Year 2018, Volume 10, Issue 23, Pages 90 - 113 2018-03-31

ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN ERKEKLİK TANIMLAMALARI: BURDUR İLİ ÖZELİNDE BİR ÇALIŞMA - MASCULINITY DEFINITION OF WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE: A CASE STUDY IN BURDUR, TURKEY
MASCULINITY DEFINITION OF VIOLENCE VICTIM WOMEN: A CASE STUDY IN BURDUR PROVINCE

Gönül DEMEZ [1] , Hale Nur SEVAL [2]

270 789

Bu çalışmanın odağını,  fiziksel, sözel, cinsel şiddete maruz kalmış ve Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Kadın Konukevi Müdürlüğü’nden hizmet almakta olan farklı (ekonomik durum, yaş, medeni durum, eğitim durumu) kategorilerden kadınların, toplumsal cinsiyet kalıpları anlamında erkeklik rollerine ilişkin anlamlandırma ve yargılarının ortaya çıkarılması; bu bağlamda şiddet deneyimleri ile erkeklik algıları arasındaki ilişkinin irdelenmesi oluşturmaktadır. Yüz yüze derinlemesine görüşmelere dayanan niteliksel araştırma modeliyle tasarlanan çalışmada,  yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla, hayatının herhangi bir evresinde eşinden/babasından şiddet görmüş toplam on beş kadınla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda söz konusu kadınlarla yapılan görüşmelerin çözümlerinden elde edilen veriler; yaşam öyküleri, erkekliğin kurgulanmasında etkili olan aile ilişkileri, eğitim, yoksulluk, sosyal çevre, rol model örnekleri, şiddet öyküleri ile deneyimlerinden oluşan örnekler ve anlatılar tematik olarak kategorize edilmiştir. Böylece toplumsal iktidar örüntüleri, ataerkil sistem, erkeklik ve şiddete ilişkin algılamaları yine kadınların kendi anlatılarından hareketle gündelik yaşam pratikleri, şiddetle baş etme yöntemleri, sosyal yaşamda kullandıkları, strateji ve pazarlıklar toplumsal cinsiyet anlamındaki iktidar ilişkileri bağlamında çözümlenmektedir. Şiddet gören kadınların gözünden erkeklik algıları; erkekliğin iktidar ve şiddet aracılığıyla kurulduğuna yönelik tanımlamaları, evlilik, cinsellik, ekonomik ve sosyal nedenlerle erkek iktidarının meşrulaştırılması, son olarak ev/iş yaşamı, gündelik yaşam pratikleri ile bu algının devam ettirilmesi durumu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

The focus of this study is on women who are exposed to physical, verbal and sexual violence and who are receiving services from the Women's Shelter under the Burdur Provincial Directorate of Family and Social Policies., masculinity in the sense of gender stereotypes the discovery of meaning and judgment of roles; In this context, the relationship between experiences of violence and perceptions of masculinity is examined. In this work, designed with a qualitative research model based on face-to-face in-depth interviews, interviews were conducted with 15 women who were exposed to violence by their husbands / fathers in any of their lives through a semi-structured interview form.

In this regard, the data obtained from the interviews with women in question, life stories, family relationships that are influential in the construction of manhood, education, poverty, social environment, role models, violent stories and experiences are categorized thematically. Thus, perceptions of social power patterns, patriarchal system, masculinity and violence are resolved in the context of daily life practices, methods of coping with violence, strategies they use in social life, and gender relations in relation to power relations. In this study, the aim is to reveal the perception of masculinity in the eyes of women who have been subjected to violence; which are their perception as to establishment of men through power and violence, legitimation of male power by marriage, sexuality, economic and social reasons and  maintaining of this perception of  daily living activities.

