Year 2015, Volume 7, Issue 12, Pages 65 - 92 2015-04-20

BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SERVİSİ’NİN MALİYET YAPISI VE ANALİZİ

Mustafa CANBAZ [1] , Teoman AYDIN [2] , Özgür TAŞPINAR [3] , Mehmet ERSOY [4]

902 1369

This study aims to analyze the structure of the cost caused by inpatients or outpatients that receive service at the care and treatment units of the Physical Therapy and Rehabilitation Department of the Medical Faculty of a foundation university, which provided service as  a public enterprise for long years both in administrative and economic terms. Accounting data of the patients who underwent treatment in PTR services based on records and reports dated May 2012 and January 2013 maintained by general accounting of the hospital in accordance with tax and other relevant legislation.After resolving the data by conventional methods using Microsoft Excel program, correlation test was done using statistical program, also Alpha test was done in terms of data security. Although more than half of the “total cost” belonging to PTR services is comprised of ‘labor cost’, a significant correlation was not found between these two variables. On the other hand, a significant and positive correlation was found between ‘public service production costs’ including the purchase of services through the use of outsourcing services and “the use of materials and supplies”. Similar findings were determined by ‘total income’
Bu araştırmanın amacı, geçmişte uzun yıllar idari ve mali açıdan kamu müessesesi niteliğinde hizmet veren, günümüzdeyse bir vakıf üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi’nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Anabilim Dalı’na ait bakım ve tedavi servislerinin maliyet yapısı ve analizidir. Çalışmada, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince tutulan kayıt ve raporlara dayalı muhasebe verileri kullanılmıştır. Bunlar, Microsoft Excel programı kullanılarak geleneksel yöntemlerle çözümlendikten sonra, bilgisayar istatistik programında Korelasyon (ilişki) testi yapılmış, veri güvenliğiyse Alfa testiyle yapılmıştır. ‘Toplam maliyet’in yarısından fazlasının ‘işgücü gideri’nden oluşmasına rağmen, bu iki değişken/gider arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
 • AĞIRBAŞ, İ. (2013). “Hastane Enfeksiyonları Maliyet Analizi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Proje No: 10B3430001, Ankara.
 • AĞIRBAŞ, İ., GÖK, H., AKBULUT, Y., & ÖNDER, Ö.R. (2012). “Hastanelerde Maliyet Analizi ve Tıbbı Rehabilitasyon Hizmetlerinde Birim Maliyet Hesaplanması”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi.
 • AKAR, Ç. (2008). “Aile Hekimliği Pilot Uygulamaları Maliyet Analizi ve Finansal İzleme-Değerlendirme Projesi”, Rapor No:9, Ankara.
 • AKAR, T., Derinöz, O. & DEMİREL, B. (2007). “İlaç Zehirlenmeleri ve Hastane Maliyetleri”, Türk Ped Arş. Dergisi, 42: 103-6.
 • AKDOĞAN, N. , GÜNDÜZ, E., & SEVİM, A. (2012). Maliyet Muhasebesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir.
 • AKTAŞ, E. & KAPTANOĞLU, M. (2002). “Bir Akciğer Ameliyatının Maliyet İncelemesi”, C.Ü. Tıp fakültesi Dergisi 24 (4): 191-197.
 • AKTAŞ, İ., YILDIRIM, A.K., ÖZKAN, F.Ü., KAYSIN, M.Y., & ŞİLTE, A.D. (2013). “Yatarak fizyoterapi alan hastaların yaşam kaliteleri ve maliyet analizi”, Marmara Medical Journal, Sayı:26.
 • BENER, S. & Diğerleri (2013). Kamu Sağlık Tesislerinde Maliyet Muhasebesi, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Ankara.
 • BENGÜ, H. & ARSLAN, S. (2009). “Hastane İşletmesinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.X I,S II.
 • BUMBESCU, S.S., & PASCHİA (Dincă)., L. (2013). “The Cost İnformation Relevance in the Decision Foundation”, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 15(2).
 • BÜYÜKMİRZA, H. K. (2012). “Döner Sermayeli Kuruluşlarda Maliyet Muhasebesi Sisteminin Oluşturulmasına Dönük Analiz Sonuçları”, T.C. Sağlık Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmelerde Maliyet Muhasebesi Sistemi Oluşturulması Projesi, Rapor No.3, Ankara.
 • CAN, A., İBİCİOĞLU, H. (2008). “Yönetim Ve Yöneticilik Yönünden Üniversite Hastanelerinin Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.13
 • COŞKUN, A. & GÜNGÖRMÜŞ, A. H. (2009). “Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyetlerinin TMS 2’ye Göre Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 95.
 • ÇELİK, F. (2006). “Hastane Beslenme Hizmetlerinde Direkt Maliyeti Etkileyen Faktörler ve Yaklaşık Maliyet Analizi”, Dicle Tıp Dergisi, Cilt:33, Sayı:2, (63-70).
 • DURUKAN, S. & AKAR, Ç. & ŞAHİN, İ. (2007). “Seçilmiş Hastanelerde Karşılaştırmalı Poliklinik Gider Yeri Birim Maliyetleri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, s. 19-47
