Year 2018, Volume 10, Issue 23, Pages 1 - 10 2018-03-31

OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT MUSIC EDUCATION LESSONS
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK EĞİTİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT MUSIC EDUCATION LESSONS

Gökay YILDIZ [1]

160 323

Organization and application of preschool education to encompass all developmental areas in children is possible with well-trained and well-equipped preschool teachers. In the preschool period providing music education determined according to the aims and targets of musical development characteristics of children is very important in terms of supporting all developmental areas. For this to occur, a comprehensive, balanced education program following the musical development characteristics of children provided by preschool teachers with a sufficient level of musical training to run the program is required. It is important to determine how preschool teacher candidates feel about music after the music education received at undergraduate level; how sufficient do they think the training was, how sufficient do they see and perceive themselves as being. Moving from this point, this study aimed to determine the opinions of preschool teacher candidates related to the Music Education I and Music Education II lessons received during the second semester of the third year of undergraduate education. This study is descriptive research completed using a screening model. The study group for the research comprised 210 students attending the final year of the Preschool Teaching Departments of the Faculties of Education at Mehmet Akif Ersoy University and Pamukkale University in the 2016-2017 educational year. The data collection tool used in the research was developed by Şehriban (2013) and is a Likert-type survey with validity and reliability studies completed and a reliability coefficient of α= 0.90. In light of the aim of the research, the SPSS program was used to analyze the data, interpreted with frequency and percentage values and arithmetic means of items.

Okul öncesi eğitimin çocukların tüm gelişim alanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve uygulanması iyi yetişmiş, donanımlı okul öncesi öğretmenlerin varlığı ile mümkündür. Okul öncesi dönemde, tüm gelişim alanlarını desteklemesi bakımından amaçları ve hedefleri çocukların müziksel gelişim özelliklerine göre belirlenmiş müzik eğitimi verilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bunun gerçekleşebilmesi ise kapsamlı, dengeli, çocukların müziksel gelişim özelliklerini gözeten bir eğitim programı ve bu programı yürütebilecek düzeyde müzik donanımına sahip okul öncesi öğretmenlerle mümkündür. Okul öncesi öğretmen adaylarının, lisans düzeyinde almış oldukları müzik eğitimi sonucunda müziksel açıdan ne ölçüde yeterli olarak yetiştirildikleri, kendilerini ne ölçüde yeterli gördükleri ve algıladıkları önem taşımaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının, lisans eğitimlerinin üçüncü yılında iki yarıyıl boyunca aldıkları Müzik Eğitimi I ve Müzik Eğitimi II derslerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiş betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı son sınıfında öğrenim gören 210 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Şehriban (2013) tarafından geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve güvenirlik katsayısı α= 0.90 olarak bulunmuş likert tipi anket kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda toplanan veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş, frekans ve yüzde değerler ile madde aritmetik ortalamaları kullanılarak yorumlanmıştır.

  • Altaş, B. (2006). Anasınıfı Öğretmenlerinin Müzik Eğitimine Yönelik Algıladıkları Yeterlilikler ve Müzik Eğitimi Ortamına Yönelik Düşünceleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Marmara Üniversitesi.
  • Gates, J. T. (1999). Why Study Music. Vision 2020: The Housewright Symposium on the Future of Music Education, 55-8
  • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Koca, Ş. (2013). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. International Journal of Social Science, 6 (3), 321-331
  • Mavesky, M. (2002). Creative Activities for Young Children. 7th Edition. Delmar Adivision Of Thomson Learning Printer in The U.S.A.
  • MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
  • Ömeroğlu, E., Ersoy, Ö., Tezel Şahin, F., Kandır, A. ve Turla, A. (2003). Müziğin Okul Öncesi Eğitimde Kullanılması, Ankara: Kok Yayıncılık.
  • Özkut, B. ve Kaya, S. Ö. (2012). İlkoğretim Okullarında Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Lisans Döneminde Aldıkları Müzik Eğitiminin Mesleki Yaşantılarına Olan Etkilerinin İncelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1 (1)
  • Yıldız, G. (2002). Müzik Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Yıldız, G. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Müzik Eğitimi Öz- Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19)
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Mart
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökay YILDIZ
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed348910, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {1 - 10}, doi = {10.20875/makusobed.348910}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK EĞİTİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT MUSIC EDUCATION LESSONS}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Gökay} }
APA YILDIZ, G . (2018). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK EĞİTİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT MUSIC EDUCATION LESSONS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (23), 1-10. DOI: 10.20875/makusobed.348910
MLA YILDIZ, G . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK EĞİTİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT MUSIC EDUCATION LESSONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 1-10 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/36225/348910>
Chicago YILDIZ, G . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK EĞİTİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT MUSIC EDUCATION LESSONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK EĞİTİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT MUSIC EDUCATION LESSONS AU - Gökay YILDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.348910 DO - 10.20875/makusobed.348910 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 10 IS - 23 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.348910 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.348910 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK EĞİTİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT MUSIC EDUCATION LESSONS %A Gökay YILDIZ %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK EĞİTİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT MUSIC EDUCATION LESSONS %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 23 %R doi: 10.20875/makusobed.348910 %U 10.20875/makusobed.348910
ISNAD YILDIZ, Gökay . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK EĞİTİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT MUSIC EDUCATION LESSONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 23 (March 2018): 1-10. https://doi.org/10.20875/makusobed.348910