 • KAYNAKÇA
 • Akın, A. ve Demirel, S. (2003). Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), 73-82.
 • Altınay, A. ve Arat, A. (2007). Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet. İstanbul: Punto Baskı.
 • Atay, T. (2004). "Erkeklik" En Çok Erkeği Ezer!, Toplum ve Bilim, (101), 11-30.
 • Berktay, F. (2016). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın Hıristiyanlıkta ve İslamiyet'te Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım (6. baskı). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Birleşmiş Milletler. (1993). Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge. Erişim 07 Ocak 2018, https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/kadina_karsi_siddet/BM%20Kad%C4%B1na%20Kar%C5%9F%C4%B1%20%C5%9Eiddetin%20Ortadan%20Kald%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1na%20Dair%20Bildirgesi%2020.12.1993.pdf
 • Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford University Press.
 • Bourdieu, P. (1991). Language And Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.
 • Bourdieu, P. (2016). Eril Tahakküm. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Brownmiller, S. (1993). Against Our Will: Men Women and Rape. New York: Ballantine Books.
 • Cankurtaran Öntaş, Ö., Buz, S., Hatiboğlu, B. ve Öztürk, A. (2011). Opinions of Social Work Students On Gender: A Qualitative Research. Toplum ve Sosyal Hizmet, 22(2), 19-36.
 • Carrigan, T., Connell, B. ve Lee, J. (1985). Toward A New Sociology Of Masculinity. Theory and Society, 14(5), 551-604.
 • Connell, R. W. (2000). The Men And The Boys. California: University of California Press.
 • Connell, R. W. (2002). On Hegemonic Masculinity and Violence: Response to Jefferson and Hall. Theoretical Criminology, 6(1), 89-99.
 • Coward, R. (1995). Şu Hain Kalplerimiz Kadınlar Erkeklere Neden Teslim Olurlar? (A. Bora ve A. Emre, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Davidoff, L. (2012). Feminist Tarih Yazımında Sınıf ve Cinsiyet. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Demez, G. (2005). Kabadayıdan Sanal Delikanlıya Değişen Erkek İmgesi. İstanbul: Babil Yayınları.
 • Demren, Ç. (2008). Kadınlık Dolayımıyla Erkeklik Öznelliği. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 73-92.
 • Donovan, J. (2013). Feminist Teori. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Dökmen, Z. Y. (2014). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar (5. baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Dünya Sağlık Örgütü. (2002). Reducing Risks, Promoting Healthy Life. Cenevre : Dünya Sağlık Örgütü.
 • Dünya Sağlık Örgütü. (2013). Global and Regional Estimates of Violence against Women. Cenevre: Dünya Sağlık Örgütü.
 • Eren, A. (2005). Korku Kültürü, Değerler Kültürü, Şiddet. Aile ve Toplum, 2(8), 23-37.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2009). Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması. Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2017). Türkiye'de Kadın. Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.
 • Kandiyoti, D. (2015). Cariyeler Bacılar Yurttaşlar Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler (5. baskı). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Maybek, S. D. (2017). Şiddet Mağduru Kadınların Sığınmaevi Sonrası Deneyimleri. Sosyoloji Konferansları, (55), 153-179.
 • Öztürk, A. B. (2014). Erkeklik ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet: Eşine Şiddet Uygulayan Erkekler. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Powell, G. ve Greenhaus, J. (2010). Sex, Gender, and Decisions at The Family - Work Interface. Journal of Management, 36(4), 1011-1039.
 • Resmi Gazete. (12 Temmuz 1998). Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği.
 • Resmi Gazete. (20 Mart 2012). 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun. Erişim 24 Ocak 2018, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm
 • Resmi Gazete. (5 Ocak 2013). Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik. Erişim 24 Ocak 2018, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130105-5.htm
 • S. Kimmel, M. (2004). Masculinity as Homophobia: Fear, Shame, and Silence in the Construction of Gender Identity. P. F. Murphy Feminism and Masculinities içinde (182-199). Oxford Readings in Feminism.
 • Sallan Gül, S. (2013). Türkiye'de Kadın Sığınmaevleri (2. baskı). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Sancar, S. (2016). Erkeklik: İmkansız İktidar (4. baskı). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sever, M. (2015). Kadınlık, Annelik, Gönüllü Çocuksuzluk: Elisabeth Badinter’den Kadınlık mı Annelik mi?, Tina Miller’dan Annelik Duygusu: Mitler ve Deneyimler ve Corinne Maier’den No Kid Üzerinden Bir Karşılaştırmalı Okuma Çalışması. Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 7(2), 72-86.
 • Terzioğlu, F. ve Taşkın, L. (2008). Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolünün Liderlik Davranışlarına ve Hemşirelik Mesleğine Yansımaları. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2), 62-67.
 • Tolan, B. (1991). Aile, Cinsiyet ve Cinsel Roller. Türk Aile Ansiklopedisi 1. Cilt içinde (208-214). Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı.
 • Ünal, G. (2005). Aile İçi Şiddet. Aile ve Toplum, 2(9), 85-93.
 • Vahip, I. (2002). Evdeki Şiddet ve Gelişimsel Boyutu: Farklı Bir Açıdan Bakış. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(4), 312-319.
 • Wade, P. (1994). Man The Hunter - Gender and Violence in Music and Drinking Contexts in Colombia. P. Harvey. ve P. Gow (Ed.), Sex and violence: Issues in representation and experience içinde, (113-137). London: Routledge.
 • World Health Organization. (2013). Global And Regional Estimates Of Violence Against Women: Prevalence And Health Effects Of İntimate Partner Violence And Non-Partner Sexual Violence. Cenevre.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Mart
Journal Section Articles
Authors