 • DURUKAN, S., AKAR, Ç. & ŞAHİN, İ. (2007). “Seçilmiş Hastanelerde Karşılaştırmalı Poliklinik Gider Yeri Birim Maliyetleri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:10, Sayı: 1, 19-47.
 • ERKOL, Ü. & AĞIRBAŞ, V. (2011). “Hastane İşletmelerinde Kapasite Kullanım Oranının Maliyetlere Etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 64 (2).
 • ERKOL, Ü. ve AĞIRBAŞ, İ. (2011). “Hastanelerde Maliyet Analizi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Dayalı Bir Uygulama”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 64(2), 87-95.
 • ESATOĞLU, A. E., AĞIRBAŞ, İ., PAYZİNER, D. P., AKBULUT, Y., GÖKTAŞ, B., ÖZATKAN, Y.,
 • UĞURLUOĞLU, E., YILDIRIM, T., TÖRÜNER, M., GÖK, H., ATASOY, K. Ç., ÇAKIR, S. Ü. &
 • ÖKTEN, İ. (2010). “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde Maliyet Analizi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 63(1), 17-27.
 • GÖZÜKÜÇÜK, M. & ÇELİK, Y. (2012). “Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Dışarıdan Sağlık Hizmeti Alımı: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2.
 • Gürsoy, B. (2008). “Hastane İnfeksiyonlarında Maliyet Analizi: Olgu-Kontrol Çalışması”, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5 (1): 15-21.
 • HACIEVLİYAGİL, S. S., MUTLU, L. C., GÜLBAŞ, G., YETKİN, Ö. & GÜNEN, H. (2006). “Göğüs Hastalıkları Servisine Yatan Hastaların Hastane Yatış Maliyetlerinin Karşılaştırılması”, Toraks Dergisi, 7(1):11-16.
 • Hazar, E., İnce, A. R., Çam, S. & Karagöz, N. (2013). “Hizmet İşletmelerinde Maliyet Analizi; Sivas Numune Hastanesi Yanık Ünitesinde Yatan Hastaların Maliyet Analizi”, Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi (BMSIJ), Cilt:1, Sayı:2, 156-167.
 • KARASİOĞLU, F. & ÇAM, A. V. (2008). “Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi. Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 15-24.
 • KELAT, M. Z., FİDAN, R. & BİNGÖL, B. (2011) “Fakoemülsifikasyon+İol Maliyet Analizi”, T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • KIRLI, M. & KAYALI, N. (2010). “Stratejik Maliyet Yönetimi ve Kısıtlar Teorisi: Bir Uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi S.B. E., Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı 2
 • KISAKÜREK, M. M. (2010). “Hastane İşletmelerinde Bölüm Maliyet Analizi: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:24, Sayı:3, 229-256.
 • MOGYOROSY, Z., & SMİTH, P. (2005). “The main methodological issues in costing health care services, A literature review”, The University of York, CHE Centre For Health Economics, CHE Research Paper 7.
 • OCAK, S., & GİDER, Ö., & TOP, M., & AKAR, Ç. (2004). “Muğla Devlet Hastanesi Tomoğrafi Ünitesi Maliyet-Hacim -Kar Analizi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 7, Sayı:1.
 • PARKER, D. (1994). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Analizi, Creese, A. (Edit), Çev. Tatar, M. & Tatar, F., Dünya Sağlık Teşkilatı, Cenevre.
 • SERİNKEN, M., DURSUNOĞLU, N. & ÇIMRIN, A. H. (2009). “Bir üniversite hastanesi acil servisine astım atak ile başvuran erişkin hastaların hastane maliyetleri”, Tüberküloz ve Toraks Dergisi, Sayı:57 (2): 198-204.
 • SÜT, N. & MEMİŞ, D. (2010). “Travmatik Beyin Hasarının Yoğun Bakım Maliyeti ve Sağkalım Analizleri”, Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi, 16 (2):149-154.
 • UĞURTAY, H., ÖKER, F., SUR, H., BAKIR, İ. & DÖĞÜCÜ, M. Ş. (2013). “Bir Kamu Hastanesinde Anjiyografi Birimi Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ile Analizi”, Nobel Medicus, Cilt:9, Sayı:1, 10-16.
 • ÜNVER, Ü.; “Sağlık Kurumlarında Maliyet, Fiyatlandırma ve Pazarlama”, Sayed, Aralık 2011
 • YALÇIN, A.N. (2008). “Hastane Enfeksiyonları Maliyet Analizi”, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi No:60, 15-22
 • YILDIRIM, S. (1994); Sağlık Hizmetlerinde Harcama ve Maliyet Analizi, Uzmanlık Tezi, DPT Yayını, Ankara.
 • YILDIZ, M., & CERİT, C. (2006). “Şizofreni Tedavisinin Yıllık Maliyeti: Bir Üniversite Hastanesi Verilerinden Yapılan Hesaplama”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 16, Sayı: 4.
 • YİĞİT, Ç., & PEKER, S., & CANKUL, İ., & KOSTİK, Z., & ALKAN, M., & ÖZER, M., & DEMİR, C., & AKTAN, T., & AKDENİZ, A. (2003). “Gata Eğitim Hastanesinde Yatan Hasta Maliyetinin Belirlenmesi”, Gülhane Tıp Dergisi, 45 (3): 233-243.
 • YÜCER, İ. K., SEYAHİ, E., KASAPÇOPUR, Ö. & ARISOY, N. (2012). “Economic impact of juvenile idiopathic arthritis and familial Mediterranean fever”, Rheumatol Int., 32:1955–1962.
 • ZENGİN, S., GÜZEL, R., Al, B., KARTAL, Ş., SARCAN, E. & YILDIRIM, C. (2013) “Bir Üniversite Hastanesi Erişkin Acil Servisinin Maliyet Analizi”, The Journal of Academic Emergency Medicine, Sayı:12, 71-75.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), http://www.tuik.gov.tr/
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mustafa CANBAZ

