall.
 • Büyüköztürk, Şener. (2015). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem
 • Akademi.
 • Ekici, Erhan - Taşkın Ekici, Fatma - Kara, İzzet. (2012). Öğretmenlere Yönelik Bilişim
 • Teknolojileri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31, 53-65.
 • Ekici, Gülay. (2012). Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve
 • Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 43, 174-185.
 • Hazır Bıkmaz, Fatma. (2002). Fen Öğretiminde Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği. Eğitim Bilimleri
 • ve Uygulama, 1 (2), 197-210.
 • Karataş, Zeynep - Yavuzer, Yasemin. (2016). Lise ve Üniversite Öğrencileri için Kar-Ya
 • Saldırganlık Ölçeği Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Mehmet
 • Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (17), 307-321.
 • Kaya, Volkan Hasan - Polat, Dilber - Karamüftüoğlu, İlban Orkun. (2014). Fen Bilimleri
 • Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması. International Journal of Social Science, Sayı 28, 581-595.
 • Kayış, A. (2006). Güvenirlik Analizi. (Ed) Şeref Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok
 • Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Koç, Fatma - Sak, Ramazan - Kayri, Murat. (2015). Okul Öncesi Eğitim Programındaki
 • Etkinliklere Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. İlköğretim Online, 14(4), 1416-1427
 • Mavesky, Mary. (2002). Creatıve Activities for Young Children. 7th Edition. Delmar
 • Adivision Of Thomson Learning Printer in The U.S.A.
 • MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Özgen, Kemal - Bindak, Recep. (2008). Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeğinin
 • Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 517-528.
 • Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. (4. baskı).
 • Eskişehir: Kaan Yayınları.
 • Sağ, Ramazan. (2011). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olmaya Yönelik Öz-yeterlik Ölçeği
 • Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 41, 386-397.
 • Senemoğlu, Nuray. (2009). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Senemoğlu, Nuray. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim kavramdan uygulamaya. Ankara:
 • Yargı Yayıncılık.
 • Şeker, Sadullah Serkan. (2016). Çalgı Performansına İlişkin Öz-Yeterlik Ölçeğinin
 • Geliştirilmesi. Journal of Human Sciences. 13 (3), 5150-5162.
 • Ülper, Hakan - Yaylı, Derya – Karakaya, İsmail. (2013). Okur Özyeterlik Ölçeğinin
 • Geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 85-100.
 • Yaman, Süleyman - Cansüngü Koray, Özlem - Altunçekiç, Alper. (2004). Fen Bilgisi
 • Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (3), 355-364.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Gökay YILDIZ
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed298242, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {396 - 407}, doi = {10.20875/makusobed.298242}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK MÜZİK EĞİTİMİ ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Gökay} }
APA YILDIZ, G . (2017). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK MÜZİK EĞİTİMİ ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 396-407. DOI: 10.20875/makusobed.298242
MLA YILDIZ, G . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK MÜZİK EĞİTİMİ ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 396-407 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/29997/298242>
Chicago YILDIZ, G . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK MÜZİK EĞİTİMİ ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 396-407
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK MÜZİK EĞİTİMİ ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ AU - Gökay YILDIZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.298242 DO - 10.20875/makusobed.298242 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 396 EP - 407 VL - 9 IS - 19 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.298242 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.298242 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK MÜZİK EĞİTİMİ ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %A Gökay YILDIZ %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK MÜZİK EĞİTİMİ ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 19 %R doi: 10.20875/makusobed.298242 %U 10.20875/makusobed.298242
ISNAD YILDIZ, Gökay . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK MÜZİK EĞİTİMİ ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 19 (June 2017): 396-407. https://doi.org/10.20875/makusobed.298242