Author: Gönül DEMEZ
Country: Turkey


Author: Hale Nur SEVAL

Bibtex @research article { makusobed384262, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {90 - 113}, doi = {10.20875/makusobed.384262}, title = {ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN ERKEKLİK TANIMLAMALARI: BURDUR İLİ ÖZELİNDE BİR ÇALIŞMA - MASCULINITY DEFINITION OF WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE: A CASE STUDY IN BURDUR, TURKEY}, key = {cite}, author = {DEMEZ, Gönül and SEVAL, Hale Nur} }
APA DEMEZ, G , SEVAL, H . (2018). ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN ERKEKLİK TANIMLAMALARI: BURDUR İLİ ÖZELİNDE BİR ÇALIŞMA - MASCULINITY DEFINITION OF WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE: A CASE STUDY IN BURDUR, TURKEY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (23), 90-113. DOI: 10.20875/makusobed.384262
MLA DEMEZ, G , SEVAL, H . "ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN ERKEKLİK TANIMLAMALARI: BURDUR İLİ ÖZELİNDE BİR ÇALIŞMA - MASCULINITY DEFINITION OF WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE: A CASE STUDY IN BURDUR, TURKEY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 90-113 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/36225/384262>
Chicago DEMEZ, G , SEVAL, H . "ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN ERKEKLİK TANIMLAMALARI: BURDUR İLİ ÖZELİNDE BİR ÇALIŞMA - MASCULINITY DEFINITION OF WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE: A CASE STUDY IN BURDUR, TURKEY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 90-113
RIS TY - JOUR T1 - ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN ERKEKLİK TANIMLAMALARI: BURDUR İLİ ÖZELİNDE BİR ÇALIŞMA - MASCULINITY DEFINITION OF WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE: A CASE STUDY IN BURDUR, TURKEY AU - Gönül DEMEZ , Hale Nur SEVAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.384262 DO - 10.20875/makusobed.384262 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 113 VL - 10 IS - 23 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.384262 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.384262 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN ERKEKLİK TANIMLAMALARI: BURDUR İLİ ÖZELİNDE BİR ÇALIŞMA - MASCULINITY DEFINITION OF WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE: A CASE STUDY IN BURDUR, TURKEY %A Gönül DEMEZ , Hale Nur SEVAL %T ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN ERKEKLİK TANIMLAMALARI: BURDUR İLİ ÖZELİNDE BİR ÇALIŞMA - MASCULINITY DEFINITION OF WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE: A CASE STUDY IN BURDUR, TURKEY %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 23 %R doi: 10.20875/makusobed.384262 %U 10.20875/makusobed.384262
ISNAD DEMEZ, Gönül , SEVAL, Hale Nur . "ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN ERKEKLİK TANIMLAMALARI: BURDUR İLİ ÖZELİNDE BİR ÇALIŞMA - MASCULINITY DEFINITION OF WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE: A CASE STUDY IN BURDUR, TURKEY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 23 (March 2018): 90-113. https://doi.org/10.20875/makusobed.384262