Author: Teoman AYDIN

Author: Özgür TAŞPINAR

Author: Mehmet ERSOY

Dates

Publication Date: April 20, 2015

Bibtex @ { marufacd4616, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {Marmara University}, year = {2015}, volume = {7}, pages = {65 - 92}, doi = {10.14784/jfrs.50873}, title = {BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SERVİSİ’NİN MALİYET YAPISI VE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {CANBAZ, Mustafa and AYDIN, Teoman and TAŞPINAR, Özgür and ERSOY, Mehmet} }
APA CANBAZ, M , AYDIN, T , TAŞPINAR, Ö , ERSOY, M . (2015). BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SERVİSİ’NİN MALİYET YAPISI VE ANALİZİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7 (12), 65-92. DOI: 10.14784/jfrs.50873
MLA CANBAZ, M , AYDIN, T , TAŞPINAR, Ö , ERSOY, M . "BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SERVİSİ’NİN MALİYET YAPISI VE ANALİZİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 (2015): 65-92 <http://dergipark.org.tr/marufacd/issue/509/4616>
Chicago CANBAZ, M , AYDIN, T , TAŞPINAR, Ö , ERSOY, M . "BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SERVİSİ’NİN MALİYET YAPISI VE ANALİZİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 (2015): 65-92
RIS TY - JOUR T1 - BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SERVİSİ’NİN MALİYET YAPISI VE ANALİZİ AU - Mustafa CANBAZ , Teoman AYDIN , Özgür TAŞPINAR , Mehmet ERSOY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14784/jfrs.50873 DO - 10.14784/jfrs.50873 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 92 VL - 7 IS - 12 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/jfrs.50873 UR - https://doi.org/10.14784/jfrs.50873 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Financial Researches and Studies BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SERVİSİ’NİN MALİYET YAPISI VE ANALİZİ %A Mustafa CANBAZ , Teoman AYDIN , Özgür TAŞPINAR , Mehmet ERSOY %T BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SERVİSİ’NİN MALİYET YAPISI VE ANALİZİ %D 2015 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 7 %N 12 %R doi: 10.14784/jfrs.50873 %U 10.14784/jfrs.50873
ISNAD CANBAZ, Mustafa , AYDIN, Teoman , TAŞPINAR, Özgür , ERSOY, Mehmet . "BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SERVİSİ’NİN MALİYET YAPISI VE ANALİZİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 / 12 (April 2015): 65-92. https://doi.org/10.14784/jfrs.50873
AMA CANBAZ M , AYDIN T , TAŞPINAR Ö , ERSOY M . BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SERVİSİ’NİN MALİYET YAPISI VE ANALİZİ. JFRS. 2015; 7(12): 65-92.
Vancouver CANBAZ M , AYDIN T , TAŞPINAR Ö , ERSOY M . BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SERVİSİ’NİN MALİYET YAPISI VE ANALİZİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2015; 7(12): 92-65.