Year 2015, Volume 7, Issue 12, Pages 131 - 172 2015-04-20

SORUNLU KREDİLERİN ANALİZİ, BANKA FİNANSAL TABLO VE ORANLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hüseyin SELİMLER [1]

1128 12268

As a result of their main function, banks transform the collected resources generally into loans. Most of their revenue comes from loan operations but during these operations they are subject to many risks. They try to collect the loans on maturity, but due to asymmetric information and wrong decisions during crediting, financial crisis, reasons resulting from companies themself, sometimes problems may arise in collecting loans. Problematic loans require special attention because of the negative effects on bank’s financial tables and ratios, operations, asset quality, capital adequacy and liquidity. But, in spite of all surveillance, internal and external controls and monitorings, Istanbul Approach, Anatolian Approach, Asset Management Companies for clearance of non-performing loans, the amount of non-performing loans is increasing year by year. In the study, some main indicatiors, such as loans, non performing loans, balance sheet and income statement items, of Turkish Banking sector were examined by making ratio analysis for the period 2007-2013. 

z
Bankalar, aracılık fonksiyonunun bir gereği olarak, topladıkları kaynakları ağırlıklı olarak kredi
verirler. Kredilendirme bankaların en çok gelir elde ettiği faaliyet olmakla birlikte, bu süreç birçok risk
altında gerçekleştirilmektedir. Bankalar, kullandırdıkları kredilerin vadesinde geri ödenmesini/tahsilini
sağlamaya da gayret etmektedir. Ancak, kredilendirme sürecinde asimetrik bilginin varlığı, bu süreçte
yapılacak hatalar, finansal krizler, reel sektör firmalarından kaynaklanacak hatalardan dolayı zaman
zaman kullandırılan kredilerin geri dönüşlerinde sorunlar oluşmaktadır. Sorunlu kredilerin banka
finansal tablo ve oranlarına etkileri, banka faaliyetlerini, firmaların kredibilitesini, sermaye yeterliliği, aktif
kalitesi, likidite oranlarına da olumsuz etkisi olması nedeniyle önem verilen bir durumdur. Ancak, tüm
gözetim, denetim, izleme faaliyetlerine ve sorunlu kredileri tasfiyesine yönelik İstanbul Yaklaşımı, Anadolu
Yaklaşımı, Varlık Yönetim Şirketleri, bankaların kendi uygulamalarına rağmen sorunlu kredi miktarı yıllar
itibariyle artmaktadır. Çalışmamızda, Türk bankacılık sektörü ve banka grupları itibariyle, krediler, sorunlu
krediler,bilanço ve gelir tablosu kalemleri oran analizi yapılmak suretiyle incelenmiş, inceleme dönemi
olarak 2007-2013 dönemi alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kredi, Kredi Riski, Sorunlu Kredi, Finansal Tablo, Rasyolar
Jel Kodları: E44,G20,G21,G32,M41

