Year 2018, Volume 10, Issue 25, Pages 650 - 671 2018-09-30

EVALUATION OF THE ROLE OF THE COURT OF ACCOUNTS PERFORMANCE AUDIT IN THE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS IN PERIOD OF 1996-2017 - 1996-2017 DÖNEMİNDE SAYIŞTAY PERFORMANS DENETİMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
1996-2017 DÖNEMİNDE SAYIŞTAY PERFORMANS DENETİMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE ROLE OF THE COURT OF ACCOUNTS PERFORMANCE AUDIT IN THE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS IN PERIOD OF 1996-2017

Elif Ayşe ŞAHİN İPEK [1]

67 258

In this study, the role of the Court of Accounts performance audit in or country’s public financial management system is discussed. When the issue is addressed in terms of international standards the Court of Accounts performance auditing in the public financial management systems i) assuring that the information on performance provided by executive to parliemantary is correct, and ii) reporting that government programs and activities have contributed positively to the policy objectives approved by the parliament. The applications of our country were evaluated in the period of 1996-2017 and reached the result that the Court of Accounts could not fulfill this expected role due to the present legal regulations.

Bu çalışmada Sayıştay performans denetiminin ülkemiz kamu mali yönetim sistemindeki rolü tartışılmıştır. Uluslararası standartlar bakımından konu ele alındığında kamu mali yönetiminde Sayıştay performans denetiminin i) parlamentoya yürütme organı tarafından sunulan performansa ilişkin bilgilerin doğruluğu konusunda güvence verme ve ii) hükümet program ve faaliyetlerinin parlamento tarafından onaylanan politika hedeflerine pozitif katkı sağlayıp sağlamadığını raporlama şeklinde iki temel rol üstlenmesi beklenmektedir. Ülkemiz uygulamaları 1996-2017 dönemi itibariyle değerlendirilmiş ve Sayıştay’ın kendisinden beklenen bu rolü, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde, yerine getirmekte sıkıntılar yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır.
  • Akyel, Recai ve H. Ömer Köse (2010), “Kamu Yönetiminde Etkinlik Arayışı: Etkin Kamu Yönetimi İçin Etkin Denetimin Gerekliliği”, Türk İdare Dergisi, S. 466, Mart, 9-24.Akyel, Recai ve Hasan Baş (2010), “Kamu Yönetimi ve Denetimi Bağlamında Sayıştayın Anayasal ve Yargısal Konumu”, Maliye Dergisi, S. 158, Ocak-Haziran, 374-387.Altuğ, Figen (2000), Mali Denetim, Ezgi Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, Bursa.Altuğ, Figen (2013), “Türkiye’de Sayıştay ve Performans Denetimi” içinde: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, (ed.) Figen Altuğ, Ahmet Kesik, Murat Şeker, Seçkin Yayınları, Ankara, 285-298.Bağlı, Mehmet Selim (2011), “Parlamento-Bütçe İlişkilerinde Stratejik Plan ve Faaliyet Raporlarının Önemi”, Yasama Dergisi, S. 17, 39-80.Bağlı, Mehmet Selim (2010), “TBMM’nin Bütçe Sonuçlarını Denetleme Süreci”, Yasama Dergisi, S. 16, 103-143.Balyemez, Ahmet Sinan (2018), “Sayıştay Performans Denetimlerinin Uygulama ve Sonuçları Üzerine Bir Tartışma”, Journal of Business Research Turk, 10(2), 276-311.Batmaz, Yavuz (2015), “Denetim Üzerinden Kamu Yönetimindeki Değişimi Anlamak”, Sayıştay Dergisi, S. 98, Temmuz-Eylül, 5-18.Bouckaert, Geert ve John Halligan (2008), Managing Performance: International Comparisons, Routledge, USA: New York.Candan, Ekrem (2007), Türk Bütçe Sisteminde Performans Denetimi, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007.Coşkun, Arife (1998), “Denetimde Yeni Yönelişler: Performans Denetimi”, Cumhuriyetin 75inci Yılında Kamu Harcamaları ve Denetimi Sempozyumu, Sayıştay Başkanlığı, Ankara, 85-106.Çağan, Nami (1985), “Anayasa Çerçevesinde Kamu Maliyesinin Parlamenter Kontrolü”, Anayasa Yargısı Dergisi, 199-204.