Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 356 - 368 2017-10-20

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND THEIR SOCIAL ADJUSTMENT: A RESEARCH IN MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

Meral BEKTAŞ [1] , Gökhan KENAR [2]

289 411

Üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesini etkileyen önemli kavramlardan biri kendine saygıdır. Benlik saygısı ve öz saygı olarakta literatürde inceleme konusu olan kendine saygı kavramı, kişilerin kendilerini benimsemelerini, onaylamalarını, kendilerine değer vermelerini ve saygı duymalarını ifade etmektedir. Öğrencilerin kendine saygıları sosyal hayatlarının çeşitli alanlarında etkili olabilmektedir. Bu hususlardan biri de öğrencilerin yakın ve uzak çevresi ile iletişim niteliği taşıyan ve bu çevre ile bütünleşmesi anlamında kullanılan sosyal uyum kavramıdır. Öğrencilerin kendilerine saygıları ile sosyal uyumları arasında bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin kendine saygı düzeyleri ile sosyal uyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada nicel bir veri toplama aracı olan anket kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören, %57,3’ ü kız, %42,7 ’si ise erkek olan 316 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın bulgularında öğrencilerin kendine saygı düzeyleri ile sosyal uyumları arasında anlamlı pozitif yönlü (0,465) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir  (p<0,05).

Kendine Saygı, Sosyal Uyum
 • Akıncı, Gökçen (2007), Engelli Çocuğa Sahip Olan ve Olmayan Babaların Aile İşlevlerini Algılamaları ile Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ali, Hassan, Jami, Humaira and Aqeel, Muhammad (2016), Academic Self-Concept, Self-Esteem, and Academic Achievement among Truant and Punctual Students, Pakistan Journal of Psychological Research 31 (1), 223-240.
 • Altıok, Hatice Öner, Ek, Nurcan ve Koruklu, Nermin (2010), Üniversite öğrencilerinin benlik saygı düzeyi ile ilişkili bazı değişkenlerin incelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 99-120.
 • Arı, Ramazan (1989), Üniversite öğrencilerinin baskın ben durumları ile bazı özlük niteliklerinin ben durumlarına, atılganlık ve uyum düzeylerine etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ayvalı, Meşale (2012), İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı ile sosyal uyum düzeyi ilişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Baker, Robert W. and Siryk, Bohdan (1984), Measuring Adjustment to College, Journal of Counseling Psychology, 33 (1), 31-38.
 • Balabanlı, Fatma (1990), Öğretmen liselerinde okuyan öğrencilerin kişisel ve sosyal uyum düzeylerini etkileyen bazı etmenler, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Benice, Ayça (2012), Saygılı Birey Yetiştirmek, Arel Eğitim Kurumları Dergisi, 31(12), 4.
 • Branden, Nathaniel (1992), The power of self-esteem, Deerfield Beach, Florida, Health Communications, Inc.
 • Bubb, Wilbur W. (1993), A study of the self-esteem of ninth and tenth grade students in nonpublic schools compared with the same grade students in Vocational/ Technical schools in Delaware, Doctor of Education, Temple University, USA.
 • Campbell, Jennifer D., and Fehr, Beverley (1990), Self-esteem and perceptions of conveyed impressions: Is negative affectivity associated with greater realism? Journal of Personality and Social Psychology, 58(1), 122. Campbell, Jennifer D. and Lavallee, Loraine F. (1993), Who am I? The role of self-concept confusion in understanding the behavior of people with low selfesteem. Self-esteem, New York: Springer US, 3-20.
 • Ceyhan, Esra (2010), Problemli internet kullanım düzeyi üzerinde kimlik statüsünün, internet kullanım amacının ve cinsiyetin yordayıcılığı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1323-1355.
 • Coopersmith, Stanley (1967), The antecedents of self esteem, San Francisco: W.H. Freeman.
 • Cüceloğlu, Doğan (2004), İnsan ve İnsan Davranışı, Remzi Kitabevi, 15. Basım, İstanbul.
 • Deniz, A. Çağlar (2014), Üniversite Gençliğinin Uyum Sağlama Süreçleri: Bir Bibliyografya Denemesi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 99-121.
 • Dilmaç, Bülent ve Ekşi, Halil (2008), Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları Ve Benlik Saygılarının İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 279-289.
 • Dinç, Engin (2008), Meslek seçiminde etkili faktörlerin incelenmesi: Meslek Yüksek Okulu-Muhasebe Programı öğrencileri üzerine bir araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (2), 90-106.
 • Duru, Erdinç (2008), Üniversiteye Uyum Sürecinde Yalnızlığı Yordamada Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılığın Doğrudan ve Dolaylı Rolleri, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 29 (3), 13-24.
 • Ercoşkun, M. Hanifi ve Nalçacı, Ahmet (2005), Öğretimde Psikolojik İhtiyaçların Yeri ve Önemi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 364.
 • Freeman, Tierra M., Anderman, H. Lynley and Jensen, M. Jane (2007), Sense of Belonging in College Freshmen at the Classroom and Campus Levels, The Journal of Experimental Education, 75 (3), 203-220.
 • Güngör, Abide (1989), Lise öğrencilerinin özsaygı düzeylerini etkileyen etmenler, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Iazzetti, Anthony M. (1992). The relationship between self-esteem and learning style preferences among selected students in Catholic high schools in the Archdiocese of New York, Degree of Doctor Thesis, University of San Francisco.
 • Koç, Mustafa (2009), Dindarlık ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18 (1), 473-493. Korkmaz, Nimet Haşıl (2007), Yaz Spor Okulları İle Çocukların Benlik Saygısı Arasındaki İlişki, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 49-65.
 • Maslow, Abraham Harold (1970). Motivation and Personality, Harper and Row, 2. Ed., New York.
 • Mohtashemi J, Noghani F. and Madadi AA. (2008), Individual and social psychology. 1st ed. Tehrani Jameenegar, In Persian.
 • Pullmann, Helle, and Allik, Juri (2008), Relations of academic and general selfesteem to school achievement, Personality and Individual Differences, 45(6), 559-564.
 • Tutkun, Ömer Faruk (2006), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Türkiyeli Öğrencilerin Uyum Sorunları, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15.
 • Toy, Belgin (2006), Sanat Eğitimi Alan ve Almayan 15-17 Yaş Grubundaki Ergenlerin Sosyal Uyumlarının ve Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Valizadeh, Leila, Zamanzadeh, Vahid, Gargari, Rahim Badri, Ghahramanian, Akram, and Jabbarzadeh, Faranak (2016), Self-esteem challenges of nursing students: an integrative review, Res Dev, 5(1), 5-11.
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: Meral BEKTAŞ
Country: Turkey