 • AKTAŞ, Ramazan, (2000), “Sorunlu Krediler”, TBB Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, İstanbul, 25-26 Mayıs 2000,
 • ALPARSLAN, Melike, (2000), “Bankaların Kredi Riskleri hakkında Kamuoyunu Bilgilendirmesi-Basel Komitesi” , T.B.B. Bankacılar Dergisi, Sayı:33, (Haziran 2000), s.
 • ARIKAN, A.Naci, (1999), “Bankaların Ayırmış Oldukları Muhtemel Zararlar Karşılığının Esasları ve Bu Karşılığın Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu”, Vergi Dünyası Şubat 1999 (Sayı : 210), s.119- 137
 • ARSLAN, İbrahim (2007),“Basel Kriterleri ve Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri”,Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.18-
 • AYDIN, Demet ve BAŞKIR, M. Bahar, (2013), “Bankaların 2012 Yılı Sermaye Yeterlilik Rasyolarına Gore Kümeleme Analizi ve Çok Boyutlu Ölçekleme Sonucu Sınıflandırılma Yapıları”, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 5-6, s.29-47.
 • BDDK, (2014),Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünüm Raporu :2013,Sayı:2014/1, www.bddk.org.tr
 • BDDK,(2014), Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünüm : Mart 2014, Sayı : 2014/2, www.bddk.org.tr
 • BDDK, (2013),Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünüm Raporu : Mart 2013, Sayı:2013/2, www.bddk.org.tr
 • BDDK, (2012),Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünüm Raporu : 2011, Sayı:2012/1, www.bddk.org.tr
 • BDDK, (2014)Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, Haziran 2014, www.bddk.org.tr
 • EKEN, M. HASAN,(2006), “Basel II ve Risk Yönetimi”, Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar, Yıl:43, Haziran 2006,S: 507, s. 9-33
 • EKEN, M.Hasan ve SELİMLER, Hüseyin, (2013), Temel Banka Muhasebesi, Der Yayınevi,İstanbul
 • ER0L,Mikail (2007), “Basel 1 ve Basel II Uzlaşısının Bankalar Tarafından İşletmelere verilen Kredilerde Risk Yönetimi Aracı Olarak Kullanılması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, s.
 • GÖÇMEN, Gamze, (2007), “Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Bilanço Dışı Faaliyetlerindeki Gelişmeler”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 17, s.
 • HORASAN, Mukadder ve HORASAN, İlkay, (2012), “Kredilendirme Süreci ve Basel II Kriterleri ile Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl:2012, Cilt: XXXII, Sayı:1, s. 201-230
 • KOÇ, Selahattin, (2013), “Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği”, Maliye Dergisi, Sayı:165, Temmuz-Aralık 2013, s.275-297
 • MERMOD, Aslı Yüksel ve CERAN Mustafa, (2011) “Basel III Doğrultusunda Bankacılık Riskleri ve Sermaye Yeterliliği; Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Sayı:4, s.29-38
 • OKUR, Abdurrahman, (2014), “Basel Kriterleri ve KOBİ’ler Tarafından Anlaşılmasına Yönelik Uygulama Çalışması”, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, Sayı:1, s.11-23
 • SELİMLER, Hüseyin ve KALE, Süleyman, (2012), “Türk Bankacılık Sektöründe Bilanço Dışı İşlemlerin Risk ve Karlılık Açısından Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl : 2012, Cilt : XXXIII, Sayı : II, s.173-203
 • TBB, (2000), “Genel Kredi Sınırları Hakkında Avrupa Birliği Düzenlemeleri”, Bankacılar Dergisi, Sayı 35, 2000, s.60-81
 • TBB (2013), “Sermaye Yeterliliği Şerhi”, Yayın No:299, Aralık 2013,www.tbb.org.tr
 • TEKER, Suat, AKÇAY Barış ve BOLGÜN, Evren, (2005), “Banka sermaye yeterliliği: Basel II Standartlarının Bir Türk Bankasına Uygulanması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C:3,Sayı:12, s. 42-54
 • TİRYAKİ, Göksel,YILMAZ, Ahmet ve KÜLAHİ, Ezgi Aslan, (2013),” Türkiye’de Basel, Uyum Süreci”, Öneri Dergisi, Cilt:10, Sayı:40, Temmuz 2013. s.185-200.
 • TUNCER, Ebru, (2006), “Risk Yönetimi, Sermaye Yeterliliği ve Finansal Sektör İstikrarı Çerçevesinde Stres Testleri”, Bankacılar Dergisi, Sayı 57, s.67-74
 • YÜCEMEMİŞ, Başak Tanınmış ve SÖZER, İnanç Asım, (2011), “Bankalarda Takipteki Krediler : Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredilerin Tahminine Yönelik Bir Model Uygulaması”, Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:5, s.43-56
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hüseyin SELİMLER

Dates

Publication Date: April 20, 2015

Bibtex @ { marufacd4619, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {Marmara University}, year = {2015}, volume = {7}, pages = {131 - 172}, doi = {10.14784/jfrs.74107}, title = {SORUNLU KREDİLERİN ANALİZİ, BANKA FİNANSAL TABLO VE ORANLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {SELİMLER, Hüseyin} }
APA SELİMLER, H . (2015). SORUNLU KREDİLERİN ANALİZİ, BANKA FİNANSAL TABLO VE ORANLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7 (12), 131-172. DOI: 10.14784/jfrs.74107
MLA SELİMLER, H . "SORUNLU KREDİLERİN ANALİZİ, BANKA FİNANSAL TABLO VE ORANLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 (2015): 131-172 <http://dergipark.org.tr/marufacd/issue/509/4619>
Chicago SELİMLER, H . "SORUNLU KREDİLERİN ANALİZİ, BANKA FİNANSAL TABLO VE ORANLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 (2015): 131-172
RIS TY - JOUR T1 - SORUNLU KREDİLERİN ANALİZİ, BANKA FİNANSAL TABLO VE ORANLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Hüseyin SELİMLER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14784/jfrs.74107 DO - 10.14784/jfrs.74107 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 172 VL - 7 IS - 12 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/jfrs.74107 UR - https://doi.org/10.14784/jfrs.74107 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Financial Researches and Studies SORUNLU KREDİLERİN ANALİZİ, BANKA FİNANSAL TABLO VE ORANLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Hüseyin SELİMLER %T SORUNLU KREDİLERİN ANALİZİ, BANKA FİNANSAL TABLO VE ORANLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2015 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 7 %N 12 %R doi: 10.14784/jfrs.74107 %U 10.14784/jfrs.74107
ISNAD SELİMLER, Hüseyin . "SORUNLU KREDİLERİN ANALİZİ, BANKA FİNANSAL TABLO VE ORANLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 / 12 (April 2015): 131-172. https://doi.org/10.14784/jfrs.74107
AMA SELİMLER H . SORUNLU KREDİLERİN ANALİZİ, BANKA FİNANSAL TABLO VE ORANLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. JFRS. 2015; 7(12): 131-172.
Vancouver SELİMLER H . SORUNLU KREDİLERİN ANALİZİ, BANKA FİNANSAL TABLO VE ORANLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2015; 7(12): 172-131.