Çalışkan, Recep (2015), “Osmanlı Devletinden Cumhuriyet Dönemine Yüksek Denetim Olgusu ve Gelişim Süreci”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 12, S. 32, 57-75.Çevik, Savaş (2002), “Türk Bütçe Sisteminde Denetim: Geleneksel Denetimden Performans Denetimine”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 1-2, 104-129.Demirbaş, Tolga (2001), Sayıştaylar Tarafından Gerçekleştirilen Performans Denetimleri ve Türk Sayıştayı Uygulaması, Sayıştay Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi, İnceleme, Ankara.Demirbaş, Tolga ve Rıdvan Engin (2016), “Sayıştayın Belediyeler Üzerindeki Performans Denetimlerinde Ulaştığı Bulguların Analizi”, Sayıştay Dergisi, S. 100, Ocak-Mart, 27-60.Feyzioğlu, Bedii (1987), “Sayıştay ve Parlamento”, Çağdaş Sayıştay Denetimi Sempozyumu, Sayıştay 125. Kuruluş Yıldönümü Yayınları, Ankara, 23-35.Frederickson, David G. ve H. George Frederickson (2006), Measuring the Performance of the Hollow State, Georgetown University Press, USA: Washingthon D.C.Gülen, Fikret (1999), Performans Denetimi Temel Kavramlar, Yöntemler, Teknikler ve Yaklaşımlar, Sayıştay Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Yayınları, No: 2, Nisan, Ankara.INTOSAI (2018), www.intosai.orgINTOSAI (1977), ISSAI 1: The Lima Declaration, Austria.INTOSAI (2004a), Appendix to ISSAI 3100, Austria.INTOSAI (2004b), ISSAI 3000: Standards and Guidelines for Performance Auditing Based on INTOSAI’s Auditing Standards and Practical Experience, Austria.INTOSAI (2013), ISSAI 300: Fundamental Principles of Performance Auditing.Küçükaycan, Dürdane ve Rabia Ceren Tekin (2017), “Performans Esaslı Bütçeleme Sürecinin Tamamlayıcı Unsuru Olarak Performans Denetimi”, International Journal of Applied Economic and Finance Studies, Vol. 2, No. 2, 19-30.Moynihan, Donald P. (2008), The Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform, Georgetown University Press, USA: Washingthon D.C.Mutluer, M. Kamil ve Erdoğan Öner ve Arife Coşkun (2015), Sayıştay Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.OECD (1997), In Search of Results Performance Management Practices, France: Paris.Önder, Özgür ve İrfan Türkoğlu (2012), “Denetim Anlayışının Değişimi: Yeni Sayıştay Kanunu Üzerine Değerlendirmeler”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, C. 8, S. 17, 197-214.Özdemir, Ahmet (), “Performans Denetiminin Türk Sayıştayı Açısından Uygulanabilirliği”, 47-56.Özekicioğlu, Seda (2017), “Türkiye’de Dış Denetim Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetimine Yansımaları”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 39, S. 2, Aralık, 601-618.Sakal, Mustafa ve Elif Ayşe Şahin (2008), “Kamu Kurumlarında Performans Ölçümü ve Sayıştay Denetimi İlişkisi: Türkiye’deki Uygulamalar Bakımından Bir Değerlendirme”, Sayıştay Dergisi, S. 68, Ocak-Mart, 3-28.Şener, Hasan Engin (2017), “Performans Bilgisinin Denetimi Olarak Türk Sayıştayının Performans Denetimi”, Memleket Siyaset Yönetim, C. 12, S. 28, Aralık, 1-26.Tanzi, Vito (çev. Özgür Saraç) (2002), “Devletin Rolü ve Kamu Sektörünün Kalitesi”, Türk İdare Dergisi, S. 434.Taytak, Mustafa ve Ercan Bahtiyar (2015), “Hesapverme Sorumluluğu Çerçevesinde Türk Sayıştayının Rolü”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 20, S. 4, 261-284.T.C. Sayıştay Başkanlığı (1999), Sayıştayın 2000 Yılı Bütçesi Dolayısıyla Hazırlanan Faaliyet Raporu, Kasım, Ankara.T.C. Sayıştay Başkanlığı (2005), Sayıştay Başkanlığı 2005 Yılı Faaliyet Raporu, Ekim, Ankara.T.C. Sayıştay Başkanlığı (2006), Sayıştay Başkanlığı 2006 Yılı Faaliyet Raporu, Ekim, Ankara.T.C. Sayıştay Başkanlığı (2007), Sayıştay Başkanlığı 2006 Yılı İdare Faaliyet Raporu, Nisan, Ankara.T.C. Sayıştay Başkanlığı (2008), Sayıştay Başkanlığı 2007 Yılı İdare Faaliyet Raporu, Nisan, Ankara.T.C. Sayıştay Başkanlığı (2010), Sayıştay Başkanlığı 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu, Nisan, Ankara.T.C. Sayıştay Başkanlığı (2012), Sayıştay Başkanlığı 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu, Nisan, Ankara.Yılmaz, Hakkı Hakan (2014), “Kurumsal Performans Denetimi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği: Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Sayıştay’ın Değişen Rolü”, 29. Türkiye Maliye Sempozyumu (16-20 Mayıs 2014) Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi Yayını, 351-368.