Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 396 - 410 2018-12-30

Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme
Women’s Touch on the City Councils: An Evaluation of Söke City Council in Term of Women's Assembly

Çiğdem AKMAN [1]

42 360

Türkiye’de Yerel Gündem 21 Programı kapsamında ortaya çıkan kent konseyleri 1997 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile uygulanmaya başlanmış ve 2005 yılında kabul edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile de yasal bir dayanak kazanmıştır. Yerel demokrasinin gelişmesi için önemli olan Kent konseyleri bünyesinde kadın, çocuk, genç, yaşlı, emekli, engelli ve mahalle meclisleri oluşturularak kentte yaşayan pek çok vatandaşa ulaşılması ve vatandaşların kent ile ilgili kararlara katılması amaçlanmaktadır. Kadın meclisleri bu anlamda oldukça önemli oluşumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede çalışmada Söke Kent Konseyi bünyesinde yer alan Kadın Meclisinin gerçekleştirdiği faaliyetler üzerinden bir değerIendirme yapılması amaçlanmaktadır. Söke Kent Konseyi Kadın Meclisinin faaliyetleri tespit edilerek sınıflandırılmış ve bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışma neticesinde kadın meclisleri vasıtasıyla kadın elinin sadece kadınlara özgü sorunlara değil, kentle ilgili her soruna ulaşabildiği/ulaşabileceği tespit edilmiştir.

City councils, which came to exist in the context of the Program Local Agenda 21 in Turkey, were applied in 1997 with the decision of Council of Ministers and acquired a legal basis with the Municipality Law No: 5393 came into force in 2005. Within the city councils that are important for the development of local democracy aims to reach out the citizens of the city and the citizens participate in the decisions related to the city by establishing women, children, youth, elderly, retired, handicapped and neighborhood assemblies. Women’s committees are occured as quite important formations in this context. In this context, An Evaluation of  carried out the activities of  the Women's Assembly included in  the Soke City Council is aimed  in the study.The activities of the Söke City Council Women’s Committee are classified, and evaluations have been made. As a result of the study, it has been determined that women's hands can reach / reach every problem related to the city, not only native to women problems by means of Women's Assembly.