Author: Gökhan KENAR
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed316903, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {356 - 368}, doi = {10.20875/makusobed.316903}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND THEIR SOCIAL ADJUSTMENT: A RESEARCH IN MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES}, key = {cite}, author = {BEKTAŞ, Meral and KENAR, Gökhan} }
APA BEKTAŞ, M , KENAR, G . (2017). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND THEIR SOCIAL ADJUSTMENT: A RESEARCH IN MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 356-368. DOI: 10.20875/makusobed.316903
MLA BEKTAŞ, M , KENAR, G . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND THEIR SOCIAL ADJUSTMENT: A RESEARCH IN MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 356-368 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/316903>
Chicago BEKTAŞ, M , KENAR, G . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND THEIR SOCIAL ADJUSTMENT: A RESEARCH IN MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 356-368
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND THEIR SOCIAL ADJUSTMENT: A RESEARCH IN MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES AU - Meral BEKTAŞ , Gökhan KENAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.316903 DO - 10.20875/makusobed.316903 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 356 EP - 368 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.316903 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.316903 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND THEIR SOCIAL ADJUSTMENT: A RESEARCH IN MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES %A Meral BEKTAŞ , Gökhan KENAR %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND THEIR SOCIAL ADJUSTMENT: A RESEARCH IN MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.316903 %U 10.20875/makusobed.316903
ISNAD BEKTAŞ, Meral , KENAR, Gökhan . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND THEIR SOCIAL ADJUSTMENT: A RESEARCH IN MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 356-368. https://doi.org/10.20875/makusobed.316903