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1256-8325
Author: Elif Ayşe ŞAHİN İPEK (Primary Author)
Institution: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed459613, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {650 - 671}, doi = {10.20875/makusobed.459613}, title = {1996-2017 DÖNEMİNDE SAYIŞTAY PERFORMANS DENETİMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE ROLE OF THE COURT OF ACCOUNTS PERFORMANCE AUDIT IN THE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS IN PERIOD OF 1996-2017}, key = {cite}, author = {ŞAHİN İPEK, Elif Ayşe} }
APA ŞAHİN İPEK, E . (2018). 1996-2017 DÖNEMİNDE SAYIŞTAY PERFORMANS DENETİMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE ROLE OF THE COURT OF ACCOUNTS PERFORMANCE AUDIT IN THE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS IN PERIOD OF 1996-2017. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (25), 650-671. DOI: 10.20875/makusobed.459613
MLA ŞAHİN İPEK, E . "1996-2017 DÖNEMİNDE SAYIŞTAY PERFORMANS DENETİMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE ROLE OF THE COURT OF ACCOUNTS PERFORMANCE AUDIT IN THE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS IN PERIOD OF 1996-2017". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 650-671 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/38648/459613>
Chicago ŞAHİN İPEK, E . "1996-2017 DÖNEMİNDE SAYIŞTAY PERFORMANS DENETİMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE ROLE OF THE COURT OF ACCOUNTS PERFORMANCE AUDIT IN THE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS IN PERIOD OF 1996-2017". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 650-671
RIS TY - JOUR T1 - 1996-2017 DÖNEMİNDE SAYIŞTAY PERFORMANS DENETİMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE ROLE OF THE COURT OF ACCOUNTS PERFORMANCE AUDIT IN THE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS IN PERIOD OF 1996-2017 AU - Elif Ayşe ŞAHİN İPEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.459613 DO - 10.20875/makusobed.459613 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 650 EP - 671 VL - 10 IS - 25 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.459613 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.459613 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute 1996-2017 DÖNEMİNDE SAYIŞTAY PERFORMANS DENETİMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE ROLE OF THE COURT OF ACCOUNTS PERFORMANCE AUDIT IN THE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS IN PERIOD OF 1996-2017 %A Elif Ayşe ŞAHİN İPEK %T 1996-2017 DÖNEMİNDE SAYIŞTAY PERFORMANS DENETİMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE ROLE OF THE COURT OF ACCOUNTS PERFORMANCE AUDIT IN THE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS IN PERIOD OF 1996-2017 %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 25 %R doi: 10.20875/makusobed.459613 %U 10.20875/makusobed.459613
ISNAD ŞAHİN İPEK, Elif Ayşe . "1996-2017 DÖNEMİNDE SAYIŞTAY PERFORMANS DENETİMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE ROLE OF THE COURT OF ACCOUNTS PERFORMANCE AUDIT IN THE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS IN PERIOD OF 1996-2017". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 25 (September 2018): 650-671. https://doi.org/10.20875/makusobed.459613