 • ALTUN, Derya ve TOKER, Huriye (2017), “Kadınların Bakışıyla Kent Konseyleri Katılımcılık Aracı Mıdır? İzmir Kent Konseyi Örneği”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, S.13(2), ss.461-474.
 • ARAR, A. Asım (2002), Yerel Gündem 21, T. C. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, S.6, http://www.mfa.gov.tr/yerel-gundem-21.tr.mfa (Erişim Tarihi: 03.07.2018).
 • ARTAR, Feray (2015), “Kent Konseyleri ve Katılımın Özgün Halleri”, Özne Hayatı Konuşunca (Der. Aytül Kasapoğlu), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • BARAN, Kadir, KURT, Sema ve ÖNAL, Dilruba ve HELVACIOĞLU, Bahadır (2011), “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Silivri İlçesi Kent Konseyi Yapılanması ve Gerçekleştirilen Faaliyetler”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı (Ed. Enes Battal KESKİN), Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi-1, Bursa, ss.189-200.
 • BATAT, Ahmet (2010), “Türkiye Yerel Gündem 21 Uygulamalarının Kent Konseyleri’ne Dönüşüm Sürecinin Analizi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • ÇAHA, Ömer ve ÇAHA, Havva (2012), Yerelde Tango, Orion Kitabevi, Ankara.
 • EMREALP, Sadun (2010), Kent Konseyleri, UCLG-WEWA Yayını, İstanbul.
 • GAZİANTEP KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ (GKMY), http://www.gaziantepkentkonseyi.org.tr/dosyalar/dosyalar/0pwvfdge.pdf (Erişim Tarihi: 19.11.2018).
 • GÖRMEZ, Kemal ve UÇAR ALTINIŞIK, Harika (2011), “Yerel Demokrasi ve Kent Konseyleri”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Ed. Enes Battal Keskin), Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi-1, Bursa, ss.31-51
 • KAYPAK, Şafak (2011), “Katılımcı Yönetim Mekanizması Olarak Kent Konseyleri”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı (Ed. Enes Battal Keskin), Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi-1, ss.138-158.
 • KESKİN, Enes Battal (2011), "Giriş Yazısı", Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi-1, Bursa, ss.2-4.
 • KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (18.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete). http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10687&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 (Erişim Tarihi: 03.08.2018).
 • NALBANT, Güler (2018), Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı, Kişisel Görüşme
 • NİLÜFER KENT KONSEYİ (Tarihsiz), Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Tüzüğü (NKMT), Nilüfer Belediyesi Yayını, Bursa. http://www.niluferkentkonseyi.org/images/kadin_meclisi_tuzuk.pdf (Erişim Tarihi: 19.11.2018).
 • SAĞIR, Meral (2003), “Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılımda Yeni Arayışlar: Yerel Gündem 21”. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, S.12(4), ss.28-41.
 • SOYGÜZEL, Hasan (2015), “Kent Konseyleri Arasında İletişim ve İşbirliği: Türkiye Kent Konseyleri Birliği Örneği”, II. Uluslararası Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, (Ed. Enes Battal Keskin ve Elif Karakurt Tosun), Nursa Kent Konseyi Yayını, Bursa, ss.76-91.
 • SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2017), Söke’nin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Kitabı, 23-24 Aralık 2017, Söke Belediye Başkanlığı Yayını, Aydın.
 • SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2018), Söke Belediye Başkanlığı Kent Konseyi 2016 - 2017 Dönemi Çalışma Raporu, http://www.sokekentkonseyi.org/wp-content/uploads/2017/10/3.1.3-S%C3%B6ke-Kent-Konseyi-Faaliyet-Raporu.pdf (Erişim Tarihi: 17.07.2018).
 • SÖKE KENT KONSEYİ (2018), Söke Belediye Başkanlığı Kent Konseyi Kadın Meclisi, http://www.sokekentkonseyi.org/kadin-meclisi/, (Erişim Tarihi: 17.07.2018).
 • SÖKE KENT KONSEYİ (2018), Söke Belediye Başkanlığı Kent Konseyi Kadın Meclisi Karar Defteri.
 • SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2018), Söke Belediye Başkanlığı Kent Konseyi Kadin Meclisi Çalişma Yönergesi (SKMÇY), http://www.sokekentkonseyi.org/kadin-meclisi/ (Erişim Tarihi: 17.07.2018).
 • SÖKE KENT KONSEYİ (2018), Söke Belediye Başkanlığı Kent Konseyi Kadın Meclisi Sosyal Medya (Facebook) Sayfası, https://www.facebook.com/groups/258144127565705/ (Erişim Tarihi: 17.07.2018).
 • SÖKE KENT KONSEYİ (2018), Söke Belediye Başkanlığı Kent Konseyi Resmi İnternet Web Sayfası, http://www.sokekentkonseyi.org/soke-kent-konseyi/ (Erişim Tarihi: 17.07.2018).
 • SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2018), Söke Belediye Başkanlığı Kurumsal İnternet Web Sayfası, http://www.soke.bel.tr/belediye/1/Tarih%C3%A7e (Erişim Tarihi: 17.07.2018).
 • UNDP - BIRLEŞMIŞ MILLETLER KALKINMA PROGRAMI (Tarihsiz), Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi, https://docplayer.biz.tr/11492688-Turkiye-de-yerel-gundem-21-yonetisim-agi-kanaliyla-bm-binyil-kalkinma-hedefleri-nin-yerellestirilmesi.html (Erişim Tarihi: 17.07.2018).
 • USTA, Sefa (2011), “Katılımcı Demokrasi Perspektifinden Kent Konseyleri ve Sivil Toplum Kuruluşları İlişkisi: Sakarya Örneği”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı (Ed. Enes Battal Keskin), Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi-1, Bursa, ss.201-218
 • YAYLI, Hasan ve EROĞLU, Gülçin (2015), “Yerel Katılım Bağlamında Türkiye’de Kadın Temsili”, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), S.3 (Özel Sayı), ss. 504-524.
 • http://www.nufusune.com/soke-ilce-nufusu-aydin (Erişim Tarihi: 17.07.2018).
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1936-6884
Author: Çiğdem AKMAN (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @conference paper { mana505502, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {Mehmet MECEK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {396 - 410}, doi = {}, title = {Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {AKMAN, Çiğdem} }
APA AKMAN, Ç . (2018). Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1 (3), 396-410. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mana/issue/42538/505502
MLA AKMAN, Ç . "Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (2018): 396-410 <http://dergipark.org.tr/mana/issue/42538/505502>
Chicago AKMAN, Ç . "Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (2018): 396-410
RIS TY - JOUR T1 - Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme AU - Çiğdem AKMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 396 EP - 410 VL - 1 IS - 3 SN - 2636-8048- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Management Academy Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme %A Çiğdem AKMAN %T Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme %D 2018 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD AKMAN, Çiğdem . "Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 / 3 (December 2019): 396-410.
AMA AKMAN Ç . Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme. Yönetim Akademisi. 2018; 1(3): 396-410.
Vancouver AKMAN Ç . Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2018; 1(3): 410-396.